1-261

1-261

Belgische Senaat

Gewone Zitting 1998-1999

Plenaire vergaderingen

Woensdag 21 april 1999

Beknopt Verslag

Inhoudsopgave

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Liga van de Arabische Staten, ondertekend te Brussel op 16 november 1995 (Gedr. St. 1-831)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Socialistische Republiek van Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te HanoÔ op 28 februari 1996 (Gedr. St. 1-1306)

Algemene bespreking (Spreker: de heer Bourgeois, rapporteur)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1995, opgemaakt te Londen op 5 december 1994 (Gedr. St. 1-1316)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili en met de administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili, gedaan te Brussel op 9 september 1996 (Gedr. St. 1-1317)

Algemene bespreking (Spreker: de heer Hatry, rapporteur)

Aanneming van de artikelen.

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, en met de Aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, gedaan te Espoo op 25 februari 1991 (Gedr. St. 1-1326)

Algemene bespreking (Spreker: de heer Nothomb, rapporteur)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van RoemeniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 4 maart 1996 (Gedr. St. 1-1327)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol ondertekend te Manilla op 11 maart 1996 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek van de Filipijnen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Manilla op 2 oktober 1976 (Gedr. St. 1-1337)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met het protocol, gedaan te Brussel op 11 maart 1996, houdende wijziging van het Akkoord over de Sociale Zekerheid tussen BelgiŽ en Canada, ondertekend te Brussel op 10 mei 1984 (Gedr. St. 1-1368)

Algemene bespreking (Spreker: de heer Bourgeois, rapporteur)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Staat Koeweit tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot bevordering van de economische betrekkingen en met het Protocol, ondertekend te Koeweit op 10 maart 1990 (Gedr. St. 1-1369)

Algemene bespreking (Sprekers: de heren Nothomb en Urbain, rapporteur)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot wijziging van de grens in het kanaal van Terneuzen naar Gent, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 (Gedr. St. 1-1370)

Algemene bespreking (Spreker: de heer Bourgeois, rapporteur)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Cuba inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 19 mei 1998 (Gedr. St. 1-1371)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 17 maart 1998 (Gedr. St. 1-1372)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties, opgemaakt te Parijs op 17 december 1997 (Gedr. St. 1-1375)

Algemene bespreking (Spreker: de heer Nothomb, rapporteur)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 14 mei 1996 (Gedr. St. 1-1376)

Algemene bespreking (Spreker: Mevr. Lizin, rapporteur)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :

1į Overeenkomst tussen de Republiek Oezbekistan en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 14 november 1996,

2į en Aanvullend Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oezbekistan, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 november 1996, gedaan te Tashkent op 17 april 1998 (Gedr. St. 1-1377)

Algemene bespreking (Spreker: Mevr. Lizin, rapporteur)

Aanneming van de artikelen.

Wetsontwerp houdende instemming met het avenant bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, gedaan te Brussel op 8 februari 1999 (Gedr. St. 1-1378)

Algemene bespreking (Sprekers: de heren Nothomb, rapporteur, en Viseur, minister van FinanciŽn)

Aanneming van de artikelen.

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet (Gedr. St. 1-1351) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking (Sprekers: de heren Pinoie, rapporteur, en Verreycken)

Artikelsgewijze bespreking. Aangehouden stemming.

Wetsontwerp tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie (Gedr. St. 1-1353) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking (Spreker: de heer Pinoie, rapporteur)

Wetsontwerp tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties (Gedr. St. 1-1355) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking (Spreker: de heer Pinoie, rapporteur)

Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (van de heer Hubert Chantraine c.s.; Gedr. St. 1-1260)

Algemene bespreking (Spreker: de heer Nothomb, rapporteur)

Aanneming van de artikelen.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving (van de heer Charles-Ferdinand Nothomb c.s.; Gedr. St. 1-1298)

Algemene bespreking (Spreker: de heer Nothomb)

Aanneming van de artikelen.

