5-2772/2

5-2772/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

25 MAART 2014


Wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER MAHOUX


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal ontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp van de regering (stuk Kamer, nr. 53-3400/001). Het werd op 20 maart 2014 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, met 112 stemmen bij 24 onthoudingen. Het werd op 21 maart 2014 overgezonden aan de Senaat en op 24 maart 2014 geŽvoceerd.

De commissie voor de Sociale Aangelegenheden heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 25 maart 2014 in aanwezigheid van mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, geeft aan dat dit wetsontwerp past binnen het algemeen raamwerk van de hervorming van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid waartoe de regering heeft besloten.

Het doel is de integratie van de DOSZ en de RSZPPO op 1 januari 2015. Beide entiteiten zullen in dat opzicht samengaan in een nieuw opgerichte openbare socialezekerheidsinstelling, de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels (DIBISS).

III. BESPREKING.

Mevrouw Sleurs is voorstander van een vergroting van de administratieve efficiŽntie. De voorgestelde hervorming gaat volgens haar evenwel niet ver genoeg. Daarom zal zij zich onthouden bij de eindstemming.

IV. STEMMINGEN.

Het wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels wordt in zijn geheel aangenomen met 8 stemmen bij 2 onthoudingen.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Philippe MAHOUX. Elke SLEURS.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als die van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-3400/4).