5-906/1

5-906/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

28 MAART 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, ter invoering van gewesttekens op de blauwe zone van kentekenplaten voor motorvoertuigen

(Ingediend door de heer Filip Dewinter)


TOELICHTING


Bij ministerieel besluit van 8 november 2010, dat in werking trad op 15 november 2010, werd de Europese nummerplaat in België ingevoerd. Naast andere voorschriften bevatten Europese nummerplaten een blauwe rechthoekige zone die ligt tegen de linker- en de onderste boord. Die blauwe zone is 100 millimeter hoog en 45 millimeter breed. Boven aan deze blauwe zone bevindt zich een kring van twaalf gele vijfpuntige sterren. Onder deze cirkel van sterren wordt het onderscheidingsteken van het land aangebracht. In het ministerieel besluit van 8 november 2010 werd er gekozen voor de letter « B ».

De keuze voor de letter « B » is een gemiste kans om België te profileren als een federale staat binnen Europa. Het is de bedoeling van onderhavig wetsvoorstel om hieraan te remediëren.

Sinds de grondwetswijziging van 1993 luidt artikel 1 van de Grondwet immers :

« België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en gewesten. »

België bestaat dus uit gemeenschappen waarvoor het staatkundig criterium de taal is en gewesten waarvoor het staatkundig criterium territoriaal is. Ieder bestuursniveau is zelfstandig, beschikt over eigen bevoegdheden en is voor deze bevoegdheden internationaal verantwoordelijk, met inbegrip van het sluiten van verdragen.

De Internationale Overeenkomst van Parijs van 24 april 1926 betreffende het verkeer met motorrijtuigen voorzag in zijn artikel 5, tweede lid, reeds in de mogelijkheid dat de in de overeenkomst zelf bedoelde onderscheidingstekens betrekking zouden hebben op een Staat dan wel op een grondgebied dat vanuit het oogpunt van de inschrijving der motorvoertuigen, een duidelijk te onderscheiden eenheid vormt.

In de context van het federale België heeft men in die zin duidelijk van elkaar gescheiden territoria, namelijk de gewesten. Voor het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest vallen deze grotendeels samen met de culturele identiteit die het overgrote deel van de inwoners beleven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt dit anders. Dit gewest, hoewel gelegen in een Vlaamse provincie, kreeg doorheen de geschiedenis te maken met verfransing waardoor er thans naast inwoners die zich Vlaams zijn blijven voelen, een deel inwoners aanwezig zijn die een Franstalige identiteitsbeleving hebben. Hier moet volgens de indiener de territorialiteit spelen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden beschouwd als een deel van Vlaanderen. Het aanbrengen van een kenteken « VL » en « W » op de nummerplaat voor respectievelijk Vlaanderen en Wallonië is immers één van de ingeburgerde gebruiken waarmee burgers hun culturele identiteitsbeleving kenbaar maken.

Filip DEWINTER.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 3, § 3, van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, vervangen bij het ministerieel besluit van 8 november 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het enig lid, tweede zin, worden de woorden « een witte letter « B » als onderscheidingsteken van het land » vervangen door de woorden « een witte letter als onderscheidingsteken van de deelstaat »;

2º dezelfde paragraaf wordt aangevuld met een tweede en een derde lid, luidende :

« Het onderscheidingsteken van de deelstaat voor voertuigen en aanhangwagens, die eigendom zijn van natuurlijke- of rechtspersonen personen met respectievelijk hun woonplaats of hun maatschappelijke zetel in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen of een gemeente gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit de lettercombinatie « VL ».

Het onderscheidingsteken van de deelstaat voor voertuigen en aanhangwagens die eigendom zijn van natuurlijke- of rechtspersonen personen met respectievelijk hun woonplaats of hun maatschappelijke zetel in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant wordt gevormd door de letter « W ». »

24 februari 2011.

Filip DEWINTER.