5-1752/4

5-1752/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


Voorstel tot herziening van artikel 118,  2, van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In artikel 118,  2, van de Grondwet, gewijzigd bij de herziening van de Grondwet van 25 februari 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1 de woorden  van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest,  worden ingevoegd tussen de woorden  en de werking van  en de woorden  van het Parlement van de Vlaamse Gemeenschap ;

2 de paragraaf wordt aangevuld met drie leden, luidende :

 De in het eerste lid bedoelde wet voorziet in bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreft.

Een wet duidt de aangelegenheden aan betreffende de verkiezing, de samenstelling en de werking van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, welke door dit Parlement bij decreet worden geregeld. Dat decreet moet worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van het Parlement aanwezig is.

De in het eerste of in het derde lid bedoelde wet, naar gelang van het geval, kan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen de bevoegdheid toevertrouwen om elk voor zich, bij decreet of bij een in artikel 134 bedoelde regel, naar gelang van het geval, de duur van hun legislatuur en de datum van de verkiezing van hun Parlementen te regelen. Dat decreet en die in artikel 134 bedoelde regel moeten worden aangenomen met de meerderheden bedoeld in het eerste tot het derde lid. ;

3 het artikel wordt aangevuld met een overgangsbepaling, luidende :

 Overgangsbepaling

Een wet, aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid, bepaalt, na de verkiezingen voor het Europese Parlement van 2014, de datum waarop paragraaf 2, vierde lid, in werking treedt. Die datum stemt overeen met de datum van inwerkingtreding van artikel 46, zesde lid, en artikel 65, derde lid. .