5-1894/5

5-1894/5

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

21 DECEMBER 2012


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 2 VAN MEVROUW VERMEULEN

Art. 20

In het voorgestelde artikel, het woord « bijdrage » telkens vervangen door het woord « belasting ».

Verantwoording

Aangezien de nieuwe bijdrage enkel ten goede zal komen aan de Staat en geen verhoging is onder de vorm van een retributie en deze met andere woorden niet wordt doorgevoerd door een verhoging van het bedrag zoals voorzien in het koninklijk besluit van 28 mei 2004 betreffende de identificatie en registratie van honden, is deze bijdrage correcter te benoemen als belasting. Een retributie vereist een wederkerigheid onder de vorm van openbare dienstverlening. De memorie van toelichting van het wetsontwerp stelt echter dat de bijkomend geļnde middelen aangewend zullen worden ter financiering van andere projecten geļnitieerd door de overheid.

In het kader van rechtszekerheid is een correcte juridische omschrijving als « belasting » daarom raadzaam.

Sabine VERMEULEN.