5-62/10

5-62/10

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

13 DECEMBER 2012


Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN NA TERUGZENDING DOOR DE PLENAIRE VERGADERING


Hoofdstuk 1

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Hoofdstuk 2

Definities

Art. 2

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

1º niet-heelkundige esthetische geneeskunde : elke niet-heelkundige technische medische ingreep door middel van om het even welk instrument, chemische stof of hulpmiddel met om het even welke energievorm doorheen de huid of de slijmvliezen waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt het uiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen. De hulpmiddelen die om het even welke energievorm gebruiken omvatten de hulpmiddelen die een laser klasse 4 en hoger of fel pulserend licht gebruiken;

2º esthetische heelkunde : elke heelkundige ingreep waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt het uiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen;

3liposuctie : heelkundige ingreep waarbij men vetophopingen wegzuigt;

4lipofilling : heelkundige ingreep waarbij men vet inspuit;

5º dermabrasie : heelkundige ingreep waarbij men de opperhuid of de bovenlagen van de lederhuid verwijdert.

Hoofdstuk 3

Toepassingsgebied

Art. 3

Alleen de in deze wet bedoelde beroepsbeoefenaars zijn bevoegd om esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, en alleen binnen de in deze wet vastgelegde bevoegdverklaring.

Hoofdstuk 4

Geneeskunde en patiëntenrechten.

Art. 4

In artikel 1bis, 3º, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen worden de woorden : « of om de patiënt bij het sterven te begeleiden » vervangen door de woorden « , om het uiterlijk van een patiënt om voornamelijk esthetische redenen te veranderen of om de patiënt bij het sterven te begeleiden ».

Art. 5

Artikel 2, § 1 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij de wet van 13 december 2006, wordt aangevuld met twee leden, luidende :

« Eveneens een onwettige uitoefening van de geneeskunde is het gewoonlijk verrichten door een persoon die niet aan alle voorwaarden bedoeld in het eerste lid beantwoordt, ten aanzien van een mens, van elke medische technische ingreep doorheen de huid of de slijmvliezen en waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt het uiterlijk van de patiënt om esthetische redenen te veranderen.

De Koning kan, overeenkomstig artikel 46ter, de in het vierde lid bedoelde ingrepen nader omschrijven. »

Art. 6

In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 46ter ingevoegd, luidende :

« Art. 46ter. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige of de esthetisch-heelkundige ingrepen, bedoeld in artikel 2, 1º en 2º, van de wet van ... tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren, nader omschrijven. »

Art. 7

In artikel 2, 2º, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt worden de woorden « of om de patiënt bij het sterven te begeleiden » vervangen door de woorden « , om het uiterlijk van een patiënt om voornamelijk esthetische redenen te veranderen of om de patiënt bij het sterven te begeleiden ».

Art. 8

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 2006, wordt aangevuld met de woorden « geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde ».

Hoofdstuk 5

Bevoegdheden

Art. 9

Alleen de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, hierna genoemd « het koninklijk besluit van 25 november 1991 », bedoelde houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde of van geneesheer-specialist in de heelkunde zijn bevoegd om het geheel van de niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige en esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren.

Art. 10

§ 1. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde zijn bevoegd om het geheel van de niet-heelkundige esthetisch geneeskundige ingrepen uit te voeren, met uitzondering van intramammaire inspuitingen.

§ 2. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde zijn eveneens bevoegd om de volgende esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren :

1º haartransplantatie;

2º lipofilling van alle lichaamsdelen met uitzondering van de borstklierregio, met een volumebeperking van 10 milliliter ingespoten vloeistof per ingreep;

§ 3. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de in paragraaf 2 bedoelde ingrepen nader omschrijven.

Art. 11

§ 1. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie zijn bevoegd om alle niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, met uitzondering van intramammaire inspuitingen.

§ 2. De houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie zijn eveneens bevoegd om de volgende esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren :

1º haartransplantie;

2º dermabrasie;

3º§ liposuctie, met per ingreep een volumebeperking van één liter weggezogen vet, infiltratievloeistof inbegrepen;

4º lipofilling van alle lichaamsdelen, met uitzondering van de borstklierregio.

§ 3. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de in paragraaf 2 bedoelde ingrepen nader omschrijven.

Art. 12

De houders van de in het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitels van geneesheer-specialist, hieronder opgesomd, zijn bevoegd om alle esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, eenieder binnen de perken van het anatomisch kader van zijn specialisme, zoals hierna vastgelegd :

1º geneesheer-specialist in de oftalmologie : de orbitopalpebrale regio;

2º geneesheer-specialist in de stomatologie; de lippen en de orale regio;

3º geneesheer-specialist in de otorhinolaryngologie : de oorschelp en nasale regio;

4º geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde : borstklier, buikwandregio en vrouwelijke geslachtsorganen;

5º geneesheer-specialist in de urologie : mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen;

6º geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie : gezicht en nek.

Art. 13

De houders van één van de in artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een wettelijk diploma van licentiaat in de tandheelkunde zijn bevoegd om alle esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen in de intra-orale regio uit te voeren.

Art. 14

§ 1. De schoonheidsspecialisten die over de door de Koning vastgelegde beroepsbekwaamheden beschikken zijn bevoegd om de epilatietechnieken met een laser van klasse 4 of met fel pulserend licht aan te wenden, indien zij een door de Koning vastgelegde opleiding hebben gevolgd.

§ 2. Door die opleiding beschikken de bedoelde schoonheidsspecialisten over de minimale praktische en theoretische kennis inzake de gevaren die met het gebruik van lasers van klasse 4 en van fel pulserend licht gepaard gaan, en inzake de gebruiksvoorzorgen van die technieken.

§ 3. De Koning kan bovendien, voor de aanwending van een techniek bedoeld in paragraaf 1, de voorafgaande raadpleging van een in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de gezondheidszorgberoepen bedoelde gezondheidszorgberoepsbeoefenaars opleggen.

Art. 15

Onverminderd de toepassing van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten, zijn de geneesheren in opleiding voor een van de bijzondere beroepstitels bedoeld in de artikelen 9 tot 12 ertoe gemachtigd dezelfde ingrepen uit te voeren als de houders van de bijzondere beroepstitel van dat specialisme onder de toezichtsvoorwaarden waarin de wetgeving betreffende de opleiding van geneesheren in opleiding voor een bijzondere beroepstitel voorziet.

Art. 16

Niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige of esthetisch-heelkundige ingrepen mogen bij een minderjarige alleen worden uitgevoerd mits schriftelijk akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van de minderjarige.

Over elke niet-heelkundige esthetisch- geneeskundige of esthetisch-heelkundige ingreep die bij een minderjarige wordt uitgevoerd, vindt er vooraf overleg plaats tussen de minderjarige, zijn wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigers en een geneesheer-specialist in de psychiatrie of een psycholoog. Van dat overleg wordt een schriftelijk verslag opgemaakt dat deel uitmaakt van het medisch dossier van de minderjarige patiënt.

Hoofdstuk 6

Informatie en instemming

Art. 17

§ 1. Voorafgaand aan elke esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingreep verstrekt de verantwoordelijke beoefenaar de patiënt en, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigers de volgende inlichtingen :

1º de technieken en de omstandigheden waaronder de ingreep zal worden uitgevoerd;

2º de grootste risico's en de eventuele zwaarste gevolgen en verwikkelingen;

3º§ het soort ingeplante of ingespoten materiaal, met inbegrip van zijn benaming en eigenschappen (volume, afmetingen, hoeveelheid);

4º de gegevens van de producent en, in voorkomend geval, van de invoerder van het ingeplante of ingespoten materiaal;

5º de identiteit en de beroepstitel van de beoefenaar of beoefenaars die de geplande ingreep zullen uitvoeren;

6º een gedetailleerde raming van de kosten indien het bedrag van de met de geplande ingreep verbonden kosten op meer dan 1 000 euro wordt geraamd. Dat bedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de volgende indexformule : basisbedrag x nieuwe gezondheidsindex/basisgezondheidsindex. De basisgezondheidsindex is die welke op 31 december 2012 van kracht is. De nieuwe index is die welke achtereenvolgens op 31 december van elk jaar zal gelden.

§ 2. Voor elke esthetisch-heelkundige ingreep verstrekt de verantwoordelijke beoefenaar de in paragraaf 1 bedoelde inlichtingen aan de patiënt tijdens een voorafgaande raadpleging.

§ 3. Van de in paragraaf 1 bedoelde inlichtingen wordt een schriftelijk verslag opgemaakt dat wordt gedateerd en door de patiënt of, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigers en de betrokken beoefenaars wordt ondertekend. Dit verslag maakt deel uit van het medisch dossier van de patiënt.

§ 4.  De tekst van dit artikel wordt in het in paragraaf 3 bedoelde verslag weergegeven.

§ 5. De in paragraaf 1 bedoelde inlichtingen worden aan de patiënt en, in voorkomend geval, aan zijn wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigers meegedeeld, ongeacht andere inlichtingen die krachtens andere bepalingen moeten worden meegedeeld of ongeacht nadere regels volgens welke deze inlichtingen moeten worden meegedeeld of bewaard.

Art. 18

De ondertekening van het in artikel 17, § 3, bedoelde verslag door de partijen doet de in artikel 19 bedoelde termijn ingaan.

Art. 19

Voor elke esthetisch-heelkundige ingreep loopt tussen de ondertekening van het in artikel 17, § 3, bedoelde verslag en de geplande ingreep een termijn van minstens vijftien dagen.

In die periode mag de beoefenaar voor die ingreep geen enkele vergoeding of financieel engagement vragen of ontvangen, behalve de erelonen voor de raadplegingen die aan de ingreep voorafgaan.

Hoofdstuk 7

Strafbepalingen

Art. 20

Onverminderd de toepassing van de straffen bepaald door het Strafwetboek, alsook, in voorkomend geval, de toepassing van tuchtstraffen, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van tweehonderdvijftig euro tot tienduizend euro of met een van die straffen alleen, de geneesheer of de tandarts die de artikelen 9 tot 15 overtreedt door gewoonlijk een esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingreep uit te voeren zonder daarvoor overeenkomstig deze wet bevoegd te zijn.

Art. 21

Onverminderd de toepassing van de straffen bepaald in het Strafwetboek alsook, in voorkomend geval, de toepassing van tuchtstraffen, wordt de beoefenaar bedoeld in deze wet die artikel 16, 17 of 19 overtreedt, bestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en geldboete van tweehonderdvijftig euro tot vijfduizend euro of met een van die straffen alleen.

Hoofdstuk 7

Raad voor Medische Esthetiek

Art. 22

Er wordt een Raad voor Medische Esthetiek opgericht.

De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van die Raad. De Raad bestaat uit houders van het diploma geneeskunde en is voor de helft samengesteld uit houders van de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde. De Raad bestaat ook uit houders van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde en houders van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie.

Hoofdstuk 8

Overgangsmaatregelen en inwerkingtreding

Art. 23

§ 1. Een periode van minstens drie jaar waarin de niet-heelkundige esthetische geneeskunde voltijds of voor een gelijkwaardige duur deeltijds werd beoefend, kan worden aanvaard als zijnde geldig voor heel of een deel van de opleiding tot de bijzondere beroepstitel geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde. De aanvraag moet binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van artikel 10 worden ingediend.

§ 2. Houders van een master in de geneeskunde of gelijkwaardig die, op de dag van de inwerkingtreding van dit artikel, kunnen aantonen dat zij over een regelmatige praktijkervaring inzake liposuctie van meer dan vijf jaar beschikken, zijn bevoegd om die ingreep uit te voeren met een volumebeperking, per ingreep, van één liter weggezogen materie, infiltratievloeistof inbegrepen. De aanvraag tot bevoegdverklaring moet binnen een termijn van een jaar na de inwerkingtreding van dit artikel worden ingediend. Tijdens die termijn blijven de houders van een master in de geneeskunde of gelijkwaardig die kunnen aantonen dat zij op de dag van de inwerkingtreding van dit artikel over een regelmatige praktijkervaring inzake liposuctie van meer dan vijf jaar beschikken, bevoegd om die ingreep uit te voeren met een volumebeperking, per ingreep, van één liter weggezogen materie, infiltratievloeistof inbegrepen.

§ 3. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde aanvragen worden behandeld volgens de procedure die van toepassing is op de erkenningsaanvragen voor de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde.

§ 4. Zolang de opleiding bedoeld in artikel 14, § 1, niet door de Koning is vastgesteld, zonder dat deze periode de duur van één jaar na de inwerkingtreding van dit artikel mag overschrijden, wordt de opleidingsvereiste vervangen door een verklaring op eer van de betrokken schoonheidsspecialist waarbij deze verklaart dat hij over de nodige bekwaamheden beschikt om de epilatietechnieken met laser klasse 4 of met behulp van fel pulserend licht te gebruiken.

§ 5. Zolang artikel 10 niet in werking is getreden, zijn de houders van een master in de geneeskunde of gelijkwaardig bevoegd om alle niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen en de in artikel 10, § 2, bedoelde esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren.

Art. 24

Artikel 10 treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2014.