5-82

5-82

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Ontslag van een senator

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de uitvoering van de wrakkenwet» (nr. 5-730)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de handelspraktijken van derde-investeerders in de sector van de fotovoltaïsche zonnepanelen» (nr. 5-735)
Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de minister van Werk over «stress op het werk» (nr. 5-729)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de minister van Werk over «het falend activeringsbeleid en de toenemende werkloosheid, onder meer bij de jeugd» (nr. 5-734)
Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de Franse accijnsverhoging op bieren» (nr. 5-732)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de beperkte opbrengst van de recente uitgifte van staatsbons» (nr. 5-738)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de controleacties van de federale wegpolitie» (nr. 5-731)
Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het huiselijk geweld tegen migrantenvrouwen» (nr. 5-728)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Justitie over «het nieuwe gerechtelijk landschap na de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen» (nr. 5-727)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «het zwakke vervolgingsbeleid inzake schijnhuwelijken in Brussel» (nr. 5-737)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Justitie over «het centraal strafregister» (nr. 5-740)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «het schrappen van de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam» (nr. 5-733)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep» (nr. 5-739)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «het noodplan voor de Belgische luchtvaartsector» (nr. 5-736)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht, het Uitvoeringsreglement en de Resolutie van de Diplomatieke Conferentie, gedaan te Singapore op 27 maart 2006 (Stuk 5-1787)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale Akten:
1º het Achtste Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging;
2º het Eerste Protocol ter aanvulling van het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
3º de Wereldpostconventie en het Slotprotocol;
4º de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post,
gedaan te Genève op 12 augustus 2008 (Stuk 5-1796)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 (Stuk 5-1801)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), gedaan te Genève op 26 mei 2000 (Stuk 5-1802)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid, aangenomen te Genève op 2 juli 1999 (Stuk 5-1811)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Stuk 5-1769) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Stuk 5-1770)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Stuk 5-1769) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Stuk 5-1770)

Voorstel van resolutie over de landbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC) (van mevrouw Marie Arena; Stuk 5-1521)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit (Stuk 5-1847)

Bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (I) (Stuk 5-1865) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (II) (Stuk 5-1866) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (I) (Stuk 5-1865) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (II) (Stuk 5-1866) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen (Stuk 5-1867) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht, het Uitvoeringsreglement en de Resolutie van de Diplomatieke Conferentie, gedaan te Singapore op 27 maart 2006 (Stuk 5-1787)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale Akten:
1º het Achtste Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging;
2º het Eerste Protocol ter aanvulling van het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
3º de Wereldpostconventie en het Slotprotocol;
4º de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post,
gedaan te Genève op 12 augustus 2008 (Stuk 5-1796)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend protocol tussen het Koninkrijk België en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ondertekend te Brussel op 28 februari 2005 (Stuk 5-1801)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), gedaan te Genève op 26 mei 2000 (Stuk 5-1802)
Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid, aangenomen te Genève op 2 juli 1999 (Stuk 5-1811)
Wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Stuk 5-1769) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (Stuk 5-1770)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (I) (Stuk 5-1865) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (II) (Stuk 5-1866) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen (Stuk 5-1867) (Evocatieprocedure)
Voorstel van resolutie over de landbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC) (van mevrouw Marie Arena; Stuk 5-1521)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit (Stuk 5-1847)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

Samenstelling van commissie

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Adviesraad van de magistratuur

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen