5-1726/1

5-1726/1

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

19 JULI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet


(Ingediend door mevrouw Freya Piryns, de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en mevrouw Christine Defraigne


TOELICHTING


Dit voorstel tot herziening van de Grondwet moet samen worden gelezen met de andere hiermee gelijktijdig in het Parlement ingediende voorstellen tot herziening van de artikelen 43, 44, 46, 56, 57, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100, 119 en 167 van de Grondwet (Stukken Senaat, nrs. 5-1720/1; 5-1721/1; 5-1722/1; 5-1731/1; 5-1732/1; 5-1723/1; 5-1724/1; 5-1725/1; 5-1727/1; 5-1728/1; 5-1729/1; 5-1734/1; 5-1737/1; 5-1738/1; 1735/1; 5-1736/1; 5-1739/1; 5-1740/1; 5-1741/1; 5-1742/1; 5-1733/1; 5-1730/1; 5-1743/1). De toelichting bij het voorstel tot herziening van artikel 43 (Stuk Senaat, nr. 5-1720/1) geeft een overzicht van de gehele hervorming van het tweekamerstelsel.

Overeenkomstig de verklaring tot herziening van de Grondwet van 7 mei 2010 (Belgisch Staatsblad 7 mei 2010) en het punt 4º van de overgangsbepaling die werd toegevoegd aan artikel 195 van de Grondwet bij de herziening van dat artikel van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad 6 april 2012, ed. 2), is artikel 69 van de Grondwet voor herziening vatbaar.

Artikel 69 van de Grondwet bepaalt de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor de Senaat.

In de eerste plaats heeft de wijziging van de samenstelling van de Senaat tot gevolg dat er geen rechtstreeks gekozen senatoren meer zullen zetelen in de Senaat. De terminologie van artikel 69 van de Grondwet dient dus aan deze situatie te worden aangepast.

Verder voorziet artikel 69, 3º, van de Grondwet thans dat men minstens eenentwintig jaar moet zijn om verkiesbaar te zijn voor de Senaat. Bij de hervorming van de Senaat in 1993 werd de leeftijd om te kunnen worden verkozen in de Senaat en in de toenmalige Raden geüniformiseerd. In 2004 werd echter de leeftijd om verkozen te kunnen worden in de Gemeenschaps- en Gewestparlementen verlaagd van eenentwintig jaar naar achttien jaar (1) . Overeenkomstig artikel 24bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 12 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en artikel 5 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, moet men slechts achttien jaar zijn om rechtstreeks te kunnen worden verkozen in een Gemeenschaps- of Gewestparlement.

Omdat de deelstaatsenatoren hun mandaat in de Senaat combineren met een mandaat als Gemeenschaps- of Gewestparlementslid, is het aangewezen om de leeftijd voor de verkiesbaarheid in de Senaat te verlagen naar achttien jaar.

Deze bepaling zal in werking treden op de dag van de verkiezingen van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014, zoals het geval is voor de gehele hervorming van de Senaat.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 69 van de Grondwet wordt vervangen als volgt :

« Art. 69

Om tot senator aangewezen te kunnen worden moet men :

1º Belg zijn;

2º het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten;

3º de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;

4º zijn woonplaats hebben in België.

Overgangsbepaling

Dit artikel treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. Tot die dag blijven de volgende bepalingen van toepassing :

Om tot senator gekozen of aangewezen te kunnen worden moet men :

1º Belg zijn;

2º het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten;

3º de volle leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt;

4º zijn woonplaats hebben in België. »

12 juli 2012.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Bart TOMMELEIN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.

(1) Bijzondere wet van 2 maart 2004 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving, Belgisch Staatsblad 26 maart 2004 en Wet van 2 maart 2004 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving, Belgisch Staatsblad 26 maart 2004.