5-62/3

5-62/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

12 JUNI 2012


Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE REGERING

Art. 2

Vóór artikel 2 een opschrift invoegen, luidende :

« Hoofdstuk I. Definities ».

Nr. 2 VAN DE REGERING

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

1º niet-heelkundige esthetische geneeskunde : elke niet-heelkundige technische medische ingreep door middel van om het even welk instrument, chemische stof of hulpmiddel met om het even welke energievorm doorheen de huid of de slijmvliezen waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt het uiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen. De hulpmiddelen die om het even welke energievorm gebruiken omvatten de hulpmiddelen die een laser klasse 4 en hoger of fel pulserend licht gebruiken.

2º esthetische heelkunde : elke heelkundige ingreep waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt het uiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen;

3º liposuctie : heelkundige ingreep waarbij men vetophopingen wegzuigt;

4º lipofilling; heelkundige ingreep waarbij men vet inspuit;

5º dermabrasie : heelkundige ingreep waarbij men de opperhuid of de bovenlagen van de lederhuid verwijdert.

Verantwoording

De begrippen « niet-heelkundige esthetische geneeskunde » en « esthetische heelkunde » worden gedefinieerd en onderscheiden, met een mogelijkheid voor de Koning om die begrippen te verduidelijken.

Dit onderscheid laat in de voorgestelde wet toe om de ingrepen te verduidelijken die onder de bekwaamheid van de verschillende betrokken zorgverleners vallen : esthetische heelkundige, dermatoloog, esthetische geneesheer of andere specialisten.

De aanvankelijke voorgestelde, zeer ingewikkelde koppeling van invasieve/non-invasieve medische esthetiek verdwijnt ten gunste van eenvoudigere begrippen van « niet-heelkundige esthetische geneeskunde » en « esthetische geneeskunde ».

De verwijzing naar de terugbetaling door het RIZIV van de bewuste ingrepen in de definitie van het toepassingsgebied van de wet wordt tevens ingetrokken. Dit onderscheid is kunstmatig en schept een discriminatie op het vlak van van de bescherming die men wil invoeren, tussen de patiënten die een ingreep ondergaan waarvoor het RIZIV in een terugbetaling voorziet en zij die een ingreep ondergaan waarvoor het RIZIV niet in een dergelijke terugbetaling voorziet.

Nr. 3 VAN DE REGERING

Art. 3

Vóór artikel 3 een opschrift invoegen, luidende :

« Hoofdstuk : II. Toepassingsgebied ».

Nr. 4 VAN DE REGERING

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 3. § 1. Alleen de in deze wet bedoelde beroepsbeoefenaars zijn bevoegd om esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, en alleen binnen de in deze wet vastgelegde bevoegdverklaring.

§ 2. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige of de esthetisch-heelkundige ingrepen nader omschrijven. ».

Verantwoording

De voorgestelde wetgeving voert voor de verschillende specialismen een bevoegdverklaringssregeling in, afhankelijk van hun overeenkomstige bekwaamheden.

De Koning krijgt eveneens de mogelijkheid om, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, te verduidelijken welke ingrepen tot de esthetische geneeskunde of tot de esthetische heelkunde behoren, teneinde de wetgeving op een dynamische wijze aan de evolutie van de praktijken en technieken te kunnen inpassen.

Nr. 5 VAN DE REGERING

Art. 3/1 (nieuw)

Vóór artikel 3/1 (nieuw) een opschrift invoegen, luidende :

« Hoofdstuk III. Geneeskunde ».

Nr. 6 VAN DE REGERING

Art. 3/1 (nieuw)

Een artikel 3/1 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 3/1. Artikel 2, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wordt aangevuld met de volgende woorden : « evenals de gebruikelijke uitvoering door een persoon die niet aan alle voorwaarden uit het eerste lid van deze paragraaf beantwoordt, ten aanzien van een mens, van elke medische technische ingreep doorheen de huid of de slijmvliezen en waarbij men, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogt bet uiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen. ».

Verantwoording

Het amendement wijzigt het koninklijk besluit nr. 78 en beoogt daarbij vooral de niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige en esthetisch-heelkundige ingrepen in de definitie van de geneeskunde in te passen en ze zodoende aan de artsen voor te behouden.

Omdat die ingrepen immers in beginsel geen therapeutisch doel hebben vallen ze niet onder de huidige delinitie van de geneeskunde.

