5-62/5

5-62/5

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

4 DECEMBER 2012


Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren


AMENDEMENTEN


Nr. 29 VAN DE REGERING

Het opschrift van het wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren door het volgende opschrift vervangen :

 Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige en esthetisch heelkundige ingrepen uit te voeren .

Verantwoording

Dit nieuwe opschrift beantwoordt beter aan de inhoud van het geamendeerde voorstel. Dit amendement geeft gevolg aan het advies nr. 51.567/2 van de Raad van State.

Nr. 30 VAN DE REGERING

Art. 2

Vr artikel 2 een titel invoegen, luidende :

 Hoofdstuk 1. Definities .

Nr. 31 VAN DE REGERING

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

1 niet-heelkundige esthetische geneeskunde : elke niet-heelkundige technische medische ingreep door middel van om het even welk instrument, chemische stof of hulpmiddel met om het even welke energievorm doorheen de huid of de slijmvliezen waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt het uiterlijk van een patint om esthetische redenen te veranderen. De hulpmiddelen die om het even welke energievorm gebruiken omvatten de hulpmiddelen die een laser klasse 4 en hoger of fel pulserend licht gebruiken.

2 esthetische heelkunde : elke heelkundige ingreep waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt het uiterlijk van een patint om esthetische redenen te veranderen;

3 liposuctie : heelkundige ingreep waarbij men vetophopingen wegzuigt;

4 lipofilling; heelkundige ingreep waarbij men vet inspuit;

5 dermabrasie : heelkundige ingreep waarbij men de opperhuid of de bovenlagen van de lederhuid verwijdert.

Verantwoording

De begrippen  niet-heelkundige esthetische geneeskunde  en  esthetische heelkunde  worden gedefinieerd en onderscheiden, met een mogelijkheid voor de Koning om die begrippen te verduidelijken.

Dit onderscheid laat in de voorgestelde wet toe om de ingrepen te verduidelijken die onder de bekwaamheid van de verschillende betrokken zorgverleners vallen : esthetische heelkundige, dermatoloog, esthetische geneesheer of andere specialisten.

De aanvankelijke voorgestelde, zeer ingewikkelde koppeling van invasieve/non-invasieve medische esthetiek verdwijnt ten gunste van eenvoudiger begrippen van  niet-heelkundige esthetische geneeskunde  en  esthetische heelkunde .

De verwijzing naar de terugbetaling door het RIZIV van de bewuste ingrepen in de definitie van het toepassingsgebied van de wet wordt tevens ingetrokken. Dit onderscheid is kunstmatig en schept een discriminatie op het vlak van de bescherming die men wil invoeren, tussen de patinten die een ingreep ondergaan waarvoor het RIZIV in een terugbetaling voorziet en hen die een ingreep ondergaan waarvoor het RIZIV niet in een dergelijke terugbetaling voorziet.

Nr. 32 VAN DE REGERING

Art. 3

Vr artikel 3 een titel invoegen, luidende :

 Hoofdstuk : 2. Toepassingsgebied .

Nr. 33 VAN DE REGERING

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 3. Alleen de in deze wet bedoelde beroepsbeoefenaars zijn bevoegd om esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, en alleen binnen de in deze wet vastgelegde bevoegdverklaring. .

Verantwoording

De voorgestelde wetgeving voert voor de verschillende specialismen een bevoegdverklaringsregeling in, afhankelijk van hun overeenkomstige bekwaamheden.

De Koning krijgt eveneens de mogelijkheid om, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, te verduidelijken welke ingrepen tot de esthetische geneeskunde of tot de esthetische heelkunde behoren, teneinde de wetgeving op een dynamische wijze aan de ontwikkeling van de praktijken en technieken te kunnen aanpassen. Dit amendement geeft gevolg aan advies nr. 51.567/2 van de Raad van State.

Nr. 34 VAN DE REGERING

Art. 3/1 (nieuw)

Vr artikel 3/1 (nieuw) een titel invoegen, luidende :

 Hoofdstuk 3. Geneeskunde en patintenrechten .

Nr. 35 VAN DE REGERING

Art. 3/1 (nieuw)

Een (nieuw) artikel 3/1 invoegen, luidende :

 Art. 3/1.  1. In artikel 1bis, 3, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen worden de woorden :  of om de patint bij het sterven te begeleiden  vervangen door de woorden  , om het uiterlijk van een patint om exclusief esthetische redenen te veranderen of om de patint bij het sterven te begeleiden. .

 2. Artikel 2,  1 van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met een vierde en een vijfde lid luidende :

 Vormt eveneens een onwettige uitoefening van de geneeskunde de gebruikelijke uitvoering door een persoon die niet aan alle voorwaarden uit het eerste lid beantwoordt, ten aanzien van een mens, van elke medische technische ingreep doorheen de huid of de slijmvliezen en waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt het uiterlijk van een patint om esthetische redenen te veranderen.

De Koning kan, overeenkomstig artikel 46ter, de in vorig lid bedoelde ingrepen verduidelijken. .

 3. In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 46ter ingevoegd luidende :

 Art. 46ter.  2. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige of de esthetisch-heelkundige ingrepen nader omschrijven. .

 4. In artikel 2, 2, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patint worden de woorden  of om de patint bij het sterven te begeleiden  vervangen door de woorden  , om het uiterlijk van een patint om exclusief esthetische redenen te veranderen of om de patint bij het sterven te begeleiden. . .

Verantwoording

Het amendement wijzigt het koninklijk besluit nr. 78 en beoogt daarbij vooral de niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige en esthetisch-heelkundige ingrepen in de definitie van de geneeskunde in te passen en ze zodoende aan de artsen voor te behouden.

Omdat die ingrepen immers in beginsel geen therapeutisch doel hebben vallen ze niet onder de huidige definitie van de geneeskunde. Dit amendement geeft gevolg aan advies nr. 51.567/2 van de Raad van State.

Nr. 36 VAN DE REGERING

Nr. 3/2 (nieuw)

Een (nieuw) artikel 3/2 invoegen, luidende :

 Art. 3/2. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, wordt aangevuld met de woorden  geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde .

Verantwoording

Het amendement schept een nieuwe bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde.

De gevaarlijkheid en de bijzonderheid van de niet-heelkudige esthetisch-geneeskundige ingrepen verantwoorden, op het gebied van de volksgezondheid, dat er een erkende specifieke opleiding zou vereist zijn om die ingrepen uit te voeren en opdat de beroepsbeoefenaars dit vak op exclusieve wijze zouden uitoefenen.

Nr. 37 VAN DE REGERING

Art. 4

Artikel 4 vernummeren tot artikel 12 en aan dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

1 De woorden  ingrepen van invasieve medische cosmetiek  vervangen door de woorden  niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige of esthetisch-heelkundige ingrepen ;

2 De woorden  bij minderjarigen alleen worden uitgevoerd mits schriftelijk akkoord van een wettelijke vertegenwoordiger  vervangen door de woorden  bij een minderjarige alleen worden uitgevoerd mits schriftelijk akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige ;

3 Het tweede lid vervangen als volgt :

 Voor elke niet-heelkundige esthetisch- geneeskundige of esthetisch-heelkundige ingreep die bij minderjarigen wordt uitgevoerd moet er vooraf overleg plaatsvinden tussen de minderjarige, zijn wettelijke vertegenwoordiger en een geneesheer-specialist in de psychiatrie of een psycholoog. Van dat overleg wordt een schriftelijk verslag opgemaakt dat volledig deel uitmaakt van het medisch dossier van de minderjarige patint. 

Verantwoording

Het voorgestelde amendement beklemtoont de bescherming van de minderjarige : voorafgaand aan elke esthetische ingreep bij de minderjarige moet er een overleg met een psychiater of een psycholoog plaatsvinden, en dat overleg maakt integraal deel uit van het medisch dossier van de minderjarige.

Het is immers van belang om met de jongere of het kind te kunnen bekijken of een ingreep wel echt nodig is en welke gevolgen dergelijke ingrepen op zijn verdere leven zouden kunnen hebben.

