5-1749/5

5-1749/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet

(Nieuw opschrift)


Enig artikel

In Titel III van de Grondwet wordt een artikel 39ter ingevoegd, luidende :

 Art. 39ter. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel die de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement regelt, en die minder dan een jaar voor de voorziene datum van het einde van de zittingsperiode wordt afgekondigd, treedt in werking ten vroegste een jaar na de afkondiging ervan.

Overgangsbepaling

Dit artikel treedt in werking op de dag van de eerste verkiezingen voor het Europese Parlement die volgen op de bekendmaking van dit artikel in het Belgisch Staatsblad. .