Voorzitter: de heer Guy Moens

- De vergadering wordt om 14.35 uur geopend.

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Liga van de Arabische Staten, ondertekend te Brussel op 16 november 1995 (Gedr. St. 1-831)

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Socialistische Republiek van Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te HanoÔ op 28 februari 1996 (Gedr. St. 1-1306)

Algemene bespreking

De heer Andrť Bourgeois (CVP), rapporteur. - Een aantal ontwerpen werd pas gisteren in de commissie besproken. Het was dus onmogelijk om daarvan vandaag een schriftelijk verslag te hebben. De commissie heeft daarom vertrouwen geschonken aan de rapporteurs teneinde de ontwerpen nog vandaag te kunnen behandelen, te meer omdat ze ook nog in de Kamer moet worden goedgekeurd.

In dit wetsontwerp gaat om een typeverdrag dat binnen de OESO wordt gebruikt om investeringen te vergemakkelijken. Het verdrag is belangrijk voor ons land en voor Vietnam. De onderhandelingen hebben vier jaar aangesleept. Slechts drie landen hebben een dergelijk verdrag met Vietnam afgesloten, namelijk AustraliŽ, Frankrijk en BelgiŽ.

Het ontwerp werd in de commissie eenparig goedgekeurd.

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1995, opgemaakt te Londen op 5 december 1994 (Gedr. St. 1-1316)

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili en met de administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili, gedaan te Brussel op 9 september 1996 (Gedr. St. 1-1317)

Algemene bespreking

De heer Paul Hatry (PRL-FDF), rapporteur (in het Frans). Ė Sommigen zullen wel verbaasd zijn mij hier terug te zien. Nadat een collega mij beledigd had en mij een onwaardige voorzitter genoemd had, had ik immers beslist niet meer naar plenaire vergaderingen te komen.

Nu moet ik hier wel zijn, want ik moet mondeling verslag uitbrengen. Overigens is onze voorzitter, de heer Swaelen, in de commissie voor de verkiezingsuitgaven verweten van slechte wil te zijn, en ook hij verkoos buiten te gaan. Ik heb dus een uitstekend voorbeeld.

Een voorzitter is uiteraard verantwoordelijk voor het goede verloop van de werkzaamheden van zijn commissie. Met minister Viseur was de verstandhouding uitstekend. Daarnaast moet een commissievoorzitter echter ook waardeloze ontwerpen elimineren. Ik heb die bewuste tekst willen tegenhouden omdat hij niet kon worden toegepast.

Ik neem het de spreker die mij beledigd heeft niet kwalijk. Jammer genoeg is hij vandaag afwezig. Hij moest bijna al zijn amendementen intrekken. Dat geeft enig idee van de waarde ervan.

Ik kom nu tot mijn mondeling verslag over de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen BelgiŽ en Chili.

In 1962 bracht de Chileense president een officieel bezoek aan BelgiŽ. Hij wenste dat BelgiŽ en Chili een overeenkomst zouden sluiten met betrekking tot de sociale zekerheid. Nadat het presidentieel regime begin de jaren zeventig omver was geworpen, zochten talrijke Chileense politieke vluchtelingen hun toevlucht in BelgiŽ. Vandaag is een deel ervan naar hun land teruggekeerd. Tijdens hun verblijf bij ons hebben ze socialezekerheidsbijdragen betaald, zowel voor het rust- en overlevingspensioen als voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De overeenkomst heeft tot doel te verhinderen dat zij het voordeel van de gestorte bijdragen verliezen en ook dat ze twee keer moeten betalen.

De overeenkomst is ook interessant voor de Belgen die in Chili werken. Er zijn inderdaad in dat land heel wat Belgische bedrijven gevestigd.

Deze overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de federale regering. Ik vraag mij trouwens af wat er met dit soort internationale overeenkomsten moet gebeuren als een van de Gemeenschappen de afhankelijkheidsverzekering zou invoeren.