Nr. 38 VAN DE REGERING

Art. 5

Vr artikel 5 een titel invoegen, luidende :

 Hoofdstuk 4. Bevoegdheden .

Nr. 39 VAN DE REGERING

Art. 5

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 5. Alleen de in artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde of van geneesheer-specialist in de heelkunde zijn bevoegd om het geheel van niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige en esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren. 

Verantwoording

De bevoegdverklaring voor de houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde of van geneesheer-specialist in de heelkunde, zoals bedoeld in de aanvankelijk voorgestelde bepaling, wordt behouden, Het betreft hier gewoon technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 40 VAN DE REGERING

Art. 6

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 6.  1. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde zijn bevoegd om alle niet-heelkundige esthetisch geneeskundige ingrepen uit te voeren, met uitzondering van intramammaire inspuitingen.

 2. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde zijn eveneens bevoegd om de volgende esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren :

1 haartransplantatie;

2 lipofilling van alle lichaamsdelen met uitzondering van de borstklierregio, met een maximum van 10 milliliter ingespoten vloeistof per ingreep.

 3. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de in  2 bedoelde ingrepen nader omschrijven. 

Verantwoording

De bevoegdverklaring voor de titularissen van de opleiding  niet-heelkundige esthetische geneeskunde , zoals in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoeld, wordt behouden. De bepaling wordt echter aangepast aan het invoeren van een bijzondere beroepstitel niet-heelkundige esthetische geneeskunde.

De aanvankelijke bepaling ondergaat eveneens technische en terminologische aanpassingen.

De Koning krijgt ook de mogelijkheid om, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de ingrepen die tot de esthetische heelkunde behoren en die door een houder van de titel van niet-heelkundige esthetische geneeskunde kunnen worden uitgevoerd, te verduidelijken, en wel teneinde de wetgeving op dynamische wijze aan de ontwikkeling van de praktijken en technieken te kunnen aanpassen. Dit amendement geeft gevolg aan advies nr. 51.567/2 van de Raad van State.

Nr. 41 VAN DE REGERING

Art. 7

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 7.  1. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie zijn bevoegd om alle niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, met uitzondering van intramammaire inspuitingen.

 2. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie zijn eveneens bevoegd om de volgende esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren :

1 haartransplantie;

2 dermabrasie;

3 liposuctie, met per ingreep een maximum van n liter weggezogen vet, infiltratievloeistof inbegrepen;

4 lipofilling van alle lichaamsdelen, met uitzondering van de borstklierregio.

 3. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de in  2 bedoelde lijst nader omschrijven.

Verantwoording

De bevoegdverklaring voor de houders van de titel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie, zoals in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoeld, wordt behouden.

De ingrepen die de houders van de titel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie mogen uitvoeren omvatten de dermabrasie.

De aanvankelijke bepaling ondergaat eveneens enkele technische en terminologische aanpassingen.

De Koning krijgt ook de mogelijkheid om, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de ingrepen die tot de esthetische heelkunde behoren en die door een houder van de titel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie kunnen worden uitgevoerd, te verduidelijken, en dit teneinde de wetgeving op dynamische wijze aan de ontwikkeling van de praktijken en technieken te kunnen aanpassen. Dit amendement geeft gevolg aan advies nr. 51.567/2 van de Raad van State.

Nr. 42 VAN DE REGERING

Art 8

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 8. De houders van de in het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist zijn bevoegd om alle esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, eenieder binnen de perken van het anatomisch kader van zijn specialisme, zoals hierna vastgelegd :

1 geneesheer-specialist in de oftalmologie : de orbitopalpebrale regio;

2 geneesheer-specialist in de stomatologie; de lippen en de orale regio;

3 geneesheer-specialist in de otorhinolaryngologie : de oorschelp en nasale regio;

4 geneesheer-specialist in de gynaecologie — verloskunde : borstklier, buikwandregio en vrouwelijke geslachtsorganen;

5 geneesheer-specialist in de urologie : mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen;

6 geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie : gezicht en nek.

