1-268

1-268

Belgische Senaat

Gewone Zitting 1998-1999

Plenaire vergaderingen

Donderdag 29 april 1999 - Ochtend

Beknopt Verslag

Inhoudsopgave

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten (Gedr. St. 1-1360) (Evocatieprocedure)

Voorstel van resolutie over de institutionele hervormingen van de Europese Unie in het licht van de uitbreiding aangenomen door het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden op 9 februari 1999 (Gedr. St. 1-1379)

Evaluatie van de procedure voor het onderzoek van voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de Europese Commissie (Gedr. St. 1-1412)

Bespreking (Spreker: de heer Nothomb, rapporteur)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Buitenlandse Zaken over "het opheffen van het embargo tegen Burundi"

(Sprekers: mevr. Lizin en de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, §5, 5, §2, en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Gedr. St. 1-1401) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking (Spreker: mevr. Merchiers, rapporteur)

Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking (Gedr. St. 1-1309) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking (Sprekers: de heer Bourgeois, mevr. Willame-Boonen, Lizin en de heer Moreels, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de Eerste minister)

Voorzitter: de heer Frank Swaelen

- De vergadering wordt om 9.05 uur geopend.

Regeling van de werkzaamheden

De heer Paul Hatry (PRL-FDF) (in het Frans). - In maart 1998 heeft de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden een ontwerp van resolutie betreffende de rol van Taiwan in de internationale organisaties aangenomen. Tot mijn grote verbazing stel ik vast dat dit ontwerp niet op de agenda van de Senaat staat. Mijnheer de Voorzitter, U hebt geweigerd die resolutie te laten drukken; u hebt verhinderd dat ze zou worden rondgedeeld en nu weigert u ze op de agenda te zetten.

De voorzitter van een vergadering mag zich niet verzetten tegen de bespreking van een resolutie die in een commissie in overweging is genomen. U hebt verwezen naar motieven zoals de verdeeldheid onder de partijen. De voorzitter van de Senaat mag niet zwichten voor de druk van een vreemd land. Dat is volstrekt ondemocratisch.

Ik verzoek u met aandrang dit punt op de agenda van de Senaat te plaatsen. Drie jaar lang al blokkeert u koppig een resolutie die in de commissie is aangenomen. Die resolutie is bovendien ook aangenomen in het Europees parlement, dat zich erover verheugt dat Taiwan zijn internationale rol behoudt.

De voorzitter. - Ik zal die persoonlijke aanval laten voor wat hij is.

Ik heb loyaal aan het Bureau gevraagd of dit punt op de agenda moest worden geplaatst. Het Bureau van de Senaat heeft dat niet opportuun geacht. Het gaat dus om een beslissing van het Bureau, dat het terzake bevoegde orgaan is.

De heer Paul Hatry (PRL-FDF) (in het Frans).Krachtens artikel 40, 8° en artikel 20, 5° van het reglement van de Senaat vraag ik dat de vergadering zich uitspreekt over de vraag of het opportuun is de resolutie op de agenda te zetten.

De voorzitter. - Het Bureau heeft beslist het ontwerp niet op de agenda te plaatsen.

De heer Joris Van Hauthem (VLAAMS BLOK). - Het verwondert me dat het bureau beslist een tekst die uit de commissie komt niet naar de plenaire vergadering te sturen. Heeft het bureau die bevoegdheid wel? Dan zou het b.v. ook kunnen beslissen dat een tekst die in de commissie door de oppositie wordt goedgekeurd omdat de meerderheid niet in aantal is, niet op de agenda van de plenaire vergadering wordt geplaatst. Dat kan toch niet de rol van het bureau zijn!

De heer Charles-Ferdinand Nothomb (PSC) (in het Frans). - Ik betreur deze aanval op onze voorzitter. Het gaat hoe dan ook om een beslissing van het bureau.

De heer Paul Hatry (PRL-FDF) (in het Frans). - Ik vraag een stemming over het voorstel van het bureau.

De heer Charles-Ferdinand Nothomb (PSC) (in het Frans). - Het bureau beslist over de regeling van de werkzaamheden.

De heer Paul Hatry (PRL-FDF) (in het Frans). - Ik heb het recht zulks te vragen.

De heer Charles-Ferdinand Nothomb (PSC) (in het Frans).Het komt de voorzitter toe daarover te beslissen.

Wetsontwerp houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten (Gedr. St. 1-1360) (Evocatieprocedure)

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Voorstel van resolutie over de institutionele hervormingen van de Europese Unie in het licht van de uitbreiding aangenomen door het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden op 9 februari 1999 (Gedr. St. 1-1379)

Evaluatie van de procedure voor het onderzoek van voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de Europese Commissie (Gedr. St. 1-1412)

Bespreking

De heer Charles-Ferdinand Nothomb (PSC), rapporteur (in het Frans).Dankzij het Verdrag van Amsterdam heeft de Europese Unie een proces van institutionele hervormingen in gang gezet. Het was dus van belang dat de Senaat een voorstel van resolutie uitwerkte om de regering in te lichten over de bedoelingen van onze assemblee.

Het gekozen tijdstip is bijzonder. Talrijke instellingen bevinden zich op een cruciaal punt van hun evolutie en het Verdrag van Amsterdam, dat binnenkort in werking treedt, heeft niet het verwachte antwoord geboden op het gebied van de instellingen. Deze zaak zal in juni opnieuw op de agenda worden geplaatst in Keulen. De institutionele hervorming zal dus maar in de tweede helft van dit jaar van start gaan.

België, Frankrijk en Italië meenden dat deze hervorming dringend was in het licht van de uitbreiding van de Unie. Het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden heeft enkele oplossingen voorgesteld die misschien zullen worden aangeroerd op de volgende intergouvernementele conferentie die gepland is in 2002. Wij hebben dus nog tijd om erover na te denken. Er zijn al talrijke vergaderingen gehouden, zowel door de parlementen als door de regeringen.

Ons voorstel van resolutie bevat verschillende suggesties. Wij stellen voor dat de commissie wordt samengesteld uit slechts één vertegenwoordiger per lidstaat. Als er later meer dan 20 zullen zijn, zou het aantal commissarissen kleiner moeten zijn dan het aantal lidstaten. Wij zijn ook voorstander van het behoud van de huidige weging van stemmen en het extrapoleren ervan in geval van uitbreiding.

Door het Verdrag van Amsterdam krijgt het Europees parlement een belangrijkere rol. Dit is een belangrijke politieke doorbraak. Voortaan kunnen de commissarissen door het Parlement individueel verantwoordelijk worden gesteld.

Overigens stellen wij voor dat naast de Raad Algemene Zaken ook een Raad Buitenlandse Aangelegenheden wordt opgericht die zich uitsluitend met het GBVB bezighoudt.

Ten slotte zou de rol van de nationale parlementen moeten worden versterkt en zouden ze meer in synergie met het Europees parlement moeten werken. Ze zijn uiteraard in de eerste plaats betrokken bij de uitwerking van een eventuele Europese Grondwet, die ze in ieder geval zouden moeten goedkeuren.

De besprekingen van dit dossier zijn al ver gevorderd. Ons Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden heeft dus denksporen aangegeven waarvoor reeds een consensus is bereikt.

Dit tussentijds verslag is in een geest van openheid opgesteld, zodat er talrijke initiatieven mogelijk zijn, maar er is nood aan echte politiek wil.

De Senaat heeft de procedures willen evalueren voor de opstelling van de normatieve akten die uit het Europese recht voortvloeien. Hoe zorgen wij ervoor dat het Europese recht in ons nationaal recht wordt omgezet? Hoe verloopt de parlementaire controle? De ingevoerde mechanismen zijn minder efficiënt dan verhoopt.

