1-231

BELGISCHE SENAAT


GEWONE ZITTING 1998-1999
____


BEKNOPT VERSLAG


PLENAIRE VERGADERING

Ochtend - Donderdag 10 december 1998

________INHOUD
INOVERWEGINGNEMING

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 24 JULI 1973 TOT INSTELLING VAN EEN VERPLICHTE AVONDSLUITING IN HANDEL, AMBACHT EN DIENSTVERLENING (Gedr. St. 1-983) (Evocatieprocedure)
Aangehouden stemmingen.

WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT WAT DE NATURALISATIEPROCEDURE BETREFT (Gedr. St. 1-1130) (Evocatieprocedure)
Aangehouden stemmingen.

NAAMSTEMMINGEN
over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (Gedr. St. 1-983) (Evocatieprocedure);
over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (van de heer Poty, Gedr. St. 1-1135);
over het wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen (van de heer Poty, Gedr. St. 1-1136);
over het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (Gedr. St. 1-1130) (Evocatieprocedure);
over het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 620 van het Gerechtelijk Wetboek (van de heer Vandenberghe, Gedr. St. 1-575);
over het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 217 en tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (van de heer Erdman cs., Gedr. St. 1-111).

PERSOONLIJK FEIT

NAAMSTEMMINGEN
over de Dotatie van de Senaat. - Uitgaven van het dienstjaar 1997, begroting voor het dienstjaar 1998 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 1999;
over het wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Gedr. St. 1-1177) (Evocatieprocedure).

ONTWERP VAN TEKST TOT HERZIENING VAN ARTIKEL 8 VAN DE GRONDWET (Gedr. St. 1-1131)
Aangehouden stemmingen.

NAAMSTEMMING
over het ontwerp van tekst tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Gedr. St. 1-1131).

INDIENING VAN WETSONTWERPEN

INDIENING VAN VOORSTELLEN

INOVERWEGINGNEMING

VRAGEN OM UITLEG

EVOCATIES

NON-EVOCATIES

BOODSCHAPPEN VAN DE KAMER

_____________VOORZITTER : DE HEER SWAELEN

____De vergadering wordt om 15.05 u. geopend.

INOVERWEGINGNEMINGDe Voorzitter. - Aan de orde is thans de stemming over de inoverwegingneming van een wetsvoorstel.

U hebt het in overweging te nemen voorstel gekregen met opgave van de commissie waarnaar het Bureau voornemens is het te verwijzen.

Ik verzoek de leden die opmerkingen mochten willen maken, mij daarvan vóór het einde van de vergadering kennis te geven.

Indien intussen van geen bezwaren blijkt, wordt dit voorstel in overweging genomen en verwezen naar de commissie die door het Bureau is aangeduid. (Instemming.)

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDENDe Voorzitter. - Dit is de agenda die u voor de volgende week wordt voorgesteld :Woensdag 16 december 1998


a) 's ochtends te 10 uur :

1. Evocatieprocedure :

Wetsontwerp betreffende criminele organisaties; Gedr. St. 1-662/7.

2. Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons; Gedr. St. 1-1139/1 en 2.

3. Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten; Gedr. St. 1-1169/1.

4. Evocatieprocedure :

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 499 van 31 december 1986 tot regeling van de sociale zekerheid van sommige kansarme jongeren; Gedr. St. 1-1051/2.

5. Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit (van de heer Patrick Hostekint en mevrouw Paula Sémer); Gedr. St. 1-1064/1.

b) 's namiddags te 14 uur :

1. Verslag van de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België; Gedr. St. 1-326/1 tot 9.

2. Eventueel hervatting van de agenda van de ochtendvergadering.Donderdag 17 december 1998


a) 's ochtends te 10 uur :

1. Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (van mevrouw Nadia Merchiers cs.); Gedr. St. 1-648/1 tot 3.

Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (van mevrouw Sabine de Bethune cs.); Gedr. St. 1-659/1 en 2.

2. Wetsvoorstel houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven (van mevrouw Anne-Marie Lizin cs.); Gedr. St. 1-911/1 tot 3. (Pro memorie.)

3. Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995; Gedr. St. 1-715/1.

4. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Oekraine inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kiev op 20 mei 1996; Gedr. St. 1-1103/1.

5. Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale Akten :

1° Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, gedaan te Rome op 26 oktober 1961.

2° Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, gedaan te Parijs op 24 juli 1971; Gedr. St. 1-1105/1.

6. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Mongolië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 26 september 1995; Gedr. St. 1-1108/1.

7. Wetsontwerp houdende instemming met het internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars, opgemaakt te New York op 17 december 1979; Gedr. St. 1-1110/1.

8. Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden tot herziening van het reglement ter uitvoering van Artikel IX van het tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) en met de bijlage, gedaan te Middelburg op 11 januari 1995; Gedr. St. 1-1117/1.

9. Evocatieprocedure Wetsontwerp houdende afwijking van artikel 20bis van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van België en tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België; Gedr. St. 1-1162/1. (Pro memorie).

