4-105

4-105

Belgische Senaat

4-105

Handelingen - Nederlandse versie

ZATERDAG 19 DECEMBER 2009 - OCHTENDVERGADERING


Waarschuwing: de blauwe kleur geeft aan dat het gaat om uit het Frans vertaalde samenvattingen.


Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Stuk 4-1563) (Evocatieprocedure)

Stemmingen

Bijlage


Voorzitter: de heer Armand De Decker

(De vergadering wordt geopend om 10.50 uur.)

Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Stuk 4-1563) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Mevrouw Els Schelfhout (CD&V), rapporteur. - Ik verwijs naar mijn schriftelijke verslag.

De heer Johan Vande Lanotte (sp.a). - Ik wil kort het woord nemen naar aanleiding van dit wetsontwerp, dat gisteren werd besproken en waarvan het verslag daarnet werd goedgekeurd.

Toen de heer De Crem minister van Defensie werd, had hij als grote doelstelling het imago van het leger te verbeteren, zoals hij dat zag en zoals het zijn volste recht is dat anders te zien dan anderen. Het wetsontwerp dat we nu bespreken, past in dat plan. Toen ik gisteren naar huis reed, hoorde ik een vertegenwoordiger van het leger reageren op het tekort aan opvangplaatsen voor daklozen. Hij verklaarde eenvoudigweg dat het leger daarbij niet kan helpen, dat humanitaire opdrachten niet de taak van het leger zijn. Dan moet iemand me maar eens uitleggen wat we dan in Kosovo aan humanitaire opdrachten uitvoeren ... Maar het antwoord van de vertegenwoordiger van Defensie was zeer klaar en duidelijk en vooral zeer scherp en, wat mij betreft, zeer onmenselijk.

We proberen nu het imago van het leger bij jongeren te verbeteren door hen 7 euro per dag te betalen. Wanneer een particuliere werkgever de regering de toestemming zou vragen om werklozen in dienst te nemen van wie de overheid de eerste zes maanden de werkloosheidsuitkering blijft betalen en die de werkgever 7 euro per dag toestopt, dan zou iedereen daar schande van spreken. En terecht.

Toch doet de overheid precies dat en daar ligt het grote verschil met vroeger. Toen gaf het leger jongeren die het moeilijk hadden, een opleiding, maar ook een loon en niet een aalmoes van 7 euro per dag. Dat is ongeveer het uurloon van de meeste PWA'ers.

Als men op die manier het imago van het leger wil verbeteren! En dan verklaart dat leger ook nog eens botweg dat het daklozen niet kan vervoeren van de stad waar de politie ze heeft aangetroffen, naar de kazerne. Sinds wanneer kan een leger als het onze een dakloze geen 20 km, van Veurne naar Koksijde, vervoeren? Als men dat durft te zeggen, moet men toch eens goed nadenken wat men met dat leger aan het doen is.

Ik waardeer het dat de kazernes de deuren openen, maar het is niet correct tegelijkertijd te discussiëren over wie er voor het vervoer instaat. Ik zeg dat vanuit een stad waar we ons niet verschuilen en waar we zelf een opvangplaats hebben gecreëerd met de nodige mensen voor de opvang. Maar het leger beweert dat het niet kan helpen, mochten die opvangplaatsen niet volstaan, omdat het wel de ruimte heeft, maar niet de mensen. Dat is de boodschap die het leger geeft op een ogenblik dat het voor 7 euro per dag mensen wil aanwerven.

De heer Roland Duchatelet (Open Vld). - Ik wens me niet uit te spreken over het probleem van de opvang van daklozen, maar wel over de problematiek van de 7 euro per dag. De overheid verwacht dat werklozen gaan werken voor 7 euro per dag. Ze verwacht dat alleenstaanden met bijvoorbeeld twee kinderen en een uitkering van 900 euro, gaan werken voor een netto-uitkering van 1 050 euro per maand. Dat betekent dat ze de werkloosheid moeten opgeven voor 150 euro per maand of 7 euro per dag of 1 euro per uur. Dat is de realiteit en dat geldt niet alleen voor het leger.

Welnu, ik heb liever dat de mensen mógen gaan werken, dat ze een activiteit hebben, dat ze zich kunnen ontplooien en niet thuis voor de televisie moeten zitten.

De heer Wouter Beke (CD&V). - De vergelijking met werken is ongepast. Het gaat hier om een vrijwillige militaire dienst. Bij Defensie worden jaarlijks 1 000 à 1 500 vacatures opengesteld, maar die worden niet volledig ingevuld. Defensie biedt jongeren de mogelijkheid voltijds te werken met een volwaardig arbeidscontract. Het gaat hier om vrijwillige militaire dienst. De goede begeleiding moet ertoe leiden dat de toelevering breder wordt en de uitval kleiner.