Ten gevolge van het verslag-Van der Maele, dat in mei 1993 bij de Kamer werd ingediend, maakt de procedure voor een systematisch onderzoek van de Europese normatieve akten het elke politieke fractie mogelijk teksten uit te kiezen, waarvoor een technische fiche wordt opgesteld en aan het federaal adviescomité wordt toegestuurd. Dat comité kan het onderzoek in die fase afsluiten, het aanhouden, de fiche overzenden aan de bevoegde commissie van de vergadering in kwestie of, ten slotte, aan de regering nadere uitleg vragen. Het adviescomité kan echter ook een diepgaand onderzoek instellen en aan de parlementsleden naderhand een verslag overhandigen.

Van de 2.000 stukken die aan de keuze van de politieke fracties werden voorgelegd, zijn er 136 uitgekozen. Het adviescomité heeft geoordeeld dat 55 ervan niet nader onderzocht behoefden te worden. Drie documenten werden aangehouden en vijfenzestig werden overgezonden aan de bevoegde commissie. Over zes documenten is nadere uitleg gevraagd aan de regering, die daarop geantwoord heeft, en over acht andere documenten heeft het comité op eigen initiatief een verslag opgemaakt.

Wij betreuren dat de teksten die aan de commissies zijn overgezonden niet systematisch zijn onderzocht. Tijdens de volgende zittingsperiode zal het federaal parlement deze procedure opnieuw moeten bekijken. Ik wijs erop dat een lid gesteld heeft dat de vaste commissies de wetgeving moeten uitwerken en dat ze geen onderzoek moeten wijden aan de documenten die het adviescomité overzendt. Ons oordeel over de werking van het adviescomité is desondanks globaal genomen positief.

- De bespreking is gesloten.

- Over dit voorstel van resolutie zal later worden gestemd.

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de Minister van Buitenlandse Zaken over "het opheffen van het embargo tegen Burundi"

Mevrouw Anne-Marie Lizin (PS) (in het Frans). - Voor het ogenblik richten wij al onze aandacht op de Balkan, maar wij mogen Afrika niet vergeten. Drie maanden geleden is aangekondigd dat het embargo tegen Burundi zou worden opgeheven. In de praktijk is daarvan nog maar weinig te merken.

Hebben wij onze ontwikkelingssamenwerking hervat? Heeft Sabena haar vluchten hervat? Hoe staat het met de handel tussen Burundi en België? Over welke deviezenreserves beschikt Burundi? Staat Duitsland weigerachtig tegenover de hervatting van de ontwikkelingssamenwerking? Is er een Stabex-reserve die nog aan Burundi moet worden teruggestort? Heeft de Wereldbank een programma voor Burundi uitgewerkt? Is het juist dat het IMF geblokkeerd is door de terughoudendheid van de Amerikanen?

De heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken (in het Frans).- Op 23 januari 1999 is beslist de sancties te schorsen teneinde een vreedzame regeling van het Burundese conflict te bevorderen. Het gaat om een schorsing en niet om een opheffing van de sancties, omdat men enige druk wil aanhouden.

Wat de Belgische ontwikkelingssamenwerking betreft, kan ik zeggen dat de humanitaire hulp is uitgebreid. Op 27 november 1998 heeft de ministerraad 140 miljoen Belgische frank uitgetrokken voor de dringendste noden van de bevolking. In januari jongstleden is in New York een consensus gevonden om de bevolking rechtstreeks te helpen en voor structurele steun te zorgen door een beroep te doen op de Wereldbank.

Sabena heeft haar vluchten niet hervat. De maatschappij moet zelf oordelen of dat opportuun is. De handel tussen beide landen blijft zeer beperkt.

Het tekort aan deviezen is een teer punt. Voor de oorlog vertegenwoordigde de reserve het equivalent van zes maanden invoer. De reserve bedraagt nu nog de helft daarvan, ongeveer 33 miljard Burundese frank. Burundi beschikt nog over een reserve van 1.700 ons fijn goud.

In januari is in New York, tijdens overleg tussen de donorlanden, beslist de ontwikkelingssamenwerking zo snel mogelijk te hervatten maar ze wel afhankelijk te maken van vooruitgang in het vredesproces.