10. Vragen om uitleg :

a) van de heer Armand De Decker aan de minister van buitenlandse zaken, over "de gevolgen van de Frans-Britse top in Saint-Malo over het buitenlands- en veiligheidsbeleid in de Europese Unie en over de rol van de Westeuropese Unie" (nr. 1-589);

b) van de heer Jacques Devolder aan de minister van sociale zaken, over « de patiënten die getroffen zijn door Epidemmolysis Bullosa Dystrophica inversa » (nr. 1-584).

b) 's namiddags te 15 uur :

1. Inoverwegingneming van voorstellen.

2. Mondelinge vragen.

3. Eventueel hervatting van de agenda van de ochtendvergadering.

Vanaf 16.30 uur :

Naamstemmingen over het geheel van de afgehandelde agendapunten.

4. Vragen om uitleg :

a) van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van economie en telecommunicatie, over « De Post en het Vlaams Blok » (nr. 1-587);

b) van de heer Paul Hatry aan de vice-eerste minister en minister van economie en telecommunicatie en aan de minister van landbouw en de kleine en middelgrote ondememingen en aan de minister van justitie, over « het uitblijven van deontologische regels in de richtlijnen die de minister overweegt voor het Instituut van vastgoedmakelaars" (nr. 1-588).

Is de Senaat het daarmee eens ? (Instemming.)

WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 24 JULI 1973 TOT INSTELLING VAN EEN VERPLICHTE AVONDSLUITING IN HANDEL, AMBACHT EN DIENSTVERLENING (Gedr. St. 1-983) (Evocatieprocedure)


Aangehouden stemmingen


- Met een meerderheid van 41 tegen 16 stemmen wordt het amendement van de heren Coene en Hatry dat ertoe strekt een artikel 1bis (nieuw) in te voegen, niet aangenomen; 6 leden hebben zich onthouden. (Stemming nr. 1)

Voor hebben gestemd : de leden :

Bert Anciaux, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, Arrnand De Decker, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Michel Foret, Leo Goovaerts, Paul Hatry, Pierre Hazette, Jan Loones, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Chris Vandenbroeke, Valère Vautmans, Fons Vergote.

Tegen hebben gestemd : de leden :

André Bourgeois, Eddy Boutmans, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Jean-Marie Happart, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-Francois Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich : de leden :

Door Buelens, Jurgen Ceder, Jacques Devolder, Stephan Goris, Joris Van Hauthem, Wim Verreycken.

De heer Devolder (VLD). - Ik heb een stemafspraak met de heer Urbain.

De heer Goris (VLD). - Ik heb een stemafspraak met mevrouw Milquet.

- De amendementen nrs. 2, 3 en 4 van de heren Coene en Hatry op artikel 2 worden niet aangenomen.

- Met een meerderheid van 40 tegen 17 stemmen worden de amendementen nrs. 5, 6, 7, 8 en 9 van de heren Coene et Hatry niet aangenomen; 6 leden hebben zich onthouden. (Stemming nr. 2)

Voor hebben gestemd : de leden :

Bert Anciaux, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, Armand De Decker, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Michel Foret, Leo Goovaerts, Paul Hatry, Pierre Hazette, Jan Loones, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Chris Vandenbroeke, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt.

Tegen hebben gestemd : de leden :

André Bourgeois, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Jean-Marie Happart, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-Francois Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich : de leden :

Door Buelens, Jurgen Ceder, Jacques Devolder, Stephan Goris, Joris Van Hauthem, Wim Verreycken.

- Amendement nr. 10 van de heren Coene en Hatry op artikel 4 wordt niet aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (Gedr. St. 1-1130) (Evocatieprocedure)


Aangehouden stemmingen


- Met een meerderheid van 49 tegen 11 stemmen wordt amendement nr. 1 van de heer Goris op artikel 2 niet aangenomen; 5 leden hebben zich onthouden. (Stemming nr. 3)

Voor hebben gestemd : de leden :

Door Buelens, Jurgen Ceder, Luc Coene, Hugo Coveliers, Leo Goovaerts, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Joris Van Hauthem, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Wim Verreycken.

Tegen hebben gestemd : de leden :

Jean Bock, André Bourgeois, Eddy Boutmans, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, Christine Cornet d'Elzius, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Jean-Marie Happart, Paul Hatry, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-Francois Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich : de leden

Bert Anciaux, Jacques Devolder, Stephan Goris, Jan Loones, Chris Vandenbroeke.

- De amendenten nrs. 2, 3 en 4 van de heer Goris op de artikelen 3, 4 en 5 worden niet aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

NAAMSTEMMINGEN

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (Gedr. St. 1-983) (Evocatieprocedure)

- Het wetsontwerp wordt goedgekeurd met 36 tegen 23 stemmen; 7 leden hebben zich onthouden.

Voor hebben gestemd : de leden :

André Bourgeois, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, Sabine de Bethune, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Jacques D'Hooghe, Fred Erdman, Jean-Marie Happart, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Roger Lallemand, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Tegen hebben gestemd : de leden :

Bert Anciaux, Jean Bock, Door Buelens, Jurgen Ceder, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, Armand De Decker, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Michel Foret, Leo Goovaerts, Paul Hatry, Pierre Hazette, Jeannine Leduc, Jan Loones, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Chris Vandenbroeke, Joris Van Hauthem, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Wim Verreycken.

Onthouden hebben zich : de leden :

Eddy Boutmans, José Daras, Martine Dardenne, Jacques Devolder, Vera Dua, Stephan Goris, Pierre Jonckheer.

De Voorzitter. - Aangezien wij dit ontwerp ongewijzigd hebben aangenomen, wordt de Senaat geacht beslist te hebben het wetsontwerp niet te amenderen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de koninklijke bekrachtiging.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutodatum van bankverrichtingen (van de h. Francis Poty, Gedr. St. 1-1135)

- Het wetsvoorstel wordt eenparig aangenomen door de 65 aanwezige leden.

Voor hebben gestemd : de leden :

Bert Anciaux, André Bourgeois, Eddy Boutmans, Door Buelens, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Jurgen Ceder, Guy Charlier, Philippe Charlier, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques Devolder, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Leo Goovaerts, Stophan Goris, Jean-Marie Happart, Paul Hatry, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Jeannine Leduc, Anne-Marie Lizin, Jan Loones, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Chris Vandenbroeke, Francy Van der Wildt, Joris Van Hauthem, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Wim Verreycken, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

De Voorzitter. - Het ontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.Wetsvoorstel tot aanvulling van artitel 2 van de wet van 14 juli 1998 houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen (van de h. Francis Poty, Gedr. St. 1-1136)

- Het wetsvoorstel wordt eenparig aangenomen door de 66 aanwezige leden.

Voor hebben gestemd : de leden :

Bert Anciaux, Jean Bock, André Bourgeois, Eddy Boutmans, Door Buelens, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Jurgen Ceder, Guy Charlier, Philippe Charlier, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques Devolder, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Leo Goovaerts, Stephan Goris, Jean-Marie Happart, Paul Hatry, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Jeannine Leduc, Anne-Marie Lizin, Jan Loones, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Chris Vandenbroeke, Francy Van der Wildt, Joris Van Hauthem, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Wim Verreycken, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

De Voorzitter. - Het ontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (Gedr. St. 1-1130) (Evocatieprocedure)

- Het wetsontwerp wordt aangenomen met 48 stemmen tegen 12; 5 leden hebben zich onthouden.

Voor hebben gestemd : de leden :

Jean Bock, André Bourgeois, Eddy Boutmans, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, Christine Cornet d'Elzius, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Jean-Marie Happart, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Tegen hebben gestemd : de leden :

Door Buelens, Jurgen Ceder, Luc Coene, Hugo Coveliers, Leo Goovaerts, Jeannine Leduc, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Joris Van Hauthem, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Wim Verreycken.

Onthouden hebben zich : de leden :

Bert Anciaux, Jacques Devolder, Stephan Goris, Jan Loones, Chris Vandenbroeke.

De Voorzitter. - Aangezien wij dit ontwerp ongewijzigd hebben aangenomen, wordt de Senaat geacht beslist te hebben het wetsontwerp niet te amenderen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de koninklijke bekrachtiging.Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 620 van het Gerechtelijk Wetboek (van de heer Hugo Vandenberghe, Gedr. St. 1-575)

- Het wetsvoorstel wordt eenparig aangenomen door de 66 aanwezige leden.

Voor hebben gestemd : de leden :

Bert Anciaux, Jean Bock, André Bourgeois, Eddy Boutmans, Door Buelens, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Jurgen Ceder, Guy Charlier, Philippe Charlier, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques Devolder, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Leo Goovaerts, Stephan Goris, Jean-Marie Happart, Paul Hatry, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Jeannine Leduc, Anne-Marie Lizin, Jan Loones, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Chris Vandenbroeke, Francy Van der Wildt, Joris Van Hauthem, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Wim Verreycken, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

De Voorzitter. - Het ontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers werden overgezonden.Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 217 en tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (van de heer Fred Erdman cs., Gedr. St. 1-1111)

De Voorzitter. - De heer Verreycken had gevraagd dat ik het advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel zou inwinnen. Ik vind echter geen voldoende reden om dit verzoek in te willigen.

De heer Verreycken (Vlaams Blok). - Met dit wetsvoorstel van de SP staan we op het punt de voorrang van de waarden om te keren. Partijpolitieke spelletjes worden verheven boven de vrijheid van meningsuiting, de drukpersvrijheid en het gelijkheidsbeginsel.

De indiener van het wetsvoorstel vreest het advies van de Raad van State, omdat die een ongunstig advies uitbracht over het vorige voorstel. In de commissie zei de minister van justitie trouwens dat het wetsvoorstel de opportuniteitscontrole overlaat aan de burgerlijke partij in plaats van aan het openbaar ministerie.

De Raad van State zal dit vaststellen. Hij zal ook vaststellen dat er een ongelijke behandeling wordt ingevoerd tussen een gewone burgerlijke partij en het inquisitiecentrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

Doe wat ge niet laten kunt ! (Applaus bij het Vlaams Blok).

De heer Foret (PRL-FDF) (in het Frans). - De democratische krachten van dit land hebben van de strijd tegen het racisme hun topprioriteit gemaakt en zowel in de Kamer als in de Senaat worden initiatieven genomen om de heropflakkering van die kwaal tegen te gaan. Een van de meest verraderlijke vormen van racisme is immers die van het politieke discours. Mijn fractie zal alle initiatieven goedkeuren die het mogelijk maken dat soort van gedrag tegen te gaan en daaraan de passende strafrechtelijke sancties op te leggen.

De PRL-FDF zal dit voorstel dan ook goedkeuren omdat het ertoe strekt dat doel te bereiken door het voor het parket onmogelijk te maken zaken te seponeren. Omdat het racistisch politiek pamflet een persmisdrijf is, worden zulke zaken vaak door het parket geseponeerd omdat het parket terugschrikt voor de logge procedure voor het Assisenhof.

