5-128

5-128

Belgische Senaat

5-128

Handelingen - Nederlandse versie

DONDERDAG 28 NOVEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


Waarschuwing: de blauwe kleur geeft aan dat het gaat om uit het Frans vertaalde samenvattingen.


Mondelinge vragen

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Regeling van de werkzaamheden

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een ontwerp van bijzondere wet

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Hoge Raad voor de Justitie

Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische coöperatie


Voorzitster: mevrouw Sabine de Bethune

(De vergadering wordt geopend om 15 uur.)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de eerste minister over «het gebruik van de middelen van het Lombardakkoord» (nr. 5-1191)

Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de eerste minister over «de afwending van federale overheidsmiddelen voor incivieke doeleinden» (nr. 5-1196)

De voorzitster. - Ik stel voor deze mondelinge vragen samen te voegen. (Instemming)

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming antwoordt.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - De splitsing van BHV werd aangekondigd als het einde van de communautaire strijd in Brussel. De realiteit blijkt evenwel anders. Opnieuw steekt de kolonisatiedrang van de Franstaligen de kop op. De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe wil in de buurgemeenten, waaronder Zaventem, bepaalde faciliteiten invoeren. Hij doet dat op een slinkse wijze. Via subsidies voor verenigingen zoals onder meer Citoyens de Zaventem wil hij anderstaligen helpen bij het vervullen van bepaalde administratieve handelingen. Op die manier wil hij, via een omweg, van Zaventem de facto een faciliteitengemeente maken. Op de website, genaamd communauteurbaine.be, wordt zelfs - ook in schabouwelijk Nederlands - gesteld dat Zaventem eigenlijk bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort.

De burgemeester, kamerlid Maingain, gaat zelfs verder en hij noemt de taalgrens arbitrair en gebaseerd op een nationalistisch principe van een officiële taal op basis van het betrokken gebied. De burgemeester voelt zich "enfermé [...]dans un carcan inique". Hij vindt dat de Franstaligen niet genoeg plaats hebben om zich te vestigen.

Dit is volgens ons een actief pleidooi voor een verdere verfransing van de Rand. Nog niet zo lang geleden vroeg ook de toenmalige minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de heer Picqué, de uitbreiding van Brussel.

De subsidies voor de vereniging Citoyens de Zaventem moeten natuurlijk ergens vandaan komen. Dat is voor de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe niet meteen een probleem. Nochtans hebben we Brussel en de verschillende Brusselse gemeenten steeds horen klagen over het feit dat ze te weinig financiële middelen kregen. Voor hulp aan Franstaligen in de randgemeenten vinden ze blijkbaar wel de nodige middelen.

Het Lombard- of Brusselakkoord van 2001 voorziet in een bijkomende financiering van de gemeenten in Brussel, op voorwaarde dat een lid van het college van burgemeesters en schepenen van een andere taal is. Met andere woorden, in ruil voor het extra geld krijgt de gemeente er een Vlaamse schepen bij. Dat geld is uiteraard bedoeld om de gemeente in staat te stellen het Nederlandstalige of tweetalige karakter van de gemeente te ondersteunen.

De burgemeester geeft dit geld uit voor de bevordering van de verfransing buiten zijn eigen gemeente. Sint-Lambrechts-Woluwe zit blijkbaar op een grote zak geld.

Welke actie zal de regering ondernemen om het evidente misbruik van die middelen te voorkomen? Zal de regering toelaten dat de communautaire vrede verder wordt ondergraven door deze initiatieven? Zal de betaling van de middelen zoals bedoeld in de Brusselakkoorden, worden voortgezet indien blijkt dat ze worden misbruikt?

De heer Bart Laeremans (VB). - Burgemeester Olivier Maingain van de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe kondigde op 19 november op een persconferentie aan dat hij de federale subsidies die zijn gemeente ontvangt in het kader van de installatie van een Nederlandstalige schepen zal aanwenden om de verfransing van de naburige gemeente Zaventem te stimuleren.

Zo zal met die middelen een Franstalige webstek worden gefinancierd die gericht is op de Vlaamse Rand. Er worden ook verenigingen ondersteund van militante Franstaligen uit de Rand, in het bijzonder in de gemeente Zaventem. Tevens krijgen jongeren uit de Rand financiële voordelen wanneer zij gebruik maken van infrastructuur van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en worden zij opgenomen in de jeugdraad van Sint-Lambrechts-Woluwe. Het Brusselse imperialisme krijgt hiermee een nieuwe dimensie. Dit is de arrogantie en het cynisme ten top.

Niet alleen is Sint-Lambrechts-Woluwe daarvoor niet bevoegd, het gaat tegelijk om de afwending en verkwisting van federale overheidsmiddelen die worden gebruikt voor het tegenovergestelde van datgene waarvoor ze bedoeld waren. Het kan niet dat de federale overheid zich daartoe rechtstreeks of onrechtstreeks leent. In ieder geval dragen de plannen allerminst bij tot de door de regering verhoopte communautaire pacificatie.

Dit vraagt dan ook een duidelijke reactie van de regering. Ik heb deze vraag al een jaar geleden ingediend als vraag om uitleg, maar tot nog toe weigerde de eerste minister hiervoor naar de Senaat te komen.

Op welk bedrag heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe normaal gezien recht en hoe ziet de federale overheid toe op de correcte besteding van die middelen?

Hoe reageert de staatssecretaris namens de regering op de provocatie van de heer Maingain? Wordt overwogen om de middelen in te houden, aangezien de heer Maingain ze op een oneigenlijke en onwettige wijze gebruikt?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - De eerste minister heeft mij gevraagd hem te verontschuldigen; hij neemt vandaag deel aan de Eastern Partnership Summit te Vilnius.

Het antwoord op de vragen van de heer Vanlouwe is heel kort. Op de vraag welke actie zal worden ondernomen is het antwoord: geen enkele. Met betrekking tot de daaropvolgende vragen antwoordt de premier dat het niet anders kan.

De voogdij over de gemeenten werd sedert 2001 volledig geregionaliseerd. Het is dus een exclusieve gewestelijke materie geworden. De gewesten, in dit geval het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, oefenen die exclusieve bevoegdheid dus autonoom uit.

De eerste minister stelt vast dat sommige partijen in beide gemeenschappen en gewesten geen belang stellen in communautaire vrede. Dat is een feit. De premier kan dit enkel betreuren omdat hij, in tegenstelling tot die partijen, al twee jaar zijn energie besteedt aan de bewerkstelliging van de communautaire vrede die ons land ten goede komt.

Wat de concrete vragen van de heer Laeremans betreft kan ik hem enkel naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwijzen. Dat beschikt over de nodige informatie, omdat het bevoegd is om de middelen, waarin artikel 46bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 voorziet, tussen de verschillende gemeenten te verdelen.

De heer Bart Laeremans (VB). - Ik vind dit een beschamend voorbeeld van paraplupolitiek: mijn naam is haas, ik heb er niets mee te maken, het is een zaak voor het Brussels Gewest.

Het gaat wel om federale middelen die zouden moeten worden besteed aan de pacificatie in Brussel, maar worden misbruikt. De staatssecretaris zou op zijn minst de acties van de heer Maingain krachtig kunnen veroordelen, maar hij doet het tegenovergestelde. Hij betreurt wat er gebeurt, maar voor het overige heeft hij er niets mee te maken. Hij zou het Brussels Gewest moeten doen inzien dat het moet optreden omdat het initiatief van de heer Maingain neerkomt op een afwending en misbruik van federale middelen, die overigens voor 60% of zelfs meer door Vlamingen worden betaald.

Dat de staatssecretaris zijn hoofd in het zand steekt, vind ik allesbehalve moedig. Meer zelfs, hiermee dekt hij toe wat er in Brussel gebeurt en beschermt hij de heer Maingain.

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Ook ik betreur het antwoord van de staatssecretaris. Hij geeft immers duidelijk aan dat de regering niets zal ondernemen.

Vorig jaar keurde het Parlement de herfinanciering van Brussel goed. Gisteren hebben we uitvoerig gediscussieerd over de bijzondere Brusselwet. We hebben een amendement ingediend dat er duidelijk toe strekt de extra middelen die naar Brussel gaan in ruil voor een bijkomende Vlaamse schepen, te koppelen aan de initiatieven en de bevoegdheden van die bewuste schepen. Als de meerderheidspartijen dit amendement goedkeuren, dan is er een oplossing voor dit probleem, dat zich in de toekomst ongetwijfeld nog zal voordoen. De regering sluit haar ogen voor het probleem, ze lost het niet op en ze zal er in de toekomst nog mee worden geconfronteerd.

Met andere woorden, er is geen communautaire pacificatie. Dat betreur ik, want de problemen worden door de zesde staatshervorming niet opgelost, omdat de regering ze niet kan en durft aanpakken.

Er is geen solidariteit tussen de Brusselaars, wat ik ten zeerste betreur.

De voorzitster. - Mijnheer Vanlouwe, ik verzoek u te besluiten. U hebt de toegestane spreektijd overschreden.

Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de eerste minister over «de modernisering van de Amerikaanse kernwapens van Kleine-Brogel» (nr. 5-1195)

De voorzitster. - De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming, antwoordt.

De heer Benoit Hellings (Ecolo). - Maandagavond zei de minister van Landsverdediging in de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer in antwoord op vragen van volksvertegenwoordiger De Vriendt dat het Belgische `politieke niveau' reeds in mei 2007 op de hoogte werd gebracht van de modernisering van de kernwapens in Kleine Brogel. Volgens de website van de NAVO zetelde de minister van Landsverdediging destijds namens België in de Nuclear Planning Group van de NAVO. Daar hebben de Verenigde Staten volgens de huidige minister van Landsverdediging de beslissing aangekondigd om de tactische kernwapens te moderniseren. Die informatie is volgens de heer De Crem vervolgens aan de paarse regering-Verhofstadt bekendgemaakt.

Dat antwoord is des te intrigerender daar de eerste minister enkele weken geleden in antwoord op een mondelinge vraag van collega Anciaux in dit halfrond bevestigde dat zijn diensten in het archief van de Ministerraad geen spoor van een dergelijk rapport hebben gevonden, maar dit vanaf ... 2010.

Hoe dan ook, in een rapport van het Amerikaanse Rekenhof staat nochtans dat in april 2010 een geheim akkoord is gesloten tussen "bepaalde NAVO-bondgenoten" voor de modernisering van de kernbommen die zich op hun grondgebied bevinden. In dat vrij gedetailleerde en openbare rapport staat dat de levensduur van de kernbommen met dertig extra jaren zal worden verlengd.

Staat in de verslagen van de Ministerraad van vóór 2010 een verwijzing naar een discussie binnen de NAVO over de modernisering van de Amerikaanse kernwapens op het Belgische grondgebied? Zo niet, kan de eerste minister de woorden van de heer De Crem bevestigen dat het Belgische `politieke niveau' vanaf 2007 op de hoogte was van die modernisering?

Is de eerste minister van plan om het geheime akkoord dat de toenmalige minister van Landsverdediging in 2007 of uiterlijk in 2010 namens België lijkt te hebben goedgekeurd in de Nuclear Planning Group op te zeggen, teneinde zijn optreden in overeenstemming te brengen met het regeerakkoord? Daarin staat dat de regering "op een besliste manier zal ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verdere ontwapening, inbegrepen nucleaire".

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - De eerste minister is in Vilnius en laat zich verontschuldigen.

De diensten van de eerste minister hebben opzoekingen verricht in het archief van de Ministerraad. De beslissingen met betrekking tot de kernwapens dateren van het einde van de jaren vijftig en begin de jaren zestig.

Dat geeft aan dat het Amerikaanse opperbevel en dat van de NAVO de beslissingen inzake nucleaire planning nemen, en niet de regeringen van de Europese NAVO-lidstaten.

De werkzaamheden van de Nuclear Planning Group vallen onder de bevoegdheid van de minister van Landsverdediging. Als de heer Hellings nog aanvullende informatie wil bij de antwoorden die hij maandag in de Kamer heeft gegeven, dan moet hij zijn vragen tot hem richten.

Wat de tweede vraag betreft is het moeilijk een niet bestaand akkoord op te zeggen.

Bovendien bevestigen we dat België met heel wat andere landen de hoop op een kernwapenvrije wereld deelt. Die langetermijnvisie wordt slechts werkelijkheid als alle kernmachten zich erbij aansluiten.

De reductie van kernwapenarsenalen gebeurt niet op unilaterale wijze of via verklaringen, maar door multilateraal overleg.

Een kernwapenvrij Europa vergt ook de deelname en het engagement van Rusland.

De heer Benoit Hellings (Ecolo). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn antwoord en de diensten van de eerste minister voor de opzoekingen. Ik kan de eerste minister enkel oproepen om moed te tonen. Hij wil blijkbaar niet zeggen dat België door de aanwezigheid van kernwapens op zijn grondgebied toe te laten evenveel verantwoordelijkheid voor nucleaire bewapening in de wereld draagt als de regering van de Verenigde Staten.

Er zijn twee essentiële redenen om tegen de aanwezigheid van kernwapens in België te zijn.

De eerste is politiek. Hoe kunnen we zeggen dat Iran, Zuid-Korea en Syrië geen massavernietigingswapens mogen hebben terwijl we er zelf hebben, op enkele kilometers van de hoofdstad van Europa?

De tweede is economisch. Hoe kunnen we ons uitrusten met dure, nutteloze en gevaarlijke wapens terwijl we moeten besparen op sociale uitgaven die veel belangrijker zijn voor de bevolking?

De eerste stap naar een kernwapenvrije wereld bestaat erin voor eigen deur te vegen en de Verenigde Staten te vragen de wapens die ze bij ons hebben geplaatst, te verwijderen.

Al jaren stellen we dergelijke vragen. Ik hoop dat we ooit de waarheid te horen krijgen en dat de regering eindelijk de moed zal vinden om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Mondelinge vraag van de heer Armand De Decker aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de International Support Mission in the Central African Republic» (nr. 5-1192)

De heer Armand De Decker (MR). - De situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek kent een dramatische achteruitgang. Elke dag worden er mensen afgeslacht, sommigen zeggen zelfs dat er een genocide dreigt.

De VN-Veiligheidsraad heeft al een eerste resolutie aangenomen, en staat nu op het punt om een tweede aan te nemen met het oog op de oprichting van een International Support Mission in the Central African Republic, MISCA.

De Centraal-Afrikaanse Republiek ligt in het zuiden van de Sahel, een regio waar al veel onrust heerst, en op de grens van Centraal-Afrika. Het risico bestaat dus dat de onlusten zich snel uitbreiden naar de Democratische Republiek Congo.

Bovendien heerst het Lord's Resistance Army al zeer lang in het noorden van Oeganda, en heeft het er al tienduizenden kinderen ontvoerd: jongens om in te zetten als kindsoldaten en meisjes als seksslavinnen. Destijds heeft toenmalig eerste minister Verhofstadt zijn uiteenzetting in de VN-Veiligheidsraad overigens gewijd aan de onaanvaardbare situatie in het noorden van Oeganda.

Er wordt reeds gezegd dat het Lord's Resistance Army de Democratische Republiek Congo is binnengedrongen om er zijn gebruikelijke misdrijven te plegen.

Frankrijk heeft aangekondigd dat het troepen wil sturen om MISCA te steunen, maar voegde eraan toe dat de soldaten, zoals in Mali het geval was, slechts voor een korte periode kunnen worden ingezet.

Op een bepaald ogenblik zal Frankrijk inderdaad niet langer kunnen instaan voor deze noodzakelijke opdracht.

Ik denk niet dat Frankrijk mevrouw Ashton hierover heeft aangesproken. Ik vind het dan ook jammer dat het geen beslissing van de Unie is om MISCA en de troepen van de Afrikaanse Unie te steunen. Dat zou een duurzame interventie in de regio mogelijk maken.

