5-122

5-122

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 NOVEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wensen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het weer opduiken van poliomyelitis in Europa» (nr. 5-1142)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de oncologische beroepsbekwaamheden» (nr. 5-1152)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over «het identificeren van het pensioentype» (nr. 5-1145)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «een mogelijke dubbele subsidiėring van Samusocial door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het federaal niveau» (nr. 5-1148)

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010 (Stuk 5-2162)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk Belgiė en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 10 november 2009 (Stuk 5-2203)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, gedaan te Brussel op 17 december 2009 (Stuk 5-2209)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgiė en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010 (Stuk 5-2246)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgiė en de Republiek Serviė, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010 (Stuk 5-2247)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgiė en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010 (Stuk 5-2246)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgiė en de Republiek Serviė, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010 (Stuk 5-2247)

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk Belgiė, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkinstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008 (Stuk 5-2250)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen te Genčve op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 100e zitting (Stuk 5-2251)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk Belgiė en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (Stuk 5-2255)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk Belgiė en de regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 (Stuk 5-2257)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 (Stuk 5-2262)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk Belgiė en de regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 (Stuk 5-2257)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 (Stuk 5-2262)

Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011 (Stuk 5-2263)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

In memoriam de heer Wilfried Martens, minister van Staat

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de eerste minister over «de dotaties en de vergoedingen aan koning Albert» (nr. 5-1151)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de eerste minister over «de berichten dat koning Albert extra middelen aan de regering zou hebben gevraagd» (nr. 5-1154)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de verplichting van de politie om stakende penitentiaire beambten te vervangen» (nr. 5-1143)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Franēois Istasse aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de vertegenwoordiging van de deelstaten in internationale organisaties» (nr. 5-1144)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken (herkwalificatie van vraag om uitleg nr. 5-4031) over «de richtsnoeren betreffende de mogelijkheid van Israėlische entiteiten in de door Israėl bezette gebieden om in aanmerking te komen voor door de Europese Unie gefinancierde subsidies, prijzen en financieringsinstrumenten» (nr. 5-1146)
Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de oorlog in Congo» (nr. 5-1158)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over «het bezoek van de minister aan de Verenigde Staten» (nr. 5-1147)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «het vervoersplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen in Limburg» (nr. 5-1155)

Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009 (Stuk 5-2269)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen (Stuk 5-2285) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Justitie over «de blokkering van de adoptie van Marokkaanse kinderen» (nr. 5-1150)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Justitie over «het verplicht afstaan van DNA-stalen door daders van seksueel geweld» (nr. 5-1156)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de minister van Werk over «de effecten van de versnelde afbouw van de werkloosheidsuitkeringen één jaar na de invoering van deze maatregel» (nr. 5-1149)
Mondelinge vraag van mevrouw Veerle Stassijns aan de minister van Werk over «de campagne inzake preventie van psychosociale risico's op het werk» (nr. 5-1153)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Werk over «de brugpensioenen bij ArcelorMittal» (nr. 5-1157)

Inoverwegingneming van voorstellen

Geheime stemming over de benoeming van plaatsvervangers in de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro

Geheime stemming over de benoeming van een lid "niet-magistraat" van de Hoge Raad voor de Justitie

Geheime stemming over de benoeming van plaatsvervangers in de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro

Uitslag van de geheime stemming

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010 (Stuk 5-2162)

Geheime stemming over de benoeming van een lid "niet-magistraat" van de Hoge Raad voor de Justitie

Uitslag van de geheime stemming

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk Belgiė en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 10 november 2009 (Stuk 5-2203)
Wetsontwerp houdende instemming met de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, gedaan te Brussel op 17 december 2009 (Stuk 5-2209)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgiė en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010 (Stuk 5-2246)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgiė en de Republiek Serviė, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010 (Stuk 5-2247)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk Belgiė, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkinstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008 (Stuk 5-2250)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen te Genčve op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 100e zitting (Stuk 5-2251)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk Belgiė en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (Stuk 5-2255)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk Belgiė en de regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniė en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 (Stuk 5-2257)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgiė en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 (Stuk 5-2262)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011 (Stuk 5-2263)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009 (Stuk 5-2269)
Wetsontwerp houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen (Stuk 5-2285) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Raad van State

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciėle vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Deposito- en consignatiekas