Nr. 7 VAN DE REGERING

Nr. 3/2 (nieuw)

Een artikel 3/2 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 3/2. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, wordt aangevuld met de woorden « geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde », ».

Verantwoording

Het amendement schept een nieuwe bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist de niet-heelkundige esthetische geneeskunde.

De gevaarlijkheid en de bijzonderheid van de niet-heelkudige esthetisch-geneeskundige ingrepen verantwoorden, op het gebied van de volksgezondheid dat er een erkende specifieke opleiding zou vereist zijn om die ingrepen uit te voeren en opdat de beroepsbeoefenaars dit vak op exclusieve wijze zouden uitoefenen.

Nr. 8 VAN DE REGERING

Art. 4

Artikel 4 vernummeren tot artikel 12 en aan dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

1º De woorden « ingrepen van invasieve medische cosmetiek » vervangen door de woorden « niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige of esthetisch-heelkundige ingrepen »;

2º De woorden « bij minderjarigen alleen worden uitgevoerd mits schriftelijk akkoord van een wettelijke vertegenwoordiger » vervangen door de woorden « bij een minderjarige alleen worden uitgevoerd mits schriftelijk akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger (vertegenwoordigers) van de minderjarige »;

3º Het tweede lid vervangen als volgt : « Voor elke niet-heelkundige esthetisch- geneeskundige of esthetisch-heelkundige ingreep die bij minderjarigen wordt uitgevoerd moet er vooraf overleg plaatsvinden tussen de minderjarige, zijn wettelijke vertegenwoordiger (vertegenwoordigers) en een geneesheer-specialist in de psychiatrie of een psycholoog. Van dat overleg wordt een schriftelijk verslag opgemaakt dat volledig deel uitmaakt van het medisch dossier van de minderjarige patiënt. ».

Verantwoording

Het voorgestelde amendement beklemtoont de bescherming van de minderjarige : voorafgaand aan elke esthetische ingreep bij de minderjarige moet er een overleg met een psychiater of een psycholoog plaatsvinden, en dat overleg maakt integraal deel uit van het medisch dossier van de minderjarige,

Het is immers van belang om met de jongere of het kind te kunnen bekijken of een ingreep wel echt nodig is en welke gevolgen dergelijke ingrepen op zijn verdere leven zouden kunnen hebben.

Nr. 9 VAN DE REGERING

Art. 5

Vóór artikel 5 een opschrift invoegen, luidende :

« Hoofdstuk IV. Bevoegdheden ».

Nr. 10 VAN DE REGERING

Art. 5

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 5. Alleen houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde, zoals bedoeld in artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991, zijn bevoegd om niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige en esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren ».

Verantwoording

De bevoegdverklaring voor de houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde of van geneesheer-specialist in de heelkunde, zoals bedoeld in de aanvankelijk voorgestelde bepaling, wordt behouden, Het betreft hier gewoon technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 11 VAN DE REGERING

Art. 6

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 6. § 1. De houders van de in artikel 1 van hetzelfde besluit bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde zijn bevoegd om alle niet-heelkundige esthetisch geneeskundige ingrepen uit te voeren.

§ 2. De houders van de in artikel 1 van hetzelfde besluit bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde zijn eveneens bevoegd om de volgende esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren :

— haartransplantatie;

— lipofilling van alle lichaamsdelen met uitzondering van de borstklierregio, met een volumebeperking van 10 milliliter ingespoten vloeistof per ingreep.

§ 3. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de in § 2 bedoelde lijst wijzigen of nader omschrijven. »

Verantwoording

De bevoegdverklaring voor de titularissen van de opleiding « niet-heelkundige esthetische geneeskunde », zoals in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoeld, wordt behouden. De bepaling wordt echter aangepast aan het invoeren van een bijzondere beroepstitel niet-heelkundige esthetische geneeskunde.

De aanvankelijke bepaling ondergaat eveneens technische en terminologische aanpassingen.

De Koning krijgt ook de mogelijkheid om, nu advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de ingrepen die tot de esthetische heelkunde behoren en die door een houder van de titel van niet-heelkundige esthetische geneeskunde kunnen worden uitgevoerd, te verduidelijken of te wijzigen, en dit teneinde de wetgeving op dynamische wijze aan de evolutie van de praktijken en technieken te kunnen aanpassen.

