5-97

5-97

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 MAART 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de uitkomst van de onderhandelingen over het eerste internationaal verdrag inzake wapenhandel» (nr. 5-924)
Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de controle van de Russische autoriteiten op verschillende organisaties» (nr. 5-934)
Mondelinge vraag van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de Russische houding ten aanzien van buitenlandse ngo's die zich met mensenrechten bezighouden» (nr. 5-935)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de betaalbaarheid van de gezondheidszorg» (nr. 5-923)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het vervallen van de wilsverklaringen euthanasie» (nr. 5-927)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Werk over «de definitieve sluiting van de Duferco-site in La Louvière» (nr. 5-930)
Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «het steunplan voor de gassector» (nr. 5-929)

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 22 juli 2010 (Stuk 5-1946)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009 (Stuk 5-1957)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te Brussel op 6 juni 2012 (Stuk 5-1966)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden (Stuk 5-1924) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de herschatting van het kadastraal inkomen» (nr. 5-925)
Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het volledige beslag op het leefloon» (nr. 5-931)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de invoering van de nieuwe kassa's in de horecasector» (nr. 5-933)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de toename van antisemitisme in België» (nr. 5-928)
Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de minister van Justitie over «de stijging met 40% van het aantal loonbeslagen tussen 2008 en 2012» (nr. 5-922)
Mondelinge vraag van de heer Frank Boogaerts aan de minister van Justitie over «de benoemingen van gerechtsdeurwaarders» (nr. 5-926)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «het talmen van Justitie in het dossier van een Brusselse terrorist» (nr. 5-932)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 22 juli 2010 (Stuk 5-1946)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009 (Stuk 5-1957)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te Brussel op 6 juni 2012 (Stuk 5-1966)
Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden (Stuk 5-1924) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Niet-evocatie

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Parket

Arbeidsauditoraten

Rechtbank van eerste aanleg

Arbeidsrechtbanken

Rechtbanken van koophandel

Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken

Hoge Raad voor de Justitie