De minister bezorgde ons gegevens waaruit het belang blijkt van de Chileense economie in Zuid-Amerika. Dat land is 25 keer zo groot als BelgiŽ. Het bruto nationaal product bedraagt 5.260 dollar per inwoner. De heer Frei, de christen-democratische president, wordt door een centrum-linkse coalitie gesteund. In maart 2000 zijn er presidentsverkiezingen en in 2001 parlementsverkiezingen.

De Pinochet-affaire heeft de Chileense regering in een moeilijk parket gebracht. Moet zij de terugkeer van Pinochet al dan niet wensen?

De crises in Rusland, in het Verre Oosten en in sommige Zuid-Amerikaanse landen hadden een invloed op de resultaten voor 1998 en 1999 in Chili. Toch zal in 1999 de groei nog ongeveer 4% bedragen, een cijfer waar ons land alleen maar kan van dromen. De minister wees erop dat BelgiŽ uitstekende betrekkingen onderhoud met Chili. Er werken elfhonderd Belgen in Chili, terwijl tweeduizend tweehonderd Chilenen in BelgiŽ gevestigd zijn. Er zijn nauwe banden tussen de twee landen en BelgiŽ heeft talrijke Chileense vluchtelingen opgenomen. De Belgische uitvoer naar Chili bedroeg 6 miljard in 1997 en 7 miljard in 1998. De invoer bedroeg 5,5 miljard in 1997 en 9 miljard in 1998.

Deze overeenkomst is belangrijk voor de betrekkingen tussen de twee landen. Ik ben verheugd de rapporteur te mogen zijn voor dit ontwerp van overeenkomst welke zal bijdragen tot een harmonieuze ontwikkeling van onze betrekkingen.

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Regeling van de werkzaamheden

De heer Eric Pinoie (SP), rapporteur. - Op het wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek, werden na de goedkeuring van het verslag nog amendementen ingediend.

Ik stel de Senaat voor dit wetsontwerp terug te sturen naar de commissie. (Instemming)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake milieu-effect-rapportage in grensoverschrijdend verband, en met de Aanhangsels, I, II, III, IV, V, VI en VII, gedaan te Espoo op 25 februari 1991 (Gedr. Stuk 1-1326)

Algemene bespreking

De heer Charles-Ferdinand Nothomb (PSC), rapporteur (in het Frans). - Gisteren heeft de commissie mij aangewezen als rapporteur van dit ontwerp.

Deze overeenkomst is het resultaat van de werkzaamheden van de Commissie van de Verenigde Naties en van de conclusies die werden uitgewerkt door het programma van de Verenigde Naties voor het Leefmilieu.

De partijen verbinden zich er vooral toe ervoor te zorgen dat een milieueffectrapportage plaatsvindt vůůr er een besluit wordt genomen tot machtiging of uitvoering van een voorgenomen activiteit waarvoor zij territoriaal bevoegd zijn en die mogelijkerwijze een belangrijk nadelig grensoverschrijdend effect kan hebben. In die optiek legt het verdrag algemene richtsnoeren vast.

Dit verdrag van Espoo is het voortvloeisel van sommige bepalingen van het Euratom-verdrag en van richtlijn 85/337 van de EEG waardoor er belangrijke vereisten inzake de studie van grensoverschrijdende ongevallen worden opgelegd. De goedkeuring van dit verdrag levert voor BelgiŽ geen enkel specifiek probleem op, aangezien het de mechanismen die reeds op Europees niveau bestaan, alleen uitbreidt. De bespreking in de commissie heeft dan ook niet lang geduurd. Zesendertig landen hebben de tekst reeds geratificeerd. Onze commissie heeft de tekst eenparig aangenomen.

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van RoemeniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 4 maart 1996 (Gedr. St. 1-1327)

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol ondertekend te Manilla op 11 maart 1996 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek van de Filipijnen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Manilla op 2 oktober 1976 (Gedr. St. 1-1337)

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met het protocol, gedaan te Brussel op 11 maart 1996, houdende wijziging van het Akkoord over de Sociale Zekerheid tussen BelgiŽ en Canada, ondertekend te Brussel op 10 mei 1984 (Gedr. St. 1-1368)

Algemene bespreking

De heer Andrť Bourgeois (CVP), rapporteur. - Sinds 1984 is er een overeenkomst inzake sociale zekerheid met Canada. Daar dit verdrag niet voorziet in de mogelijkheid om afzonderlijke overeenkomsten met de provincies af te sluiten, wordt op verzoek van het ministerie voor sociale zaken een wijziging voorgesteld.

In de provincie Quebec wonen immers 6000 Belgen. Volgens de vigerende wetgeving in die provincie zou een werkgever in BelgiŽ en in Quebec een bijdrage voor sociale zekerheid moeten betalen. Gesprekken tot voorkoming van de dubbele betaling zijn slechts mogelijk wanneer artikel 23 ß2 wordt geschrapt, zoals in dit ontwerp wordt voorgesteld. De commissie heeft het trouwens unaniem goedgekeurd.

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Staat Koeweit tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot bevordering van de economische betrekkingen en met het Protocol, ondertekend te Koeweit op 10 maart 1990 (Gedr. St. 1-1369)

Algemene bespreking

De heer Charles-Ferdinand Nothomb (PSC) (in het Frans). - Ik dank de rapporteur, de heer Urbain, dat hij hier aanwezig is. Er was inderdaad afgesproken dat er voor elk van deze overeenkomsten, die op grond van een versnelde procedure zijn behandeld, een mondeling verslag zou volgen in plenaire vergadering. Ik betreur dan ook dat sommige rapporteurs naar een schriftelijk verslag verwijzen dat nog niet bestaat. Dit is een theoretische vergissing die de werking van onze instelling schaadt.

De voorzitter. - Ik heb ook de indruk dat bepaalde rapporteurs er zich gemakkelijk willen vanaf maken. Ik heb trouwens niet verwezen naar het geschreven rapport, maar wel naar de tekst van het rapport. En dat zal er vroeg of laat wel komen.

De heer Robert Urbain (PS), rapporteur (in het Frans). - Zoals de meeste overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting sluit deze overeenkomst aan bij het model dat door de OESO is opgesteld. In deze overeenkomst worden de overheden aangewezen die de belasting kunnen heffen en wordt de uitwisseling van gegevens tussen de fiscale besturen van beide landen geregeld. De overeenkomst voorziet niet in administratieve bijstand voor de inning van de belasting. Ten slotte bevat de overeenkomst bepalingen betreffende de regeling voor onderling overleg en betreffende de beperking van de gevolgen ervan.

Koeweit, met een oppervlakte van tweederde van BelgiŽ, telt 2,2 miljoen inwoners. Het is een erfelijk emiraat waarin echter een nationale vergadering is ingesteld. Het buitenlands beleid van Koeweit wordt nog steeds gekenmerkt door het trauma dat dit land tijdens de invasie door Irak heeft meegemaakt. Irak wordt trouwens nog steeds als een bedreiging beschouwd.

De uitvoer van BelgiŽ naar Koeweit vertegenwoordigt 3,2 miljard en de invoer van Koeweit in ons land 1 miljard. BelgiŽ heeft in Koeweit weinig geÔnvesteerd maar Koeweit heeft wel bij ons geÔnvesteerd.

De beide artikelen van het wetsontwerp en de tekst zelf werden zonder opmerking aangenomen.