Nr. 12 VAN DE REGERING

Art. 7

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 7. § 1. De houders van de in artikel 1 van hetzelfde besluit bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie zijn bevoegd om alle niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren.

§ 2. De houders van de in artikel 1 van hetzelfde besluit bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie zijn eveneens bevoegd om de volgende esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren :

— haartransplantie;

— dermabrasie;

— liposuctie, met per ingreep een volumebeperking van één liter weggezogen vet, infiltratievloeistof inbegrepen;

— lipofilling van alle lichaamsdelen, met uitzondering van de borstklierregio.

§ 3. De Koning kan, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de in § 2 bedoelde lijst wijzigen of nader omschrijven.

Verantwoording

De bevoegdverklaring voor de houders van de titel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie, zoals in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoeld, wordt behouden.

De ingrepen die de houders van de titel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie mogen uitvoeren omvatten de dermabrasie.

De aanvankelijke bepaling ondergaat eveneens enkele technische en terminologische aanpassingen.

De Koning krijgt ook de mogelijkheid om, na advies van de Raad voor Medische Esthetiek, de ingrepen die tot de esthetische heelkunde behoren en die door een houder van de titel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie kunnen worden uitgevoerd, te verduidelijken of te wijzigen, en dit teneinde de wetgeving op dynamische wijze aan de evolutie van de praktijken en technieken te kunnen aanpassen.

Nr. 13 VAN DE REGERING

Art 8

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 8. De houders van de in artikel 1 van hetzelfde besluit bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist zijn bevoegd om alle esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren, eenieder binnen de perken van het anatomisch kader van zijn specialisme, zoals hierna vastgelegd :

— geneesheer-specialist in de oftalmologie : de orbitopalpebrale regio;

— geneesheer-specialist in de stomatologie; de lippen en de orale regio;

— geneesheer-specialist in de otorhinolaryngologie : de oorschelp en nasale regio;

— geneesheer-specialist in de gynaecologie — verloskunde : borstklier, buikwandregio en vrouwelijke geslachtsorganen;

— geneesheer-specialist in de urologie : mannelijke geslachtsorganen;

— geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de orale- en maxillofaciale heelkunde : gezicht en nek.

Verantwoording

De in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoelde bevoegdverklaring voor een aantal geneesheer- specialisten, eenieder binnen de perken van het anatomisch kader van zijn specialisme, wordt behouden.

De aanvankelijke bepaling ondergaat eveneens enkele technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 14 VAN DE REGERING

Art. 9

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 9. De houders van één van de in artikel 3 van hetzelfde besluit bedoelde bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een wettelijk diploma van tandarts zijn bevoegd om alle esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen in de intra-orale regio uit te voeren ».

Verantwoording

De in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoelde bevoegdverklaring voor de houders van een van de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een wettelijk diploma van tandarts wordt behouden,

De aanvankelijke bepaling ondergaat alleen enkele technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 15 VAN DE REGERING

Art. 11

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 10. § 1. In afwijking hiervan zijn de schoonheidsspecialisten of schoonheidsspecialistes die over de door de Koning vastgelegde beroepsbekwaamheden beschikken om deze ingreep uit te voeren bevoegd om de epilatietechnieken met een laser van klasse 4 of met fel pulserend licht aan te wenden, voor zover zij een door de Koning vastgelegde opleiding hebben gevolgd.

§ 2. De Koning kan bovendien de voorafgaande raadpleging bij een in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de gezondheidszorgberoepen bedoelde gezondheidszorgberoepsbeoefenaars opleggen. ».

Verantwoording

De in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoelde exclusiviteit van het gebruik van huidbehandelingstechnieken via een laser klasse 4 of hoger of via fel impulserend licht voor enkel de houders van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde wordt behouden.

Er wordt echter een afwijking ingevoerd voor de schoonheidsspecialisten en -specialistes voor wat de epilatietechnieken via een laser klasse 4 of via een fel impulserend licht betreft, voor zover ze een zoals door de Koning bepaalde opleiding hebben gevolgd.

De Koning kan daarenboven de voorafgaande raadpleging door een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar opleggen.

Hiermee volgt het amendement de aanbevelingen van de Hoge raad voor de Gezondheidszorg inzake het gebruik van hulpmiddelen die laser of fel impulserend licht gebruiken.

