5-135

5-135

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 JANUARI 2014 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de eerste minister over «het standpunt van de regering inzake de verklaringen van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie over de uitwijzing van een jonge Afghaan» (nr. 5-1237)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over «de Belgische steun aan de militaire operatie Sangaris» (nr. 5-1245)
Mondelinge vraag van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over «het eerherstel van de in Nederland geïnterneerde soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog» (nr. 5-1246)
Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Werk over «de ontslagbescherming van werknemers die orgaandonoren zijn» (nr. 5-1234)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Werk over «de hervorming van het systeem van de vermindering van werkgeversbijdragen voor werknemers onder APE-statuut» (nr. 5-1236)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over «het afschaffen van de maaltijdcheques» (nr. 5-1248)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de borstklinieken» (nr. 5-1240)
Mondelinge vraag van mevrouw Veerle Stassijns aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de termijn van tien kalenderdagen voor het terugzenden van geneesmiddelen» (nr. 5-1241)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «dierenmishandeling» (nr. 5-1244)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het negeren van de scheiding der machten door de fundamentalistische AKP-regering in Turkije» (nr. 5-1242)
Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo» (nr. 5-1247)
Mondelinge vraag van de heer Jan Roegiers aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de nationale enquête over het verkeersonveiligheidsgevoel van het Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid» (nr. 5-1239)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de noodkreet van de audiovisuele sector in verband met de tax shelter» (nr. 5-1233)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de tax shelter» (nr. 5-1235)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het gewijzigde fiscaal regime voor zelfstandige kinderopvang» (nr. 5-1238)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de stand van zaken betreffende de zelfstandige onthaalouders» (nr. 5-1243)

Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (van de heer Bert Anciaux c.s.; Stuk 5-2337)

Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland (van de heer Benoit Hellings en mevrouw Mieke Vogels; Stuk 5-2334)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (van de heer Bert Anciaux c.s.; Stuk 5-2337)
Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland (van de heer Benoit Hellings en mevrouw Mieke Vogels; Stuk 5-2334)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad

Commissie voor de modernisering van de Rechterlijke Orde