5-55

5-55

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de minister van Justitie over «het uitwijzen van een illegale crimineel» (nr. 5-484)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de verhindering door een lid van de wetgevende macht van de uitwijzing van een illegale crimineel» (nr. 5-485)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «de verkeersbelasting» (nr. 5-481)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de koperdiefstallen» (nr. 5-471)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de aanslag op een moskee in Anderlecht» (nr. 5-472)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de vraag van de Staatsveiligheid om Sharia4Belgium te verbieden» (nr. 5-476)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het radicaal islamisme in België» (nr. 5-477)
Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de herziening van het verdrag van Schengen» (nr. 5-478)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het doorgeven van Europese passagiersgegevens aan de Amerikaanse autoriteiten» (nr. 5-488)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de dreigende staking van de luchtvaartpolitie» (nr. 5-491)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «zijn bezoek aan de Democratische Republiek Congo» (nr. 5-473)
Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Werk over «de toestand waarin de werknemers van Carsid zich bevinden» (nr. 5-482)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de levering van anesthesiegassen aan privéklinieken» (nr. 5-483)
Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de evaluatie van de ziekenhuizen» (nr. 5-492)
Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking over «de Stichting Biermans-Lapôtre in Parijs» (nr. 5-486)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het Belgische hervestigingsbeleid voor vluchtelingen» (nr. 5-479)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen over «de bouwvergunning voor de nieuwe gevangenis in Beveren» (nr. 5-489)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het voorstel om leefloonsancties te koppelen aan het naar school sturen van kinderen» (nr. 5-480)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de koppeling van het leefloon aan het naar school sturen van kleuters en kinderen» (nr. 5-487)
Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het wegnemen van het leefloon voor kleuters die niet naar school gaan» (nr. 5-490)

Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (Stuk 5-1373)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (Stuk 5-1373)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van wetsontwerpen

Vragen om uitleg

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Parket

Arbeidsauditoraat

Rechtbank van eerste aanleg

Arbeidsrechtbank

Rechtbank van koophandel

Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken

Directie-generaal internationale samenwerking - Mensenrechten in partnerlanden