5-76

5-76

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «het idee van een Europese supercommissaris inzake begrotingen van nationale parlementen» (nr. 5-671)
Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het nieuwe rapport van de Verenigde Naties over Oost-Congo» (nr. 5-677)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het uitwerken van een kadaster van activiteiten van de geneesheren-specialisten» (nr. 5-669)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «een mogelijke hervorming van het systeem van de remgelden» (nr. 5-676)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Werk over «het statuut van de werklozen die PWA-activiteiten uitvoeren» (nr. 5-667)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de nieuwe stijgende armoedecijfers bekend gemaakt naar aanleiding van de internationale dag van verzet tegen de armoede» (nr. 5-674)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Werk over «het controleren van werknemers door middel van quality monitoring» (nr. 5-668)
Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Landsverdediging over «de mogelijke deelname van België aan de NAVO-ondersteuning van Turkije in het conflict in Syrië» (nr. 5-670)
Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de minister van Justitie over «de uitbreiding van het veiligheidskorps van de justitiepaleizen» (nr. 5-666)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Justitie over «de stemplicht» (nr. 5-672)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van Justitie over «de strafrechtelijke schikkingen» (nr. 5-673)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de minister van Justitie over «de overbevolking in de Antwerpse gevangenis» (nr. 5-675)

Inoverwegingneming van voorstellen

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Kamer van volksvertegenwoordigers

Evocatie

Boodschappen van de Kamer

Indiening van wetsontwerpen

Ontslag en benoeming van regeringsleden

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Parlementair Comité belast met wetsevaluatie

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding