5-53COM

5-53COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 23 MAART 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de omruiling van buitenlandse rijbewijzen» (nr. 5-609)

De heer Yves Buysse (VB). - In 2009 brachten de vragen van voormalig collega Nele Jansegers over de omruiling van buitenlandse rijbewijzen heel wat commotie teweeg. Terwijl de staatssecretaris de bedenkingen over mogelijke fraude van onze collega wegwuifde, ging P-Magazine op pad om te zien wat daarvan waar was. Het resultaat was een reportage waaruit bleek dat er wel degelijk valse rijbewijzen te koop waren, die konden worden omgeruild voor een Belgisch rijbewijs. We verwijzen naar de vele getuigenissen in het artikel in P-Magazine. Bovendien wordt het vaak ten onrechte bekomen Belgisch rijbewijs nog een bewijsstuk voor eventuele regularisatie.

Ook voormalig Vlaams minister voor Mobiliteit, Kathleen Van Brempt, reageerde destijds fel en vroeg dat de federale minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Mobiliteit de verdragen en bilaterale akkoorden die een erkenning van buitenlandse rijbewijzen mogelijk maken, zouden stopzetten. Ze wilde enkel een uitzondering maken voor niet-EU-landen waar een degelijke opleiding gegeven wordt en waar geen fraude bestaat.

Ik heb hierover heel wat vragen. Hoeveel buitenlandse rijbewijzen werden in 2009 en in 2010 voor een Belgisch rijbewijs omgeruild? Hoeveel aanvragen werden sinds 2007 afgewezen omdat de Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden had vastgesteld dat het document vals was? Uit welke landen waren die documenten afkomstig?

Welke sanctie staat er op het voorleggen van een vals document om een Belgisch rijbewijs te krijgen? Kunnen deze personen ooit nog een nieuwe aanvraag indienen? Het uitgereikte Belgische rijbewijs is permanent. Op welke manier wordt het rijbewijs teruggevorderd wanneer de houder niet langer over een verblijfstitel in ons land beschikt?

Is er sinds de vorming van een nieuwe Vlaamse regering in 2009 overleg geweest tussen de staatssecretaris en zijn Vlaamse collega, mevrouw Crevits, over de problematiek van de buitenlandse rijbewijzen? Zo ja, wat was het resultaat van die gesprekken?

In het artikel in P-Magazine wordt eveneens de fraude met attesten voor de verzekering aangekaart. Met een attest van een buitenlandse verzekeringsmaatschappij dat men vijf jaar geen brokken heeft gemaakt - natuurlijk eveneens te koop - kan een buitenlander hier, met een gunstige bonus-malus tegen een goedkoper tarief een verzekering sluiten. Volgens de verzekeringsmakelaars is dat een groot probleem. Is er sinds januari 2009 overleg geweest tussen de verzekeringssector en de staatssecretaris om dit probleem te bespreken? Zo ja, wat was het resultaat?

Vindt de staatssecretaris het nog steeds aanvaardbaar dat er jaarlijks zoveel mensen een rijbewijs krijgen zonder enige controle op hun rijervaring of kennis van de wegcode, terwijl bovendien uit een aantal willekeurige getuigenissen duidelijk blijkt dat fraude mogelijk is en wijdverbreid?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - In 2009 werden 12 548 buitenlandse rijbewijzen voor een Belgisch rijbewijs ingeruild. In 2010 waren dat er 12 586.

De Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden van de federale politie heeft me meegedeeld dat ze jaarlijks ongeveer tienduizend buitenlandse rijbewijzen op hun echtheid controleert. Het aantal valse buitenlandse rijbewijzen neemt sinds 2007 af. In 2007 werden er nog bijna tweeduizend valse rijbewijzen ontdekt. In 2010 was dit met zowat de helft verminderd. De Centrale Dienst kon me evenwel geen informatie verstrekken over de landen van herkomst van deze valse rijbewijzen.

Wanneer de politiediensten een buitenlands rijbewijs als vals beschouwen, dan stellen ze een proces-verbaal op en sturen het dossier naar het bevoegde parket. Naast de straffen op vervalsing en het gebruik van vervalsingen die in het strafwetboek zijn opgenomen, bepaalt artikel 30 van de wegverkeerswet dat wie een valse verklaring heeft afgelegd om de afgifte van een rijbewijs te bekomen, gestraft wordt met een geldboete van 1100 tot 11 000 euro en met een verval van het recht tot sturen. Indien de persoon in kwestie na een veroordeling een authentiek bevonden buitenlands rijbewijs voorlegt, dan zal de aanvraag tot omwisseling worden aanvaard. Men kan natuurlijk ook altijd een Belgisch rijbewijs bekomen door de rijopleiding in ons land te volgen en het theoretisch en praktisch examen af te leggen.

Volgens de rijbewijsreglementering moet een geldig verkregen Belgisch rijbewijs niet worden ingeleverd wanneer de houder niet meer over een verblijfstitel beschikt. Bijgevolg vordert de Belgische overheid het Belgisch rijbewijs in zo'n geval niet terug.

De rijbewijsreglementering is federale materie. Aangezien ik niet onmiddellijk van plan was of ben om de regels inzake de omruiling van buitenlandse rijbewijzen te wijzigen, heb ik daarover niet het advies gevraagd van de gewesten, dus ook niet van mijn Vlaamse collega.

Als staatssecretaris voor Mobiliteit ben ik niet bevoegd inzake verzekeringen. Daarvoor moet de vicepremier en minister van Financiën, bevoegd voor de verzekeringen, worden aangesproken.

Wat bepaalde praktijken betreft die in bepaalde magazines worden geciteerd, kan ik alleen maar stellen dat een buitenlands rijbewijs dat in de gemeente wordt aangeboden, in de regel naar de politie wordt gestuurd ter controle op zijn authenticiteit.

De omwisseling van buitenlandse rijbewijzen is gebaseerd op internationale verplichtingen. België is gebonden door de Conventies van Genève en Wenen. Deze conventies verplichten de betrokken staten bepaalde standaarden van kwaliteit na te leven, onder meer op het vlak van de opleiding van de wegcode, van de rijopleiding en van de kwalificaties van de beroepsopleiders. Dat heeft tot gevolg dat alle landen die deze conventies hebben geratificeerd, dus ook België, zich ertoe verbonden hebben het nationaal rijbewijs onderling te erkennen en bijgevolg ook te aanvaarden voor omwisseling.

Bovendien bestaan er een aantal bilaterale diplomatieke akkoorden tussen België en andere landen tot wederzijdse erkenning van de rijbewijzen. Dat neemt niet weg dat de buitenlandse rijbewijzen aan een echtheidscontrole worden onderworpen en dat er via diplomatieke weg oplossingen worden gezocht met landen waarvan zou blijken dat er fraudemechanismen bestaan of waarvan het rijbewijssysteem niet meer gelijkwaardig is met de internationale conventies of met ons systeem. In die gevallen kan de omwisseling worden opgeschort en worden er wel degelijk examens geëist om het Belgisch rijbewijs te verkrijgen.

De heer Yves Buysse (VB). - Ik hoop dat de staatssecretaris het probleem niet onderschat en dat er geen ongevallen worden veroorzaakt door bestuurders die over een frauduleus verkregen rijbewijs beschikken. De staatssecretaris verwees me door naar minister Reynders. Ik zal de zaak verder volgen en indien nodig erop terugkomen.