Het doel van het wetsontwerp is duidelijk; het doet absoluut geen afbreuk aan de normale arbeidsomstandigheden bij Defensie.

Defensie kan asielzoekers opvangen. Ik begrijp dat er een vraag is over het transport. Defensie heeft daar echter geen zicht op, maar de OCMW's wel. Als lokale bestuurder weet ik dat het een minimale inspanning is van de lokale besturen om voor transport te zorgen. Als er twintig kilometer moet worden gereden, dan zijn er zeker voldoende mogelijkheden.

De heer Philippe Mahoux (PS). - Wat het vrijwilligerswerk betreft, is het belangrijk dat we de kwaliteit kennen en evalueren van de opleiding die zal worden gegeven aan hen die zich engageren. Dat zal ons inzicht bieden in de positieve en negatieve punten ervan.

Ik vind de discussie over de rol van elkeen in de aanpak van het probleem van de daklozen een beetje vreemd. Dat zij die de middelen hebben om iets te doen, dat ook effectief doen! De eerste minister heeft gisteren na de Ministerraad verklaard dat elke burger een inspanning zou moeten doen. Ik zou niet weten waarom de bestaande structuren, die over de nodige logistieke middelen beschikken, vooral in deze bittere koude geen onderdak zouden kunnen bieden alsook, zo nodig, logistieke steun, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer.

De eerste minister heeft dus een oproep gedaan voor een optimale samenwerking tussen de overheidsstructuren. Wij kunnen ons daarbij aansluiten door aan de bestaande structuren, onder meer Fedasil en het leger, te vragen zoveel mogelijk samen te werken om dit probleem op het terrein zo efficiënt mogelijk op te lossen. Er moet een oplossing worden gevonden voor het probleem van de opvang van de daklozen in de huidige koudegolf.

De heer Johan Vande Lanotte (sp.a). - Ik ben het niet eens met de heer Beke. Natuurlijk moeten de lokale overheden hun verantwoordelijkheid nemen. In mijn stad hebben we een opvang georganiseerd voor 20 personen, we hebben voor het nodige personeel gezorgd en er zijn vrijwilligers die komen helpen.

Het leger zegt zeer duidelijk dat het nog opvangplaatsen heeft, maar dat de lokale overheden pas mensen mogen brengen als er voor hen echt te veel zijn en als ze eerst zelf alles hebben geregeld. Stel, het is 11 uur 's avonds, er zijn ergens 35 daklozen, er zijn niet genoeg opvangplaatsen, maar er is wel een militaire basis waar permanent mensen aanwezig zijn. Dan nog wil het leger die daklozen alleen maar opvangen als de lokale overheid ook voor personeel zorgt. Dat is niet correct. Alsof het opvangen van mensen, alsof ervoor zorgen dat ze een beetje eten en warmte hebben nu plots een gespecialiseerd werk zou zijn waarvoor je drie psychiaters nodig hebt. Dat is een drogreden. In Sint-Niklaas had burgemeester Willockx alles met het leger geregeld en toen puntje bij paaltje kwam heeft het leger alles afgezegd. Heel veel kazernes in plaatsen met daklozen hopen vandaag dat die niet tot bij hen komen en ze doen daar ook alles voor.

We kennen vandaag temperaturen van min tien tot min vijftien graden. Ik vraag de senatoren van CD&V dan ook dat ze hun minister proberen te overtuigen dat hij net als de OCMW's al het nodige doet. Dat doet hij vandaag niet. Ik vrees dat België als enige land in Europa in het nieuws zal komen met het bericht dat het leger wel over lege ruimten beschikt, maar dat intussen mensen op de straat sterven.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - De heer Vande Lanotte moet niemand bepaalde bedoelingen aanwrijven. De minister van Defensie heeft zeer duidelijk gezegd dat zijn kazernes openstaan. Er is beslist dat iedereen zijn deel zal bijdragen en ik ben blij te horen dat ook de gemeente van de heer Vande Lanotte dat doet, net als de andere gemeenten overigens. Ook heel wat privéactoren nemen hun verantwoordelijkheid op.

De heer Vande Lanotte zou zich beter richten tot de bevoegde staatssecretaris, die hier trouwens aanwezig is.

Verder vind ik het belangrijk dat we deze zaak van uur tot uur blijven volgen. Op de fractie van CD&V en op onze ministers kan men in ieder geval rekenen.

Artikelsgewijze bespreking

(De tekst aangenomen door de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp. Zie stuk Kamer 52-2314/5.)