Verantwoording

De in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoelde bevoegdverklaring voor een aantal geneesheer-specialisten, eenieder binnen de perken van het anatomisch kader van zijn specialisme, wordt behouden.

De aanvankelijke bepaling ondergaat eveneens enkele technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 43 VAN DE REGERING

Art. 9

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 9. De houders van n van de in artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een wettelijk diploma van tandarts zijn bevoegd om alle esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen in de intra-orale regio uit te voeren .

Verantwoording

De in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoelde bevoegdverklaring voor de houders van een van de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een wettelijk diploma van tandarts wordt behouden,

De aanvankelijke bepaling ondergaat alleen enkele technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 44 VAN DE REGERING

Art. 10

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 10.  1. De schoonheidsspecialisten die over de door de Koning vastgelegde beroepsbekwaamheden beschikken om deze ingreep uit te voeren zijn bevoegd om de epilatietechnieken met een laser van klasse 4 of met fel pulserend licht aan te wenden, voor zover zij een door de Koning vastgelegde opleiding hebben gevolgd.

 2. Door die opleiding beschikken de bedoelde schoonheidsspecialisten of schoonheidsspecialistes over de minimale praktische en theoretische kennis inzake de gevaren die met het gebruik van lasers van klasse 4 en van fel pulserend licht gepaard gaan, en inzake de gebruiksvoorzorgen van die technieken.

 3. De Koning kan bovendien de voorafgaande raadpleging bij een in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de gezondheidszorgberoepen bedoelde gezondheidszorgberoepsbeoefenaars opleggen. 

Verantwoording

De in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoelde exclusiviteit van het gebruik van huidbehandelingstechnieken via een laser klasse 4 of hoger of via fel pulserend licht voor enkel de houders van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde wordt behouden.

Er wordt echter een afwijking ingevoerd voor de schoonheidsspecialisten en -specialistes voor wat de epilatietechnieken via een laser klasse 4 of via een fel pulserend licht betreft, voor zover ze een zoals door de Koning bepaalde opleiding hebben gevolgd.

De Koning kan daarenboven de voorafgaande raadpleging door een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar opleggen.

Hiermee volgt het amendement de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Gezondheidszorg inzake het gebruik van hulpmiddelen die laser of fel pulserend licht gebruiken.

De aanvankelijke bepaling ondergaat alleen enkele technische en terminologische aanpassingen. Dit amendement geeft gevolg aan advies nr. 51.567/2 van de Raad van State.

Nr. 45 VAN DE REGERING

Art. 11

Aan dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

1 De woorden  kandidaat-specialisten in n van de specialismen bedoeld  vervangen door de woorden  geneesheren in opleiding voor een van de bijzondere beroepstitels bedoeld .

In fine de volgende woorden toevoegen :

 onder de toezichtsvoorwaarden waarin de wetgeving betreffende de opleiding van geneesheren in opleiding voor een bijzondere beroepstitel voorziet

Verantwoording

De in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoelde bevoegdverklaring voor de geneesheren in opleiding voor een van de door de voorgestelde wetgeving betrokken bijzondere beroepstitels wordt behouden.

Er wordt echter een bepaling ingevoegd die eist dat die titels beantwoorden aan de toezichtvoorwaarden zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de opleiding van de geneesheren in opleiding.

Het past inderdaad dat dergelijke verrichtingen minstens onder het toezicht van een geneesheer met de vereiste bekwaamheden gebeuren.

De aanvankelijke bepaling ondergaat alleen enkele technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 46 VAN DE REGERING

Art. 12

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

De in het aanvankelijke voorstel bedoelde regeling van bijzondere uitzonderingen voor de geneesheren-specialisten die over een zeer specifieke bekwaamheid zouden beschikken wordt ingetrokken, en wel vanuit de zorg voor vereenvoudiging en samenhang met het geheel van de ingevoerde regeling.

Nr. 47 VAN DE REGERING

Art. 13

Vr artikel 13 een titel invoegen, luidende :

 Hoofdstuk 5. Informatie en instemming .

