5-1723/4

5-1723/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In artikel 64 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1 in het eerste lid wordt de bepaling onder 3 vervangen als volgt :

 3 de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; ;

2 het artikel wordt aangevuld met een overgangsbepaling, luidende :

 Overgangsbepaling

Het eerste lid, 3, treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. Tot die datum moet men, onverminderd artikel 64, eerste lid, 1, 2 en 4, de volle leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt. .