Volgens ons loopt dit voorstel geenszins vooruit op de procedure die later voor de strafrechtelijke vervolging van persmisdrijven moet worden uitgewerkt. In het beperkte kader van dit voorstel zal de PRL-FDF zich spontaan aansluiten bij de echte democraten die de Senaat bevolken. (Applaus van vele leden - Gelach en uitroepen van het Vlaams Blok.)

De heer Coveliers (VLD). - Het lijkt alsof de heer Verreycken spreekt over het voorstel betreffende de partijfinanciering, dat nu in de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt behandeld. De heer Verreycken voelt zich blijkbaar geviseerd zodra democratische controle zelfs maar ter sprake komt.

Dit wetsvoorstel gaat over een wijziging van de procedure voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. De wijziging geldt niet enkel voor de vervolging van racistische delicten, maar voor alle delicten. Zij geldt voor iedereen die zich burgerlijke partij heeft gesteld. De VLD zal dit voorstel dan ook goedkeuren, in tegenstelling tot het voorstel over de partijfinanciering. Als misdrijven niet vervolgd worden omwille van het apparaat, dan moet de wetgever dit verhelpen. (Applaus op de meeste banken).

De heer Erdman (SP). - De SP is fier dat het een technisch voorstel heeft ingediend, dat sommigen aanzien als een wapen. Als het doel daarmee kan worden bereikt, des te beter.

Ik heb het advies gevolgd dat de Raad van State uitbracht over een eerste voorstel. Het voorstel erkent de burgerljke partij in het strafprocesrecht. Het gaat in tegen de opportuniteitsbeoordeling door het openbaar ministerie, dat naliet misdrijven te doen bestraffen.

De SP zal dit voorstel uit volle overtuiging goedkeuren. (Applaus op de meeste banken).

De heer Boutmans (Agalev). - Agalev zal de herziening goedkeuren omdat het voortaan de positie van alle slachtoffers van racistische daden voor het Hof van Assisen versterkt. Voorts wordt hier eindelijk een begin gemaakt van de uitvoering van de volkenrechtelijke verplichting om racistische organisaties te bestrijden. Deze verplichting is ingeschreven in het VN-Handvest van de rechten van de mensen, en werd in ons land tot dusver nog niet uitgevoerd. Wij blijven echter nog voorstander van een herziening van artikel 151 van de Grondwet om het vervolgen van persdelicten eenvoudiger te maken. Men zal zich dan niet meer kunnen schuilen achter het ingewikkeld karakter van de procedure om dergelijke delicten niet te vervolgen.

De heer Loones (VU). - Ik betreur dat eens temeer zoveel aandacht wordt geschonken aan het Vlaams Blok. Ik begrijp niet waarom de heer Verreycken zich nu plots opwindt. In het verleden heeft hij immers nooit blijk gegeven van enig vertrouwen in de Raad van State. Deze herziening is slechts een kleine herstelbeweging inzake de effectieve vervolging van drukpersdelicten.

De heer Vandenberghe (CVP). - Vandaag vieren wij de vijftigste verjaardag van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Dit verdrag is in moeilijke omstandigheden tot stand gekomen in het licht van de gebeurtenissen van de eerste helft van deze eeuw. Toen is immers de overtuiging gegroeid dat er een internationale waarborg nodig is voor de bescherming van de rechten van de mens. Ik kan de heer Verreycken volgen wanneer hij pleit voor de vrije meningsuiting. Zoals elk recht kan echter ook dit recht worden misbruikt. Het Hof te Straatsburg heeft inzake schendingen van de mensenrechten al enige arresten geveld. Bij de rechten van de mens gaat het om cultuur en innerlijke gesteldheid. Daarom zal de CVP elk initiatief steunen dat de rechten van de mens in het dagelijkse leven wil doen respecteren.

PERSOONLIJK FEITDe heer Verreycken (Vlaams Blok). - Het verwondert me dat de heer Erdman zijn eigen voorstel looft. Met dit voorstel wordt de rechtspraak geprivatiseerd ten voordele van het centrum-Leman. Dit heeft niets te maken met de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Wij gaan recht naar een DDR-democratie, waarbij over essentiële onderwerpen niet meer moet worden gestemd.

De heer Boutmans (Agalev). - Ik heb uitdrukkelijk de band met de universele verklaring benadrukt. Wij zijn immers door het internationale recht verplicht racistische delicten te vervolgen.

NAAMSTEMMINGENDe Voorzitter. - Wij hervatten de stemverklaringen betreffende het wetsvoorstel inzake het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

De heer Lallemand (PS) (in het Frans). - Ik heb dit wetsvoorstel samen met de heer Erdman ondertekend omdat ik het onontbeerlijk vind de burgerlijke partijen over meer rechten te laten beschikken aangezien zij er het slachtoffer van zijn dat zaken zonder reden geseponeerd worden. De bevoegheid die aan het Centrum wordt opgedragen, zal het mogelijk maken een einde te maken aan het feit dat sommige zaken op schandalige wijze ongestraft blijven. lk hoop dat dit voorstel door een grote meerderheid zal worden aangenomen.

