5-90

5-90

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 31 JANUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de uitwijzing uit Rwanda van een Belgische defensieattaché » (nr. 5-818)
Mondelinge vraag van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de uitwijzing van onze Belgische defensieattaché in Rwanda» (nr. 5-833)
Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de omstreden Russische wet die homoseksuele propaganda verbiedt» (nr. 5-821)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie over «de vermindering van de toelagen voor de gewestelijke steuncentra die therapie geven aan zedendelinquenten» (nr. 5-824)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «een numerus clausus voor het pro-Deosysteem» (nr. 5-828)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Justitie over «de informatisering van Justitie» (nr. 5-822)

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat of van de persoon die krachtens artikel 728, §3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen (Stuk 5-145) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de opcentiemen op de personenbelasting» (nr. 5-820)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de controles van de lokale besturen door de belastingdiensten» (nr. 5-831)

Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van het geschiktheidsvonnis (van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta en de dames Inge Faes, Zakia Khattabi, Martine Taelman, Güler Turan, Mieke Vogels en Elke Sleurs; Stuk 5-1146)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het jaarboek Armoede in België van 2012» (nr. 5-830)
Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de uitspraken van Didier Bellens over de Belgische politiek» (nr. 5-827)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de drastische besparingen binnen het departement Ontwikkelingssamenwerking» (nr. 5-825)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de minister van Landsverdediging over «het doorschuiven van politietaken naar het leger» (nr. 5-826)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de minister van Landsverdediging over «de C-130 Hercules transportvliegtuigen» (nr. 5-817)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten over «de hervorming van de loopbaan van de federale ambtenaren» (nr. 5-819)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude over «de ongerustheid in de horecasector» (nr. 5-832)

Overlijden van een oud-senator

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (Stuk 5-145) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 1231-33/1 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een automatische verlenging van de termijn van geschiktheid (van de heren Guy Swennen en Hassan Bousetta en de dames Inge Faes, Zakia Khattabi, Martine Taelman, Güler Turan, Mieke Vogels en Elke Sleurs; Stuk 5-1146)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Verzoekschriften