5-90COM

5-90COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 6 JULI 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Justitie over «de uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld» (nr. 5-890)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Sinds 24 november 1997 is geweld tussen partners in België erkend als een misdrijf.

In de optiek dat niet het slachtoffer, maar wel de dader van huiselijk geweld de gemeenschappelijke woning zou moeten verlaten, werd de wet van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek, aangenomen. Die creëerde de mogelijkheid om de gezinswoning toe te wijzen aan het slachtoffer van huiselijk geweld.

Bovendien trad sinds 3 april 2006 een rondzendbrief (COL 4/06) in werking betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld.

In het kader van de toepassing van deze wet en de werkzaamheden in de commissie voor de Justitie rond deze problematiek had ik graag vernomen hoeveel zaken van partnergeweld al geregistreerd zijn sinds de inwerkingtreding van de wet van 28 januari 2003. Welke straffen werden hiervoor toegepast? In hoeveel situaties werd de uithuisplaatsing in het kader van de wet van 28 januari 2003 toegepast?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. -De statistische analisten hebben uit de databank cijfers verzameld op basis van de vermelding intrafamiliaal geweld binnen het koppel. Dit wordt in het systeem als contextveld opgenomen. Die context wordt echter niet altijd even nauwkeurig genoteerd in het proces-verbaal van de klacht, waardoor het fenomeen mogelijkerwijs cijfermatig wordt onderschat. Daarenboven zijn er slechts cijfers beschikbaar sinds 2007, dus na de inwerkingtreding van genoemde rondzendbrieven.

Ik bezorg u alle tabellen met cijfers. De vijfde tabel geeft u een overzicht van de door de correctionele rechtbanken uitgesproken vonnissen in zaken van echtelijk geweld, ingedeeld volgens gerechtelijk arrondissement en naar aard van het vonnis, namelijk veroordeling, vrijspraak of opschorting.

Voor een meer verfijnde analyse op basis van de strafmaat en de modaliteiten is er nood aan een volwaardige veroordelingsstatistiek, die tot vandaag ontoereikend is. Dit zal in de toekomst echter veranderen wanneer het informatiseringsproject voor het strafregister zal zijn afgewerkt, en daaraan geven we nu prioriteit.

Het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting van de zetel deelt mij mee dat er nog geen cijfers beschikbaar zijn over de uithuisplaatsingen, uitgesproken in het kader van een burgerlijke procedure. Gelet op de aard van de beslissing kan het College van Procureurs-generaal hierover evenmin informatie verschaffen. We zullen nu nagaan of we cijfers kunnen krijgen via de vrederechters.

Ik overhandig u de uitvoerige nota van het College, met de reeds bestaande cijfergegevens.