Mevrouw Willame-Boonen (PSC) (in het Frans). - Deze tekst biedt een praktische oplossing voor het probleem dat persmisdrijven van racistische inslag ongestraft blijven. De PSC zal dit voorstel met enthousiasme goedkeuren.

- Het wetsvoorstel wordt met 61 tegen 4 stemmen aangenomen.

Voor hebben gestemd : de leden :

Bert Anciaux, Jean Bock, André Bourgeois, Eddy Boutmans, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques Devolder, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Leo Goovaerts, Stephan Goris, Jean-Marie Happart, Paul Hatry, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Jeannine Leduc, Anne-Marie Lizin, Jan Loones, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Chris Vandenbroeke, Francy Van der Wildt, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Tegen hebben gestemd : de leden :

Door Buelens, Jurgen Ceder, Joris Van Hauthem, Wim Verreycken.

De heer Mahoux (PS) (in het Frans). - Ik wou ja stemmen.

De Voorzitter. - Het voorstel zal met zijn nieuw opschrift aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.Dotatie van de Senaat. - Uitgaven van het dienstjaar 1997, begroting voor het dienstjaar 1998 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 1999

- De dotatie wordt door de 59 aan de stemming deelnemende leden eenparig aangenomen; 7 leden hebben zich onthouden.

Voor hebben gestemd : de leden :

Jean Bock, André Bourgeois, Eddy Boutmans, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques Devolder, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Leo Goovaerts, Stephan Goris, Jean-Marie Happart, Paul Hatry, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Jeannine Leduc, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Hebben zich onthouden : de leden :

Bert Anciaux, Door Buelens, Jurgen Ceder, Jan Loones, Chris Vandenbroeke, Joris Van Hauthem, Wim Verreycken.

De heer Verreycken (Vlaams Blok). - Het Vlaams Blok heeft de dotatie niet goedgekeurd omdat de Senaat er blijkbaar niet in slaagt tenminste op een symbolische wijze de uitgaven te beperken, terwijl de bevolking nog moet inleveren. Wij hebben ook niet tegen gestemd om de werking van de Senaat niet in het gedrang te brengen.

De heer Loones (VU). - De Volksunie heeft zich onthouden om de hoop uit te drukken dat tijdens de volgende legislatuur de kleine fracties betere werkings-mogelijkheden zouden krijgen.

Wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Gedr. St. 1-1177) (Evocatieprocedure)

- Het ontwerp wordt eenparig aangenomen door de 51 aan de stemming deelnemende leden; 15 leden hebben zich onthouden.

De Voorzitter. - Gezien wij dit ontwerp ongewijzigd hebben aangenomen, wordt de Senaat geacht beslist te hebben het wetsontwerp niet te amenderen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de koninklijke bekrachtiging.

De heer Loones (VU). - Wij brengen hulde aan collega Bourgeois die aan de basis ligt van dit initiatief Toch hebben wij ons onthouden omdat het oorspronkelijk ontwerp ingevolge de verschillende uitzonderingsclausules grondig werd verminkt.

HERZIENING VAN ARTIKEL 8 VAN DE GRONDWET

Aangehouden stemmingen


- Met een meerderheid van 57 tegen 4 stemmen wordt het amendement nr. 1 van de heer Van Hauthem niet aangenomen; 3 leden hebben zich onthouden.

Voor hebben gestemd : de leden :

Door Buelens, Jurgen Ceder, Joris Van Hauthem, Wim Verreycken.

Tegen hebben gestemd : de leden :

Jean Bock, André Bourgeois, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, José Daras, Martine Dardenne, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Petre, Leo Delcroix, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques Devolder, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Leo Goovaerts, Stephan Goris, Jean-Marie Happart, Paul Hatry, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Jeannine Leduc, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Charles-Ferdinand Nothomb, Mare Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Valere Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich : de leden :

Bert Anciaux, Jan Loones, Chris Vandenbroeke.

De heer Loones (VU). - Wij hebben ons onthouden en zullen ons ook bij de volgende amendementen onthouden. Later zullen wij uitleggen waarom we tegen deze herziening zijn.

- Met een meerderheid van 59 tegen 4 stemmen wordt het amendement nr. 5 van de heer Van Hauthem niet aangenomen; 3 leden hebben zich onthouden.

Voor hebben gestemd : de leden :

Door Buelens, Jurgen Ceder, Joris Van Hauthem, Wim Verreycken.

Tegen hebben gestemd : de leden :

Jean Bock, André Bourgeois, Eddy Boutmans, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques Devolder, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Leo Goovaerts, Stephan Goris, Jean-Marie Happart, Paul Hatry, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-Francois Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Jeannine Leduc, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich : de leden :

Bert Anciaux, Jan Loones, Chris Vandenbroeke.

- De amendementen nrs. 6, 7, 73, 74, 94, 95 en 106 van de heer Van Hauthem worden niet aangenomen.

- Met een meerderheid van 55 tegen 6 stemmen wordt het amendement nr. 127 van de heren Boutmans en Jonckheer niet aangenomen; 2 leden hebben zich onthouden.

Voor hebben gestemd : de leden :

Bert Anciaux, Eddy Boutmans, José Daras, Martine Dardenne, Vera Dua, Pierre Jonckheer.

