5-54

5-54

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 28 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Stemmingen

Ontwerp van programmawet (I) (Stuk 5-1545) (Evocatieprocedure)
Ontwerp van programmawet (II) (Stuk 5-1546)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 5-1547) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 5-1548)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vereffeningsprocedure van vennootschappen (Stuk 5-1479)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de «Belgische Technische Coöperatie» in de vorm van een vennootschap van publiek recht (van mevrouw de Bethune c.s.; Stuk 5-868)
Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS-landen) (van mevrouw Zrihen c.s.; Stuk 5-793)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken (van mevrouw de Bethune c.s.; Stuk 5-867)
Informatica en vrijheden; verslag en aanbevelingen van de commissie voor de Justitie (Stuk 5-1428)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Arbeidsauditoraat

Rechtbank van koophandel