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot wijziging van de grens in het kanaal van Terneuzen naar Gent, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 (Gedr. St. 1-1370)

Algemene bespreking

De heer Andrť Bourgeois (CVP), rapporteur. - Op 20 juni 1960 ondertekenden BelgiŽ en Nederland een verdrag betreffende het kanaal Gent-Terneuzen. Eťn van de werken die werden uitgevoerd in het kader van dit verdrag was de omlegging van het kanaal Gent-Terneuzen ter hoogte van Zelzate. Hierdoor ontstond onduidelijkheid over de situering van de grens tussen BelgiŽ en Nederland.

Het huidige verdrag stelt voor om de grens opnieuw te situeren in het midden van het kanaal Gent-Terneuzen.

De reden waarom dit verdrag, ondertekend in 1993, nu pas geratificeerd wordt, is dat men in coŲrdinatie met Nederland wou wachten tot alle werken aan het kanaal waren voltooid. Het ontwerp werd eenparig aangenomen door de Commissie.

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Cuba inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 19 mei 1998 (Gedr. St. 1-1371)

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 17 maart 1998 (Gedr. St. 1-1372)

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties, opgemaakt te Parijs op 17 december 1997 (Gedr. St. 1-1375)

Algemene bespreking

De heer Charles-Ferdinand Nothomb (PSC), rapporteur (in het Frans). - Deze overeenkomst was eind januari 1998 nog niet in werking, daar geen enkel land ze bekrachtigd had. De lidstaten hebben er zich nochtans toe verbonden de bekrachtigingsprocedure zo te regelen dat de overeenkomst voor 31 december 1998 in werking kon treden.

De Europese Unie en de OESO hebben reeds heel wat energie besteed aan de bestrijding van de corruptie. De OESO heeft verschillende aanbevelingen en een gedragscode voor multinationals goedgekeurd. Die instrumenten waren evenwel niet juridisch bindend. De overeenkomst heeft tot doel die regels dwingende kracht te geven. Het toepassingsgebied ervan is ruimer dan dat van de Europese Unie. Het doel ervan is de strijd aan te binden tegen het corrumperen van buitenlandse ambtenaren door bedrijven. Het verdrag strekt ertoe een einde te maken aan de huidige situatie waarin de meeste landen zulke corruptiepraktijken tolereren omdat zij hun ondernemingen niet willen benadelen. In sommige landen kunnen bedrijven zelfs geheime commissiegelden, gestort om een internationaal contract in de wacht te slepen, fiscaal aftrekken. Door deze overeenkomst te bekrachtigen maken de landen dus een einde aan deze praktijk.

(Verder in het Nederlands)

De ondertekening van dit verdrag staat niet enkel open voor alle landen van de OESO maar voor alle landen.

Ten gronde staat niets de goedkeuring van dit verdrag in de weg. De goedkeuring van dit verdrag impliceert dat artikel 58 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen moet geannuleerd worden.

(Verder in het Frans)

In verband met de eventueel in BelgiŽ gepleegde feiten en de positie van de personen die schuldig zijn aan de corruptie van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen antwoordt de minister dat het verdrag betrekking heeft op corruptie van buitenlandse ambtenaren door Belgische bedrijven en dat de Belgische wetgeving al voorziet in de vervolging van onze ambtenaren voor corruptie.

Over de hypothese dat de corruptie in het andere land niet als een strafbaar feit zou worden beschouwd, zei de minister dat de beide landen partij moeten zijn bij het verdrag en dat het weinig waarschijnlijk is dat een land dat corruptie duldt, toetreedt tot dit verdrag.

Het ontwerp werd eenparig door de 8 aanwezige leden aangenomen.

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 14 mei 1996 (Gedr. St. 1-1376)

Algemene bespreking

Mevrouw Anne-Marie Lizin (PS), rapporteur (in het Frans). - De overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen is een klassieke overeenkomst, ondertekend te Brussel op 14 mei 1996, die tevens voorziet in administratieve bijstand voor het innen van de belasting.

De Cypriotische president Klerides beŽindigt zijn tweede mandaat aan het hoofd van een centrumrechtse regeringsploeg. Cyprus staat bekend voor de conflicten tussen de Turkse en de Griekse gemeenschap. Cyprus maakt deel uit van de koplopers voor toetreding tot de Europese Unie maar het territoriale probleem bemoeilijkt die overgang.