Tegen hebben gestemd : de leden :

Jean Bock, André Bourgeois, Door Buelens, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Jurgen Ceder, Guy Charlier, Philippe Charlier, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques Devolder, Jacques D'Hooghe, Fred Erdman, Michel Foret, Leo Goovaerts, Stephan Goris, Jean-Marie Happart, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-Francois Istasse, Dominique Jeanmoye, Jeannine Leduc, Anne-Marie Lizin, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Joris Van Hauthem, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Wim Verreycken, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich : de leden :

Jan Loones, Chris Vandenbroeke.

- Met een meerderheid van 58 tegen 4 stemmen wordt het amendement nr. 128 van de heer Van Hauthem niet aangenomen; 3 leden hebben zich onthouden.

Voor hebben gestemd : de leden :

Door Buelens, Jurgen Ceder, Joris Van Hauthem, Wim Verreycken.

Tegen hebben gestemd : de leden :

Jean Bock, André Bourgeois, Eddy Boutmans, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques Devolder, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Leo Goovaerts, Stephan Goris, Jean-Marie Happart, Paul Hatry, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Jeannine Leduc, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich : de leden :

Bert Anciaux, Jan Loones, Chris Vandenbroeke.

De Voorzitter. - We stemmen nu over het amendement nr. 129 van de heer Van Hauthem.

De heer Van Hauthem (Vlaams Blok). - Dit amendement en het volgende zijn de belangrijkste amendementen. De gemeenschapssenatoren kunnen met de stemming van deze amendementen gevolg geven aan de resolutie die zij in het Vlaams parlement goedkeurden.

- Met een meerderheid van 57 stemmen tegen 4 wordt het amendement nr. 129 niet aangenomen; 3 leden hebben zich onthouden.

Voor hebben gestemd : de leden :

Door Buelens, Jurgen Ceder, Joris Van Hauthem, Wim Verreycken.

Tegen hebben gestemd : de leden :

Jean Bock, André Bourgeois, Eddy Boutmans, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, Luc Coene, Christine Cornet d'Elzius, Hugo Coveliers, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques Devolder, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Leo Goovaerts, Stephan Goris, Jean-Marie Happart, Paul Hatry, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Jeannine Leduc, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich : de leden :

Bert Anciaux, Jan Loones, Chris Vandenbroeke.

- De amendementen nrs. 130 en 131 van de heer Van Hauthem worden niet aangenomen.

De Voorzitter. - We stemmen nu over het amendement nr. 132 van de heer Loones.

De heer Loones (VU). - Wij hopen dat wij nu de enigen zullen zijn die voor ons amendement zullen stemmen. De VLD had een soortgelijk amendement in de Kamer ingediend.

De heer Van Hauthem (Vlaams Blok). - Wij zullen voorstemmen omdat wij vinden dat dit amendement het geheel niet onsamenhangend maakt.

- Met een meerderheid van 47 tegen 15 stemmen wordt het amendement nr. 132 van de heer Loones niet aangenomen; 2 leden hebben zich onthouden.

Voor hebben gestemd : de leden :

Bert Anciaux, Door Buelens, Jurgen Ceder, Luc Coene, Hugo Coveliers, Leo Goovaerts, Jeannine Leduc, Jan Loones, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Chris Vandenbroeke, Joris Van Hauthem, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Wim Verreycken.

Tegen hebben gestemd : de leden :

Jean Bock, André Bourgeois, Eddy Boutmans, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, Christine Cornet d'Elzius, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Jean-Marie Happart, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Onthouden hebben zich : de leden :

Jacques Devolder, Stephan Goris.

- De amendementen nrs. 133, 134, 135 en 136 van de heer Loones worden niet aangenomen.

NAAMSTEMMING

Ontwerp van tekst tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Gedr. St. 1-1131)

De heer Loones (VU). - De VU verwerpt deze herziening van artikel 8 van de Grondwet. Wij willen stemrecht voor de EU-burgers, maar onder voorwaarden. De regering besliste daar anders over en dit tegen alle moties, pers artikel en en vooral tegen het Vlaams parlement in. Zonder tweederde meerderheid aan Vlaamse kant, drukt de premier de voorstellen door van het Vlaamshatende FDF. Dit is een nederlaag voor Vlaanderen en voor het federale model.

De vijf gemeenschapssenatoren van de CVP en de SP verloochenen hun grondwettelijke opdracht en hun eigen ja-stem in het Vlaams parlement.

Deze meerderheid werkt vandaag mee aan de mislukking van de institutionele hervorming rond Brussel. De implosie van het Brusselse model en daarmee van het hele Belgische bestel worden daardoor onvermijdelijk.

De heer Van Hauthem (Vlaams Blok). - Ik had een stemverklaring voorbereid. Maar ik heb geen zin meer om hier nog veel woorden aan vuil te maken, vooral niet nadat de Kamer, onder luid applaus, een wetsvoorstel heeft goedgekeurd om één partij monddood te maken. Straks zullen zij, eveneens onder luid applaus, de verjaardag van de Rechten van de Mens vieren. Van hypocrisie gesproken.

Wij beleven nu het Waterloo van de Brusselse Vlamingen. Ik wil de gemeenschapssenatoren uitwuiven met de woorden die Tobback sprak op het einde van een volmachtendebat : « Druk gerust op de groene knopjes, een moment van schaamte is vlug voorbij. »

De heer Boutmans (Agalev). - Jarenlang hebben wij gestreden voor het stemrecht van diegenen die in de jaren zestig en zeventig in ons land zijn komen werken. Europa heeft het debat nu in een stroomversnelling gebracht. Artikel 8 is een stap in de richting van het stemrecht op basis van verblijf.