Het Stabex-mechanisme maakt deel uit van de structurele steun. Alle niet teruggestorte bedragen, in totaal 52 miljoen euro, zullen aan Burundi worden overgemaakt na de ondertekening van een akkoord tussen de commissie en dat land.

De Wereldbank zal in 1999 een spoedkrediet van 25 tot 30 miljoen dollar uittrekken voor de wederopbouw.

De administratie van het IMF heeft in een nota van januari 1999 gemeend dat de veiligheidssituatie in Burundi de hervatting van de structurele steun onmogelijk maakte. De raad van bestuur heeft die aanbeveling gevolgd. Het Amerikaanse standpunt, dat het standpunt van alle landen is, bestaat erin de humanitaire steun voort te zetten en de structurele steun afhankelijk te maken van vooruitgang bij de nationale verzoening. (Applaus)

- Het incident is gesloten.

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, §5, 5, §2, en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Gedr. St. 1-1401) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Mevrouw Nadia Merchiers (SP), rapporteur. - Deze wetswijzigingen zijn noodzakelijk om de oorlogsvluchtelingen efficiënt te kunnen opvangen en de kosten van deze opvang te kunnen spreiden over de gemeenten.

Dit kan enkel door het toepassingsgebied van artikel 54 van de vreemdelingenwet te verruimen. Het contingent van Kosovaarse vluchtelingen die hier via het UNHCR aankomen zijn geen asielzoekers die een individuele asielaanvraag indienen. Het zijn in feite "ontheemden" en deze categorie is niet voorzien in het spreidingsplan.

De wetswijziging treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 18 april, dus vanaf de datum waarop de eerste UN-vluchtelingen in België zijn aangekomen.

Tijdens de algemene bespreking in de commissie is gebleken dat de leden van de commissie het standpunt van de minister deelden. In antwoord op de vraag van een lid bevestigt de minister dat de OCMW’s die het spreidingsplan correct toepassen hiervoor volledig worden vergoed. Tevens is er een lijst van meer dan tweeduizend opvangplaatsen die zal bezorgd worden aan de OCMW’s. Elk OCMW kan van dit aanbod gebruik maken en zal ervoor worden vergoed. Normaal zullen de vluchtelingen in de onthaalcentra blijven tot zij ergens een huisvesting hebben gevonden.

Er werden geen amendementen ingediend. Het ontwerp werd in zijn geheel eenparig aangenomen door de acht aanwezige leden.

De SP-fractie verheugt zich over de eensgezindheid waarmee de politieke wereld het solidariteitsgevoel dat leeft bij de bevolking gestalte geeft via deze wetswijzigingen.

Omdat de situatie in de kampen in Albanië en Macedonië zo dramatisch zijn zullen wij nog meer vluchtelingen in België moeten kunnen opvangen. In een eerste fase kunnen hier nu 1200 Kosovaren terecht. Door het spreidingsplan kunnen zij sneller doorstromen naar de verschillende opvangmogelijkheden in de gemeente en komt er in de centra voor het eerste onthaal opnieuw plaats vrij voor andere vluchtelingen. Daarom zal onze fractie dit ontwerp met overtuiging goedkeuren

- De algemene bespreking is gesloten.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

- De vergadering wordt geschorst om 9.55 uur en hervat om 10.55 uur.

Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking (Gedr. St. 1-1309) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De heer André Bourgeois (CVP). – De geldinzameling in Vlaanderen begin deze week is een teken dat onze bevolking nog steeds wakker ligt van de ellende in probleemgebieden en nog steeds achter de noodzaak van een modern en efficiënt ontwikkelingsbeleid staat.

Het is de verdienste van de staatssecretaris dat hij de afgelopen jaren het Belgische ontwikkelingsbeleid, dat geteisterd werd door schandalen, heeft gemoderniseerd.

Het voorliggend ontwerp moet bijgevolg gezien worden als de afsluiting van een hele reeks hervormingen die moeten tegemoetkomen aan de nieuwe noden in de komende decennia. De reorganisatie van de NGO-sector , de uitwerking van een beleidsplan, de oprichting van het BTC en de grondige administratieve hervormingen vormen dan ook samen met de Belgische Internationale Samenwerking de belangrijkste punten in de hervorming.

Het voorliggend ontwerp brengt meer duidelijkheid. Hiermee komt men tegemoet aan de aanbevelingen van de ABOS-onderzoekscommissie van de Kamer en aan de verzuchtingen van de mensen op het terrein.

Een geografische concentratie en landennota’s moeten deze duidelijkheid meer in de verf zetten. Een geconcentreerde besteding van onze beperkte middelen op 24 landen en een regio is nuttig. De criteria waarop deze landen geselecteerd werden, zijn bovendien terecht van doorslaggevend belang. Toch heb ik een bedenking bij het concentratiebeleid De lijst met landen die niet expliciet in het wetsontwerp werd opgenomen , omvat een hele reeks gebieden die bijzonder hard getroffen worden door een welvaartsachterstand. Dreigen hierdoor niet een aantal landen uit de boot te vallen die juist rekenen op onze hulp?

Duidelijkheid vereist transparantie. Deze kaderwet zet bakens uit met waarborgen voor een verantwoorde selectie. De geografische concentratie, samen met de sectorale en thematische concentraties, vormen de instrumenten voor het toekomstige ontwikkelingsbeleid. We juichen dit toe. We mogen onze beperkte middelen niet versnipperen. Die politiek is de verdienste van de staatssecretaris.

Duidelijkheid vereist controle. Het ontwerp voorziet hiervoor in een externe evaluatie en een jaarlijks verslag aan het parlement. De evaluatie zal gebeuren op basis van de efficiëntie, de impact, de leefbaarheid, de duurzaamheid en de doeltreffendheid van de aangewende overheidsgelden. Mijn fractie hoopt dat deze criteria voldoende streng zullen worden gehanteerd onder leiding van een ambtenaar met een tijdelijk mandaat. Het ontwikkelingsbeleid kan zich geen nieuwe schandalen veroorloven.

We juichen de rapportering aan het parlement toe op voorwaarde dat het niet bij intenties blijft. We hopen dat die rapporten niet hetzelfde lot beschoren zullen zijn als het jaarlijks mensenrechtenrapport. De CVP zal erop toezien dat de externe evaluatie en de strategienota’s aan een grondig parlementair debat zullen worden onderworpen. Dat is een waarborg tegen politieke verwaarlozing en voor een kwalitatief beleid.

De staatssecretaris heeft de verdienste ons ontwikkelingsbeleid weer op het juiste spoor te hebben gezet. Hij zorgde er ook voor dat dit beleid nieuwe uitdagingen aan kan. De fundamenten die hij legde, maken een efficiënt beleid mogelijk dat concrete resultaten kan voorleggen aan onze bevolking en vooral aan diegenen die onze hulp nodig hebben. Ik hoop dat de uitvoeringsbesluiten snel worden uitgewerkt zodat het ontwerp operationeel kan worden. Er lijden nog te veel mensen onder honger, geweld, ziekte en onrechtvaardigheid. De kloof tussen het noorden en het zuiden, tussen arm en rijk, tussen geletterden en ongeletterden mag niet groter worden. De CVP zal dit ontwerp dan ook met volle overtuiging goedkeuren als een signaal dat we niet meer kunnen wachten of aan de kant blijven staan. Ik feliciteer de staatssecretaris namens mijn fractie voor zijn beleid.

(Applaus)

Mevrouw Magdeleine Willame-Boonen (PSC) (in het Frans). - Ik sluit mij aan bij het huldebetoon van de heer Bourgeois aan het adres van de staatssecretaris, die tijdens deze regeerperiode enorm veel heeft gepresteerd. Ook mijn fractie steunt dit wetsontwerp. Het bevat een leidraad zodat België een efficiënt ontwikkelingsbeleid kan voeren. Zo kan ons land terzake een voortrekkersrol blijven spelen.