Is het denkbaar dat België, op korte termijn, MISCA zal steunen?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken. - Ik deel uw bezorgdheid in verband met de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek en met de eventuele rol van de Europese Unie in dit conflict, dat ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Wij grijpen in, we zorgen ervoor dat de Europese Unie ingrijpt en, indien mogelijk proberen we, door bemiddeling van andere staten, de Veiligheidsraad geregeld te alarmeren, bijvoorbeeld met betrekking tot de situatie in het oosten van Congo en in Centraal-Afrika in het algemeen. Toen Frankrijk het initiatief genomen heeft om op te treden in Mali, zijn we ook snel tussenbeide gekomen. Daarna heeft Europa het overgenomen.

We volgen de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek op de voet, in samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO). De Europese Unie is de eerste donor van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ze geeft aanzienlijke humanitaire steun, die in 2013 meermaals werd verhoogd. Het Bureau voor Humanitaire Hulp van de Europese Commissie en het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking werken op het terrein samen om de humanitaire bijstand te versterken.

Op de vergadering van 21 oktober 2013 heeft de Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie besluiten aangenomen om deze financiële steun te versterken, in het bijzonder de steun aan MISCA, vooral dankzij de Vredesfaciliteit voor Afrika. Die steun wordt thans geraamd op 50 miljoen euro.

Frankrijk heeft gevraagd dat het dossier van de Centraal-Afrikaanse Republiek op de agenda van de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 december wordt geplaatst. Wij steunen deze vraag van Frankrijk. Ik heb ook gevraagd om tevens een debat te houden over deze zaak.

We denken na over de wijze waarop zo spoedig mogelijk een Europese strijdmacht kan worden georganiseerd. Omdat dit in elk geval zal leiden tot een Belgische militaire bijdrage, wachten we af wat de Veiligheidsraad zal beslissen. Die bereidt op dit ogenblik een resolutie voor om MISCA te versterken en er een VN-vredesmacht van te maken.

België heeft nog geen officiële vraag ontvangen om onder welke vorm dan ook bij te dragen. We staan echter paraat om in te gaan op een verzoek, vooral voor een specifieke Europese interventie. Bij gebrek aan een officieel verzoek, hebben we nog geen standpunt bepaald. Ik heb er de eerste minister evenwel over aangesproken. Het is immers niet uitgesloten dat de oprichting van een Europese strijdmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek vanavond of morgen ter sprake komt in het kader van de top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius, waarop de staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zullen zijn.

We zijn alleszins zeer bezorgd over de verslechterende situatie. We hopen dat de VN-Veiligheidsraad het kader uittekent. In het kader van een Europese operatie zijn wij bereid de vragen die België krijgt, te onderzoeken.

(Voorzitter: de heer Francis Delpérée.)

De heer Armand De Decker (MR). - Ik dank de minister voor zijn antwoord, dat me verzekert dat het onderwerp, door zijn bemiddeling, op de agenda van de Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken van de EU werd geplaatst en dat het misschien ook wordt aangesneden op de huidige top in Vilnius. Ik ben er nu ook gerust in dat de Belgische regering zich voorbereidt op een mogelijke vraag van de VN of de Europese Unie om troepen te sturen om de MISCA te ondersteunen.

Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de maatregelen inzake de veiligheid van zelfstandigen» (nr. 5-1190)

Mevrouw Fabienne Winckel (PS). - Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over geweld waarvan handelaars het slachtoffer zijn. Juweliers, apothekers, boekhandelaars, bakkers en ook uitbaters van nachtwinkels, café- en restauranthouders zijn geregeld het doelwit van inbraken en gewapende overvallen. Onlangs heeft het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen gemeld dat het aantal overvallen vorig jaar weliswaar met 6% gedaald is ten opzichte van 2007, maar dat het aantal strafbare feiten tegen sommige kleinhandelszaken toegenomen is, wat onmiskenbaar ook tot een verhoging van het onveiligheidsgevoel in de buurtwinkels leidt.

In haar algemene beleidsnota van 2013 heeft de minister gemeld dat de bescherming van burgers tegen strafbare feiten en tegen externe gebeurtenissen, in dit geval de bescherming van handelaars en zelfstandigen, bijzondere aandacht krijgt, wat mij ten zeerste verheugt.

Er zijn reeds veel maatregelen genomen, maar ik zou graag weten welke maatregelen de minister plant om de veiligheid van de zelfstandigen en vrije beroepen te verhogen - ik denk in het bijzonder aan het geïntegreerde platform - en in welke financiële middelen is voorzien om deze maatregelen te concretiseren.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Er werden reeds tal van initiatieven genomen. Zo hebben we opnieuw de raad geïnstalleerd waarin de vertegenwoordigers van de middenstand en de handelaars en de diensten van Binnenlandse Zaken elke maand samenkomen om een actueel onderwerp aangaande geweldpreventie te bestuderen.

We hebben ook de daders van inbraken in handelszaken ondervraagd over hun beweegredenen en hun modus operandi. De resultaten daarvan zullen de handelaars helpen hun beveiligingsstrategie aan te passen.

Er moeten nog twee belangrijke acties worden ondernomen op het vlak van preventie. We werken aan een vademecum dat aan de zelfstandigen zal worden toegestuurd, waarin per beroep een hele reeks aanbevelingen zijn opgenomen. Wat de inbraken betreft, zullen weldra op basis van de conclusies van de Staten-Generaal die we op 21 oktober hebben georganiseerd, suggesties voor actieplannen voor de handelaars en de vrije beroepen worden verspreid.

We organiseren ook lokale samenwerkingsverbanden inzake preventie. Ze werken zeer goed in Vlaanderen, maar zijn nog niet zo goed bekend in Wallonië. Ik werk momenteel aan een bewustmakingsprogramma voor de chefs van de politiezones opdat ze lokale samenwerkingsverbanden inzake preventie zouden organiseren waarbij ze de handelaars betrekken. Die samenwerkingsverbanden steunen op feitelijke verenigingen tussen handelaars die elkaar helpen en zichzelf controleren om inbraken te voorkomen.

Mevrouw Fabienne Winckel (PS). - Ik dank de minister voor haar antwoord. Toch moeten we ons zorgen maken over de toename van het aantal misdrijven tegen kleine handelszaken. Als schepen voor economische zaken merk ik dat steeds meer handelaars zich onveilig voelen. In mijn, over het algemeen rustige, gemeente werd vorige week een gewelddadige overval gepleegd. Dat heeft uiteraard veel beroering veroorzaakt. Ik zal het antwoord van de minister bezorgen aan de handelaars van mijn gemeente.

Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de strijd tegen de georganiseerde misdaad» (nr. 5-1197)

De heer Yoeri Vastersavendts (Open Vld). - De politiedienst die de georganiseerde criminaliteit in ons land bestudeert, telt slechts 28 agenten. Volgens een recent rapport moeten ze minstens 2627 bendeleden opvolgen, die verspreid zijn over ruim 253 criminele groepen.

Het onderzoek naar die georganiseerde bendes is bijzonder complex. Het voormelde rapport toonde aan dat er op een totaal van 253 dossiers slechts 107 keer een onderzoek werd verricht naar het patrimonium van de verdachten. Dat is uiteraard veel te weinig.

De technologische ontwikkeling vormt in dat verband een bijkomend probleem. De wachttijden bij de Federal Computer Crime Unit (FCCU) lopen op het ogenblik op tot drie maanden, en soms nog veel langer.

De lokale politie beschikt zelden over specialisten om bij een huiszoeking een computer door te lichten. Nochtans bestaan er tegenwoordig gebruiksvriendelijke computerprogramma's die eerst de inlogcodes omzeilen en vervolgens een forensische kopie maken zodat de originele bestanden niet kunnen veranderen. Ten slotte rangschikt die software de gegevens in een soort Google-zoekscherm. Zelfs computerleken kunnen vervolgens met de gegevens aan de slag, zonder dat het risico bestaat dat zij door hun manipulatie de data wijzigen. Aan de hand van die bit copy van de computer, kan men gemakkelijker eventuele bendes of verborgen patrimoniumelementen op het spoor komen.

Daarnaast moeten er meer mensen worden gedetacheerd om systematisch een patrimoniumonderzoek te kunnen voeren tegen de georganiseerde misdaad. Door een recente wetswijziging kunnen criminelen op die manier worden aangepakt.

Meent de minister dat 28 politiemensen volstaan om de georganiseerde misdaad efficiënt te vervolgen, gelet op het feit dat het aantal bekende verdachten spectaculair gestegen is tot 2627? Is de minister het ermee eens dat er in geval van georganiseerde misdaad systematisch patrimoniumonderzoeken moeten plaatsvinden? Kan de minister een en ander gedetailleerd toelichten? Zal de minister daartoe extra mensen detacheren en zo ja, hoeveel?

Gaat de minister de lokale politie aanmoedigen om computerprogramma's te gebruiken die een efficiënt en gebruiksvriendelijk onderzoek mogelijk maken van de computers van verdachten, om zo netwerken en patrimonia beter in kaart te brengen? Zo ja, hoe zal die aansporing gebeuren en met welke middelen?

(Voorzitster: mevrouw Sabine de Bethune.)

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De politiemensen van de Directie bestrijding georganiseerde criminaliteit voeren zelf geen onderzoeken uit. Zij bieden gespecialiseerde steun aan de rechercheurs van de federale gerechtelijke politie en van de diensten van lokale recherche die belast worden met dossiers inzake georganiseerde criminaliteit en patrimoniumonderzoek. Het zijn dus de gedeconcentreerde arrondissementen die belast zijn met het voeren van het onderzoek.

De ministerraad heeft vandaag het wetsontwerp goedgekeurd inzake de optimalisatie van de federale politie. In dat kader zal extra worden geïnvesteerd in de operationele en gespecialiseerde onderzoekscapaciteit op het gedeconcentreerde niveau.

De middelen die vrijkomen door de hervorming van alle diensten op het centrale niveau, zullen dus prioritair worden aangewend in de operationele onderzoekseenheden op het terrein.

In het kader van het Nationaal Veiligheidsplan lopen er verschillende proefprojecten om cyber-kennis en cyber-sporenonderzoek tot bij de onderzoeker van de lokale politie te brengen.

Op basis van de beschikbare onderzoekscapaciteit bij de federale en lokale recherche, van de complexiteit en de prioriteit van de cyberdossiers worden de dossiers door het parket verdeeld over de Regional Computer Crime Unit (RCCU) en de lokale politie.

Vanzelfsprekend is het nodig de lokale rechercheurs met behulp van de RCCU op te leiden. Op die manier maken ze kennis met de beperkingen van het systeem en weten ze wanneer ze de bijstand van de RCCU moeten inroepen.

Verder zal er een aanvullende capaciteit worden vrijgemaakt, met name op basis van de regeringsstrategie inzake cyberveiligheid.

De heer Yoeri Vastersavendts (Open Vld). - Het antwoord van de minister ging vooral over de capaciteit.

Ik heb echter niets gehoord over de bestaande software om van de computer een bit copy te maken. Een wettelijk of reglementair kader daarvoor zou het de lokale recherches mogelijk maken de computergegevens op eenvoudige wijze te controleren. Die recherches zouden dan niet meer moeten terugvallen op de FCCU of de RCCU's. Momenteel zie ik daar geen beweging. Volgens een artikel zou de lokale politie dergelijke programma's al wel hebben uitgeprobeerd.

Soms beschikt het rechercheteam van de lokale politie over een computerspecialist. Zo'n specialist kan een computer onmiddellijk consulteren en uitlezen, waardoor de misdrijven worden opgelost. Maar als hij of zij overstapt naar de federale politie, komt de lokale politie wel in de problemen.

Die problemen zijn te overbruggen met software waarmee ook leken een computer kunnen uitlezen. De minister is evenwel in haar antwoord op die mogelijkheid niet ingegaan.

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de politiezones» (nr. 5-1198)

Mevrouw Christine Defraigne (MR). - De huidige politiezones werden in 2001 opgericht. Sommige functioneren goed, andere minder. In bepaalde gevallen zijn kleine gemeenten samengevoegd met steden. De politiediensten van die zones beschikken vaak over veel middelen vanwege hun grotere bevolkingsdichtheid, maar ook omdat op hun grondgebied cafés, fabrieken, ziekenhuizen, grote scholen, voetbalstadions of andere infrastructuur zijn gevestigd. Die situatie kan leiden tot een verstoord evenwicht tussen de partners, die verschillende noden hebben. De kleine gemeenten hebben soms de indruk dat niet naar hen wordt geluisterd. Ze voelen zich benadeeld omdat ze veel bijdragen aan de begroting van de zone. Ze hebben het gevoel dat de veiligheid van hun burgers niet optimaal wordt gewaarborgd.

Dit is geenszins een kritiek op het werk van de politieagenten, die al het mogelijke doen met de middelen waarover ze beschikken. Sommige gemeenten zijn echter op een incoherente manier in een politiezone verenigd. Momenteel is er een probleem in de zone Seraing-Neupré: Seraing, met zijn eigen kenmerken, telt 60 000 inwoners, Neupré slechts 10 000. Een vergelijkbare situatie doet zich voor met Quévy en Bergen. Het profiel van die twee kleine gemeenten is compleet tegengesteld aan dat van de twee steden. Ook Héron zou de zone Hesbaye Ouest willen verlaten.

Wat vindt de minister van die steeds toenemende aanvragen om van zone te veranderen? De federale wet bevat een aantal criteria om de zones vast te leggen. Welke stappen moeten worden gevolgd om van zone te veranderen? De wet is wat dat betreft niet echt duidelijk. Behandelt het kabinet van de minister momenteel aanvragen?

De gemeenteraad van Neupré debatteert vanavond over een verzoek om van zone te veranderen. Als dat verzoek wordt aangenomen, zal dat dan een precedent vormen voor andere gemeenten? Hoe zal de minister die verzoeken behandelen? Wat is haar standpunt met betrekking tot dit probleem dat steeds meer de kop opsteekt?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De wet voorziet niet in de mogelijkheid om van zone te veranderen. Wel staat een nieuwe bepaling onbeperkt in de tijd een nieuwe fusie toe. Dat is ook raadzaam met het oog op schaalvergroting. We onderzoeken momenteel hoe we een fusie financieel aantrekkelijk kunnen maken, onder meer voor gemeenten die de KUL-norm niet halen.

Als de betrokken gemeenten en zones het eens zijn over een fusie of een verandering van zone, dan moet een oplossing mogelijk zijn.

Ik ben er voorstander van dat de amendementen die de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de Adviesraad van Burgemeesters en de Vereniging van steden en gemeenten nuttig achten, in januari in het parlement worden ingediend naar aanleiding van het debat over het wetsontwerp houdende optimalisatiemaatregelen dat de Ministerraad heeft goedgekeurd.

Het is mogelijk om een fusie aantrekkelijker te maken. We kunnen het ook mogelijk maken dat een gemeente van zone verandert, voor zover er geen zone bijkomt. Daarbij moeten de toestemmingsvoorwaarden worden verduidelijkt en kan het wetsontwerp houdende optimalisatiemaatregelen worden geamendeerd. Ik denk dat ook amendementen met betrekking tot de lokale politie zullen worden ingediend.

Mevrouw Christine Defraigne (MR). - Ik dank de minister voor de toelichting. Ik stel inderdaad vast dat het mogelijk is om te fuseren, maar dat er geen procedure bestaat om te "defuseren".

Als ik het goed heb begrepen, zal een zone in de toekomst dus kunnen "scheiden" voor zover ze met een andere zone hertrouwt en zonder dat een bijkomende zone wordt opgericht. Er moet een evenwicht zijn, want een gemeente die zich wegens problemen van een zone wil afscheiden moet met een andere zone fuseren. Dat is het principe van de communicerende vaten.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Ik denk aan drie voorwaarden, maar de Kamer moet het nog eens worden over het amendement dat moet worden ingediend.

Er kan geen zone bijkomen. Het kan enkel het doel zijn een zone te verlaten om bij een andere zone aan te sluiten. Ook is het akkoord van alle gemeenten vereist: die van de zone die men verlaat en die van de zone waarbij men zich aansluit.

Mevrouw Christine Defraigne (MR). - Het gaat dus om een echtscheiding met onderlinge toestemming en een onmiddellijke hertrouw.

Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de ondersteuning van de huisartsen bij chronische patiënten» (nr. 5-1193)

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg heeft berekend dat maar liefst zeventig procent van de uitgaven in de sector te maken heeft met chronische ziekten. Naar verwachting zal dat percentage onder invloed van de vergrijzing alleen nog maar toenemen.

Er zijn wel enkele zorgprogramma's voor chronische aandoeningen opgestart, maar jammer genoeg zijn die doorgaans op één aandoening gericht. Vaak hebben patiënten echter met meerdere aandoeningen tegelijk te maken. Zij worden dan onvoldoende opgevangen met de zorgprogramma's.

De Vlaamse en Franstalige universiteiten vragen daarin verandering te brengen, samen met de koepelvereniging van huisartsen en de wijkgezondheidscentra. Zij zijn van oordeel dat de huisartsen ondersteuning moeten krijgen om hun chronische patiënten de nodige zorg te verlenen. Daarom vragen ze een krediet voor huisartsenpraktijken waarmee die een verpleegkundige voor die patiënten kunnen aantrekken. Zo'n verpleegkundige kan de patiënten informeren, hulp bieden bij het omgaan met de ziekte of bij het aanpassen van hun levensstijl. Hij kan ook toezien op de evolutie van de aandoening.

De precieze manier waarop de huisartsen een en ander in praktijk brengen, wordt in het voorstel opengelaten. Het essentiële is dat de huisartsenpraktijk het budget in handen krijgt om de zorg voor de chronische patiënten te coördineren.

Aangezien meer zorg het aantal ziekenhuisopnames substantieel kan terugdringen, zou de werkwijze zichzelf terugverdienen.

Hoe ziet de minister de zorg voor het toenemende aantal chronische patiënten? Zal ze het genoemde voorstel onderzoeken of heeft ze een alternatief?.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Ik ben uiteraard op de hoogte van het voorstel van de universiteiten. Ik heb trouwens vandaag een nationale conferentie over chronische ziekten georganiseerd waarop ook alle bevoegde ministers aanwezig waren en het voorstel werd besproken.

Het kernidee van het voorstel sluit nauw aan bij de oriëntatienota die vanochtend door een interkabinettenwerkgroep van de interministeriële conferentie Gezondheid werd voorgesteld. Er wordt namelijk voorgesteld een casemanager aan te stellen die onder meer alle zorg- en hulpverleners zal coördineren. In de praktijk zou aan de artsen verpleegkundig personeel "ter beschikking" worden gesteld dat de beslissingen van de arts uitvoert, om zo de arts te ondersteunen.

Deze visie gaat echter in tegen de notie van multidisciplinair werk waarbij eenieder met zijn specifieke expertise naar de situatie kijkt.

Daarnaast ontneemt het voorstel de verpleegkundigen hun verantwoordelijkheid, wat uiteraard door de betrokkenen negatief zal worden ontvangen.

Ten slotte gaat het voorstel ook in tegen de evoluties die we in andere landen zien, die de steun krijgen van de Wereldgezondheidsorganisatie en die centraal staan in het Aantrekkelijkheidsplan voor het beroep van verpleegkundige. Verpleegkundigen moeten namelijk eerstelijnsverpleegkundigen zijn met méér verantwoordelijkheid, ten voordele van de patiënten en niet alleen ter ondersteuning van de artsen. Als we dit voorstel zomaar aanvaarden, dreigen we de verpleegkundigen voor het hoofd te stoten.

Ik zal het platform van universiteiten aansporen om met de verschillende verenigingen van verpleegkundigen te overleggen, via de Algemene Unie van de verpleegkundigen in België. Een akkoord is echter zeker mogelijk. We moeten rond de patiënt een netwerk vormen van alle zorgprofessionals, zonder onderlinge hiërarchie.

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Ik begrijp dat de minister de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen niet wil beknotten. Het is inderdaad belangrijk hen in hun functie te erkennen. Volgens mij wordt hun verantwoordelijkheid echter niet automatisch beknot wanneer ze aan een huisarts worden gelieerd. Een dergelijk systeem moet ook mogelijk zijn, mits de specifieke verantwoordelijkheid van de verpleegkundige wordt erkend. Ook voor het probleem van de multidisciplinariteit moet een oplossing worden gevonden. Een verpleegkundige verbonden aan een arts wordt dan geen factor tegen iets, maar een extra troef.

Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de aanvullende indicatoren op het bruto binnenlands product om duurzaam welzijn te meten» (nr. 5-1181)

De voorzitster. - De heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, antwoordt.

De heer Rik Daems (Open Vld). - We hebben in de commissie over alle partijgrenzen heen een wetsvoorstel goedgekeurd om naast de klassieke indicator van het bruto binnenlands product een nieuwe, bijkomende indicator te ontwikkelen die aspecten van onze samenleving op een meer kwalitatieve manier meet. In het begin stonden de commissieleden vrij sceptisch tegenover dat voorstel, dat oorspronkelijk door Peter Van Rompuy werd ingediend en nadien werd overgenomen door Etienne Schouppe. Tenslotte werd het door een grote meerderheid positief beoordeeld. Tien jaar geleden pleitte ex-senator Roland Duchátelet al voor een weg naar meer `netto binnenlands geluk.' Misschien is het woord `geluk' niet echt op zijn plaats, omdat dat een zeer kwalitatief begrip is. Je kunt gelukkig zijn met of zonder iets. Een begrip als `welzijn' is waarschijnlijk meer aan te bevelen, als tegenhanger van `welvaart' die via het bbp wordt gemeten. Zo kan het bbp per capita wel gestegen zijn zonder dat er reden voor hoerageroep is, omdat de laagste inkomensgroepen het slechter doen, en alleen de hoogste inkomensgroepen zijn gestegen. Een meting van het welzijn is dus nodig om te weten of het beleid of de samenleving in de goede richting evolueert.

In het wetsvoorstel wordt het Nationaal Instituut van de Rekeningen gevraagd het initiatief te coördineren met de Nationale Bank en het Federaal Planbureau. Het Planbureau is volgens ons bij uitstek de instelling die een kwalitatieve indicator kan uitwerken. Er circuleren al heel veel ideeën, maar we willen tot één set van indicatoren komen.

Het wetsvoorstel kent een heel breed draagvlak en zal volgende week in de plenaire vergadering worden behandeld en nadien naar de Kamer gaan. De Nationale Bank dient de nieuwe indicator op te nemen in haar jaarverslag, zodat het parlement de evolutie elk jaar kan bespreken. Wetten moeten echter niet alleen worden goedgekeurd, maar ook uitgevoerd. Daarom wil ik graag wat tijd winnen en de minister voorstellen om het Planbureau vandaag al de opdracht te geven om het voorbereidend werk te verrichten, zodat die welzijnsindicator snel beschikbaar wordt en vanaf volgend jaar al in het parlement kan worden besproken als deel van het verslag van de Nationale Bank.

De heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude. - Het antwoord van minister Vande Lanotte luidt als volgt.

Reeds in het regeerakkoord werd beslist dat de regering de ontwikkeling van alternatieve indicatoren zou ondersteunen. Het wetsvoorstel dat met een grote meerderheid werd goedgekeurd, heeft de steun van de regering en van de minister van Economie.

Het Federaal Planbureau is ook al een hele tijd op zoek naar innovatie op dit terrein. In het kader van diverse beleidsprocessen ontwikkelt het Planbureau nieuwe indicatoren, naast het bbp en andere courant gebruikte indicatoren.

Die beleidsprocessen betreffen de opvolging van de Europa 2020-strategie via de nationale hervormingsprogramma's, de opvolging van het relanceplan van de federale regering, de uitwerking van aanvullende indicatoren bij de nationale boekhouding, of de zogenaamde satellietrekeningen, die te maken hebben met federale strategie inzake duurzame ontwikkeling. Meer uitleg is onder meer te vinden op de website www.indicators.be.

Het Planbureau is vandaag al klaar met de ontwikkeling van een set indicatoren die de duurzame ontwikkeling van de Belgische samenleving kunnen meten. De set bevat 78 indicatoren die informeren over diverse sociaaleconomische en milieuproblemen. Achtenzeventig indicatoren is wel wat te veel van het goede. Dat aantal kan beter worden teruggebracht tot een twintigtal sleutelindicatoren, wellicht uiteindelijk tot een tiental geaggregeerde indicatoren.

De minister van Economie is bereid het Planbureau bij de zaak te betrekken, maar is van oordeel dat het zich best aligneert op het bestaande Europees initiatief. Eurostat ontwikkelt ter zake een eigen meetsysteem dat internationaal gezien een van de meest belovende is.

Als het wetsvoorstel waar de heer Daems naar verwijst, wordt goedgekeurd en het Planbureau met een concreet voorstel komt, dan bestaat de mogelijkheid dat België zelfs een voortrekkersrol gaat spelen.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Ik dank de minister voor het antwoord. Ik noteer dat hij bereid is het Planbureau anticipatief bij het proces te betrekken. Ik zal trouwens in de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat voorstellen de minister uit te nodigen om de verschillende initiatieven concreter uit te leggen.

Ik sluit niet uit dat ons land in deze zaak een voortrekkersrol kan spelen. Ons inspirerend op Eurostat kunnen we bijkomende welzijnsindicatoren ontwikkelen die leiden tot nuttige meetinstrumenten, ook voor andere landen, en waardoor vergelijkingen in de Europese Unie, de Eurozone of zelfs de OESO mogelijk worden en vervolgens beleidsmaatregelen kunnen worden genomen.

Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de minister van Justitie over «de statistische gegevensinvoer van feiten van huiselijk geweld» (nr. 5-1189)

Mevrouw Fatiha Saïdi (PS). - 25 november is sinds 1991 de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.

Bij die gelegenheid wordt iedereen verzocht een wit lintje te dragen. Op die manier wordt het bloedbad herdacht dat in 1989 aan de École polytechnique van Montreal werd aangericht. Veertien jonge meisjes werden er vermoord door een geestelijk instabiele man die zijn haat uitschreeuwde tegen feministen.

In het kader van die herdenking wil ik eraan herinneren dat de strijd tegen geweld tegen vrouwen een prioriteit is voor deze regering. Er is een sterk nationaal plan en er werden al veel maatregelen genomen, maar met betrouwbare cijfergegevens kan de aanpak nog doeltreffender.

Onder het Deens Europees voorzitterschap in 2012 werd de landen het gebruik van een reeks indicatoren aanbevolen om het geweld beter te kunnen meten en zo beter de evolutie te kunnen volgen van maatregelen die op nationaal en op Europees niveau werden genomen.

Om deze problematiek beter af te bakenen is informatie nodig over de leeftijd van de betrokkenen en de verhouding tussen het slachtoffer en de dader.

Sinds 2006 moeten feiten van huiselijk geweld bij politie en parket verplicht worden ingevoerd, maar er bestaat geen eenduidige registratiemethode voor deze feiten in de gerechtelijke arrondissementen van ons land, net zoals er geen eenvormig strafrechtelijk beleid is tussen de politiezones en de arrondissementen.

Mevrouw de minister, bent u van plan nieuwe maatregelen te nemen om over betrouwbare statistieken te beschikken, op basis waarvan noodzakelijke en gepaste maatregelen kunnen worden genomen waarmee dit soort geweld op lange termijn hopelijk sterk kan worden teruggedrongen?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Preventie, opvolging en bestraffing van huiselijk geweld zijn voor mij een belangrijk aandachtspunt.

De nationale actieplannen tegen huiselijk geweld en andere vormen van familiaal geweld worden immers regelmatig geactualiseerd en aangepast.

Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zijn altijd een belangrijk element van de kadernota's integrale veiligheid.

Ook op wettelijk vlak heb ik een aantal initiatieven genomen. Zo werd artikel 458bis van het Strafwetboek bij de wet van 23 februari 2012 uitgebreid voor misdrijven van huiselijk geweld en zijn vertrouwenspersonen niet gebonden door hun beroepsgeheim wanneer zij indicaties hebben van huiselijk geweld. Er is ook de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld.

Om een correct zicht op dit fenomeen te krijgen, moeten we over gedetailleerde informatie beschikken. Er is voorzien in een identificatie en een systematische registratie van de zaken van intrafamiliaal geweld bij de parketten, via circulaire COL 3/2006 betreffende het intrafamiliaal geweld en de extrafamiliale kindermishandeling, de identificatie en de registratie van de dossiers door de politiediensten en de parketten, en circulaire COL 4/2006 betreffende het strafrechtelijke beleid inzake partnergeweld.

Bij de registratie zijn er drie categorieën: intrafamiliaal geweld binnen het koppel; intrafamiliaal geweld tegen descendenten; intrafamiliaal geweld tegen andere leden van de familie.

Aangezien de contextcodes los staan van de code die gebruikt wordt voor preventie, kan worden nagegaan welke overtreding aan de basis ligt van het huiselijke geweld. Het systeem voorziet overigens in een afzonderlijk veld waarin de verhouding dader-slachtoffer gedetailleerd kan worden weergegeven met daarnaast een aantal demografische gegevens. Op basis van de laatste stand van zaken is het mogelijk na te gaan of de verdachte al dan niet schuldig werd bevonden.

Er is dus wel degelijk een eenvormige registratie en een eenduidig strafrechtelijk beleid. Dankzij deze werkmethode kunnen we gedetailleerde gegevens over huiselijk geweld te leveren, zodat we over betrouwbare informatie beschikken om de strijd tegen dit fenomeen aan te gaan.

Mevrouw Fatiha Saïdi (PS). - Mevrouw de minister, u verwijst in uw antwoord naar de vorderingen in de strijd tegen familiaal geweld. Ik onderschrijf uw uitspraken volkomen en ben blij met de vooruitgang en de maatregelen die u zult nemen. Hierdoor wordt België een voorbeeldstaat en in sommige opzichten zelfs een voorloper.

Het valt niet onder uw bevoegdheid, maar ik hoop dat België het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld binnenkort zal ratificeren.

Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «het aantal verkrachtingen» (nr. 5-1194)

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - De strijd tegen verkrachtingen staat al jaren in de nationale veiligheidsplannen als een prioriteit. Toch stellen we spijtig genoeg vast dat de situatie er in de praktijk niet op vooruit is gegaan. Zo werden er in 2012 maar liefst acht verkrachtingen per dag in ons land aangegeven. Bovendien zou dit slechts het topje van de ijsberg zijn; negen op de tien slachtoffers zouden immers geen aangifte doen. Daarnaast wordt ongeveer 44 procent van de aangiften van verkrachting geseponeerd, wegens gebrek aan bewijzen of omdat de dader onbekend is.

Om deze schrijnende situatie aan te kaarten en hun aanbevelingen aan politie en justitie duidelijk te maken, betoogde de Vrouwenraad trouwens deze week in Brussel. In de aanbevelingen van de Vrouwenraad staan ook aanbevelingen voor Justitie om de strijd tegen verkrachtingen op te voeren. Een belangrijke aanbeveling is de resultaten van de seksuele-agressies altijd op te nemen in de DNA-databanken Criminalistiek en Veroordeelden en een DNA-databank van beschuldigden en verdachten te creëren.

Welke actie zal de minister nog ondernemen om strijd tegen verkrachtingen op te voeren? Hoe evalueert ze de aanbevelingen van de Vrouwenraad voor het departement Justitie?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - De strijd tegen partnergeweld, huiselijk geweld en seksueel geweld is een van mijn prioriteiten op het vlak van strafrechtelijk beleid. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik de verzuchtingen van de slachtoffers van verkrachting zeer ter harte neem.

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag van 25 november heb ik kennis genomen van de aanbevelingen van de Vrouwenraad. De cijfers die worden aangehaald, tonen inderdaad aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Toch moeten de cijfers in hun context worden geplaatst: politie- parket- en veroordelingsstatistieken hebben immers elk hun eigen methodologie en zijn gebaseerd op verschillende databanken. Er kunnen dus niet zomaar conclusies uit worden getrokken, omdat de cijfers niet zomaar onderling te vergelijken zijn.

Als er al conclusies kunnen worden getrokken uit de cijfers waarover ik beschik, dan is het dat het aantal geregistreerde verkrachtingen bij politiediensten stabiel blijft op ongeveer 3000 per jaar. Uit de meest recente cijfers blijkt dat er meer klachten en burgerlijke partijstellingen van slachtoffers binnenkomen, wat lijkt aan te tonen dat slachtoffers mondiger zijn geworden en dat de aangiftebereidheid gestegen is. Daarnaast is er een daling van het aantal gevallen van seponering. Dat gebeurt in 55% van de gevallen wegens gebrek aan sluitend bewijs. Vaak wordt het gerecht immers geconfronteerd met dossiers waarin het woord van het slachtoffer tegenover het woord van de vermoedelijke dader staat. Indien er in dat geval geen sluitende bewijselementen aanwezig zijn, dan blijft het vermoeden van onschuld gelden.

Justitie heeft de voorbije jaren reeds veel geïnvesteerd in de opvang van slachtoffers. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe circulaires inzake het slachtofferonthaal op de rechtbanken en parketten of de nieuwe wetten die naar aanleiding van de bijzondere Kamercommissie seksueel misbruik werden aangenomen.

Ik blijf mij inzetten voor een betere aanpak en een effectiever beleid tegen seksueel geweld. Ik geef graag nog enkele voorbeelden van wat de laatste jaren gerealiseerd werd.

De strijd tegen verkrachtingen is een prioriteit van het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015.

De evaluatie van de ministeriële richtlijn COL 10/2005 betreffende de seksueleagressiesets is ondertussen afgerond. Het betrof een zeer grootschalige evaluatie, waarbij zowel politie, justitie, maar ook de laboratoria en de medische wereld bevraagd werden. Ik verwacht het evaluatierapport van het College van procureurs-generaal eind december. Dat rapport zal dienen om de ministeriële richtlijn inzake de seksueleagressiesets te herwerken en de bewijsgaring en de positie van het slachtoffer te verbeteren.

De nieuwe DNA-wet maakt het bovendien makkelijker om een DNA-staal af te nemen van een verdachte en het met eerdere zaken te vergelijken.

Er is een wettelijk kader voor een verplichte behandeling en begeleiding van seksuele delinquenten die onder voorwaarden worden vrijgelaten.

Uit dat alles blijkt dat de problematiek van het seksueel geweld zeer ernstig wordt genomen en dat er ook heel veel initiatieven op tafel liggen, maar dat we onze strijd zeker niet mogen stoppen.

Ter informatie heb ik al het cijfermateriaal bij me over de evolutie van enkele jaren per gerechtelijk arrondissement. Ik stel voor dat ik die cijfers aan het secretariaat bezorg, zodat geïnteresseerde senatoren ze kunnen inkijken.

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Ik ben alleszins blij dat de minister de strijd voortzet en ik betwijfel niet dat het ook voor haar een zeer belangrijk thema is.

Cijfers zijn natuurlijk altijd voor interpretatie vatbaar, maar dat het aantal klachten met burgerlijke partijstelling stijgt, is een gunstige ontwikkeling.

De cijfers die ik onlangs heb opgevraagd en waarop ook de reportage van Koppen gebaseerd was, tonen aan dat nog altijd slechts in 4% van de klachten wegens verkrachting een veroordeling wordt uitgesproken. Dat blijft een groot probleem en het verdient dus nog heel wat aandacht.

Uit mijn gesprekken met de NICC-medewerkers herinner ik me dat nog altijd hallucinant veel seksueleagressiesets in de kelder opgeslagen liggen, omdat parketmagistraten geen opdracht geven ze te analyseren.

In afwachting van de resultaten van de evaluatie eind december kunnen de beschikbare DNA-gegevens toch al in de centrale databank voor criminalistiek worden opgeslagen, zodat ze onderling kunnen worden vergeleken.

Ook mevrouw Sleurs weet ongetwijfeld hoe traumatiserend het is voor vrouwen die het slachtoffer werden van seksuele agressie, om een set stalen te laten afnemen. Dat slachtoffers die zich dan toch de moeite hebben getroost om dat onderzoek te ondergaan, vervolgens niet de minste feedback krijgen, daarmee maakt Justitie mijns inziens geen mooie beurt.

Ook als dat geld kost, zou de minister van Justitie er goed aan doen om alle stalen vooralsnog te laten analyseren en de resultaten ervan te laten invoeren in de centrale databank zodat de gegevens van nieuwe verdachten kunnen gekruist worden met die van oudere zaken.

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de recente uitspraken van de gouverneur van de Nationale Bank» (nr. 5-1187)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Enkele dagen geleden publiceerde de krant Le Soir een opvallend interview met de gouverneur van de Nationale Bank. Hij had nogal uitgesproken ideeën die ook duidelijk ideologisch gekleurd waren. Zo zei hij onder meer dat werklozen tijdens hun uitkeringsperiode niet langer pensioenrechten mogen opbouwen en dat de wettelijke pensioenleeftijd fors omhoog moet.

De betrokken hoge regeringsfunctionaris heeft de uitspraken in het bewuste interview heel duidelijk uit hoofde van zijn ambt gegeven. Bijgevolg mag minstens enige terughoudendheid en ideologische onpartijdigheid worden verwacht.

In het licht van de huidige politieke en ideologische situatie zijn deze uitspraken absoluut politiek gekleurd. Zeker in een al bijzonder gepolitiseerde tijdsgeest en met de komende verkiezingen valt die ideologische stellingname nog meer op. Kortom, volgens mij kunnen deze uitspraken, door deze functionaris en op dit moment niet door de beugel.

Hoe apprecieert en evalueert de minister de uitspraken van de gouverneur van de Nationale Bank, die resoluut een ideologisch discours met extreme standpunten voert in een politieke en ideologische discussie die zich tussen de grote Vlaamse en Franstalige partijen ontwikkelt?

Deelt de minister mijn analyse dat het een hoge regeringsfunctionaris niet toekomt zich publiekelijk over deze duidelijke ideologische keuzes uit te spreken en dat zijn standpunten onmogelijk bindend kunnen zijn voor de Nationale Bank?

Wat zal de minister doen om de gouverneur op deze beroepsfout te wijzen en hem te verplichten zich in de toekomst met veel meer terughoudendheid en zonder expliciete ideologische standpunten publiekelijk te uiten? Het zou immers jammer zijn mocht zich hier een tweede Bellensscenario afspelen.

De heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken. - Vooreerst mijn excuses voor het feit dat ik de indruk gaf niet te luisteren, maar zoals mijn grootvader, die altijd voor de televisie in slaap viel, zei: ik heb alles gehoord.

De gouverneur van de Nationale Bank is geen regeringsfunctionaris, maar een onafhankelijke centrale bankier. Meer nog, de essentie van zijn functie is nu net zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de regering; alle centrale bankiers ter wereld bewijzen dat. Niettemin heb ik mij bij de gouverneur geïnformeerd naar aanleiding van de vraag van de heer Anciaux. Hij gaf mij te kennen dat het artikel in Le Soir niet de teneur weergeeft van het gesprek dat hij met de journalisten van Le Soir heeft gehad.

De gouverneur vermeldde de feitelijke elementen die de pensioenproblematiek verklaren. De betreffende citaten zijn dus uit hun verband gerukt en er werd aldus een politieke dimensie aan gegeven die er niet was. De gouverneur verzekerde mij dat zijn uitspraken veel genuanceerder waren dan wat werd gepubliceerd. Hij zou bijvoorbeeld hebben gezegd: "Il est important de restreindre les droits", maar hij heeft niet gesproken over de afschaffing van die rechten.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik ben blij dat de onafhankelijke centrale bankier toch onmiddellijk is ingegaan op het vriendelijke verzoek van de minister om hem te horen. Ik ben ook blij dat, dankzij mijn vraag, al zijn verkeerd weergegeven uitspraken nu zijn rechtgezet.

Ik ben ervan overtuigd dat de genuanceerde uitspraken van de gouverneur alleen maar tot doel hadden om een sociaal klimaat te scheppen dat positief is voor iedereen en waarin respect is voor alle bestaande sociale wetgeving. De gouverneur is niet alleen een onafhankelijk bankier, hij is gewoon een sociaal mens.

Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de hervorming van de bankenwet» (nr. 5-1188)

Mevrouw Marie Arena (PS). - Sedert de financiële crisis van 2008 wachten we met ongeduld tot de regering een aantal dossiers aanpakt, waaronder twee heel belangrijke dossiers: de scheiding van zaken- en depositobanken, en de bankiersbonussen.

We zijn blij dat de minister die dossiers op regeringsniveau aankaart, samen met het dossier van de spaarboekjes, na een arrest daarover van het Europees Hof van Justitie.

We betreuren echter dat de behandeling van die dossiers vertraging oploopt.

We hebben via de pers kennisgenomen van het plan van de minister. Ik weet niet of hij dat persoonlijk verdedigt dan wel als minister. Over de vorm kunnen er dus problemen rijzen, evenals over de inhoud, want het betreft geen echte splitsing. De minister kondigt aan dat de scheiding tussen zaken- en spaarbanken een optie is waar hij niet echt achter staat, omdat dit problemen zou scheppen voor de Belgische bankwereld.

De bonussen zouden gedoogd worden voor zover ze redelijk zijn. Wat moeten we daaronder verstaan?

Wat de spaarboekjes betreft, lijkt men voorbij te gaan aan een belangrijk gegeven: transparantie. De minister stelt voor om de vrijstelling uit te breiden tot rekeningen buiten België, om daarmee te voldoen aan het standpunt van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Maar hij werkt niet verder aan de transparantie van de rekeningen in België. We krijgen dus niet wat we zouden willen.

Ik sluit me aan bij wat de heer Anciaux zei over de uitspraken van de heer Coene met betrekking tot het programma van de minister. Verheugd over de voorstellen van de minister, stelde hij zelfs voor om verder te gaan, met name inzake sociale verworvenheden, wat ons als progressieve partij nog meer reden tot ontevredenheid geeft over de voorgestelde maatregelen.

Waarom heeft de minister dit alles in de media uitgebracht vóór hij daarover het akkoord van de regering op zak had?

Hoever staan de besprekingen binnen de regering over die drie voorstellen?

Binnen welke termijn zullen daarover beslissingen worden genomen? Ik krijg de indruk dat dit een manoeuvre is om deze langverwachte beslissingen nog maar eens uit te stellen. Misschien zullen we het Europees standpunt kennen vóór België zich erover uitspreekt. Dat is misschien de strategie van de minister.

De heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken. - Mevrouw Arena heeft hier zopas enige toevoegingen gedaan aan haar oorspronkelijke vraag. Ze zei ook een aantal zaken die ik van haar niet zou verwachten. Ze is immers zelf lid geweest van een regering, en wel langer dan ik tot nu toe minister ben. Ze hoort dus te weten dat wat in de pers verschijnt, de minister niet kan binden. Ze hoort zeker ook te weten dat wanneer een tekst bilateraal werd besproken, het niet noodzakelijk de minister is die verantwoordelijk is voor het lek naar de pers. Het verbaast mij zeer dat mevrouw Arena of haar partij zoiets zou denken. Ze weet zeer goed dat dit geen steek houdt. Wie voorhoudt dat ik zelf in de pers een persoonlijk `bankenplan-Geens' zou hebben gelanceerd en daarbij zeer vertrouwelijke informatie zou hebben prijsgegeven om de latere besprekingen hierover binnen de regering helemaal te bemoeilijken, kent mij niet goed.

Ik heb veel respect en vriendschap voor mevrouw Arena, maar dit moest ik toch even rechtzetten. Mijn antwoord is dus niet op voorhand voorbereid, maar wel heel eerlijk.

Laten we beginnen met de vragen die eerder werden gesteld.

Door te stellen dat de voorstellen inzake de hervorming van het statuut van de banken er vooral op gericht zijn om de banken te beschermen in plaats van de spaarders, bedoelt mevrouw Arena dat ze beter beschermd zullen zijn tegen het risico van een faillissement. Dat kan ik gerust beamen, want dat is nu juist het doel, dat is de rode draad van het voorontwerp van wet, dat trouwens ook nog heel andere maatregelen bevat dan enkel de hervorming van de structuur van de banken en van het bezoldigingsbeleid. Die maatregelen vallen uiteen in vier groepen.

Vooreerst is een belangrijk deel van het voorontwerp van wet gewijd aan de interne organisatie en de werking van de organen van de banken. Het voornaamste doel hiervan is het risicobeheer binnen de banken te versterken, de directieorganen ter zake te responsabiliseren en ervoor te zorgen dat er genoeg kritische vragen worden gesteld binnen die organen. Dit deel wordt vaak niet vermeld, doch het is van cruciaal belang als het gaat om de preventie van risico's die de stabiliteit van een bank kunnen bedreigen.

Daaronder valt ook het thema van het bezoldigingsbeleid van de banken. Vandaag zijn de bonussen die toegekend worden aan werknemers die een functie uitoefenen waarmee ze het risicoprofiel van de bank die ze tewerkstelt kunnen beïnvloeden, niet gereglementeerd. Het voorontwerp heeft als doel ze te reglementeren en ze te begrenzen. Bovendien zullen ze moeten terugbetaald worden als later zou blijken dat er onregelmatigheden worden vastgesteld bij wie ze kreeg.

Naast het gedeelte over de organisatie en het beheer van de banken is een tweede deel gewijd aan de vereisten inzake het eigen vermogen van de banken. Ook wat dat punt betreft, maken we een grote sprong voorwaarts in vergelijking met de huidige situatie. Eerst wordt erop gewezen dat de nieuwe Europese verordening de vereisten inzake eigen vermogen fors optrekt in het meest soliede onderdeel van dat eigen vermogen. De kwantitatieve vereisten met betrekking tot het eigen basisvermogen van categorie 1 stijgen van 2 naar 4,5% van het gewogen risicovolume. Het voorontwerp bevat verder verschillende bepalingen die kredietinstellingen verplichten over een zeer degelijke buffer van eigen middelen te beschikken om schokken binnen de banksector op te vangen en om de excessieve groei van de kredietverstrekking af te remmen, of ze indien nodig weer aan te zwengelen, om rekening te houden met structurele risico's van de financiële sector en om het impliciete risico te dekken dat verband houdt met het feit dat het om een systemische instelling gaat.

Het gaat om vier verschillende buffers waarmee bijkomend kapitaal kan worden opgenomen in functie van de beschreven risico's.

Het voorontwerp bepaalt dat de toezichthouder indien nodig bijkomende eisen kan stellen met betrekking tot het eigen vermogen vanwege risico's die de kredietinstelling heeft gelopen of wanneer niet voldaan wordt aan de voorschriften van de Europese verordening.

Een derde deel heeft betrekking op het herstel en de afwikkeling van banken. Alle banken zullen verplicht worden om een herstelplan op te stellen, waarin de maatregelen staan die ze zullen nemen wanneer hun overleving op het spel staat. Die herstelplannen mogen niet uitgaan van de hypothese van een redding door de overheid. Banken zullen met andere woorden in tempore non suspecto moeten gaan nadenken hoe ze zullen reageren wanneer ze in moeilijkheden verkeren. Concreet betekent dit dat ze er bijvoorbeeld moeten voor zorgen dat hun aandeelhouders bereid zullen zijn om indien nodig over te gaan tot herkapitalisering.

Tot slot herziet en omschrijft het voorontwerp de procedures voor de afwikkeling van banken. Het is daarvoor gebaseerd op de ontwerprichtlijn voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive).

Naast het voornoemd herstelplan, zal ook voor alle banken een afwikkelingsplan moeten worden uitgewerkt, dat regelmatig wordt bijgewerkt. Dit plan omschrijft de wijze waarop tot de afwikkeling van de bank zal worden overgegaan wanneer ze niet kon gered worden door middel van de herstelmaatregelen. Ook daar mag niet worden uitgegaan van de hypothese dat de overheid de bank zou redden.