De aanvankelijke bepaling ondergaat alleen enkele technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 16 VAN DE REGERING

Art. 11

Aan dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

1º De woorden « kandidaat-specialisten in één van de specialismen bedoeld » vervangen door de woorden « geneesheren in opleiding voor een van de bijzondere beroepstitels bedoeld ».

In fine de volgende woorden toevoegen : « onder de toezichtsvoorwaarden waarin de wetgeving betreffende de opleiding van geneesheren in opleiding voor een bijzondere beroepstitel voorziet. ».

Verantwoording

De in de aanvankelijk voorgestelde bepaling bedoelde bevoegdverklaring voor de geneesheren in opleiding voor een van de door de voorgestelde wetgeving betrokken bijzondere beroepstitels wordt behouden.

Er wordt echter een bepaling ingevoegd die eist dat die titels beantwoorden aan de toezichtvoorwaarden zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de opleiding van de geneesheren in opleiding.

Het past inderdaad dat dergelijke verrichtingen minstens onder het toezicht van een geneesheer met de vereiste bekwaamheden gebeuren.

De aanvankelijke bepaling ondergaat alleen enkele technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 17 VAN DE REGERING

Art. 12

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

De in het aanvankelijke voorstel bedoelde regeling van bijzondere uitzonderingen voor de geneesheren-specialisten die over een zeer specifieke bekwaamheid zouden beschikken wordt ingetrokken, en dit vanuit de zorg voor vereenvoudiging en samenhang met het geheel van de ingevoerde regeling.

Nr. 18 VAN DE REGERING

Art. 13

Vóór artikel 13 een opschrift invoegen, luidende :

« Hoofdstuk V. Informatie en instemming ».

Nr. 19 VAN DE REGERING

Art. 13

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 13, § 1. Voorafgaand aan elke esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingreep verstrekt de verantwoordelijke beoefenaar de patiënt en eventueel zijn wettelijke vertegenwoordiger (vertegenwoordigers) de volgende inlichtingen :

— de technieken en de omstandigheden waaronder de ingreep zal worden uitgevoerd,

— de risico's en de eventuele gevolgen en verwikkelingen,

— het soort ingeplante of ingespoten materiaal, met inbegrip van zijn benaming en eigenschappen (volume, afmetingen, hoeveelheid),

— de gegevens van de producent en, eventueel, van de invoerder van het ingeplante of ingespoten materiaal,

— de identiteit en de beroepstitel van de beoefenaar- (beoefenaars) die de geplande ingreep zal (zullen) uitvoeren,

— een gedetailleerde raming van de kosten wanneer de met de geplande ingreep verbonden kosten op meer dan 1 000 euro (geïndexeerd) worden geraamd.

§ 2. Voor elke esthetisch-heelkundige ingreep verstrekt de verantwoordelijke beoefenaar de in § 1 bedoelde inlichtingen tijdens een voorafgaande raadpleging.

§ 3. Van de in § 1 bedoelde inlichtingen wordt een door de partijen gedateerd en ondertekend schriftelijk verslag opgemaakt dat volledig deel uitmaakt van het medisch dossier van de patiënt.

§ 4. De tekst van artikel wordt in het in § 3 bedoelde verslag weergegeven.

§ 5. De in § 1 bedoelde inlichtingen worden aan de patiënt en eventueel aan zijn wettelijke vertegenwoordiger (vertegenwoordigers) meegedeeld, ongeacht andere inlichtingen die krachtens andere bepalingen moeten worden meegedeeld of ongeacht nadere regels volgens welke deze inlichtingen moeten worden meegedeeld of bewaard. »

Verantwoording

Het amendement verduidelijkt en breidt, in vergelijking met het aanvankelijke voorstel, de inlichtingen uit die de patiënt vóór de geplande ingreep moet ontvangen, Zo moeten, in de bewoordingen van het amendement, de verantwoordelijke beoefenaar de volgende inlichtingen geven : de technieken en omstandigheden voor de uitvoering van de ingreep, de potentiële risico's en mogelijke gevolgen en verwikkelingen, het soort ingeplante materiaal, met inbegrip van zijn benaming en eigenschappen (volume, maten, hoeveelheid), de gegevens van de invoerder van het ingeplante of ingespoten materiaal, de identiteit en de beroepstitel van de beroepsbeoefenaar of beroepsbeoefenaars die de geplande ingreep uitvoeren, en een gedetailleerde raming indien de met de ingreep gepaard gaande kosten op meer dan 1 000 euro (geïndexeerd) worden geraamd.

