5-2241/2

5-2241/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

18 NOVEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER LAEREMANS

Enig artikel

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

De invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet heeft ten doel gemeenschapsaangelegenheden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen.

Niet alleen worden hiermee de communautaire evenwichten in België andermaal verbroken ten nadele van de Vlamingen door Brussel uit te bouwen tot een gewest-gemeenschap en zodoende steeds verder los te maken van Vlaanderen; deze wijziging is ook in strijd met artikel 39 van de Grondwet dat stelt dat de gemeenschapsbevoegdheden vermeld in (onder meer) artikel 127 van de Grondwet niet door de gewesten kunnen worden uitgeoefend.

Indien men een artikel 135bis, zoals het nu geformuleerd is, in de Grondwet wenst in te voegen, dan vergt dit eveneens een wijziging van artikel 39 van de Grondwet. Zo niet gaat het minstens om een zogenaamde impliciete wijziging van de Grondwet, wat evenwel door de rechtsleer als een techniek wordt beschouwd die niet thuishoort in een democratische rechtsstaat en bijgevolg niet geoorloofd is. Artikel 39 van de Grondwet werd evenwel niet herzien door de institutionele meerderheid. Bijgevolg is het voorgestelde artikel 135bis momenteel ongrondwettelijk.

Nr. 2 VAN DE HEER LAEREMANS

(Subsidiair op amendement nr. 1)

Enig artikel

De woorden « het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de overheden bedoeld in artikel 135 ».

Verantwoording

De indiener van dit amendement is geen voorstander van het toekennen van gemeenschapsbevoegdheden op het culturele vlak aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zulks druist immers in tegen de visie die Vlaanderen op de staatkundige indeling van dit land huldigt, en tegen de staatkundige organisatie van het land. Het maakt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gewest-gemeenschap en snijdt bijgevolg verder de band tussen Brussel en Vlaanderen los.

Indien een parlementaire meerderheid er evenwel toch voor kiest gemeenschapsbevoegdheden inzake culturele aangelegenheden naar Brusselse beleidsinstanties door te sluizen, dan ligt het voor de hand dat te doen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en niet naar de Brusselse gewestinstanties.

Een dergelijke maatregel waarborgt ook beter de inspraak en het medebeslissingsrecht van de Brusselse Vlamingen in deze aangelegenheden vermits beslissingen in deze instelling met een dubbele meerderheid dienen te worden genomen.

Bart LAEREMANS.