De voorzitter. - Artikel 53 luidt:

Op dit artikel heeft mevrouw Temmerman amendement 1 ingediend (zie stuk 4-1563/2) dat luidt:

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). -. Ik heb dit amendement ingediend omdat het onderscheid tussen een rechthebbende op het leefloon en de anderen niet te rechtvaardigen is.

-De stemming over het amendement wordt aangehouden.

-De stemming over het wetsontwerp in zijn geheel heeft later plaats.

(De vergadering wordt geschorst om 11.00 uur. Ze wordt hervat om 12.05 uur.)

Stemmingen

(De naamlijsten worden in de bijlage opgenomen.)

Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee (Stuk 4-1561) (Evocatieprocedure)

Stemming 1

Aanwezig: 59
Voor: 53
Tegen: 0
Onthoudingen: 6

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 4-1562)

De voorzitter. - We stemmen over amendement 1 van de heer Swennen.

Stemming 2

Aanwezig: 59
Voor: 12
Tegen: 40
Onthoudingen: 7

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 2 van de heer Swennen. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 3.

Stemming 3

Aanwezig: 59
Voor: 42
Tegen: 5
Onthoudingen: 12

-Artikel 3 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 3 van de heer Swennen.

Stemming 4

Aanwezig: 59
Voor: 12
Tegen: 40
Onthoudingen: 7

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 5

Aanwezig: 59
Voor: 48
Tegen: 5
Onthoudingen: 6

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel (Stuk 4-1564)

Stemming 6

Aanwezig: 59
Voor: 50
Tegen: 1
Onthoudingen: 8

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid (Stuk 4-1559) (Evocatieprocedure)

Stemming 7

Aanwezig: 59
Voor: 53
Tegen: 0
Onthoudingen: 6

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Stuk 4-1549) (Evocatieprocedure)

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Vanmorgen hebben we in deze vergadering gesproken over menswaardigheid, over menswaardige opvang voor daklozen en na het reces zullen we spreken over menswaardige palliatieve zorg.

Ik wil mijn collega-senatoren oproepen om menswaardig te stemmen en mensenlevens te redden. Wat is er sinds precies één maand geleden in de geesten van de senatoren veranderd? Ik vraag de senatoren bij de stemming te denken aan de patiënten die onvrijwillig het slachtoffer zijn van tabaksrook. Wie voor het wetsontwerp in zijn huidige vorm stemt, kan zijn handen niet in onschuld wassen. De rode knop is geen Pontius Pilatusknop.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 1 van de heer Ide.

Stemming 8

Aanwezig: 59
Voor: 12
Tegen: 44
Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 2 van de heer Ide.

Stemming 9

Aanwezig: 59
Voor: 12
Tegen: 44
Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 3 van de heer Ide. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - Als burger ben ik al meer dan een halve eeuw met mijn hart overtuigd van het nut van niet roken. Als arts, wetenschapper en cardioloog ben ik al zevenendertig jaar met mijn hersenen overtuigd dat niet roken goed is voor het welzijn en de gezondheid. In mijn praktijk probeer ik mijn patiënten van die stelling te overtuigen. Meer nog, sinds minder dan een decennium weten we dankzij studies dat roken een ernstig risico inhoudt voor de niet-roker, als meeroker. Als wetenschapper primeert dat voor mij. Om zesduizend verkeersdoden te vermijden, installeren we flitspalen en voeren we tal van regels in, maar voor twaalfduizend hartdoden kunnen we geen regels stellen.

Op dit punt bevind ik me in spreidstand met mijn fractie, waar ik ondanks alles toch deel van uitmaak. Dat ik mijn overtuiging vanaf deze stoel in de Senaat mag uitspreken, heb ik te danken aan de LDD. Ik zal me dus bij de stemming over dit wetsvoorstel onthouden.

De heer Patrik Vankrunkelsven (Open Vld). - Enkele weken geleden hebben we in de Senaat uitstekend werk verricht. Door een kleine aanpassing aan te brengen in het wetsontwerp dat de Kamer ons had overgezonden, hadden we een goed voorstel goedgekeurd, dat duidelijkheid bracht voor de horeca.

Het huidige voorstel is onduidelijk. Het komt niet tegemoet aan de bekommernissen van iedereen die met de gezondheid begaan is. Het komt evenmin tegemoet aan de horeca, omdat het een zeer onduidelijke toekomst voor de horecauitbaters schept. Daarom kan ik niet anders dat tegenstemmen.

Het is de laatste keer dat ik de Senaat toespreek. Ik wil van die gelegenheid gebruik maken om alle collega's te bedanken voor de toffe samenwerking in de voorbije tien jaar. Ik wens ook uitdrukkelijk de diensten van de Senaat te bedanken voor hun grote deskundigheid.

(Langdurig en levendig applaus)

De heer Hugo Coveliers (VB). - Uit bezorgdheid voor de kwaliteit van de wetgeving zal ik tegen dit wetsontwerp stemmen. Het is duidelijk dat discriminatie niet toelaatbaar is. Desondanks maakt de wetgever opnieuw een wet waarin wordt gediscrimineerd. Er zijn maar twee oplossingen in verband met roken in de horeca: ofwel wordt roken verboden in alle publieke ruimtes, om gezondheidsredenen, ofwel laat de wetgever de vrijheid om te roken primeren op een eventueel korter leven. Ook voor dat laatste standpunt breng ik respect op. In dat geval moet de exploitant echter worden verplicht een uithangbord op te hangen waarop aangekondigd wordt dat roken toegestaan is, samen met de vermelding dat roken dodelijk is. In die twee gevallen wordt het principe van niet-discriminatie geëerbiedigd. Dat principe is een grondwettelijk beginsel. Beginselen vastgelegd in Europese verdragen zijn er niet om toegepast te worden à la tête du client. Die principes zijn fundamenteel en moeten worden toegepast, in plaats van een wet te maken die dreigt vernietigd te worden door het Grondwettelijk Hof. Op die manier wordt opnieuw twijfel gezaaid en komen mensen in moeilijkheden. Dit wetsvoorstel is kwalitatief slecht. Ik zal dus tegen stemmen.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Ik ga ook tegenstemmen omdat ik de wet verkeerd vind.

Mochten mijn amendementen zijn aangenomen dan kon de rechter een overgangsmaatregel inroepen tot 2012 en dan was er geen sprake van discriminatie geweest.

Dat is echter een klein argument, het grootste argument blijft voor mij dat van de volksgezondheid.

Ik dank collega Patrik Vankrunkelsven uitdrukkelijk: hij heeft waarlijk zijn nek uitgestoken voor een algemeen rookverbod en heeft daar zwaar voor moeten lobbyen in zijn eigen fractie. Maar het is misgelopen toen de heer Tommelein een maand geleden hier op het spreekgestoelte kwam verklaren dat een alternatieve meerderheid geen bezwaar was voor de Open Vld-senaatsfractie - het staat in het verslag.

Patrik Vankrunkelsven heeft dus het hoofd in de schoot moeten leggen en er komt geen algemeen rookverbod vanaf 1 januari 2012. Ik betreur dat ten zeerste.

De heer Bart Tommelein (Open Vld). - In de Senaat was er een wisselmeerderheid, maar in de Kamer was die er niet!

Ik kan niet namens de Kamer spreken aangezien ik daar geen lid meer van ben. Ik heb in de Senaat inderdaad gezegd dat een algemeen rookverbod voor ons geen probleem was, maar dat voorzien moest worden in voldoende overgangsmaatregelen en een behoorlijke overgangsperiode. De wet die voorligt komt aan die wens tegemoet.

Wat mijn fractie en mezelf betreft, wij zitten op een lijn. Wij respecteren het standpunt van de heer Vankrunkelsven. Hij mag naar eigen overtuiging zijn stem uitbrengen, een gedrag dat in andere fracties blijkbaar niet toegelaten is.

De heer Philippe Moureaux (PS). - Ik zou eerst en vooral de heer Vankrunkelsven willen bedanken en hem hulde willen brengen. Zijn inbreng in de Senaat is groot. Ik heb hem gekend in onderhandelingen van een andere aard. Ik heb zijn moedige en duidelijke houding ten aanzien van dit dossier opgemerkt. Het verontrust me altijd een beetje als mensen van zijn kaliber het parlement verlaten en ik vraag me daarbij dan af of iemand met te veel principes nog wel parlementslid kan worden. Ik zou hem in ieder geval willen bedanken voor wat hij doet. Ik ben wel Franstalig en ik ken zijn engagement voor de Vlaamse zaak, maar dat heeft me nooit belet om voor mensen zoals hij niet alleen respect en bewondering, maar ook een beetje vriendschap te koesteren.

Ik wil hier nog aan toevoegen dat het voorliggende ontwerp misschien niet perfect is, maar dat ik het toch zal goedkeuren omdat het voor de volksgezondheid een stap vooruit betekent. Sommigen zullen vinden dat het onvoldoende is, maar het verwerpen is die stap vooruit blokkeren. Ik zal het ontwerp dus in alle oprechtheid en met pragmatisme godkeuren.

