5-77

5-77

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de aanwezigheid van gesofisticeerde wapens van Belgische oorsprong bij terroristische groeperingen in Palestijns gebied» (nr. 5-680)
Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het nieuwe rapport van de Verenigde Naties over Oost-Congo» (nr. 5-686)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de deelname van de minister aan de Top van de Francofonie in Kinshasa» (nr. 5-688)
Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging over «het stabiliteitsprogramma» (nr. 5-692)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de minister van Werk over «de gezondheid en de veiligheid van uitzendkrachten» (nr. 5-683)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Landsverdediging over «de NAVO-oefening Steadfast Noon» (nr. 5-684)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de wettelijke verankering van de intergemeentelijke samenwerking bij het gebruik van gemeentelijke administratieve sancties» (nr. 5-690)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de hervorming van de Mededingingsautoriteit» (nr. 5-689)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de kantelbaktrein tussen Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Zurich» (nr. 5-693)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Justitie over «de kinderontvoeringen door een ouder» (nr. 5-682)
Mondelinge vraag van de heer Frank Boogaerts aan de minister van Justitie over «de benoeming van de gerechtsdeurwaarders» (nr. 5-687)

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de nakende accijnsverhoging op bier in Frankrijk» (nr. 5-678)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de maatregelen met betrekking tot de horeca» (nr. 5-679)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de activiteiten van de afdeling Fiscaliteit en parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën» (nr. 5-681)
Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de indieningsplicht van de belastingaangifte» (nr. 5-685)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «het akkoord van de Europese Commissie inzake de heffing op financiële transacties» (nr. 5-691)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie

Evocatie

Niet-evocaties

Boodschap van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Economische Overheidsbedrijven - bpost

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek