5-50

5-50

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 MAART 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Graag had ik een opmerking gemaakt met betrekking tot de agenda van deze plenaire vergadering.

Het Bureau heeft de lijst van de mondelinge vragen opgesteld. Daaronder bevond zich een vraag van mijn collega, Bart Laeremans, hier aanwezig. Die vraag hadden wij vorige week eigenlijk al ingediend. Toen werd mij gezegd dat die vraag diende te worden uitgesteld om de eerste minister de mogelijkheid te laten zelf te antwoorden. Het was voor ons belangrijk dat wij die mondelinge vraag vorige week konden stellen, omdat het tenslotte over een actueel onderwerp ging en wij met de actualiteit mee wilden zijn.

Als compromis had ik toen voorgesteld een antwoord te laten geven door de staatssecretaris, die gelijkaardige bevoegdheden heeft als de heer Di Rupo, die vorige week om terechte redenen niet aanwezig kon zijn. Dat werd echter geweigerd. We kregen dat compromis niet en de vraag werd uitgesteld tot deze week.

Maar nu heb ik zelf een vraag ingediend die betrekking heeft op het Centrum van Gelijke Kansen en Racismebestrijding in verband met het ontslag door Hema van een werkneemster met een hoofddoek. Dat is toch een zeer actueel thema, gelet op de uitspraken die de heer De Witte, voorzitter van dat centrum, daarover in onder meer De Morgen heeft gedaan.

Het is vandaag Internationale Vrouwendag en ik ben van oordeel dat dit bijzonder actueel thema vandaag in de Senaat aan bod zou moet kunnen komen.

Mijn vraag staat niet op de lijst van de mondelinge vragen en werd door het Bureau dus niet in aanmerking genomen. Het Bureau heeft gestemd over de ontvankelijkheid van mijn vraag. Ik ben zo vriendelijk geweest mijn vraag zeer uitgebreid te formuleren. Ik had mij kunnen beperken tot een bondige formulering om vervolgens hier op het spreekgestoelte toelichting te geven. Ook de onderbouwing van mijn vraag heb ik aan het Bureau voorgelegd.

Mij werden toen de zwaarste beschuldigingen naar het hoofd geslingerd. Ik wil niet herhalen wat ik te horen kreeg. Mevrouw Defraigne van de MR dreigde er zelfs mee dat er militaire politie aan te pas zou komen indien ik dat betoog op het spreekgestoelte zou houden. De heer Morael van Ecolo sprak over vervolging.

De voorzitster. - Die woorden zijn niet geuit, collega. U citeert uit de bespreking in het Bureau van de Senaat. Het verslag is nog niet gemaakt. Het zal later worden bekendgemaakt.

Het klopt dat uw vraag onontvankelijk is verklaard. U hebt de stemming gevraagd en u was de enige om voor de ontvankelijkheid te stemmen. Alle andere bureauleden hebben tegen de ontvankelijkheid gestemd. De reden waarom ze onontvankelijk is verklaard, zal in het verslag van het Bureau staan, namelijk wegens de racistische ondertoon en de nodeloos beledigende motivering ten aanzien van een erkende godsdienst.

(Applaus)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Die woorden zijn wel geuit.

Zal ik mijn vraag voorlezen? Daar is niets racistisch aan. Ik moet enkel maar mijn vraag voorlezen aan het Bureau.

De voorzitster. - Elke vraag kan binnen de krijtlijnen van het Reglement van de Senaat worden ingediend. Dat geldt ook voor uw fractie.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Dat kunt u hier nu wel heel mooi zeggen. De vragen van mijn fractie, zowel die van mij als die van de heer Laeremans, zijn tijdig ingediend.

De voorzitster. - Het incident is gesloten.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik heb het recht te spreken op basis van artikel 20 van het reglement! Ik mag mijn zeg doen over de agenda zoals bepaald door het Bureau.

Onze vragen zijn - dat is zeer belangrijk - tijdig en volgens de correcte procedures ingediend. Ze zijn dus ontvankelijk. Voor de vraag van Bart Laeremans over de usurperende bevoegdheden heb ik vorige week een compromis proberen te sluiten. Dat werd ons geweigerd. Ook nu probeerde ik een compromis te bereiken door voor te stellen alleen de vraag te stellen en de onderbouwing achterwege te laten. Men wil in de Senaat het spreekrecht van mijn fractie beperken. Dat is niet alleen vandaag zo. Hetzelfde gebeurde vorige week. Het wordt systematisch!

De voorzitster. - Mevrouw, mag ik u vragen uw uiteenzetting te beëindigen?

