5-711/3

5-711/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

17 JANUARI 2013


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het wetsvoorstel (zie stuk nr. 5-711/1).

Brussel, 17 januari 2013.

De voorzitster van de Senaat,
Sabine de BETHUNE.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.

(1) Artikel 81 van de Grondwet.