5-98

5-98

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 APRIL 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de eerste minister over «het wapenembargo tegen Syrië en de politieke houding ten opzichte van het Syrische conflict» (nr. 5-941)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de etikettering van de producten uit de door Israël bezette gebieden» (nr. 5-944)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de minister van Werk over «het inzetten van privédetectives door bedrijven in het kader van het aanwerven of het ontslaan van personeel» (nr. 5-938)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de minister van Justitie over «de arrestatie van een radicale moslim» (nr. 5-936)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de minister van Justitie over «de internering» (nr. 5-943)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen over «de expertengroep die zich over de toekomst van de pensioenen zal buigen» (nr. 5-939)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de plaatsing van een snelheidsbegrenzer op lijn 42» (nr. 5-937)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude over «het gebruik van valse documenten om sociale uitkeringen te bekomen» (nr. 5-946)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude over «de nepwerklozen en de nepinvaliden» (nr. 5-949)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen betreffende het stelsel van de definitief belaste inkomsten voor de vennootschapsbelasting» (nr. 5-940)
Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het risico van sparen en de invoering van de bankenunie» (nr. 5-942)
Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de stijging van het aantal aanvragen van fiscale regularisatie» (nr. 5-948)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de Tobintaks» (nr. 5-950)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de steun aan het gecombineerde en verspreide vervoer per spoor» (nr. 5-947)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de minister van Werk over «het inzetten van privédetectives door bedrijven in het kader van het aanwerven of het ontslaan van personeel» (nr. 5-938)

Wetsontwerp betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte (Stuk 5-1936) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (Stuk 5-1922) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen (Stuk 5-1923)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (Stuk 5-1922) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen (Stuk 5-1923)

Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren (Stuk 5-62) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel (Stuk 5-711) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte (Stuk 5-1936) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (Stuk 5-1922) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen (Stuk 5-1923)
Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren (Stuk 5-62) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel (Stuk 5-711) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Niet-evocaties

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Hof van Beroep

Parketten

Arbeidsauditoraten

Rechtbanken van eerste aanleg

Arbeidsrechtbanken

Rechtbanken van koophandel

Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken

Nationale Arbeidsraad

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad

Europees Parlement