Deze lijst wordt hier tevens opgesteld zonder afbreuk te doen aan andere verplichtingen krachtens andere wetgevingen (bijvoorbeeld inzake hulpmiddelen).

Het amendement voert de verplichting in om voorafgaand aan de ingreep de instemming van de minderjarige patiënt en de door de verantwoordelijke beoefenaar meegedeelde inlichtingen schriftelijk vast te leggen en die in het medisch dossier van de patiënt te bewaren.

Deze bepaling wil garanderen dat de patiënt met kennis van zaken met de geplande ingreep instemt, en dat hij over alle nodige inlichtingen beschikt om de uitgevoerde ingreep eventueel een gevolg te geven.

Het amendement voert eveneens de verplichting in om voorafgaand aan de esthetisch-heelkundige ingrepen een raadpleging te hebben.

Nr. 20 VAN DE REGERING

Art. 14

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 14. De ondertekening van het in artikel 13, § 3, bedoelde verslag door de partijen doet de in artikel 15 bedoelde termijn ingaan. ».

Verantwoording

De bepalingen van het aanvankelijk voorgestelde artikel, die in de verschillende amendementen zijn vervat, worden ingetrokken en vervangen door een louter technische bepaling met betrekking tot de bezinningstermijn voor de esthetisch-heelkundige ingrepen.

Nr. 21 VAN DE REGERING

Art. 15

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 15. Voor elke esthetisch-heelkundige ingreep loopt tussen de ondertekening van het in artikel 13, § 3 bedoelde verslag en de geplande ingreep een termijn van minstens vijftien dagen. Er mag geenszins van die termijn worden afgeweken. In die periode mag de beoefenaar geen enkele vergoeding of financieel engagement vragen of ontvangen, behalve de erelonen voor de raadplegingen die aan de ingreep voorafgaan. »

Verantwoording

De bedenktijd voor de esthetisch-heelkundige ingrepen waarin het aanvankelijke voorstel voorziet wordt hernomen en ondergaat enkel technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 22 VAN DE REGERING

Art. 16

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 16. Onverminderd de toepassing van de straffen bepaald door het Strafwetboek, alsook, in voorkomend geval, de toepassing van tuchtstraffen, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 250 euro tot 10 000 euro of met een van die straften alleen, hij die de artikelen 6, 7, 8, 9, 10 of 11 van deze wet overtreedt door geregeld een esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingreep uit te voeren zonder daarvoor overeenkomstig deze wet bevoegd te zijn. »

Verantwoording

De strafrechtelijke sancties tegen elke persoon die esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen zou uitvoeren zonder hiervoor bevoegd te zijn, zoals bedoeld in het aanvankelijke voorstel, worden hernomen en ondergaan louter technische en terminologische aanpassingen.

Nr. 23 VAN DE REGERING

Art. 17

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 24 VAN DE REGERING

Art. 18 (nieuw)

Een artikel 18 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 18. Onverminderd de toepassing van de straffen bepaald door het Strafwetboek, alsook, in voorkomend geval, de toepassing van tuchtstraffen, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 250 euro tot 5 000 euro of met een van die straffen alleen, hij die de artikelen 13, 14 of 15 van deze wet overtreedt door geregeld een esthetisch-heelkundige of esthetisch-geneeskundige ingreep uit te voeren zonder de voorafgaande inlichtingen te hebben verstrekt of zonder de minimumtermijn overeenkomstig deze wet te hebben nageleefd. »

Verantwoording

Het amendement voert hier strafrechtelijke sancties in tegen elke persoon die esthetisch-heelkundige of esthetisch-geneeskundige ingrepen zou uitvoeren zonder de voorafgaande inlichtingen te hebben gegeven of zonder de in het wetsvoorstel bedoelde mmimumtermijn te hebben nageleefd.

Nr. 25 VAN DE REGERING

Art. 19 (nieuw)

Een artikel 19 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 19. § 1. Er wordt in de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een Raad voor Medische Esthetiek opgericht.

§ 2. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van die Raad. De Raad is in ieder geval voor de helft samengesteld uit houders van de in artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde. De Raad bevat ook houders van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde en houders van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de dermato-venereologie. »

Verantwoording

Gezien de snelle evolutie van de technieken en praktijken inzake medische esthetiek is het wenselijk dat de van kracht zijnde wetgeving zou kunnen evolueren en zich op dynamische wijze aan die evoluties zou kunnen aanpassen. Daartoe wordt een Raad voor Medische Esthetiek opgericht, die de minister van Volksgezondheid adviezen moet geven met betrekking tot de evolutie van die vakgebieden en tot de eventuele toekomstige wijzigingen van de wetgeving.

Nr. 26 VAN DE REGERING

Art. 20

Vóór artikel 20 (nieuw) een opschrift invoegen, luidende :

« Hoofdstuk VI. Overgangsmaatregelen ».

Nr. 27 VAN DE REGERING

Art. 2

0

Een artikel 20 (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 20. § 1. Een periode van minstens drie jaar waarin de niet-heelkundige esthetische geneeskunde voltijds werd beoefend kan worden aanvaard als zijnde geldig voor heel of een deel van de opleiding tot de bijzondere beroepstitel geneesheer-specialist bij de niet-heelkundige esthetische geneeskunde. De aanvraag moet in elk geval binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet worden ingediend.

§ 2. Houders van een master in de geneeskunde of gelijkwaardig die, op de dag van de inwerkingtreding van deze wet, kunnen aantonen dat zij over een rechtmatige praktijkervaring inzake liposuctie van meer dan vijf jaar beschikken, zijn bevoegd om die ingreep uit te voeren met een volumebeperking, per ingreep, van één liter1 weggezogen materie, infiltratievloeistof inbegrepen. De aanvraag moet in elk geval binnen een termijn van een jaar na de inwerkingtreding van deze wet worden ingediend. Tijdens die termijn blijven de houders van een master in de geneeskunde of gelijkwaardig die, op de dag van de inwerkingtreding van deze wet, kunnen aantonen dat zij over een rechtmatige praktijkervaring inzake liposuctie van meer dan vijf jaar beschikken, bevoegd om die ingreep uit te voeren met een volumebeperking, per ingreep, van één liter weggezogen materie, infiltratievloeistof inbegrepen.

§ 3. De in de §§ 1 en 2 bedoelde aanvragen worden behandeld volgens de procedure die van toepassing is op de erkenningsaanvragen voor de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde.

§ 4. Zolang de opleiding bedoeld in artikel 10, § 1, niet door de Koning is vastgesteld, wordt de opleidingsvereiste vervangen door een verklaring op eer van de betrokken schoonheidsspecialist of schoonheidsspecialiste waarbij hij of zij verklaart dat hij of zij over de nodige bekwaamheden beschikt om de epiliatietechnieken met laser klasse 4 of met behulp van fel pulserend licht te gebruiken.

§ 5. Zolang artikel 6 niet in werking is getreden, zijn de houders van een een master in de geneeskunde of gelijkwaardig bevoegd om alle in artikel 7, § 2, bedoelde niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige en esthetisch-heelkundige ingrepen uit te voeren. ».

Verantwoording

De aanvankelijk bedoelde overgangsmaatregelen worden ingetrokken en vervangen door de strikte verplichting voor de huidige geneesheer die de esthetische geneeskunde buiten het kader van een bestaand specialisme zou uitvoeren om een, in het kader van een opleiding onder het toezicht van de Erkenningscommissie voor de nieuwe titel van geneesheer-specialist in de esthetische geneeskunde, voldoende vroegere ervaring te laten gelden om in de toekomst esthetisch-geneeskundige handelingen te mogen verrichten.

Er wordt tevens in uitdovende overgangsmaatregelen voorzien voor de artsen die, op de dag van de inwerkingtreding van de wet, een regelmatige praktijkervaring van meer dan vijf jaar van liposuctie kunnen aantonen, rekening houdend met hun ter zake gevestigde praktijk.

Nr. 28 VAN DE REGERING

Art. 21 (nieuw)

Een artikel 21 (nieuw) toevoegen, luidende :

« Art. 21. Artikel 6 treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2014. »

Verantwoording

Het ontwerp van amendement stelt voor de bepalingen betreffende de bijzondere beroepstitel geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde de inwerkingtreding van de wet uit tot 1 september 2014, zodat er voldoende tijd is om de uitvoeringsmaatregelen van de wet te nemen. De noodzakelijke bepalingen aangaande de bescherming van de patiënten worden overeenkomstig het gemeen recht van kracht.

De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Laurette ONKELINX.