5-74

5-74

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JULI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de veiligheidsreglementering voor pretparken» (nr. 5-661)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van Justitie over «de budgettaire onzekerheid inzake de follow-up van seksuele delinquenten en de situatie van het Brussels Steuncentrum» (nr. 5-663)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Justitie over «de administratieve regularisatie van de loopbaan van de justitieassistenten» (nr. 5-664)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie en aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, en voor de Regie der gebouwen over «de lamentabele toestand van het Brusselse justitiepaleis» (nr. 5-665)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de honorariumsupplementen in de ziekenhuizen» (nr. 5-660)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het systematisch tekort aan medicijnen» (nr. 5-659)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het systematisch tekort aan medicijnen» (nr. 5-662)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (I), wat betreft het pensioen van werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegde rustpensioen van werknemers (Stuk 5-1716) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft (Stuk 5-1714) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (Stuk 5-1715) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (I) (Stuk 5-1760) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (II) (Stuk 5-1761)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (I) (Stuk 5-1760) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (II) (Stuk 5-1761)

Wetsontwerp tot invoering van een wettelijke regeling voor de Belgische covered bonds (Stuk 5-1763) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector (Stuk 5-1764) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot invoering van een wettelijke regeling voor de Belgische covered bonds (Stuk 5-1763) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector (Stuk 5-1764) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (Stuk 5-1765) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer (Stuk 5-1762) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites (Stuk 5-1767) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3, §1, 3º van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Stuk 5-1766) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft (Stuk 5-1768)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (van mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-145)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (van de heer Wouter Beke, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs; Stuk 5-528)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (van de dames Martine Taelman, Helga Stevens en Christine Defraigne en de heren Rik Torfs, Guy Swennen en Francis Delpérée; Stuk 5-550)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven (van de heer Guy Swennen; Stuk 5-303)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieën die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie (van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej; Stuk 5-1475)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids (van mevrouw Marleen Temmerman; Stuk 5-1681)

Bespreking

Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen (van de heer Louis Siquet; Stuk 5-1711)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Benoeming van de voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I)

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (I), wat betreft het pensioen van werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegde rustpensioen van werknemers (Stuk 5-1716) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft (Stuk 5-1714) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (Stuk 5-1715) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (I) (Stuk 5-1760) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (II) (Stuk 5-1761)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer (Stuk 5-1762) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot invoering van een wettelijke regeling voor de Belgische covered bonds (Stuk 5-1763) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector (Stuk 5-1764) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (Stuk 5-1765) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3, §1, 3º van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Stuk 5-1766) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites (Stuk 5-1767) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft (Stuk 5-1768)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (van mevrouw Christine Defraigne; Stuk 5-145)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (van de heer Wouter Beke, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs; Stuk 5-528)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling (van de dames Martine Taelman, Helga Stevens en Christine Defraigne en de heren Rik Torfs, Guy Swennen en Francis Delpérée; Stuk 5-550)
Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieën die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie (van mevrouw Olga Zrihen en de heer Ahmed Laaouej; Stuk 5-1475)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids (van mevrouw Marleen Temmerman; Stuk 5-1681)

Vakantiewensen

Stemmingen

Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen (van de heer Louis Siquet; Stuk 5-1711)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten

Hoge Raad voor de Justitie

Commissie voor de modernisering van de Rechterlijke Orde

Nationale Arbeidsraad

Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling

Verzoekschriften