5-1633/7

5-1633/7

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 JULI 2013


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank  Vermiste personen 


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

DE HEER SWENNEN


I. PROCEDURE

Mevrouw Faes c.s. heeft twee amendementen ingediend (stuk Senaat, nr. 5-1633/6, amendementen nrs. 7 en 8) nadat het verslag al was goedgekeurd. De plenaire vergadering heeft op 18 juli 2013 dan ook besloten om het wetsvoorstel terug te zenden naar de commissie.

De commissie heeft de artikelen waarop de in de plenaire vergadering ingediende amendementen betrekking hadden, besproken tijdens haar vergadering van 18 juli 2013.

II. BESPREKING

Mevrouw Faes verklaart dat twee nieuwe amendementen zijn ingediend ten gevolge van het advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer beoordeelt de oprichting van een nieuwe DNA-gegevensbank  vermiste personen  positief. De Commissie is evenwel van oordeel dat het begrip  vermiste  niet afhankelijk kan zijn van een loutere aangifte of het verstrijken van een vastgelegde termijn. De Commissie is van oordeel dat de databank moet beperkt zijn tot  onrustwekkende  verdwijningen. Een louter automatisme dient dan ook plaats te maken voor een weloverwogen oordeel van de daartoe bevoegde diensten, inzonderheid het parket. (zie advies nr. 27/2013 van 17 juli 2013, nr. 18)

Wat het bewaren van de gegevens betreft, vindt de Commissie dat de bloedverwant die dit wenst, de verwijdering van zijn profiel uit de DNA-gegevensbank moet kunnen vragen. Ook een vermiste persoon die teruggevonden is, moet de mogelijkheid krijgen de verwijdering van zijn profiel uit de DNA-gegevensbank te vragen.

Artikel 3

Amendement nr. 7

Mevrouw Faes c.s. dient amendement nr. 7 in (stuk Senaat nr. 5-1633/6) dat ertoe strekt de definitie van  vermiste persoon  aan te passen. Een vermiste persoon is een persoon van wie de verdwijning als onrustwekkend wordt beschouwd door de procureur des Konings.

Mevrouw Faes wijst erop dat het idee van de  onrustwekkende verdwijning  niet nieuw is. In dit verband verwijst zij naar de omzendbrief COL9/2000 van het College van procureurs-generaal.

Artikel 9

Amendement nr. 8

Mevrouw Faes c.s. dient amendement nr. 8 in (stuk Senaat nr. 5-1633/6) dat ertoe strekt  5 van het voorgestelde artikel 8quater aan te vullen, om de bloedverwanten de mogelijkheid te bieden de verwijdering van hun profiel uit de DNA-gegevensbank  Vermiste personen  te vragen.

III. STEMMINGEN

Amendement nr. 7 en het aldus geamendeerde artikel 3 worden achtereenvolgens eenparig aangenomen door de 13 aanwezige leden.

Amendement nr. 9 en het aldus geamendeerde artikel 9 worden achtereenvolgens eenparig aangenomen door de 13 aanwezige leden.

IV. STEMMING OVER HET GEHEEL

Het geamendeerde wetsvoorstel in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 13 aanwezige leden.

De commissie beslist eveneens eenparig om vertrouwen te schenken aan de rapporteur.

De rapporteur, De voorzitter,
Guy SWENNEN. Alain COURTOIS.