Het betreft een ingrijpende structurele hervorming. Een sectorale en geografische concentratie was immers essentieel en de continuïteit van onze samenwerking op lange termijn moest veilig worden gesteld. Er was dus een organieke wet nodig die op een ruime parlementaire consensus moest kunnen rekenen. Een dergelijke wet was ook nodig omdat talrijke vormen van ontwikkelingssamenwerking slechts een wankele rechtsgrondslag hebben.

Deze tekst is tekenend voor een typisch christen-democratisch evenwicht tussen de openbare sector en de verenigingssector. Beide hebben nu elk een duidelijke rol, en dit ten voordele van de armsten op onze planeet.

Mevrouw Anne-Marie Lizin (PS) (in het Frans). - Namens de heer Mahoux, die dit debat van dichtbij heeft gevolgd, wil ik u zeggen dat onze fractie dit ontwerp zal goedkeuren omdat het een gedegen werkstuk is.

De manier waarop u de geografische interventiezones zult interpreteren zal evenwel bepalend zijn voor het imago van België op de internationale scène. In dat verband zou het, gelet op de huidige situatie, interessant zijn Albanië bij de concentratielanden te plaatsen. Wat de erkenningscriteria betreft, wat is er geregeld voor de nieuwe NGO's? Houdt het ontwerp voldoende rekening met het feit dat de wil om nieuwe NGO's op te richten zal blijven bestaan? Hoe kunnen wij die creativiteit van de burgers aanmoedigen? Het zou ten slotte opportuun zijn de steden en gemeenten van dit land bij de zaak te betrekken. Ze vormen immers een heel stabiele institutionele basis voor ontwikkelingssamenwerking.

Toch blijven wij positief staan tegenover het ontwerp en onze fractie zal het dan ook goedkeuren.

De heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister (in het Frans) . – De sympathiebetuigingen aan mijn adres laten mij niet onberoerd. Ik wil u op mijn beurt danken voor het feit dat de discussies in de commissie voor Buitenlandse Zaken op een aangename manier zijn verlopen

(Verder in het Nederlands)

De besprekingen die een drietal jaren geleden werden aangevat zullen nu hun beslag krijgen in dit ontwerp. De besluiten zullen in elk geval een andere dimensie geven aan de ontwikkelingssamenwerking.

(Verder in het Frans)

De tijd zal uitwijzen of de begroting voor de internationale samenwerking zal aangroeien. Wij hebben het hier over een kaderwet. Het parlement zal dus een belangrijke rol te spelen hebben. Wij zullen zien of onze samenwerking ook op de landen van Centraal- en Oost-Europa kan worden gericht. Sommige van mijn buitenlandse ambtgenoten, die over meer geld beschikken, hebben terzake meer vrijheid dan ik.

(Verder in het Nederlands)

Aan de regionale dimensie van de concentratie van de hulp mag niet worden getornd. Het is evident dat we niet alle landen kunnen helpen.

(Verder in het Frans)

Zij die in de toekomst verantwoordelijk zullen zijn voor mijn departement en voor dat van buitenlandse zaken zullen voor een dilemma staan. Wij mogen onze Afrikaanse partners niet in de kou laten staan. Dat zou een ethische en een culturele vergissing zijn. Afrika is geen verloren continent. Wij moeten een evenwicht vinden.

De steden en de gemeenten werken door middel van bepaalde operaties en jumelages al mee. Het wetsontwerp voorziet in deze samenwerking. Ze zal nog worden versterkt.

(Verder in het Nederlands)

Deze hervorming zal met de stemming in de Senaat en de afhandeling van de koninklijke besluiten morgen in de ministerraad haar beslag krijgen. (Applaus)

- De algemene bespreking is gesloten.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

- De vergadering wordt om 11.25 uur gesloten.

Verhinderd

De heren Urbain, Chantraine en Coene, met opdracht in het buitenland.