5-69COM

5-69COM

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Handelingen

WOENSDAG 11 MEI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «de samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij» (nr. 5-704)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - In 2009 werden nieuwe criteria en procedures goedgekeurd voor de budgetlijn `samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij'. Het is de attaché ter plaatse die een nieuw strategisch kader uitwerkt op basis van de krachtlijnen van de samenwerking met de lokale civiele maatschappij in overleg met het forum van de Belgische actoren ter plaatse.

Op de begroting van 2010 werd voor die budgetlijn 12 miljoen euro vrijgemaakt.

1. Wat zijn de nieuwe criteria voor de budgetlijn?

2. Welke wijzigingen werden aan de procedure aangebracht?

3. Zijn de geselecteerde projecten beperkt tot projecten die aansluiten bij de prioritaire sectoren van de bilaterale samenwerking? Komen projecten die aansluiten bij de sectoren waar België als stille partner via gedelegeerde samenwerking optreedt, ook in aanmerking?

4. In welke partnerlanden werd reeds een nieuw strategisch kader uitgewerkt? In welke partnerlanden is er nog geen nieuw strategisch kader?

5. Hoeveel aanvragen werden in 2010 goedgekeurd?

6. In de budgetlijn wordt 12 miljoen euro vrijgemaakt, maar hoeveel bedraagt het vastleggingskrediet?

De heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken. - Alle projecten moeten in het verlengde liggen van het strategisch kader ter ondersteuning van de organisaties van de lokale civiele maatschappij (CSO's).

De lokale CSO's die een project mogen indienen, moeten hun hoofdzetel hebben in het land, ze moeten een organisatie zonder winstoogmerk zijn, rechtspersoonlijkheid hebben, ten minste drie jaar bestaan, een gezonde financiële situatie kunnen aantonen, over professionele menselijke middelen beschikken, een zekere bekendheid genieten, referenties hebben in de betreffende sector, een toereikend maatschappelijk draagvlak hebben (representativiteit, legitimiteit). Ook moeten de besluitvormingsorganen regelmatig bijeenkomen en moeten de leden van de raad van bestuur een onberispelijke reputatie hebben.

De belangrijkste veranderingen die met de nieuwe procedures werden ingevoerd, zijn de volgende.

Dit instrument werd omgevormd tot een van de strategische componenten van de samenwerking van België met het betrokken partnerland. Het is een manier om duidelijk te onderstrepen hoeveel belang België hecht aan de rol die een krachtig maatschappelijk middenveld in het ontwikkelingsproces kan vervullen.

Het strategisch kader voor de projecten vormt een aanvulling op het ISP en wordt voorbereid in het jaar volgend op de gemengde commissie.

De budgetlijn geldt voor alle partnerlanden.

De budgetlijn werd uitgebreid van de lokale ngo's naar de lokale CSO's.

Ten slotte vermeld ik een nauwgezette en eenvormige kwaliteitsbeoordeling.

De projecten zijn niet beperkt tot de sectoren waarop de gouvernementele samenwerking zich heeft toegespitst. De projecten van de budgetlijn moeten passen in een strategisch kader ter ondersteuning van de lokale CSO's. Dit strategisch kader wordt in samenspraak met de plaatselijke fora uitgestippeld bij de voorbereiding van het ISP. Hierin wordt vermeld en nader toegelicht welke benadering zal worden gevolgd om het lokale maatschappelijke middenveld rechtstreeks te steunen. De complementariteit met de ISP's kan worden bepaald op basis van de sectoren, maar ook bijvoorbeeld op basis van de geografische gebieden of van de doelgroepen. Het is zaak zoveel mogelijk rekening te houden met de context, de capaciteit en de lokale noden, alsmede met de prioriteiten van de gouvernementele samenwerking.

Peru, Zuid-Afrika, Burundi en de DRC zijn de landen die onlangs een strategisch kader overeenkomstig de nieuwe procedures indienden. De overige landen hanteren momenteel een strategisch kader dat nog van toepassing is of bereiden een nieuw strategisch kader voor.

Een totaal van 4,9 miljoen euro werd goedgekeurd voor in totaal 21 projecten. Het voorziene vastleggingskrediet bedraagt 5 miljoen euro.