De bepalingen over de afwikkeling zorgen ervoor dat, indien ondanks alle preventieve maatregelen qua organisatie en kapitaalbuffers, de overleving van een bank bedreigd is, er geen faillissement meer zal zijn, maar een ordelijke afwikkeling. Deze afwikkeling zal er vooral op gericht zijn de kritische functies van de bank te vrijwaren, zoals de depositoactiviteiten. Het doel van de afwikkeling is een entiteit over te houden waarin alle kritische functies van een bank gegroepeerd zijn en die leefbaar kan zijn, en daarbij te vermijden dat er gebruik moet worden gemaakt van het geld van de belastingbetaler.

In de - hopelijk extreme - hypothese van een afwikkeling waarbij de kritische functies van de bank niet kunnen worden gered en dus van een faillissement, zal het geld van de spaarders gewaarborgd zijn ten belope van 100 000 euro per persoon en per bank door het depositogarantiefonds, en zullen de spaarders een algemeen voorrecht genieten op het roerend patrimonium van de bank zoals vermeld in de tekst over de algemene aanpak van de Raad met betrekking tot de BRRD-richtlijn.

Het voorontwerp heeft dus inderdaad tot doel om de banken en hun kritische functies beter te beschermen. Spaarders genieten al een betere bescherming sedert de crisis. Het waarborgsysteem werd inderdaad al opgetrokken van 20 000 naar 100 000 euro per persoon en per bank. Daarbovenop komt er nu nog een voorrecht bij. Het voorontwerp strekt ertoe een beroep op die bescherming minder waarschijnlijk te maken.

Naast alle opgesomde maatregelen bevatten de voorgestelde wetteksten regels over de structuur van de banken.

Mevrouw Marie Arena (PS). - Het is misschien niet altijd eenvoudig om de betrouwbaarheid van persberichten in te schatten. Maar als parlementsleden moeten we ons daar wel op baseren voor de uitoefening van ons controlerecht. De minister moet het mij dan ook niet kwalijk nemen als ik naar een persartikel verwijs. De gouverneur ging daar trouwens op in en verklaarde dat hij blij was met het voorgestelde plan. Hij was duidelijk beter op de hoogte van de intenties van de minister dan wij. Dat vonden wij niet kies.

Ten gronde vinden wij het van groot belang dat er systemen worden ingevoerd die zowel de spaarder als de staat beschermen. Sedert het uitbreken van de financiële crisis heeft de staat immers al meermaals moeten bijleggen, wat dan weer de schuldencrisis deed losbarsten en grote inspanningen vanwege de bevolking vergt. Die bevolking begrijpt soms niet meer wat er gaande is. Er moeten garanties zijn met betrekking tot de bescherming van de staat, zodat hij verder de democratie kan beschermen. We maken ons dus zorgen over de transparantie in het beheer van de banken.

Inoverwegingneming van voorstellen

De voorzitster. - De lijst van de in overweging te nemen voorstellen werd rondgedeeld.

Zijn er opmerkingen?

Aangezien er geen opmerkingen zijn, beschouw ik die voorstellen als in overweging genomen en verzonden naar de commissies die door het Bureau zijn aangewezen.

(De lijst van de in overweging genomen voorstellen wordt in de bijlage opgenomen.)

(De vergadering wordt geschorst om 16.35 uur. Ze wordt hervat om 17.15 uur.)

Stemmingen

(De naamlijsten worden in de bijlage opgenomen.)

Stemverklaringen

De heer Karl Vanlouwe (N-VA). - Op geen enkel ogenblik heeft de institutionele meerderheid een zinnig antwoord gegeven op onze vragen inzake de precieze taakinvulling van de toekomstige Senaat als ontmoetingsplaats. En ze heeft al evenmin uitleg gegeven over de echte meerwaarde van de nieuwe Senaat.

In de Grondwet wordt ingeschreven dat de Senaat een niet-permanent orgaan wordt. In het nieuwe Reglement staat dat de Senaat acht keer per jaar vergadert. Dat niet-permanent orgaan krijgt wel vijf vaste commissies, kan een beroep doen op meer dan honderd personeelsleden en heeft een kostenplaatje van ongeveer 70 miljoen euro per jaar. Dat bedrag werd als dotatie voor de Senaat ingeschreven in de begroting 2014.

De meerwaarde van de Senaat is vandaag al zeer beperkt. Alle partijen waren het erover eens dat de Senaat heeft gefaald als ontmoetingsplaats van de deelstaten. Alleen als reflectiekamer voor onder meer ethische kwesties heeft de Senaat een rol van enige betekenis kunnen spelen. Uitgerekend die rol verdwijnt na de zesde staatshervorming, ten voordele van een vermeende nieuwe rol als ontmoetingsplaats van de deelstaten.

Onbegrijpelijk is dat het probleem BHV langs een achterpoortje opnieuw wordt binnengesluisd. De splitsing van BHV wordt op de helling gezet door de regeling voor de Franstalige gecoöpteerde senatoren. De institutionele meerderheid heeft met de splitsing van BHV de problemen niet opgelost. Ze heeft ze verschoven naar de Raad van State, en gecompenseerd door voorrechten en uitzonderingen voor Franstaligen in Vlaams-Brabant.

Als toemaatje krijgen we er nog een symbool bovenop. BHV wordt met betrekking tot de Senaat geïnstitutionaliseerd. Het stond voorheen niet in de Grondwet, nu wel. De nieuwe compensaties worden bovendien op alle mogelijke manieren vergrendeld.

Later zal ook nog moeten worden gestemd over de overdrachten van bevoegdheden. De nefaste gevolgen voor Vlaanderen van de beperkte financiering en de beperkte responsabilisering van de deelstaten die met deze bevoegdheidsoverdrachten gepaard gaan, zullen aan bod komen bij de bespreking van de bijzondere financieringswet. Nu al is het duidelijk dat Vlaanderen zal worden benadeeld door de nieuwe financieringswet. Dat konden we deze week trouwens al lezen in La Libre Belgique.

Het is nu al duidelijk dat de zesde staatshervorming, ook wat de overdracht van bevoegdheden betreft, niet de copernicaanse hervorming is waarmee sommigen zich graag op de borst slaan. Echte hefboombevoegdheden, zoals arbeidsmarktbeleid en fiscaal beleid, blijven integraal federaal. Ook na de zesde staatshervorming, hoe duur betaald ook, zal Vlaanderen dus nog steeds niet over de middelen beschikken om een economisch herstelbeleid op eigen maat te voeren.

Andere bevoegdheden die formeel wel worden overgedragen, zijn maar fantoombevoegdheden, waarbij de deelstaten netjes mogen uitvoeren wat de federale overheid beslist of waarbij de deelstaten louter een administratieve rol mogen spelen.

De effectief overgedragen bevoegdheden kunnen bezwaarlijk als homogeen worden beschouwd. De meeste ervan gaan gepaard met een lange lijst uitzonderingen, soms zelfs met uitzonderingen op uitzonderingen. Het hoeft geen betoog dat dergelijke bric-à-brac de zaken nodeloos complex en in de praktijk zelfs onwerkbaar maken, waardoor een geïntegreerd beleid onmogelijk is, om niet te spreken over de administratieve last en de meerkost die al die beslissingen met zich brengen.

Ten slotte worden de deelstaten sterk in hun autonomie beknot door de vetorechten die zijn toegekend aan de federale overheid.

Collega's, zal de zesde staatshervorming een efficiënter en effectiever beleid mogelijk maken? Zal deze hervorming een einde maken aan de bric-à-brac zoals we die nu kennen? Komt er nu een einde aan de onwerkbare versnippering van bevoegdheden over de verschillende bestuursniveaus in dit kleine land? Leidt deze staatshervorming tot een efficiëntere besteding van de overheidsmiddelen, op een ogenblik waarop iedereen, ook de overheid, moet besparen? Zal ze ertoe leiden dat een economisch relancebeleid op maat kan worden gevoerd? Leidt ze tot communautaire rust?

Het antwoord op al die vragen luidt helaas: neen, integendeel!

Wij zeggen klaar en duidelijk wat anderen insinueren. Of hoe moeten we anders de opmerkingen van bepaalde collega's interpreteren, die tijdens het debat verklaarden dat de zesde staatshervorming reeds de kiemen bevat van een volgende.

De N-VA-fractie wil dat er duidelijke en werkbare keuzes worden gemaakt. Geen lange jaren van problemen bij de uitvoering van de hervorming, om dan weer opnieuw te moeten onderhandelen.

De N-VA-fractie kan dus de zesde staatshervorming niet steunen, evenmin als de hervorming van de Senaat.

De heer Philippe Moureaux (PS). - Met groot genoegen zeg ik onze steun toe aan de zesde staatshervorming. Wat de Senaat betreft, zou iedereen die verder wil gaan in een Belgische context waarin de gemeenschappen en de gewesten een grotere rol toebedeeld krijgen, tevreden moeten zijn. De toekomstige Senaat zal zeer duidelijk en bijna uitsluitend een Senaat van de gemeenschappen en de gewesten zijn. De oude nationale Senaat had zijn voordelen en sommige ervan hadden misschien bewaard kunnen worden, maar hij ligt nu achter ons. Eens wij deze teksten zullen hebben aangenomen, zullen de volksvertegenwoordigers met veel enthousiasme op de groene knop drukken. We moeten dit niet als een nederlaag zien maar als de wil om een land vorm te geven dat blijft bestaan terwijl het zijn gemeenschappen en gewesten meer eigen verantwoordelijkheid geeft.

Bevoegdheden worden massaal overgedragen. Men moet te kwader trouw of blind zijn om dat niet in te zien. Wie dat bric-à-brac noemt, zegt meer over zichzelf dan over de hervorming. De middelen en bevoegdheden die worden overgedragen zijn enorm.

De heer Huub Broers (N-VA). - Het was u die het een bric-à-brac noemde.

De heer Philippe Moureaux (PS). - Nu bent u verveeld, als ik u met de neus op de feiten druk ... (Protest van de heer Broers)

Nu windt de fractieleider zich op! Plots schiet hij wakker. Maar in de commissie hebben we hem niet veel gehoord. Eerlijk gezegd: het enige N-VA-parlementslid met enig gewicht was de heer Pieters, maar die heeft ons verlaten. Toen hij er nog was, werd er in uw fractie tenminste nog over de echte problemen gepraat, in plaats van in holle slogans.

Tot slot wil ik nog zeggen dat de grootste verdienste van deze hervorming het feit is dat ze een einde heeft gemaakt aan de langste crisis die dit land ooit heeft gekend.

In deze assemblee zijn er mensen die maar van één zaak dromen: het land torpederen en het met man en muis laten vergaan.

Wij verdedigen dit land niet vanuit een nationalistische reflex, maar in het belang van de burgers. Maar wat u voor hen in petto hebt, is enkel kommer en kwel. Wij, socialisten, hebben de sociale zekerheid in grote mate federaal willen houden.

Voor het overige kan ik enkel tevreden terugblikken op de wijze waarop de acht partijen standgehouden hebben, vooral de Groenen, die blijk gaven van veel moed, evenals andere partijen die voortdurend onder grote druk stonden. Ik kan enkel blij zijn dat onze eerste minister Elio di Rupo de moed heeft opgebracht om het vol te houden in die omstandigheden.

Mevrouw de voorzitster, dames en heren, het is niet uit lijdzaamheid, maar in de overtuiging dat we een positieve daad stellen, dat we met onze vrienden van de institutionele meerderheid deze zesde staatshervorming zullen goedkeuren. Ze was absoluut noodzakelijk!

(Levendig applaus)

De heer Bart Laeremans (VB). - Dit is de dag van de schone schijn. De Senaat wordt opgeheven als verkozen en democratisch orgaan, maar blijft toch voortbestaan omdat men niet de moed heeft te weerstaan aan de Belgische nostalgie. Omdat men niet de moed heeft om komaf te maken met aftandse symbolen. Omdat men absoluut een tandeloze praatclub wil installeren, met maar één doel: diepvriezer spelen. Grote, donkere diepvriezer spelen. Daarvoor is die nieuwe Senaat bedoeld. Hier, in deze stulp, hier moet de volgende staatshervorming diepgevroren worden.

Als we bepaalde journalisten mogen geloven, dan gaat dat verschrikkelijk veel geld kosten. 1,25 miljoen euro per vergadering. Maar die journalisten waren beter komen luisteren naar het debat van dinsdag, want het is nog veel meer dan dat. We lezen dat die nieuwe Senaat tien miljoen euro per jaar zal kosten, maar het is een veelvoud daarvan. Vandaag kost de Senaat dik 70 miljoen euro en de kosten voor de nieuwe Senaat zullen veel dichter liggen bij die 70 miljoen euro dan bij die ingebeelde 10 miljoen euro.

Maar veel erger is dat de democratie zelf vandaag een kopstoot krijgt van al wie die voorstellen zal goedkeuren. Want wat is de bedoeling van de grondwetswijzigingen die voorliggen? Hoe luidt de titel van de grondwetsherziening inzake verkiezingen? "De stabiliteit van het kiesrecht en het beginsel van gelijktijdige federale, deelstatelijke en Europese verkiezingen". Die verkiezingen worden dus allemaal georganiseerd op dezelfde dag, allemaal georganiseerd om de vijf jaar, waardoor de deelstaten opnieuw in het Belgische gareel moeten lopen en waardoor Vlaanderen in de ogen van de kiezer opnieuw ondergeschikt wordt aan het Belgische niveau.

En zo mogelijk nog erger is het enorme verlies aan democratie, aan inspraak van de burger. Want verkiezingen om de vijf jaar is iets heel anders dan om de vier jaar: 20 procent minder democratie. En wanneer de verkiezingen dan ook nog eens samenvallen, wordt die democratie met meer dan de helft gereduceerd.

En toen was er dinsdag dat vingertje van die ene senator die dat anders zag. Het vingertje van de heer Beke, die riep dat we het zo niet mochten interpreteren. Dat die samenvallende verkiezingen in de toekomst niet verzekerd zijn, want dat daartoe na de verkiezingen nog een bijzondere wet moet worden goedgekeurd. En dat laatste - het hoge woord kwam er eindelijk uit - is niet de bedoeling van CD&V!

Als het niet de bedoeling is van CD&V dat alle verkiezingen samenvallen, waarom zet ze dan in de Grondwet - niet in de gewone wet, maar in de Grondwet - dat de verkiezingen voor de Kamer plaatsvinden op dezelfde dag als die voor het Europees Parlement?

Waarom zet ze vandaag in dezelfde Grondwet dat de deelstaatverkiezingen plaatsvinden op dezelfde dag als die voor het Europees Parlement? Waarom doet CD&V zoiets, als ze beweert daar resoluut tegen te zijn? Waarom maakt de heer Beke de mensen wijs dat zij niet moeten geloven wat hijzelf vandaag in de Grondwet inschrijft? Dergelijk gedrag heeft een naam. Dat is bedriegerij of erger nog, je reinste tsjeverij. De heer Beke draait de bevolking een rad - wat zeg ik? - een reuzenrad voor de ogen. Mijnheer Beke, ooit had u een illustere voorganger die het fatsoen had te zeggen dat de Grondwet geen vodje papier was.

Ik rond af met enkele beschouwingen over de staatshervorming.

Mijn fractie zal de bevoegdheidsoverdrachten die vandaag voorliggen, niet goedkeuren. Want in plaats van heldere, homogene bevoegdheidspakketten per beleidsniveau krijgen we precies het tegenovergestelde. Bevoegdheden worden uiteengetrokken en uitgesmeerd over zoveel mogelijk instanties met inbegrip van toezichtmechanismen, verplicht overleg, permanente controle en dwingende samenwerkingsakkoorden. Zo ontstaat er voor de burgers, bedrijven, verzorgingsinstellingen, maar ook voor alle politici een onoverzichtelijk kluwen waarin geen kat haar jongen terugvindt. In plaats van de verhoopte efficiëntie en transparantie krijgen we een nog grotere complexiteit en verregaande onderlinge afhankelijkheid. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is dat de verlamming nog groter zal worden en dat de onverantwoordelijkheid en de paraplupolitiek nog verder zullen toenemen.

