5-1989/4

5-1989/4

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

18 SEPTEMBER 2013


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN MEVROUW KHATTABI C.S.

Art. 3

Dit artikel aanvullen met een 3º en een 4º, luidende :

« 3º in het derde lid wordt het percentage « 35 % » vervangen door het percentage « 50 % »;

4º in het vijfde lid wordt het percentage « 25 % » vervangen door het percentage « 35 % ». ».

Verantwoording

Dit betreft een aanpassing ingevolge de afschaffing van de rechtstreekse verkiezing van de Senaat om de huidige invalshoek voor de verdeling van bepaalde uitgaven bij gelijktijdige verkiezingen te behouden. Ter herinnering : de invalshoek voor deze verdeling is dat de federale Staat bij gelijktijdige verkiezingen tussenbeide komt naar rato van het aantal verkiezingen onder federale bevoegdheid te dezer gelegenheid.

Wanneer aldus twee verkiezingen gelijktijdig plaatsvinden, waarvan de ene onder de bevoegdheid van de federale overheid valt en de andere onder die van de deelstaten, worden de kosten, vermeld in de te wijzigen bepaling, ten laste genomen door de federale overheid en de deelstaten, elk ten belope van 50 %.

Wanneer drie verkiezingen gelijktijdig plaatsvinden, waarvan twee onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen en een onder die van de deelstaten, wordt twee derde van deze kosten ten laste genomen van de federale overheid.

Zakia KHATTABI.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Dirk CLAES.
Philippe MAHOUX.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.
Martine TAELMAN.