5-48

5-48

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de maatregelen die worden genomen naar aanleiding van een conferentie van de extreme internationale moslimorganisatie Hizb ut-Tahrir in België» (nr. 5-437)

De heer Filip Dewinter (VB). - Volgens de voorpagina van Het Belang van Limburg vindt op 4 maart aanstaande in een Hasselts cultuurcentrum een eerste manifestatie plaats, een `kalifaatconferentie', van Hizb ut-Tahrir of Partij van de Bevrijding. We kunnen deze organisatie een beetje vergelijken met Sharia4Belgium, alleen telt deze club wel 9 miljoen leden en bestaat ze in een veertigtal landen. De professionals van het fundamentalisme, als ik zo mag zeggen. Het feit dat deze club in landen zoals Rusland, maar dichterbij ook in Duitsland bij wet verboden is, spreekt boekdelen. In een verslag van de Nederlandse inlichtingendienst, AIVD, lees ik dat deze organisatie bijzonder gevaarlijk en heimelijk is en werkt met vrijwel militaire structuur en hiërarchie. Een springplank naar terrorisme. De Standaard melde op 22 februari 2011 dat de HUT en Al-Qaeda een internationaal netwerk vormen. Terwijl Al-Qaeda terreurdaden pleegt en daar openlijk voor uitkomt, beperkt de HUT zich tot propaganda. Er is een kruisbestuiving tussen de ene en de andere. Deze professionele club organiseerde al activiteiten in Oostenrijk en nu ook voor het eerst in België. Uiteraard moet dit onze wenkbrauwen doen fronsen.

Ik vraag me dan ook af welke initiatieven de minister eventueel zal nemen om ervoor te zorgen dat deze, toch wel gevaarlijke, fundamentalistische naar het terrorisme neigende islamitische organisatie, geen vaste voet aan de grond krijgt in ons land.

Op de radio hoorde ik ook dat de burgemeester van Hasselt overweegt de manifestatie te verbieden. Ik kan me alleszins voorstellen dat de minister gealarmeerd is door de feiten, dat ze ons meer kan vertellen over de activiteiten van deze club en over de maatregelen die zal nemen.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Er bestaat in België geen mechanisme om groeperingen buiten de wet te stellen. De Belgische Grondwet garandeert immers de vrijheid van vereniging en de vrijheid van vergadering.

Anderzijds beschikken de gemeenten, en in het bijzonder de burgemeesters, wel over de mogelijkheid om beperkingen aan de uitoefening van deze fundamentele rechten op te leggen wanneer dat noodzakelijk is ter vrijwaring van de openbare orde, de rust, de veiligheid en/of de gezondheid. Er dienen dan wel objectieve elementen naar voren te worden gebracht waaruit blijkt dat de openbare orde in het gedrang komt. Daarnaast kan een, voor het publiek toegankelijke bijeenkomst, aan voorwaarden worden onderworpen of desnoods verboden, wanneer er niet is voldaan aan de regels qua brandveiligheid en evacuatie of wanneer er te veel bezoekers worden verwacht in verhouding tot de aanwezige accommodatie.

De burgemeester van Hasselt heeft voor haar beslissing juridisch advies gevraagd aan haar diensten om de mogelijkheid te onderzoeken de bijeenkomst niet te laten plaatsvinden, aangezien het gaat om een zaal van de stad. Het al dan niet verbieden is dus een bevoegdheid van de burgemeester.

Daarenboven kan in geval van misdrijven uiteraard ook gerechtelijk worden opgetreden, onder de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Er bestaat dus een duidelijk, wettelijk kader waar eerst en vooral de burgemeester bevoegd is.

We kunnen uiteraard wel een debat houden over de eventuele aanpassing van de wettelijke bepalingen. Daarnaast is er ook de lijst van de terroristische organisaties die overigens geen melding maakt van de organisatie waarover we spreken.

De heer Filip Dewinter (VB). - De minister maakt zich er gemakkelijk vanaf door te verwijzen naar de bevoegdheid van de burgemeester en naar de minister van Justitie. Als de openbare orde in gevaar is - en dat is volgens mij het geval - heeft zij echter ook het recht om op te treden. Het is geen toeval dat de organisatie in Duitsland verboden is en nu een conferentie organiseert in Hasselt, net over de grens.

Het is dan ook absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat deze club geen voet aan de grond krijgt. Wat niet mogelijk is in Duitsland, mag blijkbaar wel in België. Dat kan ertoe leiden dat ook heel wat moslims in ons land zich aangetrokken zullen voelen tot deze organisatie.

Ik wijs erop dat deze club vele malen gevaarlijker is dan de carnavalsgekken van Sharia4Belgium. Ze zijn goed georganiseerd, hebben militaire structuren en tellen negen miljoen aanhangers, verspreid over veertig landen. Het zijn deze jongens die in Bangladesh een staatsgreep hebben willen plegen en verantwoordelijk zijn voor aanslagen in Londen en elders. Dit zijn geen koorknapen, maar vaandeldragers van het fundamentalisme die de radicalisering van de islamgemeenschap nastreven met het oog op terreurdaden. Laten we dus niet licht omspringen met deze organisatie en al het mogelijke doen om hen de toegang tot ons land onmogelijk te maken.