5-60

5-60

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 MEI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een gewezen minister

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de nieuwe crisis in Noord-Kivu» (nr. 5-555)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de eerste minister over «de effecten van de recente NAVO-top op de aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel» (nr. 5-552)
Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de minister van Werk over «de werkgelegenheidsgraad» (nr. 5-561)

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de minister van Justitie over «de overbrenging van gevangenen van Marokkaanse nationaliteit» (nr. 5-559)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister van Justitie over «de afslanking van het gevangenispersoneel in de gevangenissen» (nr. 5-562)
Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de oprichting van het Observatorium voor chronische ziekten» (nr. 5-551)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de mogelijke toegangsbeperking tot spoedopnames» (nr. 5-557)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de renteloze Duitse lening met een looptijd van twee jaar en de gevolgen voor de andere Europese landen» (nr. 5-553)
Mondelinge vraag van de heer Frank Boogaerts aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de aanhoudende problemen bij de belasting op bedrijfswagens» (nr. 5-558)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de derving van inkomsten ingevolge het niet innen van de procedurekosten voor de Raad van State» (nr. 5-560)
Mondelinge vraag van mevrouw Christie Morreale aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «het uitrustingsplan voor de elektriciteitssector» (nr. 5-554)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Intrekking van wetsvoorstellen

Evocatie

Niet-evocatie

Boodschap van de Kamer

Indiening van wetsontwerpen

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Hof van Beroep

Arbeidshoven

Parketten

Auditoraten-generaal

Rechtbank van koophandel

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Economische Overheidsbedrijven - Energie

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

Commissie voor nucleaire voorzieningen

Verzoekschriften