Mijn probleem is wel dat men ons voorstel heeft verworpen om het stemrecht voor alle migranten mogelijk te maken. Wij waren dan ook zinnens om ons te onthouden. Om niet het risico te lopen dat artikel 8 niet zou worden aangenomen, zullen wij voor stemmen, op mij na.

- Het ontwerp van tekst tot herziening van artikel 8 van de Grondwet wordt aangenomen met 48 stemmen tegen 15; 3 leden hebben zich onthouden.

- Het quorum en de meerderheid vereist door artikel 195, laatste alinea, van de Grondwet zijn bereikt.

Voor hebben gestemd : de leden :

Jean Bock, André Bourgeois, Philippe Busquin, Ludwig Caluwé, Bea Cantillon, Guy Charlier, Philippe Charlier, Christine Cornet d'Elzius, José Daras, Martine Dardenne, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Andrée Delcourt-Pêtre, Leo Delcroix, Claude Desmedt, Alain Destexhe, Jacques D'Hooghe, Vera Dua, Fred Erdman, Michel Foret, Jean-Marie Happart, Paul Hatry, Pierre Hazette, Patrick Hostekint, Robert Hotyat, Jean-François Istasse, Dominique Jeanmoye, Pierre Jonckheer, Roger Lallemand, Anne-Marie Lizin, Philippe Mahoux, Lydia Maximus, Nadia Merchiers, Guy Moens, Charles-Ferdinand Nothomb, Marc Olivier, Eric Pinoie, Francis Poty, Jacques Santkin, Paula Sémer, Paul Staes, Frank Swaelen, Erika Thijs, Louis Tobback, Hugo Vandenberghe, Francy Van der Wildt, Johan Weyts, Magdeleine Willame-Boonen.

Tegen hebben gestemd : de leden :

Bert Anciaux, Door Buelens, Jurgen Ceder, Luc Coene, Hugo Coveliers, Leo Goovaerts, Jeannine Leduc, Jan Loones, Lisette Nelis-Van Liedekerke, Chris Vanden-broeke, Joris Van Hauthem, Valère Vautmans, Fons Vergote, Guy Verhofstadt, Wim Verreycken.

Onthouden hebben zich : de leden :

Eddy Boutmans, Jacques Devolder, Stephan Goris.

De Voorzitter. - Het ontwerp zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. Door deze stemming vervallen de voorstellen van tekst (Gedr. St. 1-568, 1-573, 1-1628, 1-745 en 1-902).

INDIENING VAN WETSONTWERPENDe Voorzitter. - De regering heeft volgende wetsontwerpen ingediend :

wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het internationale wegvervoer en het transitvervoer van personen en goederen en het Protocol, ondertekend te Brussel op 29 maart 1994 (Gedr. St. 1-1179/1).

Het wetsontwerp werd verzonden naar de Commissie voor de buitenlandse aangelegenheden;

wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resolutie betreffende het vierde amendement op de statuten van het Internationaal Monetair Fonds (Gedr. St. 1-1185/1).

Het wetsontwerp werd verzonden naar de Commissie voor de financiën en de economische aangelegenheden;

wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 15 oktober 1997 (Gedr. St. 1-1186/1).

Het wetsontwerp werd verzonden naar de Commissie voor de buitenlandse aangelegenheden.

Deze wetsontwerpen zullen worden gedrukt en rondgedeeld.

INDIENING VAN VOORSTELLENDe Voorzitter. - De volgende voorstellen werden ingediend :

A. Wetsvoorstellen :

Artikel 77 :

wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 147ter van het Kieswetboek zodat de militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen, van de heer Wim Verreycken (Gedr. St. 1-1180/1);

wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, teneinde de militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen, van de heer Wim Verreycken (Gedr. St. 1-1181/1);

wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, teneinde de militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen, van de heer Wim Verreycken (Gedr. St. 1-1182/1);

wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen, van de heer Philippe Mahoux (Gedr. St. 1-1189/1);

wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van de heer Jan Loones cs. (Gedr. St. 1-1190/1).

Artikel 81 :

wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de vestiging en de benaming van fabriekswinkels aan regels te onderwerpen, van mevrouw Anne-Marie Lizin (Gedr. St. 1-1178/1);

wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, teneinde de militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen, van de heer Wim Verreycken (Gedr. St. 1-1183/1);

wetsvoorstel tot aanvulling van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, teneinde de militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen, van de heer Wim Verreycken (Gedr. St. 1-1184/1);

wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen, van de heer Philippe Mahoux (Gedr. St. 1-1187/1);

wetsvoorstel strekkende om beginnende zelfstandigen aan te moedigen en te stimuleren, van de heer Philippe Mahoux (Gedr. St. 1-1188/1);

wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging, van de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, van de heer Jan Loones cs. (Gedr. St. 1-1191/1).

- Deze voorstellen zullen worden vertaald, gedrukt en rondgedeeld.

- Er zal later over de inoverwegingneming worden beslist.

INOVERWEGINGNEMING

In overweging te nemen voorstellen


Wetsvoorstel :

Artikel 81 :

Wetsvoorstel tot invoering van een regeling betreffende de levensbeschouwelijk georiënteerde belasting, van de heer Alain Destexhe (Gedr. St. 1-1140/1).

