5-137

5-137

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 JANUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de informatie- en adviesplicht van de kredietinstellingen» (nr. 5-1262)

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's te New Delhi op 8 augustus 2012 (Stuk 5-2276)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 en 18 maart 2010 (Stuk 5-2297)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 (Stuk 5-2298)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de onderhandelingen tussen het Syrische regime en de Syrische oppositie in Genève» (nr. 5-1272)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de grondwetswijziging in Burundi» (nr. 5-1275)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de hulp van de Belgische autoriteiten aan de echtgenotes van Syriëstrijders» (nr. 5-1276)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over «de verschillende pensioenstelsels» (nr. 5-1270)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie over «de toename van het aantal straffen met een enkelband en de mogelijkheden van het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht» (nr. 5-1264)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «het toezicht op het deontologisch handelen van magistraten» (nr. 5-1269)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het zelf afnemen van uitstrijkjes» (nr. 5-1271)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de werking van de planningscommissie» (nr. 5-1273)
Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de samenwerking tussen de Belgische overheid en de sociale netwerken in de bestrijding van de cyberhaat» (nr. 5-1265)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de financiële gevolgen van de vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten» (nr. 5-1267)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid over «de re-integratie van personen met een langdurige aandoening» (nr. 5-1274)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het ontwerpbesluit dat dringende medische hulp koppelt aan het verblijf in een terugkeercentrum» (nr. 5-1266)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de door het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk vernietigde wet over veilige landen» (nr. 5-1268)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het behoud van regionale kantoren van de Federale Overheidsdienst Financiën in plattelandsgebieden» (nr. 5-1263)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011 (Stuk 5-2274)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Overlijden van een oud-senator

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011 (Stuk 5-2274)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's te New Delhi op 8 augustus 2012 (Stuk 5-2276)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 en 18 maart 2010 (Stuk 5-2297)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 (Stuk 5-2298)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Niet-evocaties

Boodschap van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen