5-138

5-138

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 30 JANUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Werk over «de werkcheques» (nr. 5-1280)

Oprichting van een bijzondere commissie

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de Belgische handelsmissie en de vrouwenrechtensituatie in Saoedi-Arabië» (nr. 5-1277)
Mondelinge vraag van de heer Mohamed Daif aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het enige consulaat in Marokko en de wachttijd bij een visumaanvraag»: (nr. 5-1279)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de inventaris van de bilaterale relaties tussen België en Israël» (nr. 5-1281)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten over «de diversiteit op de werkvloer bij de federale overheidsdiensten» (nr. 5-1289)
Mondelinge vraag van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het gebruik van de sociale media door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn als instrument in een sociaal onderzoek» (nr. 5-1278)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de planning van het medisch aanbod» (nr. 5-1286)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de evaluatie van het stamceldonorenbeleid» (nr. 5-1288)
Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de minister van Justitie over «de aanwijzing van de korpschefs bij de nieuwe rechtbanken van eerste aanleg» (nr. 5-1282)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie over «de uitbouw van justitie in de omgeving van de nieuwe gevangenis van Haren» (nr. 5-1283)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie over «de zoveelste veroordeling tot een schadevergoeding wegens het gebrek aan behandeling voor een geïnterneerde» (nr. 5-1287)
Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het afschaffen van de munten van 1 en 2 eurocent» (nr. 5-1290)

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) (Stuk 5-2405) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (II) (Stuk 5-2406)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) (Stuk 5-2405) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (II) (Stuk 5-2406)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen (Stuk 5-2434)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk (Stuk 5-2435)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) (Stuk 5-2405) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (II) (Stuk 5-2406)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen (Stuk 5-2434)
Wetsontwerp tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk (Stuk 5-2435)
Moties ingediend tot besluit van de vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over «de modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel» (nr. 5-3948), gesteld in commissievergadering op 22 januari 2014

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen