5-22

5-22

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 MEI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Terugzending naar commissie

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de consumptie van zout en het organiseren van preventiecampagnes» (nr. 5-141)
Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «het Twitterbericht over de beslissing van Standard & Poor's om de rating van België niet te verlagen» (nr. 5-145)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de bootvluchtelingen uit Libië» (nr. 5-138)
Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «het opnieuw opsluiten van kinderen in gesloten asielcentra» (nr. 5-148)
Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «de geringe toename van het aantal starters» (nr. 5-146)
Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de uitdagingen voor de spoorwegen in de Euregio» (nr. 5-140)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «de uitspraken van de minister betreffende de Raad van State» (nr. 5-142)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de wet-Lejeune» (nr. 5-144)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de minister van Justitie over «het personeelsgebrek bij het parket en de rechtbank van eerste aanleg van Eupen» (nr. 5-147)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «het recht op gezondheid» (nr. 5-136)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «de antihomowet in Uganda» (nr. 5-143)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het incident tijdens de controles op taxi's zonder vergunning aan de nationale luchthaven» (nr. 5-139)
Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de opleiding van politie-inspecteurs» (nr. 5-149)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de twintig aanbevelingen van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid» (nr. 5-137)

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (van mevrouw Vanessa Matz; Stuk 5-455)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Benoeming van de afgevaardigden bij de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Voordracht van kandidaten voor het ambt van staatsraad (F) bij de Raad van State

Eerste kandidaat

Inoverwegingneming van voorstellen

Voordracht van kandidaten voor het ambt van staatsraad (F) bij de Raad van State

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat
Tweede kandidaat

Stemmingen

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel (van mevrouw Vanessa Matz; Stuk 5-455)

Regeling van de werkzaamheden

Voordracht van kandidaten voor het ambt van staatsraad (F) bij de Raad van State

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat
Derde kandidaat

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Parket
Europees Parlement