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - In de Kamer stellen wij een vraag over hetzelfde maatschappelijke thema. Hier in de Senaat wordt blijkbaar een stramien gevolgd dat niets te maken heeft met de inhoud van mijn vraag. De vragen van de heer Laeremans en van mij worden uitgesteld om redenen die niet correct zijn.

Ik protesteer tegen het feit dat we beperkt worden in onze vrijheid van spreken en dat we niet kunnen inspelen op de actualiteit, omdat ons verhinderd wordt mondelinge vragen te stellen op het ogenblik dat ze actueel zijn.

De voorzitster. - U hebt uw mening kunnen verkondigen en ik heb rechtgezet wat u verklaard hebt over uw vraag van vandaag ...

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Neen, dat hebt u niet gedaan, u hebt me zelfs beschuldigd van racisme.

De voorzitster. - We zeggen elk onze mening: u hebt uw mening kunnen uiten, ik vertolk de mening van het Bureau. De heer Laeremans kan zijn vraag nu stellen, de eerste minister is aanwezig om die vraag te beantwoorden.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Wat ik aankaart, is dat dit een week te laat is, vorige week was het een actualiteitsvraag.

De voorzitster. - Het incident is gesloten.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik vraag dat hierover gestemd wordt op basis van artikel 20.

De heer Filip Dewinter (VB). - Dit is pure censuur.

De voorzitster. - Het incident is gesloten.

(Tumult)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik vraag de stemming over het feit dat mijn vraag gecensureerd werd in het Bureau.

De voorzitster. - U kunt geen stemming vragen over de ontvankelijkheid van een mondelinge vraag.

De heer Filip Dewinter (VB). - Volgens het reglement kan ik een vraag stellen over de orde van de vergadering en over de agenda. Als voorzitster moet u de rechten van alle parlementsleden garanderen en mag u zich niet scharen achter de regering en de politieke meerderheid.

De voorzitster. - Dat is waar, maar volgens het reglement beslist de voorzitster over de ontvankelijkheid van een mondelinge vraag en in geval van twijfel kan het Bureau worden geraadpleegd. Ik heb het Bureau geraadpleegd, die hierover gestemd heeft en de vraag heeft verworpen. Het incident is dus gesloten.

De heer Filip Dewinter (VB). - Het Bureau mag dan wel oordelen over de inhoud van een vraag, maar de parlementsleden mogen zeggen wat ze willen.

(Tumult)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Wij vragen een stemming, op basis van artikel 20 van het reglement.

De voorzitster. - Inzake mondelinge vragen bepaalt het reglement dat de voorzitster beslist over de ontvankelijkheid en dat ze in geval van twijfel het bureau consulteert. Ik had twijfels over de ontvankelijkheid van deze vraag van mevrouw Van dermeersch en ik heb het bureau geconsulteerd. Na een debat heeft het bureau, op vraag van mevrouw Van dermeersch, gestemd over de ontvankelijkheid en ze heeft de vraag verworpen. Er dient dus niet opnieuw te worden gestemd. Dit valt niet onder de regeling van de werkzaamheden waar u een stemming over kunt vragen. Dat staat zo uitdrukkelijk in het reglement.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - De meerderheid pleegt censuur op de oppositie. Daarom heb ik een stemming gevraagd, om duidelijk te maken dat er in het Bureau censuur is gepleegd. Hier heb ik op basis van artikel 20, 5º, het woord gevraagd.

De voorzitster. - Mevrouw Van dermeersch, ik kan u niet meer toelaten daarover te spreken, want het incident is gesloten.

Ik nodig de heer Laeremans nu uit om zijn vraag te stellen.

De heer Filip Dewinter (VB). - Mevrouw de voorzitster, artikel 20, 5º, van het reglement zegt: `De voorzitter legt de regeling van de werkzaamheden opgemaakt door het bureau aan de Senaat ter goedkeuring voor. In geval van betwisting spreekt de Senaat zich uit na een spreker voor en een spreker tegen te hebben gehoord, die ieder ten hoogste drie minuten spreektijd krijgen.'.

De voorzitster. - Mijnheer Dewinter, dat gaat over de regeling der werkzaamheden en niet over de mondelinge vragen. U weet dat zeer goed.

De heer Filip Dewinter (VB). - Mevrouw de voorzitster, ik stel voor dat u zich zoals staatssecretaris De Block, enkele weken terugtrekt om het reglement te bestuderen ...

(Uitroepen)

... want wat u doet is censuur plegen ten aanzien van de oppositie, die hier een aantal vragen niet mag stellen omdat het de socialisten en de groenen slecht uitkomt.

De voorzitster. - Mijnheer Dewinter, u hebt uw punt duidelijk gemaakt. Hierover kan niet gestemd worden. Ik geef nu het woord aan de heer Laeremans voor zijn mondelinge vraag aan de eerste minister.