Te verzenden naar de Commissie voor de financiën en de economische aangelegenheden.

- De voorstellen worden in overweging genomen.

VRAGEN OM UITLEGDe Voorzitter. - Het Bureau heeft volgende vragen om uitleg ontvangen :

de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van economie en telecommunicatie, over « De Post en het Vlaams Blok » (nr. 1-587);

de heer Paul Hatry aan de vice-eerste minister en minister van economie en telecommunicatie, aan de minister van landbouw en de kleine en middelgrote ondernemingen en aan de minister van justitie, over « het uitblijven van deontologische regels in de richtlijnen die de minister overweegt voor het Instituut van vastgoedmakelaars » (nr. 1-588);

de heer Armand De Decker aan de minister van buitenlandse zaken, over « de gevolgen van de Frans-Britse top in Saint-Malo over het buitenlands- en veiligheidsbeleid in de Europese Unie en over de rol van de Westeuropese Unie » (nr. 1-589).

Deze vragen worden naar de plenaire vergadering verzonden.

EVOCATIESDe Voorzitter. - De Senaat heeft bij boodschap van 5, 7 en 9 december 1998 aan de Kamer van volksvertegenwoordigers ter kennis gebracht dat tot evocatie is overgegaan, op die datum, van :

Wetsontwerp houdende afwijking van artikel 20bis van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van België en tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (Gedr. St. 1-1162/1).

Het wetsontwerp werd verzonden naar de Commissie voor de financiën en de economische aangelegenheden.

Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (Gedr. St. 1-1175/1).

Wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Gedr. St. 1-1177/1).

- Het wetsontwerp werd verzonden naar de Commissie voor de justitie.

NON-EVOCATIESDe Voorzitter. - Bij boodschappen van 8 december 1998 heeft de Senaat aan de Kamer van volksvertegenwoordigers terugbezorgd, met het oog op de koninklijke bekrachtiging, de volgende niet geëvoceerde wetsontwerpen :

Wetsontwerp tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten (Gedr. St. 1-1161/1).

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen (Gedr. St. 1-1163/1).

- Voor kennisgeving aangenomen.

BOODSCHAPPEN KAMERDe Voorzitter. - Bij boodschappen van 3 december 1998 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de Senaat overgezonden zoals ze ter vergadering van 3 december 1998 werden aangenomen :

Artikel 78 :

wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 35 en 47 bis van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 31 van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en van de artikelen 3 en 5 van de wet van 15 maart 1874 op de uitlevering (Gedr. St. 1-1176/1).

Het wetsontwerp werd ontvangen op 4 december 1998; de uiterste datum voor evocatie is maandag 4 januari 1999;

wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Gedr. St. 1-1177/1);

Het wetsontwerp werd ontvangen op 4 december 1998; de uiterste datum voor evocatie is maandag 4 januari 1999.

Artikel 79 :

wetsontwerp betreffende criminele organisaties (Gedr. St. 1-662/1).

Het wetsontwerp werd ontvangen op 4 december 1998; de onderzoekstermijn, die overeenkomstig artikel 79, eerste lid, van de Grondwet vijftien dagen bedraagt, verstrijkt op dinsdag 19 januari 1999.

De Kamer heeft de tekst geamendeerd aangenomen op 3 december 1998.

Artikel 80 :

wetsontwerp houdende sociale bepalingen (Gedr. St. 1-1175/1).

Het wetsontwerp werd ontvangen op 4 december 1998; de uiterste datum voor evocatie is woensdag 9 december 1998.Kennisgeving


wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, en met de Bijlagen I en II ervan (Gedr. St. 1-1034/1).

De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 3 december 1998 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden;

wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Moldova, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Chisinau op 21 mei 1996 (Gedr. St. 1-1035/1).

De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 3 december 1998 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden;

wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 maart 1996 (Gedr. St. 1-1036/1).

De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 3 december 1998 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden;

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Oekraïne tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Kiev op 20 mei 1996 (Gedr. St. 1-1037/1).

De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 3 december 1998 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Raad voor Samenwerking van de Arabische-Golfstaten, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993 (Gedr. St. 1-1086/1).

De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 3 december 1998 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Wetsontwerp houdende instemming met het Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden inzake de afschaffing van de doodstraf, gedaan te Straatsburg op 28 april 1983 (Gedr. St. 1-1087/1).

De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 3 december 1998 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, gedaan te New York op 15 december 1989 (Gedr. St. 1-1088/1).

De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 3 december 1998 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en de bescherming van investeringen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 24 januari 1996 (Gedr. St. 1-1090/1).

De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 3 december 1998 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Wetsontwerp houdende instemming met het Vijfde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten, gedaan te Genève op 27 februari 1998 (Gedr. St. 1-1102/1).

De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 3 december 1998 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

- De vergadering wordt om 16 uur gesloten.

- Woensdag om 10 en 14 uur, openbare vergadering.

VERHINDERDMevrouw Milquet, om familiale redenen, de heren Urbain en Raes, om gezondheidsredenen, en de heer Chantraine, wegens beroepsplichten.

Het Beknopt Verslag geeft een samenvatting van de debatten


Het volledig verslag verschijnt in de Parlementaire Handelingen