BelgiŽ is voor de toetreding van Cyprus zoals bepaald is in een protocol van maart 1995. In de loop der jaren zijn vele pogingen om tot een onderhandelde oplossing te komen op niets uitgelopen. De verantwoordelijkheid voor die mislukkingen ligt dan eens bij de afgevaardigde van de Grieks-Cyprioten, dan weer bij de afgevaardigde van de Turks-Cyprioten. Voor het ogenblik is geen algehele oplossing in zicht.

Een lid van de commissie heeft gesteld dat het probleem-Cyprus niet zal kunnen worden opgelost zonder een akkoord tussen Griekenland en Turkije. Thans kunnen de Turks-Cyprioten het noordelijk deel van het eiland niet verlaten, terwijl de Grieks-Cyprioten voor maximaal 24 uur in het Noorden mogen verblijven. Zulks leidt tot een steeds scherpere scheiding tussen de gemeenschappen.

De Turks-Cyprioten voelen zich veilig in hun deel van het eiland, waar zij, naar eigen zeggen, niet langer gepest worden door de Griekse meerderheid. De Grieks-Cyprioten zeggen dan weer dat zij het recht aan hun kant hebben en zijn niet bereid hun eisen te wijzigen.

Het verslag werd eenparig aangenomen.

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :

1į Overeenkomst tussen de Republiek Oezbekistan en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 14 november 1996,

2į en Aanvullend Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oezbekistan, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 november 1996, gedaan te Tashkent op 17 april 1998 (Gedr. St. 1-1377)

Algemene bespreking

Mevrouw Anne-Marie Lizin (PS), rapporteur (in het Frans). - De tekst van de overeenkomst is gelijklopend met die van de overeenkomst die met Cyprus is gesloten. Daarbij komt echter een aanvullend protocol van 17 april 1998 tot opvulling van het juridisch vacuŁm dat was ontstaan door de opzegging door Oezbekistan van regels die bij wijze van overgangsbepaling behouden zijn na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Oezbekistan zal zich naar het Westen moeten richten om een afzetmarkt te vinden voor zijn overvloedige gas- en aardolievoorraden. Het land biedt uitzonderlijke perspectieven voor ontwikkeling, die reeds door verscheidene Belgische ondernemingen te baat worden genomen.

De commissie heeft het verslag eenparig aangenomen.

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp houdende instemming met het avenant bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, gedaan te Brussel op 8 februari 1999 (Gedr. St. 1-1378)

Algemene bespreking

De heer Charles-Ferdinand Nothomb (PSC), rapporteur (in het Frans). - Het avenant bij de overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van de wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen is op 8 februari 1999 ondertekend. Wij hebben dit ontwerp dan ook met bijzondere spoed behandeld.

Dit avenant strekt ertoe de regeling die op de grensarbeiders van toepassing is aan te passen naar aanleiding van een arrest van het Hof van Beroep te Luik waarbij van de regeling waarin de huidige overeenkomst voorziet een facultatieve regeling wordt gemaakt.

De overeenkomst wordt niet grondig gewijzigd. Er wordt bepaald wat onder grensarbeiders moet worden verstaan en dat de nieuwe regeling op hen zal worden toegepast met ingang van 1 januari 1999. De avenant bevat een niet-discriminatieregeling waarbij rekening wordt gehouden met de situatie van werknemers die in een buurland werken doch geen grensarbeiders zijn. Die bepalingen zullen met terugwerkende kracht tot 1 januari 1996 worden toegepast.

