5-43

5-43

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JANUARI 2012 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (van de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-338)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael aan de eerste minister over «de houding van België inzake een nieuw Europees economisch verdrag» (nr. 5-365)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de eerste minister over «de felicitaties van de premier aan de Congolese overheid voor de `succesvolle' verkiezingen» (nr. 5-363)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de PIP-borstimplantaten» (nr. 5-357)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de borstimplantaten van de firma Poly Implant Prothèse» (nr. 5-356)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de borstimplantaten» (nr. 5-360)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de traceerbaarheid van borstprotheses» (nr. 5-366)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de bijdrage van de federale regering voor de nieuwe stemcomputers» (nr. 5-358)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «Hongarije» (nr. 5-354)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het uitblijven van een benoeming aan het hoofd van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding» (nr. 5-361)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «het actieplan tegen de illegale wapenhandel» (nr. 5-352)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie over «de uitvoering van de Salduzwet» (nr. 5-359)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «de minimale dienstverlening in penitentiaire instellingen» (nr. 5-362)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het asiel- en migratiebeleid» (nr. 5-355)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de medische regularisatie» (nr. 5-364)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de noodopvang» (nr. 5-367)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling over «het toekennen van een bonus aan talrijke hoge kaderleden van Dexia Holding nv» (nr. 5-353)

Overlijden van een oud-senator

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld (van mevrouw Sabine de Bethune en mevrouw Cindy Franssen; Stuk 5-539)

Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein; Stuk 5-30)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld (van mevrouw Sabine de Bethune en mevrouw Cindy Franssen; Stuk 5-539)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein; Stuk 5-30)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (van de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-338)

Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op bisfenol A in recipiënten voor voedingsmiddelen (van mevrouw Cécile Thibaut en mevrouw Mieke Vogels; Stuk 5-821)

Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen (van mevrouw Cécile Thibaut en mevrouw Mieke Vogels; Stuk 5-1144)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (van de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-338)

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsvoorstel betreffende de tijdelijke uithuisplaatsing ingeval van huiselijk geweld (van mevrouw Sabine de Bethune en mevrouw Cindy Franssen; Stuk 5-539)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld (van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein; Stuk 5-30)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (van de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-338)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen (van mevrouw Cécile Thibaut en mevrouw Mieke Vogels; Stuk 5-1144)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

In overweging genomen voorstellen

Niet-evocatie

Regering - Wijzigingen

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad

Deposito- en consignatiekas

Verzoekschriften

Europees Parlement