Daarnaast zijn wij ook bijzonder ongerust over de toekomst van Brussel. De inkt van de wetteksten was nog niet droog of de Franstalige partijvoorzitters zaten al samen om in hun zogenaamde Sainte-Emilieakkoord vast te leggen hoe ze gemeenschapsbevoegdheden zoals kinderbijslag en ouderenproblematiek in Brussel helemaal op Waalse leest konden schoeien. La Fédération Wallonie-Bruxelles in de praktijk. Zonder rekening te houden met de Vlamingen. "Nous avons voulu des liens extrêmement forts entre Wallons et Bruxellois", aldus Paul Magnette. Et pour les Flamands, la même chose, uiteraard. Zo gaat het in dit land altijd. De Franstaligen beschikken en de Vlamingen knikken. U mag er bijzonder trots op zijn.

Mevrouw Christine Defraigne (MR). - Wij zullen deze hervorming met plezier en enthousiasme goedkeuren. Ze concretiseert het institutionele akkoord van 11 oktober 2011. Zonder dat akkoord zou ons land in chaos verzonken zijn, in onzekerheid en een institutionele afgrond.

Ja, dit akkoord stabiliseert onze Staat.

Ja, dit akkoord heeft onze Staat gered.

Deze hervorming was nodig om tegemoet te komen aan de legitieme verzuchtingen naar meer autonomie van de gemeenschappen en de gewesten, omdat ze terecht een meer coherent beleid willen voeren ten bate van de burgers voor wie ze verantwoordelijk zijn en wier belangen zij behartigen.

Ja, de gemeenschappen en gewesten moeten een nieuwe logica vinden in hun werkwijze. Wat soms als een verplichting kan overkomen, moet voor de gemeenschappen en de gewesten een echte kans worden. Met enthousiasme en kracht moeten ze die nieuwe taken opnemen.

Als regionalist ben ik zeer tevreden met de verlegging van het zwaartepunt naar de gewesten. Het Brussels Gewest, dat verstikt werd door een financieel harnas, krijgt ademruimte. Het zal baat hebben bij de constitutieve autonomie, en specifieke mechanismen zullen het de hefbomen geven om meer veiligheid te verzekeren.

Beste collega's, onze Senaat is zeker afgeslankt, de heer De Decker zal het er nog over hebben, maar hij zal de ontmoetingsplaats blijven van de deelstaten, een ontmoetingsplaats die onmisbaar is in elke federale staat.

Vandaag zijn er, bij deze massale overdracht, geen winnaars of verliezers. De democratie heeft gezegevierd.

Ik ben blij dat we in dit land nog met elkaar kunnen praten. (Applaus)

De heer Armand De Decker (MR). - Ik zal uiteraard voor deze staatshervorming stemmen. Ik heb inmiddels 32 jaar parlementaire ervaring: veertien jaar in de Kamer en achttien jaar in de Senaat. Ik heb het volledige tweekamerstelsel en de hervorming van 1993 gekend; na Frank Swaelen heb ik de Senaat acht jaar voorgezeten en door die ervaring ben ik als parlementslid overtuigd geraakt van het nut van het wetgevende tweekamerstelsel, met name van de dubbele lezing van belangrijke wetgevende teksten in twee verschillende kamers, en van het wetgevende initiatiefrecht van de senatoren. Die overtuiging heb ik verdedigd op verschillende internationale colloquia over dat onderwerp, naar aanleiding waarvan ik trouwens samen met Christian Poncelet, voorzitter van de Franse Senaat, de Vereniging van Europese Senaten heb opgericht.

De voorliggende hervorming is volgens mij dus, wat de Senaat betreft, een democratische achteruitgang en een gemiste kans om de gewesten en gemeenschappen bij het bestuur van de federale Staat te betrekken.

Het wetgevende tweekamerstelsel verzekert de kwaliteit van de wetgeving en biedt de Senaat de mogelijkheid zijn rol als reflectiekamer te vervullen. We debatteren thans over euthanasie en we tonen, eens te meer, het nut van de wetgevende capaciteit en de capaciteit als reflectiekamer van de Senaat aan. Deze capaciteit als reflectiekamer zal noch door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden vervuld, omdat het niet tot haar cultuur behoort en ze daarvoor geen tijd zal hebben, noch door de nieuwe Senaat, wegens het ontbreken van het parlementaire initiatiefrecht. Het wetgevende tweekamerstelsel biedt de burger een bredere democratische waarborg, omdat in een steeds complexere wereld, waarin een overlegdemocratie nodig is, het middenveld en de experts meer betrokken moeten worden bij de uitwerking van de wet. De Senaat beschermt ook tegen wetten die onmiddellijk, improvisatorisch, gevoelsmatig of, zoals men in België zegt, en stoemelings worden aangenomen - onopvallend ingediend zelfs voordat de opinie en de betrokken professionele sector ervan op de hoogte is. Als liberaal verkies ik een goede wet minder dan een slechte wet meer, en ik vrees dat er meer slechte wetten zullen zijn.

Het is ook een gemiste kans om de gewesten en de gemeenschappen meer te betrekken bij het bestuur van de federale Staat. Indien ik voorzitter van een deelstaatparlement of minister-president zou zijn, zou ik geëist hebben dat de nieuwe Senaat meer bevoegdheden kreeg om mijn deelstaat te betrekken bij het bestuur van de federale Staat. Alle federale Staten in de wereld hebben een tweekamerstelsel, om de deelstaten te betrekken bij het bestuur van de federatie, ongeacht of het nu de Duitse Bundesrat is, het Amerikaanse Congres, het Indische, Zwitserse of Oostenrijkse parlement, zonder Italië en Spanje te vergeten.

Maar gelukkig, collega's, in tegenstelling tot wat u wil, blijft de Senaat behouden. Ik hoop dat hij, zoals de feniks in de Oudheid, op een dag uit zijn as zal herrijzen. Ik ben daarvan overtuigd, en ik ben er zelfs van overtuigd dat het de deelstaten zijn die zullen vragen om via hun vertegenwoordigers in de Senaat meer zeggenschap te krijgen in het bestuur van de federale Staat.

Beste collega's, deze wet maakt deel uit van een groter geheel, van een politiek compromis en van een staatshervorming die ik goedkeur, op de evolutie van de Senaat na. Ik kan dus niet tegen deze hervorming van de Senaat stemmen. Aangezien ik goed weet hoe moeilijk het was om te onderhandelen over de staatshervorming, wil ik de onderhandelaars niet in moeilijkheden brengen. Ik heb genoeg onderhandeld tussen 2007 en de samenstelling van de huidige regering. Ik zal de hervorming dus goedkeuren, hoewel ik tegen het gedeelte over de Senaat ben, maar voor de Handelingen onderstreep ik dat mijn stem mag worden beschouwd als een onthouding.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Aan de heer Moureaux zeg ik dat ik na premier Elio Di Rupo de enige ben die vanaf de eerste dag de onderhandelingen over de zesde staatshervorming heb meegemaakt. Het was nochtans mijn vurige wens niet de enige te zijn binnen dit halfrond of daarbuiten. Dat sommigen andere keuzes hebben gemaakt, is hun verantwoordelijkheid.

Gedurende ongeveer drie maanden was ik koninklijk onderhandelaar en heb ik als zodanig aan het project vormgegeven. Aan het einde van mijn mandaat heb ik Confucius geciteerd. "Weten wat er moet gebeuren en het niet doen, is een gebrek aan moed".

Vandaag stemt de Senaat over de zesde staatshervorming. Die staatshervorming gaat over bevoegdheidsoverdrachten en over de hervorming van de Senaat. BHV is al gesplitst, ook al twijfelen sommigen daaraan. Bovendien is het parket gesplitst en de zetel in Brussel ontdubbeld. De koninklijke dotaties zijn hervormd, terwijl vanaf volgende week de nieuwe financieringswet aan bod komt.

In het verleden heeft geen enkele staatshervorming tezelfdertijd op al die componenten ingewerkt. Daarom is zeker nu het woord historisch op zijn plaats.

De Senaat stemt vandaag over 20 miljard aan bevoegdheden die van het federale niveau naar de deelstaten overgaan.

We stemmen vandaag over een hervorming van de Senaat. Het was inderdaad een lacune - collega De Decker heeft er ook op gewezen - dat de deelstaten niet bij grondwetsherzieningen werden betrokken. In de toekomst zullen ze wel betrokken zijn, zoals het in een moderne democratie, een moderne federatie of confederatie past.

Ik heb de voorbije dagen, en ook daarnet nog, de woorden gehoord: bric-à-brac, schone schijn, borrelnootjes. Alleen de schoonmoeder was er vandaag niet bij. Gisteren heb ik geciteerd uit het advies van het departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid en vandaag doe ik dat opnieuw: "Deze zesde staatshervorming geeft aan de deelstaten een unieke kans om de deelstaten te transformeren." Het is een kwestie van willen, want vanaf nu kan het. Sinds 1999 liggen de resoluties in het Vlaams Parlement. Nu wordt daaraan, niet helemaal, maar wel in grote mate, uitvoering gegeven.

Men steekt het water niet over door ernaar te staren. Men steekt het water over door zijn borst nat te maken of door bruggen te bouwen. Dat heeft mijn fractie gedaan, daar is ze fier op en daarom zal ze voor stemmen. (Applaus)

De heer Marcel Cheron (Ecolo). - Ik wil eerst en vooral de zes partijen van de meerderheid danken dat de groenen deze staatshervorming mochten helpen goedkeuren. Het gaat inderdaad om een kans, al dan niet historisch - dat zal de geschiedenis uitwijzen - om de 75 bladzijden van het akkoord van 2011 in meer dan duizend bladzijden te gieten. Alleen al op dat niveau is men erin geslaagd de hervorming omvang te geven en belang toe te kennen.

Straks komt de bijzondere financieringswet aan bod - ook een belangrijke uitdaging. Alle hervormingen die we vandaag zullen goedkeuren, vormen belangrijke hoofdstukken van het institutioneel akkoord. We spreken over de instellingen, over de Senaat, die een gok is voor de toekomst. We weten wat de huidige Senaat heeft kunnen doen. Deze Senaat is een reflectiekamer geworden die het land en de ideeën vooruit heeft geholpen. Ik hoop dat de volgende Senaat, wat ook de problemen op het vlak van de samenstelling, een plaats zal zijn waar men nuttige dingen kan doen voor onze medeburgers.

We hebben ook veel gewerkt aan de bevoegdheidsoverdrachten. Ik herinner eraan dat de Franstalige partijen niet a priori vragende partij waren voor openingen op het vlak van de bevoegdheden. De gewesten en de gemeenschappen zullen hun beleid door middel van de bijkomende bevoegdheden kunnen verbeteren, ze zullen de afstand tussen onze gewesten en gemeenschappen kunnen verkleinen en ervoor zorgen dat die positieve convergentie het gewicht en het belang van de separatisten verkleint. Dat hoop ik, maar het is niet verworven. De toekomst zal uitwijzen of het mogelijk is.

In een staatshervorming gaat het steeds om letters en cijfers en wie die dat betwist, kan wellicht niet lezen. De cijfers zijn aanzienlijk: meer dan 20 miljard aan bevoegdheden en meer dan 12 miljard aan fiscale autonomie worden overgedragen.

Vandaag hebben we dus te maken met een omvangrijke hervorming. Het zwaartepunt is in ieder geval sterk geëvolueerd, en de deelstaten krijgen meer bevoegdheden.

De homogene bevoegdheden die de deelstaten krijgen op het vlak van tewerkstelling, zullen de deelstaten uiteraard de mogelijkheid bieden de economische en sociale crisis die in alle delen van ons land heerst, het hoofd te bieden.

Uiteraard zijn er ook punten waar we niet tevreden mee zijn, zoals altijd bij dergelijke hervormingen. De hervorming heeft niet voldoende structurerende elementen binnengehaald ten voordele van de stabiliteit van het federale systeem. We betreuren dat de federale kieskring niet ingevoerd is. In elk federaal land is een element met een middelpuntzoekende kracht een garantie voor de toekomst van het systeem.

Ik ben ook ontevreden over het feit dat er problemen van inefficiëntie en complexiteit op een aantal vlakken zullen opduiken. Ik denk aan de jeugdbijstand. Ik hoop dat die complexiteit zal kunnen worden opgelost ten voordele van de efficiëntie van het beleid voor de jongeren.

Er zijn ook elementen waarvoor we bijzonder waakzaam zijn. De hervorming van de provincies en de toekenning van de autonomie aan de gewesten zijn fundamentele elementen in de herstructurering van het institutionele landschap, evenals de volksraadplegingen in de gewesten, de herfinanciering van Brussel en vooral het feit dat men Brussel elke subnationaliteit in fundamentele domeinen heeft kunnen besparen, zoals dat van de gezinstoelagen of de gezondheidszorg.

Als ik de balans opmaak, is deze hervorming uiteraard nuttig voor de toekomst. Na 541 dagen crisis hebben we ertoe bijgedragen een einde te maken aan wat een bijna mondiaal probleem werd: niet alleen had dit land geen regering, het kon zich ook niet naar de toekomst te richten. Die toekomst ligt niet vast, ze zal afhangen van de capaciteit van de acht partijen die de hervorming steunen, om de mensen in het noorden, het zuiden en in Brussel, ervan te overtuigen dat hier en in Europa, de solidariteit moet zegevieren op het egoïsme. Dat is de uitdaging.

De groenen hebben hun woord gegeven in 2011. Ze houden hun woord en zeggen aan een grote stad in het noorden: "Pacta sunt servanda"! (Applaus)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De zesde staatshervorming is een grote stap, een grote verandering voor de Senaat. Het gaat om een inkrimping van het tweekamerstelsel, zonder enige twijfel, maar tegelijk worden de gemeenschappen en gewesten betrokken bij de kern van de staat, bij de behandeling van alles wat institutioneel en grondwettelijk is en bij de samenwerking tussen de deelgebieden.

Die Senaat moet ook in de toekomst respectvol met zijn personeel kunnen omgaan. Grosso modo kost de Senaat 70 miljoen. Daarvan gaat 30 miljoen naar de wedde van senatoren en naar de politieke werking van fracties en hun medewerkers. De volgende Senaat zal daarop 20 miljoen, of twee derde, besparen.

Voor het vast personeel blijft 30 miljoen over. De meerderheid heeft niet gekozen voor een sociaal bloedbad, maar voor de vastheid van betrekking. Voor elke medewerker zullen we een weg zoeken, met respect voor onze engagementen tegenover hem of haar. Dat we op dat gebied opeens miljoenen zouden kunnen besparen is een leugen.

Dan blijft er nog 10 miljoen over voor de werking. Ook daarop zullen we niet zo verschrikkelijk veel meer kunnen besparen, als we kijken naar de staat van het gebouw en ermee rekening houden dat de afgelopen jaren al voor vele miljoenen is bespaard. Er zijn ook op dat terrein dus positieve elementen. Het personeel weet dat er op termijn een afvloeiing komt door niet-vervanging en detachering.

Au fond gaat het debat over de nieuwe rol die de Senaat kan spelen. Het is nodig dat een instrument zoals de Senaat blijft bestaan dat gemeenschappen en gewesten bij elkaar brengt en, meer dan vroeger, echt een dialoog tot stand kan brengen.

Dan kijken we naar de bevoegdheden. Het is al meermaals gezegd: er wordt meer dan 20 miljard aan bevoegdheden overgeheveld. Nooit hebben we dat meegemaakt. Hoed af voor wie daaraan ten grondslag ligt. Fiscale autonomie, verantwoordelijkheid voor de gewesten en gemeenschap, ... we moeten niet beschaamd zijn over deze staatshervorming, wel integendeel.

Vanaf nu gaat mijn grootste bezorgdheid uit naar het functioneren van Brussel en naar het blijven samenleven van de verschillende gemeenschappen die er wonen. Ik zie met lede ogen de splitsing in de geesten aan die aan het ontstaan is tussen Brussel en Vlaanderen enerzijds en tussen Brussel en Wallonië anderzijds. Ik hoop dan ook dat deze staatshervorming ons de durf en de kracht geeft om meer samen te werken, ook ten voordele van Brussel en van de Vlaamse en Franse Gemeenschap.

Bij een staatshervorming als deze krijg ik een nostalgisch gevoel. Ik denk dan aan een aantal grote heren waarmee ik mocht samenwerken. Een van die heren is mijn vader, die zeer kritisch is, maar mij in dezen volop steunt. Andere mensen naar wie ik opkeek, zijn Maurits Coppieters en Hugo Schiltz. Hoewel we dikwijls ruzie maakten, heb ik met Hugo Schiltz tot de laatste dag schouder aan schouder gestaan in het besef dat Vlaanderen meer kansen en mogelijkheden moest krijgen, niet voor zichzelf, maar voor de mensen die er wonen. Dat was van belang om een sociaal beleid te kunnen voeren en om de band met Brussel te behouden. De zesde staatshervorming is een stap in die richting. Ik denk dan ook dat Hugo Schiltz van bovenuit fier naar ons kijkt. (Applaus)

De heer Francis Delpérée (cdH). - Zoals ik gisteren op dit spreekgestoelte heb gezegd, stemt de cdH in met de zesde staatshervorming, zonder twijfels, zonder de wenkbrauwen te fronsen, zonder te beknibbelen op de details. Mijn mening is uiteraard sinds gisteren niet veranderd.

We zijn vandaag solidair met de regeringsmeerderheid en de parlementaire meerderheid, net zoals we dat gisteren waren en we dat morgen zullen zijn, inzake dit onderwerp en inzake veel andere.

Wat de Senaat van morgen wordt, is moeilijk te voorspellen. Dat zal afhangen van de politieke wil van onze opvolgers, en dat zijn misschien enkelen onder ons.

Het zal afhangen van de financiële en administratieve middelen waarover de volgende assemblee zal beschikken.

Het zal afhangen van de bedrevenheid van verstandige senatoren en bekwame ambtenaren. Beste collega's, de oude Senaat staat op het punt te verdwijnen. Ik zeg gewoonweg, maar met overtuiging: leve de Senaat van morgen, in de letterlijke en figuurlijke betekenis.

Onze stem zal in ieder geval duidelijk en overtuigd zijn. Wij zullen voorstemmen.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Aan een instelling vragen om zichzelf als permanent orgaan op te heffen, is geen alledaagse zaak. Toch is dat wat hier vandaag gebeurt. De heer Delpérée had het al over le vieux Sénat. Die oude Senaat van 1993 had in theorie een groot potentieel, dat op bepaalde momenten ook werd waargemaakt. Denken we aan de grote maatschappelijke debatten die hier in de politieke luwte konden worden gevoerd. Of denken we aan het Rwandarapport of de ethische debatten.

Die oude Senaat bevatte echter intrinsiek ook constructiefouten. De politieke kopstukken voelden zich vanwege de grote kieskring geroepen om zich voor de Senaat kandidaat te stellen, maar kwamen na de verkiezingen terecht in een Senaat die geen government making power had. Ook het evocatierecht werd niet altijd gebruikt waarvoor het was bedoeld, namelijk om een degelijke tweede lezing mogelijk te maken.

Ik maak deze terugblik om duidelijk te maken dat de hervorming en afslanking van de Senaat voor Open Vld op zich een goed concept is en een degelijk kader schept. De Senaat wordt een werkelijke ontmoetingsplaats van de gemeenschappen en gewesten. Indien de nieuwe Senaat zich op die kerntaak zal concentreren, dan zetten we vandaag een grote stap. Maar, the proof of the pudding is in the eating.

Die uitspraak geldt ook voor de bevoegdheidsoverdracht waarover we vandaag stemmen. Niemand kan ontkennen dat de zesde staatshervorming de grootste in onze geschiedenis is op het gebied van de overdracht van bevoegdheden en middelen. Beleidshefbomen worden naar de deelstaten verplaatst. De deelgebieden krijgen daarmee uitgebreide kansen om zelf een beleid op maat te ontwikkelen. We willen wel dat Vlaanderen en de andere deelgebieden goed nadenken hoe ze aan deze bevoegdheden invulling willen geven. Er rust dan ook een enorme verantwoordelijkheid op de huidige en toekomstige beleidsmakers om die instelling en die regelgeving de volgende jaren vorm te geven.

Met deze zesde staatshervorming komt het zwaartepunt bij de deelstaten te liggen. Ondanks alle kritiek, hoop ik dat ook de partijen die er tegenstander van zijn, deze staatshervorming zullen erkennen en in het belang van de bevolking uitvoering zullen geven aan deze bevoegdheidsoverdrachten.

Wij denken dat we hier vandaag een grote en logisch stap doen in de uitbouw van een efficiënte federale staat. Om al deze redenen zal Open Vld deze hervormingen goedkeuren.

Mevrouw Mieke Vogels (Groen). - Ik betreur dat in een krant van vandaag de hervorming van de Senaat gereduceerd wordt tot de kostprijs van de komende vergaderingen. (Applaus) Ik ben een "Vogel" en ik weet dus wat van nesten, maar dit is nestbevuiling en dat vind ik erg.

Het tweekamerstelsel werd in 1830 geïnstalleerd. We zijn het er wellicht allemaal over eens dat het niet meer van deze tijd is. Ons land evolueerde intussen naar veel meer bevoegdheden voor de gemeenschappen en de gewesten, die om een ontmoetingsruimte vragen. De Senaat, die bijna volledig uit senatoren van de verschillende deelparlementen zal zijn samengesteld, zal in de toekomst het enige forum zijn waar democratisch verkozenen van gewesten en gemeenschappen elkaar ontmoeten en met elkaar praten. Vandaag is dat alleen het geval in interministeriële conferenties en dat is een democratisch deficit. Het is goed dat we in de toekomst ook een forum zullen hebben waar democratisch verkozenen met elkaar kunnen overleggen, elkaar wederzijds kunnen leren kennen en vooral respect kunnen opbouwen.

Dat wederzijds respect zal nodig zijn om die zesde staatshervorming te realiseren. Het zijn geen "borrelnootjes" of "cacahouètes", maar essentiële bevoegdheidspakketten die overgaan naar de gewesten en de gemeenschappen. De overheveling van het gezins- en het ouderenbeleid, het woon- en arbeidsmarktbeleid en het beleid inzake geestelijkegezondheidszorg is een hefboom om in de toekomst een beleid te voeren dat aansluit bij de eenentwintigste eeuw. Een beleid dat alle kinderen gelijkstelt, of het nu kinderen zijn van zelfstandigen, van ambtenaren of van werknemers. Een beleid dat inzet op het recht op goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Een beleid dat aan de vragen van ouderen en patiënten in de geestelijkegezondheidszorg kan voldoen. Een beleid dat een echt jeugdsanctierecht kan uitbouwen.

Wij hebben de voorbije dagen heel wat complimentjes gekregen van partijen van wie we dat niet gewoon zijn. We kregen complimentjes van de heer Moureaux, van de heer Beke, van de sp.a. Dat doet deugd, maar bij ons in Antwerpen zeggen ze: vandaag de bloemen, morgen de bloempotten.

Ik heb in de politiek al een aantal jaren op de teller en ik weet intussen dat er in de politiek weinig duurzaam is. Deze keer durf ik echt te hopen - misschien ben ik naïef - dat het respect van vandaag morgen zal voortduren, dat alle afspraken loyaal zullen worden uitgevoerd en dat de spreekwoordelijke bloempotten in de kast zullen blijven.

Wij zullen meehelpen om de tweederdemeerderheid die nodig is om deze grondige hervormingen door te voeren, te leveren omdat we geloven in de toekomst van de bijkomende bevoegdheden voor gewesten en gemeenschappen, maar ook en vooral omdat dit akkoord niet raakt aan de fundamentele solidariteit tussen alle inwoners van dit land, het zuiden, Brussel en het noorden.

De heer Jurgen Ceder (Onafhankelijke). - Ik ga het kort houden en enkel iets zeggen over de hervorming van de Senaat.

Deze hervorming van de Senaat moet twee doeleinden dienen: een besparing en een grote inspraak van de deelstaten. Geen van beide doelstellingen wordt gerealiseerd.

Men kan niet beweren dat een instelling die nog tien procent - en dat is dan nog een hoge schatting - van haar bevoegdheden overhoudt, maar terzelfdertijd nog twee derde of drie kwart van haar kosten zal overhouden, goedkoper is. Dit wordt een duurdere instelling.

De grote inspraak van de deelstaten had kunnen worden georganiseerd door een formeel mechanisme in de Grondwet in te schrijven waardoor de deelstaten inspraak krijgen bij nieuwe grondwetsherzieningen en dergelijke. Dat is niet gebeurd. Men had ook kunnen kiezen voor een formule zoals bij de Duitse Bundesrat, waarbij de vertegenwoordigers van de deelstaten officieel worden afgevaardigd en ook ter verantwoording kunnen worden geroepen door het deelstatenparlement. Daarvoor werd niet gekozen.

Men heeft gekozen voor de oude formule van het dubbelmandaat, waarbij de vertegenwoordigers van de deelstaten, die eigenlijk geen vertegenwoordigers zijn, niet worden verkozen door die deelstaten, maar door de partijen. Ze krijgen geen specifiek mandaat mee naar de federale vergadering en ze worden niet ter verantwoording geroepen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ze worden wel verkozen door de deelstaten.

De heer Jurgen Ceder (Onafhankelijke). - Neen, ze worden volgens het systeem D'Hondt door de politieke partijen aangewezen. Als een partij een bepaald persoon voorstelt, kan een andere partij niet tegen die keuze stemmen.

Er zal uiteraard een wisselwerking zijn tussen de Senaat en de deelstaatparlementen. Dat is logisch. Die wisselwerking zal echter incidenteel zijn en niet systematisch of geformaliseerd. De wisselwerking zal uiteraard wederzijds zijn. De lokale logica zal doordringen op het niveau van de federatie, maar de federale logica zal ook doordringen op het lokale niveau. Wie denkt dat ik het ver ga zoeken, mag niet vergeten dat in 1993 het dubbelmandaat werd afgeschaft omdat het behoren tot twee parlementen, met dubbele loyaliteiten en belangenvermenging, in strijd met de federale logica werd geacht. Toen werd ter voltooiing van de federale logica het dubbelmandaat afgeschaft, terwijl nu, eveneens ter voltooiing van de federale logica, het dubbelmandaat opnieuw wordt ingevoerd.

Ik had gehoopt dat de Senaat een waardige exit zou krijgen. Ik had gehoopt dat deze instelling, waartoe ik zoveel jaren heb behoord, een waardig levenseinde zou krijgen.

Ik had gehoopt dat de instelling waarin ik zovele jaren zitting heb gehad, een waardig levenseinde zou kennen, maar de miserabele positie die in de toekomst voor de Senaat is weggelegd, lijkt veeleer op heel dure, therapeutische hardnekkigheid.

Collega Anciaux heeft gelijk in zijn betoog over het personeel. Wie bij deze hervorming aan de toekomst van het personeel denkt, doet niets oneerbaar. Met dat uitstekende personeel heb ik in negentien jaar tijd overigens geen enkele slechte ervaring gehad.

Men biedt echter geen oplossing voor het probleem van het personeel door het opnieuw in een voorlopige instelling te stoppen, een instelling die niet levensvatbaar is en onder vuur zal blijven liggen vanwege haar hoge kosten en haar zinloosheid. De voorgestelde oplossing is geen oplossing voor het personeel en nog minder een oplossing voor de problemen van de Belgische federale staatsstructuren.

Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1720)

Stemming 1

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1721)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 2 van de heer Vanlouwe c.s.

Stemming 2

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 3

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1722)

Stemming 4

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne Stuk 5-1723)

Stemming 5

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1724)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 2 van de heer Laeremans.

Stemming 6

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 4 en 5 van de heer Vanlouwe. De amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 7

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervalt het voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch; Stuk 5-469)

Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1725)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 4 van de heer Vanlouwe c.s.

Stemming 8

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 9

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervalt het voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch; Stuk 5-470)

Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1726)

Stemming 10

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1727)

Stemming 11

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervalt het voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch; Stuk 5-471)

Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1728)

Stemming 12

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1729)

Stemming 13

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervallen:

-het voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch; Stuk 5-472)

-het voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Jurgen Ceder, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Filip Dewinter; Stuk 5-956)

Voorstel tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-1730)

Stemming 14

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns; Stuk 5-1731)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 2 van de heer Vanlouwe c.s.

Stemming 15

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 16

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervalt het voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch; Stuk 5-467)

Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns; Stuk 5-1732)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 1 van de heer Laeremans.

Stemming 17

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 2 van de heer Vanlouwe. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 18

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervalt het voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch; Stuk 5-468)

Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns; Stuk 5-1733)

Stemming 19

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-1734)

Stemming 20

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-1735)

Stemming 21

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-1736)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 2 van de heer Vanlouwe c.s.

Stemming 22

Aanwezig: 67
Voor: 17
Tegen: 50
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 23

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux en Bert Anciaux; Stuk 5-1737)

Stemming 24

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux en Bert Anciaux; Stuk 5-1738)

Stemming 25

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 12
Onthoudingen: 5

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux en Bert Anciaux; Stuk 5-1739)

Stemming 26

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux en Bert Anciaux; Stuk 5-1740)

Stemming 27

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux en Bert Anciaux; Stuk 5-1741)

Stemming 28

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux en Bert Anciaux; Stuk 5-1742)

Stemming 29

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux en Bert Anciaux; Stuk 5-1743)

Stemming 30

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux en Bert Anciaux; Stuk 5-1749)

Stemming 31

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heer Philippe Moureaux; Stuk 5-1750)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 2 van de heer Laeremans.

Stemming 32

Aanwezig: 67
Voor: 4
Tegen: 51
Onthoudingen: 12

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 33

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heer Philippe Moureaux; Stuk 5-1751)

Stemming 34

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 118, §2, van de Grondwet (van de heer Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes en Marcel Cheron; Stuk 5-1752)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 7 van de heer Laeremans.

Stemming 35

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 36

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 123, §2, van de Grondwet (van de heer Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes en Marcel Cheron; Stuk 5-1753)

Stemming 37

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2235)

Stemming 38

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 17

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2236)

Stemming 39

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 17

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (van de heer Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-2237)

Stemming 40

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 4
Onthoudingen: 13

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2238)

Stemming 41

Aanwezig: 67
Voor: 50
Tegen: 4
Onthoudingen: 13

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Ik wilde voorstemmen.

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 170, §3, van de Grondwet (van de heer Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-2239)

Stemming 42

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 4
Onthoudingen: 14

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen (van de dames Vanessa Matz en Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron en mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-2240)

Stemming 43

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet (van de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron en mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-2241)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 1 van de heer Laeremans.

Stemming 44

Aanwezig: 69
Voor: 18
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het enig artikel.

Stemming 45

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (van mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes; Stuk 5-2242)

Stemming 46

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 4
Onthoudingen: 14

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 151, §1, van de Grondwet (van de heer Wouter Beke, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns en de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-2243)

Stemming 47

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 18

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (van de heer Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne en de heer Bert Anciaux; Stuk 5-2244)

Stemming 48

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 14
Onthoudingen: 4

-Het quorum en de meerderheid, zoals artikel 195, laatste lid, van de Grondwet vereist, zijn bereikt.

-De bepaling is aangenomen.

-Ze zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek (van de heren Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein; Stuk 5-1745)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 4 van de heer Laeremans.

Stemming 49

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 18
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegen gestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 2.

Stemming 50

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 2 is aangenomen.

-Voor het voorstel van bijzondere wet in zijn geheel wordt de uitslag van stemming 50 aanvaard.

-Het voorstel van bijzondere wet is aangenomen.

-Het ontwerp van bijzondere wet zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat (van de heren Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes; Stuk 5-1746)

Stemming 51

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Het voorstel van bijzondere wet is aangenomen.