De heer Benoit Hellings (Ecolo). - Ik heb drie weken geleden met lof gesproken over de wijze beslissing die we na een evenwichtig debat hadden genomen. Sindsdien heeft een andere assemblee een afwijkende en ongelukkige beslissing genomen. Ik heb bij die gelegenheid onderstreept dat het voor een jong parlementslid zoals ik bijzonder bemoedigend is vast te stellen dat de democratie in de Senaat ten volle kan spelen. De PS is echter van mening veranderd, wat een belangrijke vooruitgang voor de volksgezondheid onmogelijk heeft gemaakt. Er blijft immers slechts een matige vooruitgang over. Wij zullen dit ontwerp dus niet goedkeuren om blijk te geven van onze woede over die ommekeer.

De heer Philippe Mahoux (PS). - De democratie komt tot uiting in de parlementaire assemblees, het geheel van parlementsleden en politieke fracties. Het verbod in de eerste tekst van de Kamer was slechts gedeeltelijk en niet definitief. Die tekst werd later gewijzigd en teruggezonden naar de Kamer, die het ontwerp in zijn oorspronkelijke staat heeft hersteld door er de tekst aan toe te voegen waarover wij ons vandaag moeten uitspreken. Die tekst voorziet in een algemeen verbod en een datum die afwijkt van de datum die wij hadden vastgelegd.

Doen uitschijnen dat het voorliggende ontwerp hemelsbreed verschilt van de tekst die wij hadden aangenomen, strookt niet met de feiten.

De heer Benoit Hellings (Ecolo). - Mijnheer Mahoux, leest u de Handelingen nog maar eens na!

Vele PS-senatoren hebben hier enkele weken geleden hun standpunt uiteengezet. Op dat ogenblik kwamen we allemaal voor dezelfde regeling op. Met uitzondering van enkele onthoudingen heeft de Senaat het verbod vanaf 2012 unaniem goedgekeurd.

Het spijt mij, maar dit is een echte ommezwaai. We moeten daarvan akte nemen.

De heer Johan Vande Lanotte (sp.a). - Ik heb het amendement van de heer Ide gesteund.

De standpunten in onze partij, net als in vele andere partijen, lopen uiteen. Dat de visies op het rookverbod verschillen is niet abnormaal.

Het probleem met het voorliggende compromis is dat geen keuze wordt gemaakt. Men kan zeggen dat het een stap vooruit is. Men kan echter evengoed zeggen dat door die stap vooruit te zetten, men de kiem van een vernietiging heeft ingebracht. Collega Vandenberghe vatte dat hier gisteren goed samen.

Uiteraard mag men een onderscheid maken tussen twee soorten drankgelegenheden. Men moet dan wel uitleggen waarop dat onderscheid berust. Als men in de wetgeving zelf inschrijft dat voor de ene categorie een rookverbod onmiddellijk van kracht wordt, en voor de andere categorie pas over vier jaar, dan ondergraaft men daarmee de reden om in de eerste categorie onmiddellijk een rookverbod in te voeren.

Om die reden zullen wij het ontwerp dan ook niet goedkeuren. Alle standpunten zijn aanvaardbaar en respectabel. De keuze die men nu maakt, zal echter grondwettelijk geen stand houden. Een regeling die een duidelijke keuze maakte, zou beter zijn geweest. Nu staat de hele wetgeving op de helling.

De heer Dirk Claes (CD&V). - De stemming van een maand geleden in de Senaat was niet tevergeefs. Zonder die stemming zou ook in de Kamer vorige donderdag het voorliggende ontwerp niet zijn goedgekeurd. Door de stemming in de Senaat heeft de Kamer een regeling goedgekeurd waarbij tussen 1 januari 2012 - de oorspronkelijke ingangsdatum van ons amendement - en 1 juli 2014 een volledig rookverbod moet worden ingevoerd.

Ik heb mij onthouden bij de stemming over de amendementen van de heer Ide omdat ik besef dat er een probleem rijst met de schending van het gelijkheidsbeginsel, zoals de senatoren Vandenberghe, Coveliers en Vande Lanotte hebben uitgelegd. Een vernietiging van de wetgeving zou echter een kans bieden om sneller tot een rookvrije horeca te komen.

De heer Philippe Monfils (MR). - Als dit dossier al vanaf het begin uiterst ingewikkeld en warrig is geweest, dan is dat zeker niet de schuld van de MR, die aanvankelijk iedereen in alle vrijheid wilde laten beslissen of in zijn horecazaak al dan niet mocht worden gerookt. Dat spoor werd niet gevolgd.

Sindsdien zijn tal van voorstellen uitgewerkt en heen en weer gezonden tussen Kamer en Senaat en uiteindelijk is men tot dit volgens mij aanvaardbaar compromis gekomen. Op een bepaald moment moet immers een punt gezet worden achter een dergelijk debat. Daarom steunen wij dit ontwerp, hoewel we betreuren dat men niet vroeger een klaar en duidelijk standpunt heeft ingenomen waarin zowel de horeca zich kan vinden als zij die verontrust zijn over de schadelijke gevolgen van het roken voor de volksgezondheid.

Voorts wil ik ook de heer Vankrunkelsven bedanken voor het werk dat hij heeft verricht. Als voorzitter van de commissie voor de Justitie is hij erin geslaagd het hoofd te bieden aan de onstuimige kwajongens die we zijn. Zijn taak was niet gemakkelijk omdat hij geen jurist is, maar hij heeft ingewikkelde debatten, bijvoorbeeld over het hof van assisen, tot een goed einde kunnen brengen. Namens de MR-fractie feliciteer ik hem daarvoor.

Ik wens hem een tweede leven toe dat even gevuld, geslaagd en briljant is als zijn parlementaire loopbaan.

De heer Jean-Paul Procureur (cdH). - Zoals ik gisteren in de commissie heb gezegd, is de tekst waarover we zullen stemmen, het minst slechte compromis dat, gelet op de omstandigheden en de huidige machtsverhoudingen, kon worden gesloten. Het belangrijkste was dat de tekst onmiddellijk in werking kon treden.

Toch blijf ik het jammer vinden dat men het standpunt van de Senaat niet heeft kunnen handhaven, want dat was een uitzonderlijke vooruitgang en het bewijs dat de Senaat in staat is om het verloop van sommige zaken te beïnvloeden.

Dit is een bijzonder gevoelig onderwerp. Binnen dezelfde fractie kunnen uiteenlopende standpunten bestaan en er kunnen ook affiniteiten zijn met bepaalde pressiegroepen. Toch ben ik de mening toegedaan dat we de reflectie nog hadden moeten uitdiepen en dat we ons uitsluitend hadden moeten baseren op argumenten van volksgezondheid en op de studies die we bestudeerd hebben in de verrijkende commissievergaderingen onder het voorzitterschap van de heer Vankrunkelsven, die ik feliciteer.

Ik betreur dus dat het door ons bereikte akkoord niet werd gehandhaafd. Daarom zal ik me bij de stemming onthouden.

De heer Jurgen Ceder (VB). - Merkwaardig is dat de Senaat een tekst gaat goedkeuren waarvan voor- en tegenstanders zeggen dat hij moeilijk de toetsing door het Grondwettelijk Hof zal doorstaan. Iedereen erkent dat er een discriminatie is. De voorstanders kunnen als motivering voor het onderscheid tussen eetcafés en gewone cafés enkel inbrengen dat de tekst een politiek compromis is.

We mogen ook niet uit het oog verliezen dat het Grondwettelijk Hof bij zijn toetsing ook het voorbereidende parlementaire werk erop zal nalezen. Welnu, daarin staat dat zelfs de voorstanders toegeven dat er een probleem is. We weten dus wat ons te wachten staat.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Mijn fractie is blij dat met het voorliggende wetsontwerp eindelijk een algemeen rookverbod wordt ingevoerd. Dat zal weliswaar stapsgewijs gebeuren, maar wel op redelijk korte termijn.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Men zou natuurlijk kunnen zeggen dat het gaat om een stap in de goede richting. Het is dan wel een zeer trage stap; een algemeen rookverbod zal nog zeer lang op zich laten wachten.

Talrijke collega's hebben al gewezen op de mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel.

Groen! is voorstander van een algemeen rookverbod. Ik zal dan ook tegen het voorliggende wetsontwerp stemmen, en dat niet alleen om redenen van volksgezondheid, maar ook omdat ik meen dat niemand tegen zijn wil in mag worden verplicht tabaksrook in te ademen.

We weten wat de gevolgen zijn als de uitbaters de keuze wordt gelaten. Toen het algemene rookverbod in de restaurants werd ingevoerd, werd ook moord en brand geschreeuwd. Inmiddels is gebleken dat de aangekondigde golf van faillissementen is uitgebleven. Niemand kan zich nog inbeelden dat in een gewoon restaurant zou mogen worden gerookt.

Ik was dan ook blij dat de Senaat het lef had om een algemeen rookverbod in te voeren. Het is zeer jammer dat bepaalde politieke fracties op hun stappen zijn teruggekeurd. Mijn fractie zal dus tegenstemmen.

Mevrouw Christiane Vienne (PS). - Ik herinner eraan dat deze tekst voornamelijk het werk is van de heren Claes en Vankrunkelsven. Ik herinner er ook aan dat dit een parlementair initiatief is. We hebben gehandeld in de geest van de democratie. Het mag ons niet verbazen dat een tekst, een parlementair initiatief, in de Kamer herzien wordt en opnieuw naar de Senaat wordt overgezonden. Dat is integendeel het bewijs van de goede werking van de instellingen.

De Senaat heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd tot het debat. Ik houd er niet van dat men een tekst die de volksgezondheid aangaat, voor politieke doeleinden gebruikt.

In dit geval had de Senaat een totaal verbod goedgekeurd dat op 1 januari 2012 in werking zou treden. De tekst wordt ons opnieuw overgezonden met een datum van inwerkingtreding tussen 1 januari 2012 en 2014. Vanaf 1 januari 2010 zullen de werknemers van een groot deel van de horecasector al beschermd zijn en wij hebben tot in 2012 de tijd om de tekst te doen evolueren.

Ik herhaal dat deze tekst een vooruitgang is en zal hem zonder aarzelen goedkeuren. We hebben uitstekend werk verricht.

De voorzitter. - Ik feliciteer de heer Vankrunkelsven met zijn politieke loopbaan en dank hem voor zijn bijdrage aan het politieke debat.

De voorzitter. - Wij gaan over tot de stemming.

Stemming 10

Aanwezig: 61
Voor: 39
Tegen: 19
Onthoudingen: 3

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Stuk 4-1563) (Evocatieprocedure)

De voorzitter. - We stemmen over amendement 1 van mevrouw Temmerman.

Stemming 11

Aanwezig: 61
Voor: 10
Tegen: 42
Onthoudingen: 9

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 12

Aanwezig: 61
Voor: 50
Tegen: 10
Onthoudingen: 1

De heer Philippe Monfils (MR). - Ik heb enkele beschouwingen geformuleerd en mijn vrees uitgesproken over het operationele karakter van onze strijdkrachten. De minister heeft in de plenaire vergadering verklaard dat hij me dienaangaande alle mogelijke waarborgen zou geven. Aangezien hij echter afwezig is en me nog geen enkel geruststellend antwoord gegeven heeft, is het niet meer dan normaal dat ik me bij de stemming over dit ontwerp onthoud.

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (van de heer Philippe Fontaine c.s., Stuk 4-1574)

Stemming 13

Aanwezig: 61
Voor: 42
Tegen: 10
Onthoudingen: 9

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 23 december om 14 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 12.40 uur.)

Bijlage

Naamstemmingen

Stemming 1

Aanwezig: 59
Voor: 53
Tegen: 0
Onthoudingen: 6

Voor

Wouter Beke, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Hugo Coveliers, John Crombez, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Michel Delacroix, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Louis Ide, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Guy Swennen, Martine Taelman, Marleen Temmerman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Johan Vande Lanotte, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Anke Van dermeersch, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Myriam Vanlerberghe, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Marcel Cheron, José Daras, Benoit Hellings, Freya Piryns, Cécile Thibaut, Lieve Van Ermen.

Stemming 2

Aanwezig: 59
Voor: 12
Tegen: 40
Onthoudingen: 7

Voor

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, John Crombez, Michel Delacroix, Guy Swennen, Marleen Temmerman, Johan Vande Lanotte, Anke Van dermeersch, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Myriam Vanlerberghe.

Tegen

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Marcel Cheron, José Daras, Benoit Hellings, Louis Ide, Freya Piryns, Cécile Thibaut, Lieve Van Ermen.

Stemming 3

Aanwezig: 59
Voor: 42
Tegen: 5
Onthoudingen: 12

Voor

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Michel Delacroix, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Freddy Van Gaever, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Tegen

John Crombez, Guy Swennen, Marleen Temmerman, Johan Vande Lanotte, Myriam Vanlerberghe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Hugo Coveliers, José Daras, Benoit Hellings, Louis Ide, Freya Piryns, Cécile Thibaut, Anke Van dermeersch, Lieve Van Ermen, Joris Van Hauthem.

Stemming 4

Aanwezig: 59
Voor: 12
Tegen: 40
Onthoudingen: 7

Voor

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, John Crombez, Michel Delacroix, Guy Swennen, Marleen Temmerman, Johan Vande Lanotte, Anke Van dermeersch, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Myriam Vanlerberghe.

Tegen

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Marcel Cheron, José Daras, Benoit Hellings, Louis Ide, Freya Piryns, Cécile Thibaut, Lieve Van Ermen.

Stemming 5

Aanwezig: 59
Voor: 48
Tegen: 5
Onthoudingen: 6

Voor

Wouter Beke, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Hugo Coveliers, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Michel Delacroix, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Louis Ide, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Anke Van dermeersch, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Tegen

John Crombez, Guy Swennen, Marleen Temmerman, Johan Vande Lanotte, Myriam Vanlerberghe.

Onthoudingen

Marcel Cheron, José Daras, Benoit Hellings, Freya Piryns, Cécile Thibaut, Lieve Van Ermen.

Stemming 6

Aanwezig: 59
Voor: 50
Tegen: 1
Onthoudingen: 8

Voor

Wouter Beke, Marcel Cheron, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, John Crombez, José Daras, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Benoit Hellings, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Freya Piryns, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Guy Swennen, Martine Taelman, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Johan Vande Lanotte, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Myriam Vanlerberghe, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Tegen

Lieve Van Ermen.

Onthoudingen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Michel Delacroix, Louis Ide, Anke Van dermeersch, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem.

Stemming 7

Aanwezig: 59
Voor: 53
Tegen: 0
Onthoudingen: 6

Voor

Wouter Beke, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Hugo Coveliers, John Crombez, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Michel Delacroix, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Louis Ide, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Guy Swennen, Martine Taelman, Marleen Temmerman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Johan Vande Lanotte, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Anke Van dermeersch, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Myriam Vanlerberghe, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Marcel Cheron, José Daras, Benoit Hellings, Freya Piryns, Cécile Thibaut, Lieve Van Ermen.

Stemming 8

Aanwezig: 59
Voor: 12
Tegen: 44
Onthoudingen: 3

Voor

Marcel Cheron, John Crombez, José Daras, Benoit Hellings, Louis Ide, Freya Piryns, Guy Swennen, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Johan Vande Lanotte, Patrik Vankrunkelsven, Myriam Vanlerberghe.

Tegen

Wouter Beke, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Hugo Coveliers, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Anke Van dermeersch, Joris Van Hauthem, Els Van Hoof, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Dirk Claes, Michel Delacroix, Lieve Van Ermen.

Stemming 9

Aanwezig: 59
Voor: 12
Tegen: 44
Onthoudingen: 3

Voor

Marcel Cheron, John Crombez, José Daras, Benoit Hellings, Louis Ide, Freya Piryns, Guy Swennen, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Johan Vande Lanotte, Patrik Vankrunkelsven, Myriam Vanlerberghe.

Tegen

Wouter Beke, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Hugo Coveliers, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Anke Van dermeersch, Joris Van Hauthem, Els Van Hoof, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Dirk Claes, Michel Delacroix, Lieve Van Ermen.

Stemming 10

Aanwezig: 61
Voor: 39
Tegen: 19
Onthoudingen: 3

Voor

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nahima Lanjri, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Tegen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, Hugo Coveliers, John Crombez, José Daras, Michel Delacroix, Benoit Hellings, Louis Ide, Freya Piryns, Guy Swennen, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Johan Vande Lanotte, Anke Van dermeersch, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Patrik Vankrunkelsven, Myriam Vanlerberghe.

Onthoudingen

Jean-Paul Procureur, Hugo Vandenberghe, Lieve Van Ermen.

Stemming 11

Aanwezig: 61
Voor: 10
Tegen: 42
Onthoudingen: 9

Voor

Marcel Cheron, John Crombez, José Daras, Benoit Hellings, Freya Piryns, Guy Swennen, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Johan Vande Lanotte, Myriam Vanlerberghe.

Tegen

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nahima Lanjri, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Michel Delacroix, Louis Ide, Anke Van dermeersch, Lieve Van Ermen, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem.

Stemming 12

Aanwezig: 61
Voor: 50
Tegen: 10
Onthoudingen: 1

Voor

Wouter Beke, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Hugo Coveliers, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Michel Delacroix, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Louis Ide, Nahima Lanjri, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Anke Van dermeersch, Lieve Van Ermen, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Tegen

Marcel Cheron, John Crombez, José Daras, Benoit Hellings, Freya Piryns, Guy Swennen, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Johan Vande Lanotte, Myriam Vanlerberghe.

Onthoudingen

Philippe Monfils.

Stemming 13

Aanwezig: 61
Voor: 42
Tegen: 10
Onthoudingen: 9

Voor

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Roland Duchatelet, Jan Durnez, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nahima Lanjri, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Tegen

Marcel Cheron, John Crombez, José Daras, Benoit Hellings, Freya Piryns, Guy Swennen, Marleen Temmerman, Cécile Thibaut, Johan Vande Lanotte, Myriam Vanlerberghe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Michel Delacroix, Louis Ide, Anke Van dermeersch, Lieve Van Ermen, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem.