5-81

5-81

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de positieve houding van ons land bij de stemming over de diplomatieke status van Palestina» (nr. 5-714)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de Belgische houding inzake de erkenning van Palestina als niet-lidstaat met waarnemersstatus bij de Verenigde Naties» (nr. 5-721)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de overvallen in de grensstreek met Frankrijk en de reacties van de huisartsen in die streek» (nr. 5-716)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van de continuous glucose monitoring voor type 1-diabetici in België» (nr. 5-722)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw over «de sperperiode voorafgaand aan de solden» (nr. 5-713)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de minister van Werk over «de erkenning van het ACW als bedrijf in herstructurering» (nr. 5-711)
Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het uitblijven van een nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie» (nr. 5-715)
Mondelinge vraag van de heer Frank Boogaerts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de nieuwe zonale veiligheidsplannen» (nr. 5-717)
Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de impact van de begrotingsmaatregelen op de loonkosthandicap» (nr. 5-724)
Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «het verdwijnen van de spoorlijnen in de Ourthe- en Amblèvestreek» (nr. 5-712)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de toekomst van het spoorverkeer in de Ourthe- en Amblèvestreek» (nr. 5-725)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «Oost-Congo» (nr. 5-718)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het belemmeren van de toetreding van vrouwen tot politieke mandaten» (nr. 5-719)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de verhoging van de roerende voorheffing op auteursrechten van 15 naar 25%» (nr. 5-720)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie over «het structurele tekort aan personeel bij het Brusselse hof van beroep» (nr. 5-723)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «de ophefmakende ontsnapping uit Sint-Gillis» (nr. 5-726)

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (Stuk 5-1812)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Samenstelling van het Bureau

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (Stuk 5-1812)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Nationale Arbeidsraad