5-140

5-140

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de vraag of de uitspraken van de vicepremier aangaande de Kamerverkiezingen overeenstemmen met de regeringsstandpunten» (nr. 5-1308)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de wrakkenwet» (nr. 5-1314)
Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de spoorlijn Adinkerke-Duinkerke» (nr. 5-1318)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over «de opheffing van het embargo op de financiering van de humanitaire hulpverlening» (nr. 5-1313)
Mondelinge vraag van de heer Mohamed Daif aan de minister van Justitie over «het geweld dat tegen gedetineerden wordt gebruikt» (nr. 5-1311)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «de actiedreiging bij het personeel van de MIVB in het kader van het falend justitiebeleid ten aanzien van geweld tegen het MIVB-personeel» (nr. 5-1312)

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Parijs op 16 december 2009 (Stuk 5-2296)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brasilia op 7 mei 2009 (Stuk 5-2318)

Algemene bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het personeel van de noodcentrales 112» (nr. 5-1310)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het aantal Belgische Syriëstrijders» (nr. 5-1316)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de budgettaire toestand bij de politie» (nr. 5-1320)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de schending van de privacy bij het commerciële gebruik van drones» (nr. 5-1315)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «het gebruik van drones en de privacy» (nr. 5-1319)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brasilia op 7 mei 2009 (Stuk 5-2318)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 (Stuk 5-2319)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Santo Domingo op 5 mei 2009 (Stuk 5-2299)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 24 oktober 2008 (Stuk 5-2317)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese Luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 12 december 2011 (Stuk 5-2320)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te 's Gravenhage op 19 oktober 1996 (Stuk 5-2321)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 (Stuk 5-2336)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008 (Stuk 5-2394)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken (van de heer Gérard Deprez c.s.; Stuk 5-1831)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Parijs op 16 december 2009 (Stuk 5-2296)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Santo Domingo op 5 mei 2009 (Stuk 5-2299)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 24 oktober 2008 (Stuk 5-2317)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brasilia op 7 mei 2009 (Stuk 5-2318)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 (Stuk 5-2319)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese Luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 12 december 2011 (Stuk 5-2320)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te 's Gravenhage op 19 oktober 1996 (Stuk 5-2321)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 (Stuk 5-2336)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008 (Stuk 5-2394)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken (van de heer Gérard Deprez c.s.; Stuk 5-1831)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocatie

Niet-evocaties

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

College van procureurs-generaal - Wetsevaluatie

Arbeidsrechtbank

Rechtbank van koophandel