5-63

5-63

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 JUIN 2012 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Guido De Padt à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «le transfert de certaines tâches policières vers le secteur du gardiennage» (no 5-608)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Mevrouw de minister, u liet deze week optekenen dat gerechtsdeurwaarders in regel beter gewapende bewakingsagenten kunnen inhuren in plaats van beroep te doen op gratis politiebijstand. In geval van risico mogen ze wel nog beroep doen op de politie, maar dan mag de politie de deurwaarders de factuur sturen. De gerechtsdeurwaarders reageerden hierop niet echt enthousiast.

De beveiligingssector in België hoopt al langer onderhandelingen te kunnen starten over de overheveling van sommige politietaken. Hij weet zich daarbij gesterkt door de commissaris-generaal. Ook de politievakbonden staan open voor het overnemen van sommige administratieve taken door de privésector. Beide bevestigden dit standpunt tijdens de hoorzittingen in de Kamercommissie.

Zowel in het regeerakkoord als in de beleidsnota Binnenlandse Zaken staat dat naar oplossingen zal worden gezocht om de politiediensten van sommige taken te ontlasten, zodat ze zich op de kerntaken kunnen concerteren. Hiervoor is een duidelijke taakverdeling en aanpassing van het wettelijk kader nodig. Samenwerken aan een veiligere samenleving tegen een aanvaardbare kostprijs is het uitgangspunt.

Uit de hoorzittingen over het kerntakendebat in de Kamercommissie blijkt dat twee sporen ons vooruit helpen: een interne reorganisatie van de politie en een overheveling van taken. Enerzijds, een efficiëntere en effectievere politie waarbij heel wat capaciteit wordt vrijgemaakt voor het echte politiewerk binnen de politie zelf. Anderzijds, een ondersteuning door de privéveiligheidssector.

Ondertussen bent u van plan bedrijven en organisatoren van evenementen voortaan te laten betalen voor de diensten van de lokale en federale politie. U zal daarvoor een koninklijk besluit uitvaardigen met de volledige lijst van betalende opdrachten. Sommige opdrachten worden in de praktijk al gefactureerd. De privéveiligheidssector bevestigt dat hij al een aanzienlijke bijdrage levert.

Wat zijn volgens u de kerntaken van de politie en welke taken kunnen volgens u worden overgeheveld naar de privésector? Hoeveel politiecapaciteit denkt u hiermee vrij te kunnen maken? Voor welke politietaken moeten derden volgens u in de toekomst betalen?

Op welke manier wenst u in functie van efficiëntie en effectiviteit de politie intern te rationaliseren? Kan u concrete maatregelen opsommen? Hoeveel mensen en middelen denkt u hiermee te kunnen vrijmaken?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Er is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de federale politie, de lokale politie en de FOD Binnenlandse Zaken. Ik heb een ontwerp van koninklijk besluit klaar om voor sommige taken van de lokale politie te laten betalen. Nu wacht ik de resultaten af van de werkgroep en het overleg op mijn kabinet. Binnenkort zal een uitgebreide visie en een nota met concrete maatregelen bekendgemaakt worden.

We zijn nog niet klaar. Er is nog overleg nodig en de link moet worden gelegd tussen het koninklijk besluit en de resultaten van de werkgroep over de kerntaken. Ik ben bereid over de voorwaarden voor overheveling van sommige bevoegdheden naar de privésector te onderhandelen. We moeten wel voorzichtig zijn en overleg plegen met de sector. Het is dus te vroeg om daarover meer elementen bekend te maken.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Ik ben wat ontgoocheld door uw antwoord, want dit heb ik in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden al gehoord. Nochtans had ik willen vernemen in welke mate uw initiatief zou kunnen leiden tot meer efficiëntie en tot een besparing aan capaciteit. Het doel is toch de politie te ontlasten van administratief werk zodat meer agenten zich met het echte politiewerk kunnen bezighouden. Ik had gehoopt dat u cijfers zou geven over taken die naar de private sector kunnen worden overgeheveld, enerzijds, en over taken waarvoor de politie zich zou laten betalen, anderzijds, en hoeveel winst die twee kunnen opleveren.