5-1572/5

5-1572/5

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

18 JUNI 2012


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 24 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993, 13 juli 2001 en 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in § 1, tweede lid, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden « en aanvullende samenstellingsregels bepalen »;

2º in § 2 wordt het tweede lid aangevuld met de woorden « en aanvullende samenstellingsregels bepalen »;

3º in § 3, tweede lid, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden « en aanvullende samenstellingsregels bepalen ».

Art. 3

In artikel 26 van dezelfde wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º er wordt een § 2bis ingevoegd, luidende als volgt :

« § 2bis. Het Vlaams Parlement en het Waals Parlement kunnen bij decreet, elk wat hem betreft, een kieskring instellen voor het hele grondgebied van hun Gewest, waarin een deel van hun respectieve parlementsleden worden verkozen. Als zij van deze mogelijkheid gebruik maken, bepalen het Vlaams Parlement en het Waals Parlement per decreet, elk wat hem betreft, het aantal zetels dat deze gewestelijke kieskring telt. »;

2º § 3, eerste lid, wordt aangevuld met de woorden « in voorkomend geval verminderd met het aantal zetels dat de in § 2bis bedoelde kieskring telt. ».

Art. 4

In artikel 28 van dezelfde wet, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 2 maart 2004 en 27 maart 2006, wordt tussen het zesde en zevende lid een lid ingevoegd, luidende :

« Het Vlaams Parlement en het Waals Parlement kunnen bij decreet, elk wat hem betreft, de vorige leden wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen. ».

Art. 5

In artikel 29octies van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 maart 2004 wordt tussen het tweede en derde lid een lid ingevoegd, luidende :

« Het Vlaams Parlement en het Waals Parlement kunnen bij decreet, elk wat hem betreft, het tweede lid wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen. »

Art. 6

In artikel 29nonies van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 maart 2004, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt :

« Het Vlaams Parlement en het Waals Parlement kunnen bij decreet, elk wat hem betreft, het eerste tot en met het derde lid wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen. ».