5-95

5-95

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 MAART 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van nieuwe leden

Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten (van de heer Karl Vanlouwe; Stuk 5-1150)

Raadpleging van de Raad van State

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over «de gevaren verbonden aan de zending van een erg beperkt contingent militairen naar Mali» (nr. 5-899)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de preventie, de controle en het verbod op radicale bewegingen op het Belgisch grondgebied» (nr. 5-896)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de weigering van drie spoeddiensten van de Vivaliaziekenhuizen om een slachtoffer van een verkeersongeval op te nemen» (nr. 5-897)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de geneesmiddelen met domperidone» (nr. 5-900)

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012 (Stuk 5-1938)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten» (nr. 5-898)
Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de minister van Justitie over «de Staatsveiligheid en politici» (nr. 5-902)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «de nieuwe omzendbrief met betrekking tot elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit» (nr. 5-903)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het verslag 2011 van de dienst van de voorafgaande beslissingen» (nr. 5-894)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het systeem van geregistreerde kassa's voor de horecasector» (nr. 5-905)

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (van de heer Louis Ide c.s.; Stuk 5-930)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (van de heer Louis Ide c.s.; Stuk 5-1022)

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving wat de elektronische mandatenaangifte betreft (van de heer Dirk Claes; Stuk 5-1961)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de elektronische mandatenaangifte betreft (van de heer Dirk Claes; Stuk 5-1962)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (van de heer Louis Ide c.s.; Stuk 5-930)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (van de heer Louis Ide c.s.; Stuk 5-1022)
Artikelsgewijze bespreking van het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving wat de elektronische mandatenaangifte betreft (van de heer Dirk Claes; Stuk 5-1961)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de elektronische mandatenaangifte betreft (van de heer Dirk Claes; Stuk 5-1962)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bart De Nijn aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de graafwerken in het kader van het stationsproject Mechelen» (nr. 5-901)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de gebrekkige dienstverlening van de NMBS ter gelegenheid van het recente winteroffensief» (nr. 5-904)

Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten (van de heer Karl Vanlouwe; Stuk 5-1150)

Algemene bespreking

Wetsontwerp tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten (Stuk 5-1879)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het verslag van de Verenigde Naties (VN) over de moordpartijen in de Democratische Republiek Congo (van de heer Richard Miller; Stuk 5-494)

Bespreking

Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (van mevrouw Nele Lijnen c.s.; Stuk 5-1931)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Overlijden van een oud-senator

Stemmingen

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriële kabinetten (van de heer Louis Ide c.s.; Stuk 5-930)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving met betrekking tot de elektronische mandatenaangifte en de bekendmaking van de mandatenlijsten op de webstek van het Rekenhof (van de heer Dirk Claes; Stuk 5-1961)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012 (Stuk 5-1938)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriële kabinetten (van de heer Louis Ide c.s.; Stuk 5-1022)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de elektronische mandatenaangifte en de bekendmaking van de mandatenlijsten op de webstek van het Rekenhof (van de heer Dirk Claes; Stuk 5-1962)
Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten (van de heer Karl Vanlouwe; Stuk 5-1150)
Wetsontwerp tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten (Stuk 5-1879)
Voorstel van resolutie betreffende het verslag van de Verenigde Naties (VN) over de moordpartijen in de Democratische Republiek Congo (van de heer Richard Miller; Stuk 5-494)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (van mevrouw Nele Lijnen c.s.; Stuk 5-1931)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Evocatie

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Rechtbank van eerste aanleg

Arbeidsrechtbank

Arbeidsauditoraat

Adviesraad van de magistratuur

Europees Parlement