Nr. 48 VAN DE REGERING

Art. 13

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 13,  1. Voorafgaand aan elke esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingreep verstrekt de verantwoordelijke beoefenaar de patint en eventueel zijn wettelijke vertegenwoordiger de volgende inlichtingen :

1 de technieken en de omstandigheden waaronder de ingreep zal worden uitgevoerd,

2 de grootste risico's en de eventuele zwaarste gevolgen en verwikkelingen,

3 het soort ingeplante of ingespoten materiaal, met inbegrip van zijn benaming en eigenschappen (volume, afmetingen, hoeveelheid),

4 de gegevens van de producent en, eventueel, van de invoerder van het ingeplante of ingespoten materiaal,

5 de identiteit en de beroepstitel van de beoefenaar die de geplande ingreep zal uitvoeren,

6 een gedetailleerde raming van de kosten wanneer de met de geplande ingreep verbonden kosten op meer dan 1 000 euro worden geraamd. Die kosten worden jaarlijks op 1 januari gendexeerd volgens de volgende indexformule : basisbedrag x nieuwe gezondheidsindex/basisgezondheidsindex. De basisgezondheidsindex is die welke op 31 december 2012 van kracht is. De nieuwe index is die welke achtereenvolgens op 31 december van elk jaar zal gelden.

 2. Voor elke esthetisch-heelkundige ingreep verstrekt de verantwoordelijke beoefenaar de in  1 bedoelde inlichtingen tijdens een voorafgaande raadpleging.

 3. Van de in  1 bedoelde inlichtingen wordt een door de partijen gedateerd en ondertekend schriftelijk verslag opgemaakt dat volledig deel uitmaakt van het medisch dossier van de patint.

 4. De tekst van dit artikel wordt in het in  3 bedoelde verslag weergegeven.

 5. De in  1 bedoelde inlichtingen worden aan de patint en eventueel aan zijn wettelijke vertegenwoordiger meegedeeld, ongeacht andere inlichtingen die krachtens andere bepalingen moeten worden meegedeeld of ongeacht nadere regels volgens welke deze inlichtingen moeten worden meegedeeld of bewaard. 

Verantwoording

Het amendement verduidelijkt en breidt, in vergelijking met het aanvankelijke voorstel, de inlichtingen uit die de patint vr de geplande ingreep moet ontvangen, Zo moet, in de bewoordingen van het amendement, de verantwoordelijke beoefenaar de volgende inlichtingen geven : de technieken en omstandigheden voor de uitvoering van de ingreep, de potentile risico's en mogelijke gevolgen en verwikkelingen, het soort ingeplante materiaal, met inbegrip van zijn benaming en eigenschappen (volume, maten, hoeveelheid), de gegevens van de invoerder van het ingeplante of ingespoten materiaal, de identiteit en de beroepstitel van de beroepsbeoefenaar of beroepsbeoefenaars die de geplande ingreep uitvoeren, en een gedetailleerde raming indien de met de ingreep gepaard gaande kosten op meer dan 1 000 euro (gendexeerd) worden geraamd.

Deze lijst wordt hier tevens opgesteld zonder afbreuk te doen aan andere verplichtingen krachtens andere wetgevingen (bijvoorbeeld inzake hulpmiddelen).

Het amendement voert de verplichting in om voorafgaand aan de ingreep de instemming van de minderjarige patint en de door de verantwoordelijke beoefenaar meegedeelde inlichtingen schriftelijk vast te leggen en die in het medisch dossier van de patint te bewaren.

Deze bepaling wil garanderen dat de patint met kennis van zaken met de geplande ingreep instemt, en dat hij over alle nodige inlichtingen beschikt om de uitgevoerde ingreep eventueel een gevolg te geven.

Het amendement voert eveneens de verplichting in om voorafgaand aan de esthetisch-heelkundige ingrepen een raadpleging te hebben. Dit amendement geeft gevolg aan advies nr. 51.567/2 van de Raad van State.

Nr. 49 VAN DE REGERING

Art. 14

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 14. De ondertekening van het in artikel 13,  3, bedoelde verslag door de partijen doet de in artikel 15 bedoelde termijn ingaan. .

Verantwoording

De bepalingen van het aanvankelijk voorgestelde artikel, die in de verschillende amendementen zijn vervat, worden ingetrokken en vervangen door een louter technische bepaling met betrekking tot de bezinningstermijn voor de esthetisch-heelkundige ingrepen.

Nr. 50 VAN DE REGERING

Art. 15

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 15. Voor elke esthetisch-heelkundige ingreep loopt tussen de ondertekening van het in artikel 13,  3 bedoelde verslag en de geplande ingreep een termijn van minstens vijftien dagen. Er mag geenszins van die termijn worden afgeweken. In die periode mag de beoefenaar voor deze handeling geen enkele vergoeding of financieel engagement vragen of ontvangen, behalve de erelonen voor de raadplegingen die aan de ingreep voorafgaan. 

Verantwoording

De bedenktijd voor de esthetisch-heelkundige ingrepen waarin het aanvankelijke voorstel, voorziet wordt hernomen en ondergaat enkel technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 51 VAN DE REGERING

Art. 16

Vr het nieuwe artikel 16 een opschrift invoegen, luidende als volgt :

 Hoofdstuk 6. Strafbepalingen .

Nr. 52 VAN DE REGERING

Art. 16

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 16. Onverminderd de toepassing van de straffen bepaald door het Strafwetboek, alsook, in voorkomend geval, de toepassing van tuchtstraffen, wordt de geneesheer die de artikelen 5, 6, 7, 8, 9, 10 of 11 van deze wet overtreedt door gewoonlijk een esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingreep uit te voeren zonder daarvoor overeenkomstig deze wet bevoegd te zijn, gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 250 euro tot 10 000 euro of met een van die straffen alleen. 

Verantwoording

De strafrechtelijke sancties tegen elke persoon die esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen zou uitvoeren zonder hiervoor bevoegd te zijn, zoals bedoeld in het aanvankelijke voorstel, worden hernomen en ondergaan louter technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 53 VAN DE REGERING

Art. 17

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 17. Onverminderd de toepassing van de straffen bepaald door het Strafwetboek, alsook, in voorkomend geval, de toepassing van tuchtstraffen, wordt hij die de artikelen 13, 14 of 15 van deze wet overtreedt door een esthetisch-heelkundige of esthetisch-geneeskundige ingreep uit te voeren zonder de voorafgaande inlichtingen te hebben verstrekt of zonder de minimumtermijn overeenkomstig deze wet te hebben nageleefd, gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 250 euro tot 5 000 euro of met een van die straffen alleen. 

Verantwoording

Het amendement voert hier strafrechtelijke sancties in tegen elke persoon die esthetisch-heelkundige of esthetisch-geneeskundige ingrepen zou uitvoeren zonder de voorafgaande inlichtingen te hebben gegeven of zonder de in het wetsvoorstel bedoelde mmimumtermijn te hebben nageleefd.

Nr. 54 VAN DE REGERING

Art. 18 (nieuw)

Vr artikel 18 (nieuw) een titel invoegen, luidende als volgt :

 Hoofdstuk 7. Raad voor Medische Esthetiek .

Nr. 55 VAN DE REGERING

Art. 18 (nieuw)

Een artikel 18 (nieuw) invoegen, luidende :

 Art. 18. Er wordt een Raad voor Medische Esthetiek opgericht.

De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van die Raad. De Raad bestaat uit houders van het diploma geneeskunde en is, in ieder geval, voor de helft samengesteld uit houders van de in artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde. De Raad bevat ook houders van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde en houders van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie. 

Verantwoording

Gezien de snelle ontwikkeling van de technieken en praktijken inzake medische esthetiek is het wenselijk dat de van kracht zijnde wetgeving zou kunnen evolueren en zich op dynamische wijze aan die ontwikkelingen zou kunnen aanpassen. Daartoe wordt een Raad voor Medische Esthetiek opgericht, die de minister van Volksgezondheid adviezen moet geven met betrekking tot de ontwikkeling van die vakgebieden en tot de eventuele toekomstige wijzigingen van de wetgeving. Dit amendement geeft gevolg aan het advies nr. 51.567/2 van de Raad van State.

Nr. 56 VAN DE REGERING

Art. 19 (nieuw)

Vr artikel 19 (nieuw) een titel invoegen, luidende :

 Hoofdstuk 8. Overgangsmaatregelen en inwerkingtreding .

Nr. 57 VAN DE REGERING

Art. 19

Een artikel 19 (nieuw) invoegen, luidende :

 Art. 19.  1. Een periode van minstens drie jaar waarin de niet-heelkundige esthetische geneeskunde voltijds of voor een gelijkwaardige deeltijds werd beoefend kan worden aanvaard als zijnde geldig voor heel of een deel van de opleiding tot de bijzondere beroepstitel geneesheer-specialist bij de niet-heelkundige esthetische geneeskunde. De aanvraag moet binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet worden ingediend.

 2. Houders van een master in de geneeskunde of gelijkwaardig die, op de dag van de inwerkingtreding van deze wet, kunnen aantonen dat zij over een rechtmatige praktijkervaring inzake liposuctie van meer dan vijf jaar beschikken, zijn bevoegd om die ingreep uit te voeren met een volumebeperking, per ingreep, van n liter weggezogen materie, infiltratievloeistof inbegrepen. De aanvraag tot bevoegdverklaring moet binnen een termijn van een jaar na de inwerkingtreding van dit artikel worden ingediend. Tijdens die termijn blijven de houders van een master in de geneeskunde of gelijkwaardig die kunnen aantonen dat zij op de dag van de inwerkingtreding van dit artikel over een rechtmatige praktijkervaring inzake liposuctie van meer dan vijf jaar beschikken, bevoegd om die ingreep uit te voeren met een volumebeperking, per ingreep, van n liter weggezogen materie, infiltratievloeistof inbegrepen.

 3. De in de  1 en 2 bedoelde aanvragen worden behandeld volgens de procedure die van toepassing is op de erkenningsaanvragen voor de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde.

 4. Zolang de opleiding bedoeld in artikel 14,  1, niet door de Koning is vastgesteld, zonder dat deze periode de duur van n jaar na de inwerkingtreding van dit artikel mag overschrijden, wordt de opleidingsvereiste vervangen door een verklaring op eer van de betrokken schoonheidsspecialist waarbij deze verklaart dat hij over de nodige bekwaamheden beschikt om de epiliatietechnieken met laser klasse 4 of met behulp van fel pulserend licht te gebruiken.

 5. Zolang artikel 10 niet in werking is getreden, zijn de houders van een een master in de geneeskunde of gelijkwaardig bevoegd om alle niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen en de in artikel 10, 2, bedoelde esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren. .

Verantwoording

De aanvankelijk bedoelde overgangsmaatregelen worden ingetrokken en vervangen door de strikte verplichting voor de huidige geneesheer die de esthetische geneeskunde buiten het kader van een bestaand specialisme zou uitvoeren om een, in het kader van een opleiding onder het toezicht van de Erkenningscommissie voor de nieuwe titel van geneesheer-specialist in de esthetische geneeskunde, voldoende vroegere ervaring te laten gelden om in de toekomst esthetisch-geneeskundige handelingen te mogen verrichten.

Er wordt tevens in uitdovende overgangsmaatregelen voorzien voor de artsen die, op de dag van de inwerkingtreding van de wet, een regelmatige praktijkervaring van meer dan vijf jaar van liposuctie kunnen aantonen, rekening houdend met hun ter zake gevestigde praktijk.

Nr. 58 VAN DE REGERING

Art. 20 (nieuw)

Een artikel 20 (nieuw) toevoegen, luidende :

 Art. 20. Artikel 6 treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2014 .

Verantwoording

Het ontwerp van amendement stelt voor de bepalingen betreffende de bijzondere beroepstitel geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde de inwerkingtreding van de wet uit tot 1 september 2014, zodat er voldoende tijd is om de uitvoeringsmaatregelen van de wet te nemen. De noodzakelijke bepalingen aangaande de bescherming van de patinten worden overeenkomstig het gemeen recht van kracht.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Laurette ONKELINX.