-Het ontwerp van bijzondere wet zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat (van de heren Marcel Cheron en Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Dirk Claes en Philippe Mahoux, mevrouw Freya Piryns, de heer Francis Delpérée en mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-1989)

Stemming 52

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Het voorstel van bijzondere wet is aangenomen.

-Het ontwerp van bijzondere wet zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet (van de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée; Stuk 5-1754)

Stemming 53

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Het voorstel van bijzondere wet is aangenomen.

-Het ontwerp van bijzondere wet zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. (van mevrouw Zakia Khattabi, de heren Dirk Claes, Philippe Mahoux en Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Rik Daems en Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1815)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 14 van de heer Laeremans.

Stemming 54

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 18
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegen gestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 10 van de heer Vanlouwe en mevrouw Maes. Het amendement is dus niet aangenomen.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 1.

Stemming 55

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 1 is aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de artikelen 2 tot 8. Deze artikelen zijn dus aangenomen.

-Voor het voorstel van bijzondere wet in zijn geheel wordt de uitslag van stemming 55 aanvaard.

-Het voorstel van bijzondere wet is aangenomen.

-Het ontwerp van bijzondere wet zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming (van de heren Wouter Beke, Philippe Mahoux en Bert Anciaux, de dames Christine Defraigne en Martine Taelman, de heer Marcel Cheron, mevrouw Freya Piryns en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2232)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 36 van de heer Laeremans.

Stemming 56

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 18
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegen gestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 3.

Stemming 57

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 3 is aangenomen.

-Voor amendement 37 van de heer Laeremans wordt de uitslag van stemming 56 aanvaard. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 6.

Stemming 58

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 4
Onthoudingen: 14

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 6 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 48 van de heer Laeremans.

Stemming 59

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 39
Voor: 5
Tegen: 21
Onthoudingen: 13

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegen gestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 49 van de heer Laeremans.

Stemming 60

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 18
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegen gestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 53 van de heer Laeremans. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 17.

Stemming 61

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 17 is aangenomen.

-Voor amendement 60 van de heer Laeremans wordt de uitslag van stemming 60 aanvaard. Het amendement is dus niet aangenomen.

-Voor artikel 19 wordt de uitslag van stemming 61 aanvaard.

-Artikel 19 is aangenomen.

-Voor amendement 61 van de heer Laeremans wordt de uitslag van stemming 60 aanvaard. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 20.

Stemming 62

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 4
Onthoudingen: 14

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 20 is aangenomen.

-Voor amendement 64 van de heer Laeremans wordt de uitslag van stemming 60 aanvaard. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 22.

Stemming 63

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Artikel 22 is aangenomen.

-Voor amendement 67 van de heer Laeremans wordt de uitslag van stemming 60 aanvaard. Het amendement is dus niet aangenomen.

-Voor artikel 23 wordt de uitslag van stemming 63 aanvaard.

-Artikel 23 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen over amendement 124 van de heer Vanlouwe en mevrouw Maes.

Stemming 64

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 18
Tegen: 20
Onthoudingen: 2

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Het quorum is bereikt; de gewone meerderheid is niet bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft tegen gestemd.

De tweederdemeerderheid is niet bereikt.

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 65

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Het quorum en de gewone meerderheid zijn bereikt.

De Duitstalige gemeenschapssenator heeft voor gestemd.

De tweederdemeerderheid is bereikt.

-Het voorstel van bijzondere wet is aangenomen.

-Het ontwerp van bijzondere wet zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervallen:

-het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de spoorwegen betreft (van de heer Filip Dewinter, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Jurgen Ceder; Stuk 5-747);

-het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (van mevrouw Anke Van dermeersch c.s.; Stuk 5-1449);

-het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, §1, II, 3º, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (van de heer Filip Dewinter c.s.; Stuk 5-2116).

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat (van de heren Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein; Stuk 5-1744)

De voorzitster. - We stemmen over amendement 23 van de heer Vanlouwe c.s.

Stemming 66

Aanwezig: 67
Voor: 18
Tegen: 49
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over artikel 42.

Stemming 67

Aanwezig: 66
Voor: 48
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

De heer Richard Miller (MR). - Ik wilde voorstemmen.

Mevrouw Leona Detiège (sp.a). - Ik wilde voorstemmen.

-Artikel 42 is aangenomen.

De voorzitster. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 68

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat (van de heren Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes; Stuk 5-1747)

Stemming 69

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers (van de heren Marcel Cheron en Francis Delpérée, de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes; Stuk 5-1748)

Stemming 70

Aanwezig: 66
Voor: 48
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (van de heer Francis Delpérée, mevrouw Martine Taelman, de heren Marcel Cheron en Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Dirk Claes en Philippe Mahoux en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-1990)

Stemming 71

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat (van de heer Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Dirk Claes en Philippe Mahoux, mevrouw Freya Piryns, de heer Francis Delpérée, mevrouw Martine Taelman en de heer Marcel Cheron; Stuk 5-1991)

Stemming 72

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet (van de dames Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Philippe Moureaux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée; Stuk 5-1755)

Stemming 73

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (van de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-2233)

Stemming 74

Aanwezig: 65
Voor: 47
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (van de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman, de heer Francis Delpérée, mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes en mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-2234)

Stemming 75

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie (van mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux en Dirk Claes, mevrouw Christine Defraigne, de heren Bert Anciaux en Marcel Cheron, mevrouw Martine Taelman en de heer Francis Delpérée; Stuk 5-2245)

Stemming 76

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

Voorstel van begroting voor het jaar 2014 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM) (Stuk 5-2312)

Stemming 77

Aanwezig: 65
Voor: 54
Tegen: 4
Onthoudingen: 7

Mevrouw Zakia Khattabi (Ecolo). - Mevrouw de voorzitster, we betreuren dat de oppositie niet vertegenwoordigd is in de begeleidingscommissie bij het Comité I. We vertrouwen u uiteraard, maar we hebben er geen idee van wat daar gebeurt of welke middelen u nodig hebt. Om die reden hebben we ons onthouden.

-De begroting is aangenomen. Zij zal worden meegedeeld aan de eerste minister, aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en aan de voorzitter van de Bestuurlijke Commissie.

Regeling van de werkzaamheden

De voorzitster. - Het Bureau stelt voor volgende week deze agenda voor:

Donderdag 5 december 2013 om 15 uur

Actualiteitendebat en mondelinge vragen.

Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State; Stuk 5-2277/1.

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (van de heer Etienne Schouppe c.s.); Stuk 5-2258/1.

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft; Stuk 5-2288/1.

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek; Stuk 5-2310/1.

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten; Stuk 5-2328/1.

Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen"; Stuk 5-1633/10.

Statuut van de deskundigen in strafzaken; Stuk 5-2138/1.

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (van mevrouw Fatiha Saïdi c.s.); Stuk 5-1349/1 en 2.

Inoverwegingneming van voorstellen.

Vanaf 17 uur: Naamstemmingen over de afgehandelde agendapunten in hun geheel.

-De Senaat is het eens met deze regeling van de werkzaamheden.

De voorzitster. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 5 december 2013 om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 19.05 uur.)

Bijlage

Naamstemmingen

Stemming 1

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 2

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 3

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 4

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 5

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Stemming 6

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 7

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 8

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 9

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 10

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 11

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 12

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 13

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Stemming 14

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 15

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 16

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 17

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 18

Aanwezig: 67
Voor: 51
Tegen: 16
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 19

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 20

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 21

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 22

Aanwezig: 67
Voor: 17
Tegen: 50
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 23

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 24

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 25

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 12
Onthoudingen: 5

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Stemming 26

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Stemming 27

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Stemming 28

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Stemming 29

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 30

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Stemming 31

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 13
Onthoudingen: 4

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Stemming 32

Aanwezig: 67
Voor: 4
Tegen: 51
Onthoudingen: 12

Voor

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Stemming 33

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 34

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 35

Aanwezig: 68
Voor: 17
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 36

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 37

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 17
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 38

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 17

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 39

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 17

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 40

Aanwezig: 68
Voor: 51
Tegen: 4
Onthoudingen: 13

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Stemming 41

Aanwezig: 67
Voor: 50
Tegen: 4
Onthoudingen: 13

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Stemming 42

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 4
Onthoudingen: 14

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Stemming 43

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 44

Aanwezig: 69
Voor: 18
Tegen: 51
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 45

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 46

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 4
Onthoudingen: 14

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Stemming 47

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 0
Onthoudingen: 18

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 48

Aanwezig: 69
Voor: 51
Tegen: 14
Onthoudingen: 4

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Onthoudingen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Stemming 49

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 18
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 50

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 51

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 52

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 53

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 54

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 18
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 55

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 56

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 18
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 57

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 58

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 4
Onthoudingen: 14

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Tegen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 59

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 39
Voor: 5
Tegen: 21
Onthoudingen: 13

Voor

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 60

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 18
Tegen: 22
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 61

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 62

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 4
Onthoudingen: 14

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Tegen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Onthoudingen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 63

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 64

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 18
Tegen: 20
Onthoudingen: 2

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Onthoudingen

Wouter Beke, Dirk Claes.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 0
Tegen: 28
Onthoudingen: 0

Tegen

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Tegen

Louis Siquet.

Stemming 65

Nederlandse taalgroep

Aanwezig: 40
Voor: 22
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, Dirk Claes, Rik Daems, Sabine de Bethune, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt, Leona Detiège, Dalila Douifi, Cindy Franssen, Nele Lijnen, Fatma Pehlivan, Freya Piryns, Jan Roegiers, Etienne Schouppe, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Franse taalgroep

Aanwezig: 28
Voor: 28
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

Voor

Marie Arena, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Alain Courtois, Mohamed Daif, Armand De Decker, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, André du Bus de Warnaffe, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatiha Saïdi, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Duitstalige gemeenschapssenator

Voor

Louis Siquet.

Stemming 66

Aanwezig: 67
Voor: 18
Tegen: 49
Onthoudingen: 0

Voor

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Tegen

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Stemming 67

Aanwezig: 66
Voor: 48
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Guido De Padt, Gérard Deprez, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 68

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 69

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 70

Aanwezig: 66
Voor: 48
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 71

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 72

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 73

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 74

Aanwezig: 65
Voor: 47
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 75

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 76

Aanwezig: 67
Voor: 49
Tegen: 18
Onthoudingen: 0

Voor

Bert Anciaux, Marie Arena, Wouter Beke, François Bellot, Hassan Bousetta, Marcel Cheron, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Cindy Franssen, Benoit Hellings, Jean-François Istasse, Zakia Khattabi, Ahmed Laaouej, Nele Lijnen, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Jacky Morael, Philippe Moureaux, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Els Van Hoof, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Mieke Vogels, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Frank Boogaerts, Huub Broers, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Patrick De Groote, Bart De Nijn, Filip Dewinter, Inge Faes, Louis Ide, Lies Jans, Bart Laeremans, Lieve Maes, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Wilfried Vandaele, Anke Van dermeersch, Karl Vanlouwe.

Stemming 77

Aanwezig: 65
Voor: 54
Tegen: 4
Onthoudingen: 7

Voor

Bert Anciaux, Wouter Beke, François Bellot, Frank Boogaerts, Hassan Bousetta, Huub Broers, Jurgen Ceder, Dirk Claes, Alain Courtois, Rik Daems, Mohamed Daif, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Patrick De Groote, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Willy Demeyer, Bart De Nijn, Gérard Deprez, Leona Detiège, Dalila Douifi, André du Bus de Warnaffe, Inge Faes, Cindy Franssen, Louis Ide, Jean-François Istasse, Lies Jans, Ahmed Laaouej, Lieve Maes, Paul Magnette, Philippe Mahoux, Bertin Mampaka Mankamba, Vanessa Matz, Richard Miller, Fatma Pehlivan, Jan Roegiers, Fatiha Saïdi, Etienne Schouppe, Louis Siquet, Elke Sleurs, Veerle Stassijns, Helga Stevens, Guy Swennen, Martine Taelman, Fauzaya Talhaoui, Dominique Tilmans, Wilfried Vandaele, Els Van Hoof, Karl Vanlouwe, Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Fabienne Winckel, Olga Zrihen.

Tegen

Yves Buysse, Filip Dewinter, Bart Laeremans, Anke Van dermeersch.

Onthoudingen

Marcel Cheron, Benoit Hellings, Zakia Khattabi, Nele Lijnen, Jacky Morael, Cécile Thibaut, Mieke Vogels.

In overweging genomen voorstellen

Voorstellen van resolutie

Voorstel van resolutie betreffende de verspreiding van Belgische wapens in internationale conflicten (van de heer Jean-Jacques De Gucht c.s.; Stuk 5-2358/1).

-Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede (van mevrouw Olga Zrihen en de heer Paul Magnette; Stuk 5-2359/1).

-Commissie voor de Sociale Aangelegenheden

Samenstelling van commissies

Met toepassing van artikel 21-4 van het Reglement wordt de samenstelling van de commissies gewijzigd als volgt:

Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden:

Vragen om uitleg

Het Bureau heeft volgende vragen om uitleg ontvangen:

Niet-evocaties

Bij boodschappen van 14, 26 en 28 november 2013 heeft de Senaat aan de Kamer van volksvertegenwoordigers terugbezorgd, met het oog op de bekrachtiging door de Koning, de volgende niet-geëvoceerde wetsontwerpen:

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat betreft de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (Stuk 5-2329/1).

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (Stuk 5-2330/1).

Wetsontwerp met betrekking tot medische hulpmiddelen (Stuk 5-2332/1).

Wetsontwerp houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving (Stuk 5-2355/1).

-Voor kennisgeving aangenomen.

Boodschappen van de Kamer

Bij boodschappen van 21 november 2013 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de Senaat overgezonden, zoals ze ter vergadering van dezelfde dag werden aangenomen:

Artikel 78 van de Grondwet

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat het statuut van de meewerkende echtgenote betreft (Stuk 5-2356/1).

-Het ontwerp werd ontvangen op 22 november 2013; de uiterste datum voor evocatie is maandag 9 december 2013.

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 21 november 2013.

Artikel 80 van de Grondwet

Wetsontwerp houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving (Stuk 5-2355/1).

-Het wetsontwerp werd ontvangen op 22 november 2013; de uiterste datum voor evocatie is woensdag 27 november 2013.

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 21 november 2013.

Artikel 81 van de Grondwet

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" (van mevrouw Inge Faes c.s.; Stuk 5-1633/1).

-Het ontwerp werd ontvangen op 22 november 2013; de onderzoekstermijn, die overeenkomstig artikel 79, eerste lid, van de Grondwet 15 dagen bedraagt, verstrijkt op maandag 9 december 2013.

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 21 november 2013.

-Het wetsontwerp werd verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Kennisgeving

Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009 (Stuk 5-2269/1).

-De Kamer heeft het ontwerp aangenomen op 21 november 2013 zoals het haar door de Senaat werd overgezonden.

Indiening van een ontwerp van bijzondere wet

De Regering heeft volgend ontwerp van bijzondere wet ingediend:

Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing (Stuk 5-2354/1).

-Het wetsontwerp werd verzonden naar de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden.

Grondwettelijk Hof - Arresten

Met toepassing van artikel 113 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis aan de voorzitter van de Senaat van:

-Voor kennisgeving aangenomen.

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Met toepassing van artikel 77 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof aan de voorzitter van de Senaat kennis van:

-Voor kennisgeving aangenomen.

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Met toepassing van artikel 76 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis aan de voorzitter van de Senaat van:

-Voor kennisgeving aangenomen.

Hoge Raad voor de Justitie

Bij brief van 20 november 2013, heeft de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, overeenkomstig artikelen 259bis-14 en 259bis-18, van het Gerechtelijk Wetboek, aan de Senaat overgezonden, het jaarverslag 2012, goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie van 23 oktober 2013.

-Verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Directie-generaal internationale samenwerking - Belgische technische coöperatie

Bij brief van 20 november 2013 heeft het Rekenhof, overeenkomstig artikel 30, §3, vierde lid, van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht aan de Senaat overgezonden, het verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst voor 2012.

-Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging.