5-1732/5

5-1732/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In artikel 57 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1 het tweede lid wordt vervangen als volgt :

 De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht de bij haar ingediende verzoekschriften naar de ministers te verwijzen. De ministers zijn verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken, zo dikwijls als de Kamer het eist. ;

2 het artikel wordt aangevuld met een overgangsbepaling, luidende :

 Overgangsbepaling

Het tweede lid treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. Tot die datum is de volgende bepaling van toepassing in plaats van het tweede lid :

 Elke Kamer heeft het recht de bij haar ingediende verzoekschriften naar de ministers te verwijzen. De ministers zijn verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken, zo dikwijls als de Kamer het eist. . .