5-11

5-11

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 JANUARI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het pleidooi voor een euthanasiekliniek» (nr. 5-20)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «een economische en commerciële missie naar Burundi en Rwanda onder auspiciën van de Belgische ambassade in Burundi» (nr. 5-27)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «de onmiddellijke vrijlating van op heterdaad betrapte koperdieven» (nr. 5-16)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «de bijstand van een advocaat bij een eerste verhoor» (nr. 5-18)
Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael aan de minister van Klimaat en Energie over «het afschaffen van de gedeeltelijke vrijstelling van de federale bijdrage toegekend aan verbruikers van groene stroom» (nr. 5-28)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de renovatie en de herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel» (nr. 5-19)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de btw-ontvangsten van de horecasector in 2010» (nr. 5-21)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het bevriezen van de financiële middelen en onroerende goederen van de familie van het vroegere staatshoofd van Tunesië» (nr. 5-22)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het fors toegenomen aantal valse biljetten in België» (nr. 5-23)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «het geweld op de spoorlijn Aarlen-Luxemburg» (nr. 5-25)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de controversiële regeldrift van Sabam» (nr. 5-17)
Mondelinge vraag van de heer Huub Broers aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het opleggen van streefcijfers voor het uitschrijven van boetes bij de politie» (nr. 5-15)
Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de veiligheids- en preventiecontracten die niet worden verlengd en de gevolgen daarvan voor de preventieambtenaren» (nr. 5-24)

Groenboek `EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling. Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken' (Stuk 5-579)

Bespreking

Hulde aan omgekomen reddingswerkers

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor (F) bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Eerste kandidaat

Stemmingen

Groenboek `EU-ontwikkelingsbeleid ter ondersteuning van groei voor iedereen en duurzame ontwikkeling. Het EU-ontwikkelingsbeleid trefzekerder maken' (Stuk 5-579)

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor (F) bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat
Tweede kandidaat
Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat
Derde kandidaat

Wetsontwerp houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord (Stuk 5-716) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord (Stuk 5-716) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor (F) bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de derde kandidaat

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocatie
Boodschap van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad
Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten
Internationale Arbeidsconferentie
Europees Parlement