Wij hebben gisteren in commissie gediscussieerd over de dringende noodzakelijkheid en bijgevolg over de moeilijkheid die het Parlement ondervindt om zijn controlerecht uit te oefenen. Wij ontvingen de tekst bij het begin van de vergadering en een lid heeft zich om die reden onthouden. Een ander lid verklaarde dat de parlementsleden uit het zuiden van Luxemburg belang hebben bij de overeenkomst inzake dubbele belasting met Frankrijk. Hij vindt het noodzakelijk deze overeenkomst nog voor de ontbinding van het Parlement te bekrachtigen en vertrouwen te stellen in de regering wat de inhoud ervan betreft.

De minister verklaarde dat de bepalingen van de overeenkomst van 1964 van toepassing blijven. Het Belgische Hof van Cassatie vond dat op grond van sommige passages een keuze tussen het Belgische en het Franse systeem mogelijk was, wat geen van beide landen wenste, vandaar het avenant. Kan de minister mij zeggen hoeveel personen het avenant aanbelangt?

De heer Viseur, minister van FinanciŽn (in het Frans). - Voor het ogenblik werken tien- ŗ twaalfduizend in Frankrijk wonende Franse grensarbeiders in BelgiŽ. De meesten ervan betalen reeds belasting in Frankrijk. Door het avenant zal dit voortaan voor iedereen gelden. Het aantal in BelgiŽ wonende Belgen die in Frankrijk werken ligt tussen de vijfĖ en zesduizend.

In het oorspronkelijke Frans-Belgische systeem moeten de sociale lasten worden geÔnd in het land waar de activiteit wordt uitgeoefend. De belastingen daarentegen moeten worden betaald aan het land dat het merendeel van de diensten aan personen levert. Dat stelt de gemeenten in staat heffingen te innen om de gemeentelasten te dekken. Duitsland is het eens om dat deel van de belastingen dat betrekking heeft op de gemeenten over te hevelen naar het land waar de betrokkene woont. Dat standpunt sluit aan bij dat van het zuiden van Luxemburg.

De heer Charles-Ferdinand Nothomb (PSC) (in het Frans). - De artikelen werden in de commissie met 8 stemmen aangenomen; een lid heeft zich onthouden. Ik heb reeds uitgelegd waarom.

Het verslag werd eenparig goedgekeurd.

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Regeling van de werkzaamheden

De voorzitter. Ė Aangezien de minister verhinderd is, wordt de vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de minister van Buitenlandse Zaken over "de vijftigste verjaardag van de NAVO" uitgesteld.

Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet (Gedr. St. 1-1351) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De heer Eric Pinoie (SP), rapporteur. - Dit ontwerp beoogt enkele technische wijzigingen van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet.

In de commissie werden geen amendementen ingediend.

De commissie keurde het door de Kamer overgezonden ontwerp goed met 8 stemmen bij 1 onthouding.

De heer Wim Verreycken (VLAAMS BLOK). - Artikel 6 lijkt meer dan een technische wijziging. Het bepaalt dat de bestendig afgevaardigde kan worden bijgestaan door een secretariaat. Wij zijn niet gekant tegen een modernisering maar wensen niet dat er onder het mom van een modernisering, opnieuw politiek benoemde kabinetten worden ingevoerd. We zullen ons dan ook onthouden bij de stemming over dit ontwerp.

De heer Eric Pinoie (SP), rapporteur. - De commissie ging akkoord met de inhoud van dit ontwerp. Er werden geen amendementen ingediend.

Of er al dan niet politieke benoemingen zullen plaatsvinden zal afhangen van de provincieraad, vermits deze raad de aanwervingsvoorwaarden en het statuut van het secretariaatspersoneel moet bepalen. De bestendig afgevaardigden zullen hun kabinet dus niet zelf samenstellen.

- De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Bij artikel 6

Artikel 105, ß 4, van dezelfde wet, opgeheven bij de wet 6 juli 1987, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:

"ß 4. Elke bestendig afgevaardigde kan worden bijgestaan door een secretariaat. De provincieraad regelt de samenstelling en de financiering van de secretariaten, alsook de wijze van aanwerving, het administratief statuut, de bezoldiging en de eventuele vergoedingen van de secretariaatsmedewerkers.".

