5-147

5-147

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 APRIL 2014 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen (Stuk 5-2749)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid (Stuk 5-2750)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ß4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (van mevrouw Fatiha SaÔdi c.s.; Stuk 5-1665)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen (van mevrouw Dominique Tilmans c.s.; Stuk 5-2410)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-2325)

Wetsvoorstel ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie (Stuk 5-2326)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-2325)
Artikelsgewijze bespreking ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie (Stuk 5-2326)

Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux en Guy Swennen en mevrouw Christine Defraigne c.s.; Stuk 5-2445)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap (van de heer Guy Swennen; Stuk 5-399)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft (van mevrouw Els Van Hoof c.s.; Stuk 5-2483)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (van de heer Bert Anciaux c.s.; Stuk 5-2001)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's (van de heer Jean-FranÁois Istasse; Stuk 5-2349)

Voorstel tot terugzending

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Stuk 5-2737) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Stuk 5-2740) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels (Stuk 5-2772) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen (Stuk 5-2768)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1 en 5 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen (Stuk 5-2769) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Stuk 5-2777) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Stuk 5-2778)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Stuk 5-2777) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Stuk 5-2778)

Wetsontwerp houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek (Stuk 5-2805) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft (Stuk 5-2806)

Algemene bespreking
Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek (Stuk 5-2805) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft (Stuk 5-2806)

Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en houdende diverse bepalingen betreffende de begrotingsfondsen (Stuk 5-2811) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof (Stuk 5-2812)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en houdende diverse bepalingen betreffende de begrotingsfondsen (Stuk 5-2811) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof (Stuk 5-2812)

Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen (Stuk 5-2817) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 5-2818)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen (Stuk 5-2817) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 5-2818)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de oprichting van het GEN-oriŽntatiecomitť betreft (Stuk 5-2820) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Stuk 5-2821) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (Stuk 5-2822) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoŲrdinerend en -faciliterend comitť voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013 (Stuk 5-2823)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft (van de heer Rik Daems; Stuk 5-2182)

Algemene bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen (Stuk 5-2749)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid (Stuk 5-2750)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ß4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (van mevrouw Fatiha SaÔdi c.s.; Stuk 5-1665)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen (van mevrouw Dominique Tilmans c.s.; Stuk 5-2410)
Verzoek tot herstemming
Wetsvoorstel ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 5-2325)
Wetsvoorstel ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie (Stuk 5-2326)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (van de heer Bert Anciaux c.s.; Stuk 5-2001)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder (van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux en Guy Swennen en mevrouw Christine Defraigne c.s.; Stuk 5-2445)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Stuk 5-2737) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (Stuk 5-2740) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels (Stuk 5-2772) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen (Stuk 5-2768)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1 en 5 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen (Stuk 5-2769) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Stuk 5-2777) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen, van de wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (Stuk 5-2778)
Wetsontwerp houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek (Stuk 5-2805) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft (Stuk 5-2806)
Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en houdende diverse bepalingen betreffende de begrotingsfondsen (Stuk 5-2811) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof (Stuk 5-2812)
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen (Stuk 5-2817) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 5-2818)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de oprichting van het GEN-oriŽntatiecomitť betreft (Stuk 5-2820) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Stuk 5-2821) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (Stuk 5-2822) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoŲrdinerend en -faciliterend comitť voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013 (Stuk 5-2823)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen