5-111

5-111

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 JULI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over «de bescherming van aanvullende pensioenen bij insolventie van het pensioenfonds» (nr. 5-1083)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toegang tot de zorg voor de minstbedeelden» (nr. 5-1096)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het uitstellen van het doktersbezoek door personen met een handicap» (nr. 5-1093)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de nieuwe bloedverdunners» (nr. 5-1097)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het oprichten van een loket voor vragen over de gemeentelijke administratieve sancties» (nr. 5-1094)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de houding van sommige politiediensten na het indienen van een klacht voor antisemitische agressie in Aartselaar» (nr. 5-1082)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over «de bloeddonatie in het leger» (nr. 5-1084)

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het bezoek van de ambassadeur van Marokko aan de kleuter- en lagere school De Pinguïn en De Blokkendoos in Antwerpen» (nr. 5-1090)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «een mogelijk gevaar voor verspreiding van het MERS-coronavirus via pelgrimstochten naar Mekka» (nr. 5-1087)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het PRISM-programma en de vrijhandelsonderhandelingen met de Verenigde Staten» (nr. 5-1092)
Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de afluisterpraktijken van de Verenigde Staten van Amerika» (nr. 5-1099)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de roep om democratie door de Egyptische burger» (nr. 5-1098)
Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de staatssecretaris voor Staatshervorming en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling over «de maatregelen van de Regie der gebouwen om elke poging tot afluisteren in het nieuwe gebouw van de Europese Raad te voorkomen» (nr. 5-1088)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de minister van Werk over «de wet betreffende het kunstenaarsstatuut» (nr. 5-1086)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de steun aan het gecombineerde en verspreide vervoer per spoor» (nr. 5-1089)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de oproep van de Europese Commissie om de toekenning van humanitaire visa aan vluchtelingen uit Syrië te versoepelen» (nr. 5-1095)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «de gevolgen van het KPMG-rapport inzake de werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel» (nr. 5-1081)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie over «het personeelstekort bij Justitie» (nr. 5-1085)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de minister van Justitie over «de uitvoering van de overeenkomst tussen België en Marokko inzake de overbrenging van gevonniste personen» (nr. 5-1091)

Wetsontwerp tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie (Stuk 5-2176) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Stuk 5-1067)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden (Stuk 5-1924) (Evocatieprocedure - Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (van de heer Tommelein; Stuk 5-725)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi (van mevrouw Marie Arena; Stuk 5-1911)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie (Stuk 5-2176) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Stuk 5-1067)
Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden (Stuk 5-1924) (Evocatieprocedure - Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Wetsvoorstel betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieën van personen die een publiek mandaat uitoefenen (Stuk 5-725)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi (van mevrouw Marie Arena; Stuk 5-1911)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Economische Overheidsbedrijven - bpost

Europees Parlement