De voorzitter. - De heer Verreycken c.s. heeft een amendement ingediend dat ertoe strekt artikel 6 te schrappen.

- De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Wetsontwerp tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie (Gedr. St. 1-1353) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De heer Eric Pinoie (SP), rapporteur. - Dit ontwerp beoogt specifieke inspectiebevoegdheden toe te kennen aan de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie.

Er werden geen amendementen ingediend.

De commissie keurde het door de Kamer overgezonden ontwerp goed met 8 stemmen bij 1 onthouding.

- De algemene bespreking is gesloten.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsontwerp tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties (Gedr. St. 1-1355) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De heer Eric Pinoie (SP), rapporteur. - Dit ontwerp strekt ertoe een stelsel in te voeren van administratieve geldboetes voor overtredingen van het politiereglement. Hierdoor zullen de rechtbanken worden ontlast. De opbrengst gaat naar de gemeente, die trouwens het personeel betaalt dat de overtredingen vaststelt.

De commissie stelde vast dat geen amendementen waren ingediend en besloot dus in te stemmen met het ontwerp.

- De algemene bespreking is gesloten.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (van de heer Hubert Chantraine c.s.; Gedr. St. 1-1260)

Algemene bespreking

De heer Charles-Ferdinand Nothomb (PSC), rapporteur (in het Frans). - Het voorstel van de heer Chantraine ligt in het verlengde van de wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 door de wet van 18 december 1998 betreffende de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen. Het derde lid van dit artikel bepaalt dat, indien de verkiezing van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap plaatsvindt op dezelfde dag als die van de Senaat, de Duitstalige Gemeenschapsraad zijn eerste vergadering houdt op de tweede dinsdag die volgt op zijn hernieuwing. De andere raden komen evenwel pas bijeen de vierde dinsdag na hun hernieuwing. Het voorstel van de heer Chantraine strekt er dus toe de Raad van de Duitstalige Gemeenschap aan dezelfde regeling te onderwerpen als de andere, wat een vereenvoudiging betekent van ons institutioneel systeem.

In de commissie werden twee amendementen ingediend. Het eerste stelt de eerste vergadering van de Raad van de Duitstalige gemeenschap vast op de vierde dinsdag na de hernieuwing ervan, ongeacht of die hernieuwing terzelfder tijd plaatsvindt als die van de Senaat. Het tweede amendement schrapt het voornoemde artikel 42. Die amendementen alsook het geheel van de tekst werden eenparig goedgekeurd.

De PSC zal dit voorstel natuurlijk steunen.

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving (van de heer Charles-Ferdinand Nothomb c.s.; Gedr. St. 1-1298)

Algemene bespreking

De heer Charles-Ferdinand Nothomb (PSC) (in het Frans). - Het voorstel dat de heren Bock, Santkin en ikzelf hebben ingediend strekt ertoe de situatie van de Fondation universitaire luxembourgeoise te regulariseren. Wegens een rechtsvacuŁm heeft die stichting de regeling waarin de federale overheid en de Franstalige gemeenschap voor de academische wereld hebben voorzien niet in het pensioensstelsel laten opnemen. Dit is een onrechtvaardigheid.

De financiŽle gevolgen van die regularisering zijn beperkt aangezien het om een kleine instelling gaat waarvan het personeel nog ver van de pensioengerechtigde leeftijd verwijderd is.

Ik dank ook de minister van Justitie voor zijn positieve inbreng in dit dossier. (Applaus)

- De algemene bespreking is gesloten.

- De artikelen worden zonder opmerking aangenomen.

- Over het geheel zal later worden gestemd.

- De vergadering wordt om 16.10 uur gesloten.

- Volgende vergaderingen, morgen, donderdag 22 april 1999, om 10.00 uur en 15.00 uur.

Verhinderd

De heer Coveliers, wegens ambtsplichten.