5-12

5-12

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de valse identiteit die Belgische banken hun cliënten verschaffen en het omzeilen van de spaarrichtlijn» (nr. 5-42)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het jaarverslag van de Nationale Bank en de verklaringen van de gouverneur van die instelling» (nr. 5-34)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «het faillissement van het bedrijf Royal Boch» (nr. 5-40)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie over «de problemen op het vlak van de gerechtelijke expertise» (nr. 5-37)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Justitie over «de verspreiding en het opslaan van een groot aantal aangekochte laptops» (nr. 5-32)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «het interprofessioneel akkoord en het onderzoek rond de automatische indexaanpassing» (nr. 5-39)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «taaltesten bij de erkenning van buitenlandse artsen afkomstig uit de Europese Unie» (nr. 5-29)
Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «ledenwerving door mutualiteiten» (nr. 5-31)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «geslachtskeuze bij inseminatie en IVF» (nr. 5-43)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «het commerciële draagmoederschap in India, de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne» (nr. 5-33)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de vertragingen bij het uitreiken van de nummerplaten door de DIV» (nr. 5-38)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de campagne Go for Zero» (nr. 5-44)

Voorstel van resolutie met het oog op de organisatie van de interparlementaire controle van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheid- en Defensiebeleid (Stuk 5-775)

Bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Voorstel van resolutie met het oog op de organisatie van de interparlementaire controle van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (Stuk 5-775)

Aanwijzing van een lid van de Senaat in de Commissie van toezicht bij de Deposito- en Consignatiekas

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de geplande werkzaamheden in het station van Bergen» (nr. 5-30)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «een project om de controlecentra voor het net bij Infrabel samen te voegen» (nr. 5-36)

Regering

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Mededeling van koninklijke besluiten
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Arbeidsauditoraat
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
Commissie voor nucleaire voorzieningen
Europees Parlement